Κατάλογος Εργασιών : CENTOS LINUX EXPERT : Install vncviewer on an centos 6.6 with ssl repo errors - Centos on AWS configuration and services set up