Κατάλογος Εργασιών : allow users to log only 1 session on vBulletin 5 connect - Allow vBulletin user to update Javascript file via frontend