Κατάλογος Εργασιών : Code an html email signature - Code an iOS application