Σε Εξέλιξη

153856 ffmpeg help in asp

Hi

we need help in adding a new feature in our existing website which is in asp under windows 2003.

we want to add a video section where people can upload their videos (like youtube), add comnents to other videos, view count.

we also need help in remaking our profile section and user page to be like myspace using css for users to manage the look and feel of their page.

using asp on windows 2003 and mssql.

so we need a programmer in asp who knows ffmpeg on windows.

Ικανότητες: Ότι Να'ναι, ASP, SQL

Περισσότερα: help help, help windows, ffmpeg video, asp sql, windows ffmpeg, mssql asp, profile user windows, youtube upload windows, help videos, youtube view page, ffmpeg sql, asp youtube upload, mssql help, count people using, people count using, ffmpeg using, windows 2003 ffmpeg, need help css, asp video, using asp

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 3 αξιολογήσεις ) prevost, Canada

Ταυτότητα Εργασίας: #1900039