Κατάλογος Εργασιών : Combine PHP Script with Multi-User Membership Site - Combine rows with logic from MySQL table and output to JSON