Κορυφαίες Εργασίες

Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  5,000 δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR

  Έχουμε ένα task based FMRI auditory task. Θέλουμε preprocessing των δεδομένων με fmriprep και group analysis (GLM) ώστε να δούμε τις θετικές και αρνητικές ενεργοποιήσεις για τα δυο auditory tasks. Επίσης θα πρέπει να γίνει ICA ώστε ν...

  €439 (Avg Bid)
  €439 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές

  Έχουμε ένα task based FMRI auditory task. Θέλουμε preprocessing των δεδομένων με fmriprep και group analysis (GLM) ώστε να δούμε τις θετικές και αρνητικές ενεργοποιήσεις για τα δυο auditory tasks. Επίσης θα πρέπει να γίνει ICA ώστε ν...

  €1959 (Avg Bid)
  €1959 Μέση Προσφορά
  13 προσφορές
  Set up correctly Shipping and Return in Google Merchant Center 2 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I have an e-shop with more than one shipping zones. Google Merchant Center always disaproove my settings and i think it is because multiple shipping zones. I need an expert technitian to fix this problem.

  €199 (Avg Bid)
  €199 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές
  Diverse Content and Video Expert 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm looking for an experienced content creator, video creator, and editor who can help me with my social media content and marketing videos. The content includes a variety of categories, but the main aim is to increase brand awareness, drive sales and conversions, and educate and engage my audience. The target audience for the content is primarily parents. Key Responsibilities: - Create engaging social media content and marketing videos - Ensure the content aligns with the brand's goals of awareness, sales, and education - Tailor the content to appeal to parents specifically - Edit and enhance existing video materials as necessary Ideal Skills and Experience: - Demonstrable experience in creating diverse and engaging social media content and marketing videos - Proficiency in vi...

  €100 (Avg Bid)
  €100 Μέση Προσφορά
  22 προσφορές

  I require an Adobe Premiere proficient video editor to handle a 2-5 minute music video in a clean and simple style. The task must be completed within 24 hours, and I need to be delivered an editable Adobe Premiere version as the final work. As I have not specified any particular visual effects or transitions, use your professional judgement to best meet the clean and simple style preference. My budget falls between 35 to 50€. Ideal freelancers will have experience in music video editing and be able to operate swiftly and efficiently. The video is for a class project and I have the files as XML

  €84 (Avg Bid)
  €84 Μέση Προσφορά
  13 προσφορές
  WordPress Theme Fixes & Web Vitals 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm looking for an experienced web developer who can address a few key issues on my WordPress website. - **Theme Fixes**: The primary issue I'm facing is related to theme functionality. This is affecting the overall display of the website. The solution will involve manually uploading the latest version of the theme. - **Core Web Vitals**: I'm also in need of enhancements to improve the loading performance and visual stability of the website. Your expertise in optimizing these aspects will be crucial. - **Blog Page Inspection**: Specifically, I would like you to inspect the navigation menu layout on the blog page. If necessary, you will need to fix any structural issues that may be present. Ideal candidates for this project should have: - Proven experience with WordPress,...

  €34 (Avg Bid)
  €34 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές
  Forensic Vocal Clarification from Distorted File 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Task at hand is to extract vocals from a highly distorted audio file OF APPROXIMATELY 8 MINUTES. I DO HAVE OTHER FILES I WOULD LIKE DONE AS WELL, IF EXTRACTION IS SUCCESSFUL. As a client, my ultimate target is related to: - Enhancing intelligibility within the dialogue to bring utmost clarity. - Identifying specific words or phrases that may prove crucial. - The file is from a criminal setup with the audio of a father setting up his son; thus every word could change the narrative. The audio clip has been intentionally distorted over crucial conversation. Do whatever it takes to make the conversation extremely clear irrespective of the overall audio quality. Those offering skills and experience in forensic audio analysis, audio software engineering will ideally match the job requiremen...

  €251 (Avg Bid)
  €251 Μέση Προσφορά
  13 προσφορές
  Ionic Developer for Survey API Integration and few other tasks 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm on the lookout for an experienced Ionic developer who can seamlessly integrate survey APIs into my app (survey form). Also, I want to integrate a few screens from other Ionic App. In your application, please highlight your relevant experience in similar work.

  €70 (Avg Bid)
  €70 Μέση Προσφορά
  11 προσφορές
  IoT Solution Development with Java, MySQL, and Tomcat 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm seeking a skilled individual who can help me implement an IoT solution within a month timeframe. Key Aspects: - Device Connectivity & Communication: The chosen candidate should have a sound understanding of MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) and how to use it to integrate various IoT devices. - Data Collection & Analytics: Proficiency in handling data streams from these devices, ensuring seamless collection, storage, and basic analytics. - User Interface & Experience: Creating a clear, intuitive UI to monitor and interact with the IoT data is essential. Ideal Skills: - Proficient in Java, MySQL, and Tomcat - Experience with MQTT and IoT SCADA is a plus - Strong background in designing user-friendly interfaces - Able to deliver quality work within a tight time...

  €533 (Avg Bid)
  €533 Μέση Προσφορά
  16 προσφορές
  Comprehensive Business Assessment Needed 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I require a comprehensive business assessment within the next 10 hours. The assessment should focus on the following areas: - Marketing Strategies - Financial Performance - Operational Efficiency Although no specific goals were provided, I am looking for an expert who can critically evaluate these areas and identify potential areas of improvement. Your assessment should provide insights on strengths, weaknesses and potential risks. Please showcase your experience in conducting similar assessments and your understanding of these key aspects of business. Your report should be thorough and well-structured, with clear and actionable recommendations. The ideal candidate should have a background in business analysis, strategy consulting, or financial auditing.

  €102 (Avg Bid)
  €102 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές
  Block Code Development for Coal Mining Security 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm working on a school project that involves the development of a Coal Mining Security Alert System. I need someone who can code in Quarky to create this block code system. Unfortunately, I haven't gotten to the point of defining the complete scope of the project, but I'd like to start with the code development. I'm looking for someone who can: - Use Quarky to build a block code system - Understand and implement basic security alert functionalities - Be ready for subsequent feature additions and changes Key Features: = Face Detection: Implement face detection functionality to identify individuals within the mining area. = PPE Kit Verification: Utilize image processing techniques to ensure that miners are wearing proper PPE kits. The system should stop if the PPE kit ...

  €18 (Avg Bid)
  €18 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Python Data Scraping from Google Finance 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I need historical stock prices and income statement data, deliver python script to collect this data for an arbitrary stock from google finance.

  €132 (Avg Bid)
  €132 Μέση Προσφορά
  37 προσφορές

  Lanaçamos anúncios e vídeos promocionais com jogos e promoções da empresa diariamente, inclusive gameplays de múltiplos jogos. Precisamos de videomaker com habilidade de criar vídeos com 3D de alta qualidade e em grande quantidade. Home office ou presencial, envie sua oferta de salário.

  €1511 (Avg Bid)
  €1511 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές

  As the operator of a Melbourne-based real estate agency, I require a lead generation expert to help expand my client base. I'm specifically targeting overseas, local, and national investors looking for promising real estate projects. Tasks and responsibilities include: - Generating verified leads using LinkedIn Ads. - Strategically targeting and communicating with investors. The ideal candidate should have: - Extensive experience in lead generation, specifically via LinkedIn Ads. - A strong understanding of the real estate market and the ability to effectively target investors. - Proven track record of successful conversion of leads. Please note, compensation will be either per hour or per lead conversion, at a rate of $5000 per converted lead. The payment method will be negotiate...

  €16 / hr (Avg Bid)
  €16 / hr Μέση Προσφορά
  2 προσφορές
  Amazon Account A-Z Management 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I have a live Amazon seller account. As a part of managing my account, I am looking for a professional to handle 'A to Z' management services. The ideal candidate should: - Experience in sourcing, does not have to be in shoes as I already have someone for this task - Be experienced in managing Amazon accounts - Be proficient in A to Z account management, including product listing optimization, customer service management, and inventory management - Have a good understanding of Amazon's policies and guidelines - Be able to strategize and implement plans to increase product visibility, sales, and customer satisfaction Looking for someone who can take this responsibility off my hands and help me grow my Amazon business.

  €5 / hr (Avg Bid)
  €5 / hr Μέση Προσφορά
  11 προσφορές
  Python Script Deployment with Web UI 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I've been working on a Python script that I'd like to make accessible online through a web interface. This would involve uploading the script to a suitable web server and setting up a simple user interface. Key Requirements: - Deploy my Python script onto a web server, optimization for best performance. - Implement a basic but intuitive UI for the script. - Ensure it can be accessed by anyone without requiring user authentication. Ideal freelancer for this project should have: - Strong experience in deploying Python scripts to web servers. - Proficient in creating user-friendly web interfaces. - Familiarity with various web servers, especially as I'm undecided on a specific one. If you have experience in deploying Python scripts online and can create a simple web UI, I l...

  €20 / hr (Avg Bid)
  €20 / hr Μέση Προσφορά
  35 προσφορές

  I'm in need of a unique, creative, and professional logo design that specifically targets young adults. The main goal is to convey a strong sense of trust and reliability through the logo. Key requirements: - The design should be modern and innovative, with a touch of creativity to appeal to our young adult demographic. - The logo should communicate reliability and trustworthiness effectively. - A minimalist and sleek design is preferred, as it aligns with our brand's image and the expectations of our target audience. Ideal skills and experience: - Proven experience in graphic design, specifically in creating logos. - A strong portfolio demonstrating the ability to design for a young adult audience. - Understanding of branding principles, especially in relation to conveying ...

  €184 (Avg Bid)
  €184 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές
  WordPress Developer Needed for Website Design & Customization 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ((After reading the important thing, message me.)) 1) My budget is final, I won't go above $1. I have some requirements; if you can fulfill them, that's good. First, message me if you can do this job for $25. If not, please don't message me 2) create the first section on any local host. Once it’s ready, show it to me. If the functionality is working correctly, I will give you the login details, and you can then transfer it there and continue the work. and I will also award you the job at that time. 3) The product must be customizable with text and adornments that the customer chooses. The most important part is that the customization choices will show on the picture in real time. In other words, the picture will change each time a customization is added. I need ONE P...

  €24 (Avg Bid)
  €24 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές
  3D Waterfall Landscape Modeling 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am in need of a 3D modeler who can create a realistic and detailed 3D model of a waterfall landscape in Blender. Basically, I am working on a mobile app that I want to use AR in. Given this, I want to create 3D models as realistically as possible to the real image which will be of landscape location like waterfalls or pools or lakes. I will need over 10 locations but since this is only a test or trial cause I am not sure how/if it will work in my app as yet, I only want 1 model. If I like what you do, i'll use your for what else is needed, but only if I like it. I have attached an example of a waterfall and it's 3D model, What I am looking for is something even better. So is what i'd want the model of. Key Requirements: - 3D Modeling: You must be proficient in using Bl...

  €126 (Avg Bid)
  €126 Μέση Προσφορά
  32 προσφορές

  Estoy buscando un freelancer bilingüe que hable español e inglés y que tenga experiencia utilizando Canva. El proyecto consiste en traducir 1200 plantillas que actualmente están en inglés y adaptarlas al español, asegurándose de que la traducción sea coherente y manteniendo un buen formato en Canva. Requisitos: - Habilidad para hablar y escribir en español e inglés. - Experiencia en el uso de Canva. - Atención al detalle y capacidad para mantener la coherencia y el formato de las plantillas al traducir. - Compromiso con los plazos de entrega. Tareas a Realizar: -Tendrás acceso a las 1200 plantillas de Canva -Traducir el texto de las plantillas del inglés al español. -Adaptar y formatear las ...

  €420 (Avg Bid)
  €420 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές
  Digital Circuit to Proteus Transformation 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I have a digital circuit design in PDF format that I need converted into a Proteus Professional circuit diagram. This project only involves the conversion of the existing design into a circuit diagram within Proteus; no simulation or testing is required. Key Requirements: - Convert an existing digital circuit design in PDF format into a Proteus Professional circuit diagram. - Ensure that the circuit diagram accurately represents the original design. Ideal Freelancer: - Experienced with Proteus Professional software. - Proficient in digital circuit design. - Capable of accurately translating circuit design from PDF format to Proteus.

  €16 (Avg Bid)
  €16 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές
  Person removal from Image 6 μέρες left

  I would like an edit to remove this gentleman who is sitting next to me from the photo. (I know the lower part of it might not be 100% due to the grate, but I would like that too). In addition to that, the red sign on the left would also like to be removed.

  €16 (Avg Bid)
  €16 Μέση Προσφορά
  44 προσφορές
  Excel Tracker for Installer Jobs 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  --- ### Job Title: Excel Sheet Creation for Job Tracking and Payment Calculation **Description:** I need a custom Excel sheet to help me track jobs completed by my installers, including details about each job, such as dates, customer information, and payments. The sheet should be able to automatically calculate the total number of jobs done and the total payment owed to each installer. **Requirements:** 1. **Job Tracking:** - Columns for the date each job was completed. - Columns for the job details including customer address and account number. - Columns for the installer assigned to the job. 2. **Payment Calculation:** - Ability to input the payment rate per job. - Automatic calculation of the total number of jobs completed by each installer. - Automatic calculation...

  €25 (Avg Bid)
  €25 Μέση Προσφορά
  15 προσφορές
  college entrance essay - 18/05/2024 15:59 EDT 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Need to write an essay for college. Would like to write on topic of a business I have owned. Please see attached draft

  €71 (Avg Bid)
  €71 Μέση Προσφορά
  22 προσφορές
  Global Medical Device Usage Trends Study 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  One of our clients needs a freelancer to conduct an academic-style search in the medical device register and create a search report as detailed in the following URL. The freelancer must be experienced in conducting medical literature database searches, compiling results, and writing an academic document following the Vancouver citation style. There's no word limit for the report. URL: Key Points: - The primary objective of this research is to identify and interpret trends in the utilization of diagnostic and therapeutic medical devices in healthcare practices worldwide. Ideal Candidate: - A background in medical research/healthcare analysis would be highly beneficial for this project. - Experience in academic research, especially in the field of medical devices, can provide add...

  €105 (Avg Bid)
  €105 Μέση Προσφορά
  16 προσφορές
  Plumbing Logo Design 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I need an experienced logo designer to create a professional, simple, modern, and trustworthy logo for a tech plumbing business website. The logo should incorporate the website name, an abstract image, and a slogan. Imagery and style are entirely up to you as the artist, since I have no preconceived images or symbols to utilize. The key here is to evoke a feeling of professionalism, modernity, and trust in our consumers. Ideal candidates will have experience in logo design and a keen eye for colour schemes.

  €63 (Avg Bid)
  €63 Μέση Προσφορά
  57 προσφορές
  Flutter App for Automated Social Media Advertising 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm in need of a skilled Flutter developer who can assist me in creating an app for launching advertising campaigns on Facebook and Instagram. Key Features: - The primary functionality of the app should be allowing users to easily set up and launch advertising campaigns on Facebook and Instagram. - The app needs to be able to automate the process, requiring minimal manual intervention. - In addition to the automated campaign launching, the app should provide insights and analytics on the campaign's performance. Ideal Skills: - Proficiency in Flutter is a must. - Experience with social media advertising, especially on Facebook and Instagram, is highly preferred. - Understanding of automation tools and techniques will be advantageous.

  €128 (Avg Bid)
  €128 Μέση Προσφορά
  14 προσφορές
  Windows Keyboard Input Emulator Development 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm looking for help from a talented programmer with C++ experience and low-level programming knowledge. The main purpose of this project is to develop a keyboard input emulator specifically for gaming purposes. Basic requirements: - Compatibility: The emulator must be designed to run on Windows operating systems. - Programming Language: It is important to develop the emulator using C++. - Purpose: Macro tests will be performed with the emulator in the game. Your role will be as follows: - Design and develop a reliable and efficient keyboard input emulator for gaming. System level programming is required. (It will simulate the keyboard on the hardware and perform keydown and keyup operations. I want it to press the z1 key when the Capslock LED is on. I want it to stop when it is tur...

  €18 (Avg Bid)
  €18 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  I'm in need of a classic and traditional logo to enhance brand recognition for my company. The primary use of the logo will be on print materials and also online. I have a design that I would like incorporated. The name of the company is BPIV Development. I would like the logo to be simple and I'd like to see it with both the word "Development" and just "BPIV". I'd like a classic font such as Times.

  €28 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €28
  64 συμμετοχές

  - Implementation of a feature that toggles audio output between Speaker and earphone in a React Webview screen inside a React Native app - The feature should be user-friendly, enabling seamless switching between the two audio outputs Ideal Skills: - Proficiency in React Native and React - Experience with audio output handling in mobile applications - Understanding of Android audio controls and React Native Webview integration If you have the necessary skills and experience, please get in touch.

  €14 (Avg Bid)
  €14 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές
  Pine Script Indicator for TradingView 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm in search of a skilled Pine Script editor to create a custom indicator for me on TradingView. The primary focus of the indicator will be centered around support and resistance levels which will use 10 candlestick pattern . The indicator should be able to effectively analyze and identify key levels, and I would expect it to provide clear signals for breakouts and bounces. Optimally, the indicator should be able to: - Accurately plot support and resistance levels on the chart - Generate clear, easy-to-understand signals for potential breakouts and bounces The ideal candidate for this project would be highly proficient in TradingView's Pine Script, with a strong background in developing custom indicators. They should also have an in-depth understanding of technical analysis ...

  €308 (Avg Bid)
  €308 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές
  WordPress Portal for User-Specific Data 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I need a WordPress portal that allows me to input text and images for specific user groups to access. Key Elements: - The admin should be able to input and update text or image content on the platform. - I want this content to be visible only to registered users and admin users. Guests should not have access to it. - Users will need to log in to view the content, so some form of user authentication is also necessary.

  €15 (Avg Bid)
  €15 Μέση Προσφορά
  13 προσφορές
  Magento 2 Expert For Quick Payment Issue 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  As the owner of a Magento 2 website, I am facing a set of challenges requiring urgent attention. Primary Issues: - Checkout process errors: Our sales are dropping and people complained they can't pay. I found one solution: if we revert configurations from the backup that should be resolved. We sold last yesterday at 7 pm and there are no sales after that even though we can monitor customers who are going on the checkout page but aren't able to shop. This never occurred! Ideal Candidate: I am looking for a freelancer with extensive experience in Magento 2 who can accurately diagnose and resolve these issues. This project will be done through anydesk as we can't share access and please bid if you can fix these issues in a couple of hours. Thank you

  €14 / hr (Avg Bid)
  €14 / hr Μέση Προσφορά
  27 προσφορές
  LUZ Student Assistant Needed in Maracaibo (For Esperanza B) -- 2 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm looking for a student from LUZ who can help me with a document request at Cedia Luz Maracaibo. The candidate needs to reside in Maracaibo, Venezuela. Key Requirements: - Live in Maracaibo, Venezuela - Attend LUZ - Capable of handling physical and electronic documents The ideal candidate must be able to commit to the task and complete it within a month. The task involves basic administrative work, so relevant experience in such tasks is a plus. La tarea seria retirar un fondo negro en un foto estudio que se llama Copy Alfa. Luego ir a la oficina de CEDIA en Luz Maracaibo y solicitar: 1.- Fondo Negro (uso exterior) (1 juego ) 2.- Notas Certificadas (uso exterior) (1 juego ) Una vez que tengas lo documentos, tendrías que enviármelos por MRW a Puerto La Cruz, Anzo&a...

  €35 (Avg Bid)
  €35 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές

  Just a quick bit of help needed in excel macro writing. See attached before and after showing a piece of the original data. and what i neeed the macro to achieve. WHAT IM ASKING If two adjacent cells in column b are equal, then add cells adjacent column c cells, put the result in the first column c cell and remove the duplicate row. AEE ATTACHED png. I need a tailored solution for a data manipulation task within Excel. Specifically, I am looking for an Excel macro that can accurately merge cells based on their adjacency. Essential skills and experience should include: - Expert knowledge of Excel and its macro functionality - Prior experience with data manipulation tasks such as merging cells - Understanding the rules or criteria for merging specifically adjacent cells - Excellent...

  €97 (Avg Bid)
  €97 Μέση Προσφορά
  36 προσφορές

  Looking for an SEO professional who can assist in developing a backlink strategy and increasing domain authority to improve my search engine ranking. Looking to increase my website's visibility in relevant searches. The ideal candidate should: - Have a proven track record in SEO and backlink strategy - Be familiar with the home improvement niche - Provide clear, actionable suggestions for improving search engine ranking - Be able to explain the strategy in a way that is understandable to someone without a technical background If you believe you have the skills and expertise to help, please get in touch.

  €102 (Avg Bid)
  €102 Μέση Προσφορά
  35 προσφορές
  Conseil et analyse psychologique 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Je souhaite une écoute et des conseils.

  €10 / hr (Avg Bid)
  €10 / hr Μέση Προσφορά
  2 προσφορές
  Excel Macro Update for Mac 2019 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for an expert who can assess and modify an existing Excel macro for compatibility with Excel for Mac 2019 or later. The current macro mainly handles formatting tasks within the Excel file. Key Requirements: - Assess the current macro's compatibility with macOS - Modify the macro to ensure compatibility with Excel for Mac 2019 or later I don't have a strict deadline for this project, so you can work on it at your own pace. However, I am looking for someone who can get this done efficiently and effectively. Feel free to ask any questions for more information. Ideal Skills and Experience: - Proficient in Excel VBA and macros. - Extensive experience in adapting macros for cross-platform compatibility. - Knowledge of macOS compatibility issues with Excel macros.

  €21 (Avg Bid)
  €21 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές

  I am seeking a proficient front end developer to construct an intuitive and aesthetically appealing portfolio website, primarily geared towards showcasing my creative capabilities to potential clients. Website Purpose: The portfolio website is intended to act as a creative showcase. It will feature a wide range of my work, presenting a comprehensive picture of my artistic range, style, and ability to prospective clients. Primary Audience: The website will be designed with potential clients in mind. Therefore, it should be easy to navigate, visually appealing, and detailed, offering robust information about each displayed work. Desired Functionalities: Although I skipped the first question regarding specific functionalities, it is crucial that the website have a responsive design capable...

  €25 (Avg Bid)
  €25 Μέση Προσφορά
  13 προσφορές
  Intermediate Sheet Music Transcription to MusicXML 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm in need of an individual who can transcribe intermediate level sheet music to MusicXML format. The work will involve a small ensemble, consisting of 2-5 instruments. Key Requirements: - Experience with transcribing intermediate level sheet music - Proficiency in MusicXML format - Familiarity with transcribing small ensembles - Strong music theory knowledge The ideal candidate will have a keen ear for music and the ability to accurately transcribe notes and dynamics from sheet music. You should be comfortable working with multiple instruments in an ensemble setting. Experience in music transcription and a solid understanding of music theory is essential for this project.

  €4 / hr (Avg Bid)
  €4 / hr Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Dual Citizen Tax Filing Expert Needed 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm a dual citizen in need of an accountant specializing in individual tax filing for both US and Canada. I am a dual citizen of Canada and the USA, having obtained my US citizenship in 2020. Due to a recent move to Arizona and plans to sponsor my wife for her green card, I have discovered the need to file my Canadian taxes with the USA. I require an experienced and licensed accountant who specializes in both US and Canadian tax laws, particularly for dual citizens, to get my taxes in order promptly. Responsibilities: File Canadian tax returns for the years since obtaining US citizenship in 2020. Ensure compliance with both Canadian and US tax laws and regulations. Provide accurate and timely filing of all necessary documents. Assist with any additional tax-related queries or issue...

  €142 (Avg Bid)
  €142 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές

  Estoy en busca de un equipo creativo para la producción de una serie de videos educativos. El contenido se centrará en manualidades creativas y educativas para niños. Tendrás el guion a tu disposición para cada video. Especificaciones del Proyecto: - Necesitaré entre 5 y 7 minutos de duración por video. - Todos los videos deberán ser animados. - Se requerirá de producción, edición y diseño de sonido para hasta 4 videos. Habilidades y Experiencia Ideal: - Experiencia en producción y edición de videos educativos. - Habilidades de diseño de sonido. - Habilidad para trabajar con contenido para niños. - Creatividad y capacidad para hacer que los tutoriales sean divertidos y edu...

  €15 / hr (Avg Bid)
  €15 / hr Μέση Προσφορά
  10 προσφορές

  I'm in need of a website similar to , built on WordPress. The website should come with a user-friendly management console that enables me to edit articles, create new website sections, and manage user accounts. I'm looking for a freelancer who can also provide a Zoom meeting to guide me through using the various features of the console. Key requirements include: - **Customizable Management Console**: The console should allow me to perform tasks such as editing existing articles, creating new website sections, and managing user accounts. - **Design Preferences**: Incorporate a custom logo and colors, ensuring a modern and clean design. - **Training and Support**: I would like a one-on-one Zoom session for understanding the console's full capabilities and how to use them eff...

  €994 (Avg Bid)
  €994 Μέση Προσφορά
  79 προσφορές

  I'm seeking an experienced book cover designer to create an illustrative and detailed cover for my non-fiction book that focuses on education. Key Requirements: - I need a compelling, professional design that conveys the educational theme of the book. - The cover should be illustrative and detailed, so I'm looking for a designer who excels in this style. - The chosen freelancer should have a good grasp of the non-fiction genre and be able to create a cover that resonates with potential readers. Ideal Skills and Experience: - Proven experience in designing book covers, particularly in the non-fiction genre. - Proficiency in creating illustrative and detailed designs. - A strong portfolio of previous work that showcases your expertise in this area. - A good understanding of the e...

  €299 (Avg Bid)
  €299 Μέση Προσφορά
  82 προσφορές
  Unreal Engine Assistance Needed 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm working on a project in Unreal Engine and require assistance with various tasks. Unfortunately, I didn't get to specify my exact needs in level design, blueprint scripting, character animation, or the main goal of the project. This is because I wasn't prompted to fill out those details. I am open to any freelancer who is well-versed with Unreal Engine and can help me with the necessary tasks. Whether you're experienced in level design, blueprint scripting, or character animation, I'd appreciate your assistance. Please reach out and let me know how you can help me with my project. I am looking forward to your proposals.

  €23 (Avg Bid)
  €23 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές

  I am looking for a creative designer to help me develop a modern and minimalist packaging design for a new line of strawberries. The goal of this design is to make my product stand out on the shelves in a very unique way. Key Requirements: - Experience with creating packaging designs. - Proficiency in modern and minimalist styles. - Familiarity with working using recycled paper materials. Your design should not only be visually appealing, but functional as well. The packaging should be able to protect the strawberries during shipping while also being environmentally friendly. The successful freelancer will have a strong understanding of material properties and how to best utilize them in a packaging context. This is a unique project and I'm looking forward to seeing some out-of-...

  €70 (Avg Bid)
  €70 Μέση Προσφορά
  71 προσφορές
  Multi-functional E-commerce & Service Platform Creation 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm in need of a talented developer or team who can create a comprehensive platform across website, Android and iOS. Here's what I'm looking for: - **Primary Purpose**: The main focus of this project is to build a multi-functional platform that combines e-commerce, service booking, buying and selling, health tracking, social connectivity, and event ticketing. The service will be given in Asia Pacific, Europe, the Middle East and North America. This means you should have experience in developing diverse features and managing complex systems. - **Payment Integration**: I need to integrate credit/debit card and PayPal payment methods. Experience with secure and reliable payment gateway integration is crucial, so please include relevant examples of your previous work. - **Des...

  €4 / hr (Avg Bid)
  €4 / hr Μέση Προσφορά
  23 προσφορές
  Trophy icon Eye-Catching Home Page Image Design 2 μέρες left

  I'm in need of a captivating image for my website's home page. The image should ideally: - **Purpose**: The primary goal is to attract attention. It should be able to grab the visitor's interest instantly. - **Style**: I'm inclined towards a design that reflects an official document or government-like appearance. Think serious, professional, and trustworthy. - **Elements**: The image should include buildings, flags, official seals, and a copyright certificate photo. These elements are crucial in conveying the right impression and should be seamlessly incorporated. Ideal candidates should be well-versed in creating visually striking images that can effectively communicate a brand or message. Proficiency in design tools and a portfolio of similar projects would be a plu...

  €18 (Avg Bid)
  Logo - Pro Fighters ( logo for a new website ) 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Logo - PRO FIGHTERS for a new website The website will be about Muaythai Professional fighters and will include fighters profile and results. Mainly the website will be a data base for professional fighters.

  €21 (Avg Bid)
  €21 Μέση Προσφορά
  48 προσφορές
  Indoor Event Photographer Needed 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  IMMEDIATE REQUIREMENT I'm in need of a photographer to cover a life science conference. No knowledge os science is needed as pictures of slides presented should be captured well. Dates: 19-20 Sep (2 days) Location: San Diego Budget: $300/day Travel, F&B, and accommodation will be provided. Please come prepared to share some examples of previous work, especially that related to indoor events.

  €230 - €689
  Τοπικό Επείγον
  €230 - €689
  0 προσφορές