Κατάλογος Εργασιών : CSS Rebranding - CSS reformating content display in body section