Ακυρώθηκε

1-2 slices of powerpoint content writing for PESTLE anaysis of Tanzania Game Hunting Industry -- 2

I need the Environment part for PESTLE anaysis of Tanzania Game Hunting Industry, which is only 1-2 slices, with reference please. submit ONLY the Environment part for me. The attachment shows what we have done by far and it is a sample for finishing the environment part as well. Please finish it with bullet point and give me another document for explaining each point. better with figure as well. Many thanks.

Ικανότητες: Επαγγελματικά Σχέδια, Powerpoint, Research Writing

Περισσότερα: wordpress game hunting websites, remote hunting industry graphic design, how to get into game development industry, powerpoint resume writing, clean powerpoint content, fps game hunting, game hosting industry, fps game hunting animals, powerpoint entertainment writing, powerpoint feature writing, powerpoint report writing person company mumbai, powerpoint voice writing, powerpoint template writing letters authors, free powerpoint teach writing brochure, powerpoint content

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 11 αξιολογήσεις ) London, United Kingdom

Ταυτότητα Εργασίας: #11805377

1 freelancer is bidding on average $25 for this job

$25 USD σε 1 μέρα
(44 Αξιολογήσεις)
4.5