Κατάλογος Εργασιών : Complicated database programming involving millions of searches within a few seconds. - Complicated Regex