Κατάλογος Εργασιών : Cordova/jQuery app and Delphi REST service - Core Accounting system