Κατάλογος Εργασιών : C++ code for getting output using input from a txt file For $2 - c++ code of neural network using radial basis function