Κατάλογος Εργασιών : Call+SMS Bluetooth daemon for Symbian and Windows Mobile. - Call/Chat Queue Platform - repost 2