Κατάλογος Εργασιών : C code analyses, writing summary and detailed explanation document - C code for recording screencasts / 2