Κατάλογος Εργασιών : cross culture management - Cross Domain JSON Call