Κατάλογος Εργασιών : Correct a timetable solution in NovaT6. Move it to SIMS, with correct class membership lists - correct add request feature