Find Jobs
Hire Freelancers

"6-Minute 2D Animation Explainer VIDEO in MP4 format"

$10-30 USD

Κλειστή
Αναρτήθηκε περίπου 2 μήνες πριν

$10-30 USD

Πληρωμή κατά την παράδοση
I'm in search of a talented animator to create a 6-minute long 2D animated video for my YouTube channel. Here's what you should know about my project: - Animation Preferences: I prefer 2D animation, so having a strong background in 2D modeling, rigging, and animation is important. A good sense of timing, motion and character movement will be ideal. - Concept Design: I have a detailed concept in mind for this project, which I'll share with you if you're chosen for this job. I'm looking for someone who can bring my conceptual vision to life through impactful and innovative animations. - Script and Voice-Over: Lucky for you, I'll provide both the script and the voice-over. I'll need you to be adept at animating to a pre-defined script and voice recording, ensuring that the two elements integrate seamlessly. If this sounds like a project you'd like to take on and you thrive in creating stunning 2D visuals, don't hesitate to get in touch. Your portfolio showcasing previous 2D animation projects will be hugely beneficial during my decision-making process.
Ταυτότητα εργασίας: 37825339

Σχετικά με την εργασία

20 προτάσεις
Απομακρυσμένη Εργασία
Ενεργός/ή 12 ημέρες πριν

Ψάχνεις τρόπο για να κερδίσεις μερικά χρήματα;

Πλεονεκτήματα πλειοδοσίας στο Freelancer

Καθόρισε τον προϋπολογισμό σου και το χρονοδιάγραμμα
Πληρώσου για τη δουλειά σου
Περίγραψε την πρόταση σου
Η εγγραφή και η πλειοδοσία σε εργασίες είναι δωρεάν
20 freelancers δίνουν μια μέση προσφορά $46 USD για αυτή τη δουλειά
Avatar Χρήστη
Hi, I read your project description in detail. I'm pleased to lend my assistance in creating an intriguing and flawless 2D animation for your YouTube channel that will captivate your audience while effectively dropping off your brand's message. Please have a look at my extensive animation portfolio: https://www.freelancer.pk/u/MEKSALCONSULTANT let's embark on this creative journey together! looking forward to your keen response. Thanks Syed Sohaib
$30 USD σε 7 ημέρες
5,0 (10 αξιολογήσεις)
5,4
5,4
Avatar Χρήστη
. I am a bilingual of English and Arabic, I have many experiences with an exquisite teamwork specializing in Website and Application. I read your project ' "6-Minute 2D Animation Explainer VIDEO in MP4 format" ', I can guarantee you to perform it in a very high quality and submit it in on the time you requested. As it happens, I want to discuss more details about your project. Some of our works can be shared with you and you can also check our last project. It would be a great pleasure working on your project Kind Wishes Ahmed
$20 USD σε 7 ημέρες
4,9 (18 αξιολογήσεις)
5,7
5,7
Avatar Χρήστη
Hey, I have gone through your project "6-Minute 3D Animation for YouTube" and completely understood the description "I'm in search of a talented animator to create a 6-minute long 3D anim......" and so forth, Expert skills in 3D Animation, Animation, Maya, After Effects and 3D Modelling. AI, PSD, JPEG, PNG, PDF or any Required Format. Completed alot of projects with these Skills securing 5 Stars. Go Through my Portfolio below: https://www.Freelancer.com/u/DezignzBeasT Got Some References to Share? Click the CHAT button & Lets Start the work! Waiting.
$30 USD σε 1 ημέρα
4,8 (23 αξιολογήσεις)
5,3
5,3
Avatar Χρήστη
Responding to ur project titled Video Editing. I'm pumped to deliver my pro video editing skills to bring ur vision to life. Here are the key strengths that make us the go-to choice for ur project: Seasoned Expertise: •5 yrs in video editing across YouTube, Meta (Insta, FB), TikTok. Impressive Portfolio: •Worked with influencers and brands boasting over 10 mil subs/followers. •Big-name clients include Oracle, CHANEL, DJI, NBA, BMW Sports, RedBull, ICICI Bank, Microsoft, and loads more.. Current & Innovative: •Committed to staying on top of digital media trends. •Consistently produce content that sets new industry standards. Customised Showcase: •Ready to share tailored samples and previous work during a personal chat. Holistic Services: •Offer comprehensive services from scripting to final digital asset delivery. •Specialties include video editing, video elements, voice overs, planning, SEO, management, graphic design, animation. For a glimpse of our past work or to request samples for reference, please don't hesitate to reach out. We're always eager to discuss further and showcase what we can bring to your project. Can't wait to chat about how we can shape ur vision into a compelling digital narrative. Best, Kshitij Singh Founder Civati
$29 USD σε 1 ημέρα
4,9 (19 αξιολογήσεις)
3,7
3,7
Avatar Χρήστη
Dear Shaddy L. I am confident that my expertise and experience in the field of 3D modeling, and about "6-Minute 3D Animation for YouTube" 3D animation, and illustration using software like Photoshop make me the ideal candidate for your project. With over 8 years of professional experience in the industry, I have developed a deep understanding of 3D design principles and techniques. I have worked on various projects that involve creating high-quality 3D models, animations, and illustrations. My portfolio, which can be found at https://www.freelancer.com/u/navuabdul20 , showcases my past work and demonstrates my ability to meet and exceed client expectations in 3D Modelling, Maya, After Effects, Animation and 3D Animation In terms of deliverables, I guarantee that you will receive all the necessary source and raw files for print, including AI, EPS, JPG, PDF, PNG, TIFF, video files, I firmly believe in providing my clients with complete ownership and control over their designs, and once the final design is approved, you will have all the copyrights. Thank you for considering my proposal for your 3D work. I look forward to the opportunity to work with you and create something truly remarkable. Please feel free to reach out to me at your convenience, and I will be more than happy to address any questions or concerns you may have. Best regards, Neveen Abdul
$100 USD σε 5 ημέρες
5,0 (4 αξιολογήσεις)
3,2
3,2
Avatar Χρήστη
Hello! I'm Ahad Mobin, a seasoned freelancer well-versed in an array of creative capacities, including 3D animation. While my expertise primarily lies in web development, graphic design, and Flutter app development, I have also spent numerous hours honing my skills in 3D Animation for clients like yourself. This multifaceted experience allows me to bring a unique perspective and extensive technical knowledge to any project I undertake. In terms of your project's specific needs, my proficiency with After Effects and 3D modelling is a perfect match for your request. My strong sense of timing, motion, and character movement has been culminated through bringing conceptual visions to life with impactful animations. No need to worry about the provided script and voice-over - my adeptness at animating to pre-defined elements ensures that the final product will be not just visually stunning, but also a seamlessly-integrated symphony of visuals and audio. I'd love to leverage my technical skills, creative disposition, and previous 3D animation involvements to craft a truly immersive and astounding video for your YouTube channel. Let's bring your imaginative concept into a tangible reality that enthralls your audience!
$20 USD σε 3 ημέρες
5,0 (2 αξιολογήσεις)
1,4
1,4
Avatar Χρήστη
With profound expertise in 3D Animation, Modelling, After Effects, Animation, and Maya, I can bring your intricate YouTube project to life. My years of experience crafting stunning visuals and bringing concepts to fruition give me a unique edge for this job. My team and I always approach each project with a personal touch, thinking beyond the cliches and corporate norms to deliver impactful animations that resonate with audiences. As you've mentioned providng the script and voiceover, my ability to adapt my animations to match pre-defined materials seamlessly is well-honed. I will use my precise sense of timing, motion, and character movement to ensure your conceptual vision is represented in the most innovative and compelling way possible. From creating engaging introductions to perfectly syncing animations with the voice-over, my team's work will elevate your YouTube channel.
$20 USD σε 3 ημέρες
0,0 (0 αξιολογήσεις)
0,0
0,0
Avatar Χρήστη
Dear Shaddy L., I am writing to express my interest in your project "6-Minute 3D Animation for YouTube". As a Python developer with years of experience in the field, I believe I have the skills and expertise required to deliver high-quality work that meets your requirements. My experience includes working on a variety of Python projects, from web applications to data analysis and machine learning. I am proficient in using Python libraries such as NumPy, Pandas, and Scikit-learn, and I have experience working with databases such as MySQL and MongoDB. In addition to my technical skills, I have a strong attention to detail and am committed to delivering work on time and budget. I believe that communication is key to the success of any project, and I am always available to discuss progress and answer any questions you may have. If you choose to work with me, I am confident that I can deliver the results you are looking for. I am excited about the opportunity to work on your project and look forward to hearing from you. Thank you for your time and consideration. Sincerely, Zied B.
$21,67 USD σε 3 ημέρες
0,0 (0 αξιολογήσεις)
0,0
0,0
Avatar Χρήστη
As a dedicated 3D animator, I offer you a unique skill set tailored directly to the needs of your project. My proficiency in 3D modeling, rigging, and animation matches your requirements perfectly. Having worked on a diverse range of projects such as game montages for renowned titles like Free Fire and Call of Duty, I possess deep insight into rendering meticulous character movements that resonate with the viewers. Your emphasis on conceptualization excites me as it mirrors my own approach to my craft. I appreciate your proactive approach in providing a well-defined script and voice-over because it allows me to focus all my creativity in bringing your vision to life. Being proficient in After Effects adds value by ensuring seamless integration between the elements. I invite you to delve into my detailed portfolio which showcases not only my technical proficiency but also my strong capabilities in storytelling and motion design – abilities I believe are critical for optimizing the impact of any video content on platforms like YouTube. Together, we can create an engaging 6-minute 3D animated masterpiece that will captivate your audience from start to finish.
$10 USD σε 1 ημέρα
0,0 (0 αξιολογήσεις)
0,0
0,0
Avatar Χρήστη
Hello~ Hello! I am Hamid, and I'm thrilled about the possibility of bringing your 6-minute long 2D animation project to life. What makes me stand out is my years of experience in creating spectacular 2D visuals using programs like After Effects. Notably, I have a deep appreciation and understanding of timing, motion, and character movement in animation which is crucial for your project. Your provided script and voice-over are great resources for ensuring that both elements blend seamlessly in the final animation, and I'm adept at this. I've successfully completed over 150 projects in my career so far, demonstrating excellent problem-solving abilities and delivering projects effectively. If given the opportunity, rest assured that your concept will be brought to life with the highest level of quality and innovation. My wide-ranging skills in animations combined with my dedication to crafting unique designs could be an asset that sets your YouTube channel apart! Let's connect to explore more details about your vision for this project. Best regards Hamid D
$20 USD σε 1 ημέρα
0,0 (0 αξιολογήσεις)
0,0
0,0
Avatar Χρήστη
With a deep love for blending technology and creativity, I have found my niche in the world of full-stack development and graphic design. Through the years, I have honed my skills in 2D animation - a perfect match for your exciting YouTube project. Stemming from an understanding of aesthetics, I specialize in captivating viewers through both impactful and innovative animations. Moreover, thanks to my proficiency in technologies such as HTML5, CSS3, and JavaScript among others, I assure you that turning your unique concept into a stunning 6-minute 2D animated video will be a breeze. From script synchronization to character movement, your vision will come alive through my work. Finally, I've always valued clear communication with clients and a collaborative approach. So when we partner up on this project, you can expect timely updates on the progress with adequate room for any revisions or changes that you may require along the way. Your vision for this explainer video will be given paramount importance throughout. Together, let's not just meet but exceed the expectations of your YouTube channel viewers!
$20 USD σε 2 ημέρες
0,0 (0 αξιολογήσεις)
0,0
0,0
Avatar Χρήστη
As a Freelance Animator, I am enthusiastic and passionate about transforming concepts into dynamic visuals, tailored to the desired medium. My extensive experience in 2D animation, coupled with my strong grasp of After Effects ensures a solid foundation in delivering impactful and high-quality animation videos. I bring a deep understanding of timing, motion, and character movement to create animations that are not only visually captivating but also deeply engaging. The fact that you're open to my creative input aligns perfectly with my ethos as an artist and creator. Your detailed concept will be the north star guiding our collaboration – that concept combined with my artistic expertise has the potential to create something truly remarkable; videos that effectively communicate your ideas with your audience through movement and animation. I understand how important seamless integration between voice-over, script, and visuals is in animation projects. My meticulous nature ensures thoroughness in every element of the animation process. I'm confident that working together on this project would be a breeze for both of us because I'm experienced and comfortable animating to pre-defined scripts. In conclusion, choose me for an animated video worth a lifetime of storytelling!
$20 USD σε 2 ημέρες
0,0 (0 αξιολογήσεις)
0,0
0,0

Σχετικά με τον πελάτη

Σημαία της UNITED STATES
Worcester, United States
0,0
0
Επαληθευμένη μέθοδος πληρωμής
Μέλος από Απρ 18, 2023

Επαλήθευση Πελάτη

Ευχαριστούμε! Σου έχουμε στείλει ένα email με ένα σύνδεσμο για να διεκδικήσεις τη δωρεάν πίστωση σου.
Κάτι πήγε στραβά κατά την προσπάθεια αποστολής του email σου. Παρακαλούμε δοκίμασε ξανά.
Εγγεγραμμένοι Χρήστες Συνολικές Αναρτημένες Δουλειές
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2024 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Φόρτωση προεπισκόπησης
Δόθηκε πρόσβαση για Geolocation.
Η σύνδεση σου έχει λήξει και τώρα έχεις αποσυνδεθεί. Παρακαλούμε συνδέσου ξανά.