Κατάλογος Εργασιών : develop workplace policy and procedure -- 2 - Develop WPF Windows Application Connecting to SQL POS Database