Κατάλογος Εργασιών : Develop a system tray application in Java - Develop a telephony solution and interface it with our CRM