Κλειστό

Help with Reporting an investigative article

We are a group of journalists looking to expose a recent media event and the workings behind the scene. This is a series of articles that we are focused on creating. We need investigative reporters to help us complete the project

Ικανότητες: Article Writing, Συγγραφή Αναφοράς, Έρευνα, Research Writing

Ταυτότητα Εργασίας: #16623168