Κατάλογος Εργασιών : Cordova/PhoneGap app (IOS/Android) to scan barcodes - Core Audio