Κατάλογος Εργασιών : detect mobile device brand and device model number on a web page. -- Repost - Detect person by PIR sensor then capture video