Κατάλογος Εργασιών : Application that has capability to take delivery requests - Application that merges video files and upload to Cloud