Ολοκληρώθηκε

Diseño y Programacion basica de pantalla en Android.

Αυτό το πρότζεκτ ολοκληρώθηκε επιτυχώς από τον WajahatJavaid για $88 USD σε 3 μέρες.

Λάβετε δωρεάν αναφορές για ένα πρότζεκτ σαν αυτό
Προϋπολογισμός Εργασίας
$30 - $250 USD
Ολοκληρώθηκε σε
3 ημέρες
Σύνολο Προσφορών
3
Περιγραφή Εργασίας

Crear el siguiente diseño de pantalla en Android.

La muestra es los archivos adjunto.

Consiste en una activity que se divide en dos secciones un área principal que es un tab. Y al pie una sección en la cual son 3 botones. Los botones siempre están visibles son independiente del cambio de pestaña en el tab.

La pestaña trip. Se divide en dos secciones ambas independiente con scroll

La sección source que es la primera la de arriba como se muestra en la imagen se debe diseñar como la muestra.

La sección destination que es la parte inferior también se debe diseñar como la muestra.

Donde se cargaría la información son todas label.

La pestaña description es una activity para mostrar información general con scroll.

Los botones le tengo que poder cambiar los iconos luego porque estos son solo de muestra.

El primer botón se debe crear 3 estilos para poder cambiarlos dinámicamente, los 3 estilos son, rojo, naranja, amarillo

Lo que se pide es el diseño y la estructura, también el código básico para cuando se pasa a segundo plano la aplicación, las activity se guarden y se puedan recuperar. Estas activity se van ha incorporar a una aplicación ya existente. La aplicación esta basada en activity y no en Fragment activity.

Create the following screen layout in Android.

The sample is the attached files.

Is a activity which is divided into two sections a main area which is a tab. And at the foot of a section in which are 3 buttons. The buttons are always visible are independent of changing tab in the tab.

The trip tab. It is divided into two independent sections with both scroll

The source section is the first the top as shown in the picture should be designed as the sample.

The destination section is the bottom should also be designed as the sample.

Where it would be loaded are all label information.

The description is an activity tab to display general information scroll.

The buttons you have to change the icons then because these are just a sample.

The first button should create 3 styles to dynamically change the 3 styles are red, orange, yellow

What is required is the design and structure, also the basic code for when it recedes into the background application, the activity is saved and can be recovered. This activity will have to incorporate into an existing application. The application is based on activity and not Fragment activity.

Ολοκληρώθηκε από:
Απαιτούμενες Δεξιότητες

Ψάχνετε τρόπους για να κερδίσετε μερικά χρήματα;

 • Ορίστε τον προϋπολογισμό σας και το χρονικό πλαίσιο
 • Περιγράψτε την πρότασή σας
 • Πληρωθείτε για τη δουλειά σας

Προσλάβετε Freelancers που ήδη έχουν υποβάλει προσφορά σε αυτή την εργασία

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online