Κατάλογος Εργασιών : C++ script modification and creation of test suite--V2 - C++ Shared Library to Communicate with a Remote Solr Instance