Κατάλογος Εργασιών : Classic ASP project 2-3 days work - Classic ASP SOAP Webservice Script