Κατάλογος Εργασιών : Customer contacts database and printing Bill of Ladings and Invoice - Customer Data Acquisition App