Κατάλογος Εργασιών : Change HTML5 player, improve encryption and proxy settings in my script. - Change ID's on mySQL database (using date)