Κατάλογος Εργασιών : customization b - customization final stage.