Κατάλογος Εργασιών : Diagnose and fix the FrenzCard app registration issue - Diagnose Issue With PHRETS MLS Image Downloads and Fix It