Κατάλογος Εργασιών : Consultor de Procesos Contables, Inglés - consultor de vendas