Κατάλογος Εργασιών : c++ Scripting Engine with GUI and Debugger - C++ short project