Κατάλογος Εργασιών : Design of a 16 pages (8X8) side stiched brochure - Design of a \"Merger\" Social Network Using Joomla and JomSocial