Κατάλογος Εργασιών : Continuation of inner categories. Need to add inner categories to sidebar and adjust css - Continuation of our work part 3