Κατάλογος Εργασιών : develop a new channel manager to link with major Otas and hotel websites - Develop a new module - 20 hrs job - Rehire