Κορυφαίες Εργασίες

Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  5,000 δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR

  Έχουμε ένα task based FMRI auditory task. Θέλουμε preprocessing των δεδομένων με fmriprep και group analysis (GLM) ώστε να δούμε τις θετικές και αρνητικές ενεργοποιήσεις για τα δυο auditory tasks. Επίσης θα πρέπει να γίνει ICA ώστε ν...

  €439 (Avg Bid)
  €439 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές

  Έχουμε ένα task based FMRI auditory task. Θέλουμε preprocessing των δεδομένων με fmriprep και group analysis (GLM) ώστε να δούμε τις θετικές και αρνητικές ενεργοποιήσεις για τα δυο auditory tasks. Επίσης θα πρέπει να γίνει ICA ώστε ν...

  €1959 (Avg Bid)
  €1959 Μέση Προσφορά
  13 προσφορές
  Set up correctly Shipping and Return in Google Merchant Center 2 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I have an e-shop with more than one shipping zones. Google Merchant Center always disaproove my settings and i think it is because multiple shipping zones. I need an expert technitian to fix this problem.

  €199 (Avg Bid)
  €199 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές

  I'm in need of a skilled professional to help me with my residential building project. I have an existing architectural project that requires some modifications, mostly relating to the floor plans. I need these changes to be incorporated into the project files, which are currently in a different format. Key Tasks: - Redraw floor plans to reflect necessary modifications - Ensure the redrawn plans are in a DWG (AutoCAD) format The redrawn plans should contain basic outlines only. There is no need for detailed dimensions, notes, or specifications. Ideal Skills & Experience: - Proficiency in AutoCAD and DWG file handling - Experience in architectural drafting and floor plan redesign - Strong attention to detail to ensure the new plans reflect the modifications accurately. Please...

  €9 (Avg Bid)
  Εγγυημένος

  I'm in need of a Shopify expert to enhance my store's theme with new sections and features, particularly incorporating custom product options. Key Tasks: - Enhance and extend theme: I need a professional to not only customize my theme but also add new sections and features to it. - Custom product options: I'd like to integrate custom product options to my store. These options should allow my customers to personalize their purchase as they wish. Ideal Skills: - Extensive Shopify experience: I'm looking for someone who has a deep understanding of Shopify and has previously worked on enhancing and extending Shopify themes. - Strong grasp of product management: The freelancer should be adept at setting up and managing products on Shopify with custom options. - Creative...

  €47 (Avg Bid)
  €47 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές
  Realistic 3D Mansion Modeling in FBX 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I require the expertise of a talented 3D designer who can bring my mansion's floor plan to life. A high degree of realism is required in the model. - The Model: We're looking at an exterior-only 3D model of the mansion. The modeling should be able to precisely depict the architectural elements, facade details, and other key features. - File Format: I need the final deliverable as an FBX file, 3ds Max. The model must be optimized for easy viewing and incorporation into further design workflows. - Stylistic Preferences: I favor realism. The 3D model should represent the real-world qualities of the mansion as much as possible. Ideal candidates for this project would have: - Strong experience in realistic 3D modeling, particularly of architectural structures. - Proficiency in s...

  €55 (Avg Bid)
  €55 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Need Help with Registry Creation 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Im on a 64bit machine.. i want to bring back the resulks from HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionUninstall AND list the DISPLAYNAMES in a text file... BUT, this i can do, as it shows all results fine only in 64 part of the registry. I also need it to show results for 32 bit also. ive tried subsituing keys KEY_WOW64_32KEY to access the 32-bit view of the registr to access KEY_WOW64_64KEY but it doesnt show 32 results. So i need it to show both 32BIT AND 64BIT DISPLAYNAMES under HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionUninstall in a text file

  €28 (Avg Bid)
  €28 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  I'm seeking a seasoned salesperson who can use their prowess in social media outreach to reach out to restaurants in western countries and other businesses. You would be responsible for closing deals through sales calls. Key Responsibilities: - Engage with potential clients through social media - Utilize your sales skills to pitch our products/services - Close deals via effective sales calls The ideal candidate should have: - Proven experience in B2B sales, especially in the restaurant industry - A strong understanding of social media outreach - The ability to close deals effectively and meet targets - Excellent communication and negotiation skills This position is commission-based, so your earning potential will be directly proportional to your sales performance.

  €28 (Avg Bid)
  €28 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  I find myself in need of a highly skilled individual capable of assisting with numerous projects across a variety of areas. Given the breadth of tasks, a versatile set of skills is vital. Specifics haven't been decided yet, but your experience may help mould these into reality. Key skills and experiences: - Website development - Mobile app development - Graphic design Tasks may include, but are not limited to: - Designing user interfaces - Developing backend functionality - Implementing payment gateways While I don't have a concrete vision for design, flexibility and a keen eye for aesthetics are beneficial. Whether it's a minimalistic, bold and colorful, or clean and professional look, the ability to adapt to different styles is key. Your input, initiative and cr...

  €16 (Avg Bid)
  €16 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές

  I am in need of a talented illustrator to produce an animal-themed adult coloring book. Here's what I'm looking for: - The content: This project is all about the animal kingdom. From domestic pets to exotic species, let your creativity run free. However, it will be important to keep them as standalone illustrations, so no need to worry about a narrative. - Complexity Level: I'm looking for moderate complex designs. So, not overly detailed, but not overly simplistic either. The goal is to create something engaging and relaxing. Ideal Skills: • Proven experience in illustration, with emphasis on animal art. • Understanding of design for coloring books, specifically for adults. • Ability to produce creative, distinct designs. • Ability to meet set deadli...

  €66 (Avg Bid)
  €66 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές
  Trophy icon DIVI Website Creation with PayPal 6 μέρες left

  As I'm looking to set up a new website for sharing information to the general public, I need an experienced website designer who can bring my vision to life. The ideal candidate should be proficient in using the DIVI theme builder, and have a strong track record in creating user-friendly, visually appealing websites. Key Project Details: - The website will serve as an information hub for the general public - It should have an easy-to-use contact form for user interaction - Integration of PayPal functionality is crucial for donations Skills and Experience: - Proficiency in WordPress and DIVI theme - E-commerce experience, particularly with PayPal - UI/UX design skills - Excellent communication to understand and deliver on the project's requirements The website is for a motorcy...

  €230 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €230
  2 συμμετοχές
  YAML Configuration for FastChat Service 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm looking for a professional who can set up a docker-compose YAML file to effectively deploy and run my FastChat service. This project includes the following requirements: - **Understanding of Docker and docker-compose**: You should have a solid understanding of Docker and docker-compose and how to use them effectively to deploy services. - **Experience with FastChat**: Ideally, you have experience working with FastChat, as the project involves deploying this specific service. - **Setting up Real-time Messaging and User Authentication**: The FastChat service needs to include real-time messaging and user authentication features. - **Knowledge of Docker Compose YAML**: The YAML file should be expertly crafted to ensure the efficient deployment and running of the FastChat service. If...

  €53 (Avg Bid)
  €53 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές

  I am looking for a skillful and remarkable resume writer who can craft a resume in a combination style. This has to be specifically targeted towards the health care industry. Key Project Details: - The project timeline is 1 week. I'm looking for someone who can commit to this timeline to create a polished, professional resume. - The resume format should be a combination style. It should highlight both skills and work experience, aligning with the multifaceted work nature in the health care industry. Ideal Skills and Experience: - Experience in resume writing, preferably for the health care industry. - Understanding of combination resume structure. - Excellent attention to detail and a strong sense of work commitment. I look forward to seeing your proposals and working wi...

  €71 (Avg Bid)
  €71 Μέση Προσφορά
  51 προσφορές
  Advanced Sheet Music Transcription (jazz trio) 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am seeking an experienced music transcriber to provide me with sheet music in MusicXML for "Almost Blue" by Chet Baker - Live in Tokyo (see on YouTube). Exact transcription of the Piano part from original, including improvized solo, and exact base, is required. If this sounds like something you're capable of handling, please bid on a flat-fee complete project basis with turnaround time and relevant sample works.

  €103 (Avg Bid)
  €103 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές

  I'm looking for a skilled music director who can create a heart-touching Indian love failure song. The song should be a blend of: - Indian musical elements - Reflective mood - Traditional Indian music I'm particularly interested in exploring the traditional Indian musical landscape in a contemporary context. The song should evoke deep emotions and resonate with listeners who have experienced heartbreak. Key Skills: - Strong background in Indian music and its traditional elements - Proficiency in songwriting, especially in the theme of love failure - Ability to create a reflective mood through music Experience in composing and producing similar songs will be a big plus. Looking forward to collaborating with a passionate music director to bring this song to life.

  €84 (Avg Bid)
  €84 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές
  Warehouse Inventory Management App Development 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I need a mobile application for warehouse inventory management, to be used on both Android and iOS devices. The app should have the following features: - Barcode scanning capability - Real-time inventory updates Key Requirements: - Development of a custom mobile app using AppSheet by Google - Compatibility with both Android and iOS devices Please note: - Offline functionality is not required. - The main focus is on the barcode scanning and real-time inventory updates. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in AppSheet by Google - Proven experience in developing mobile apps for inventory management - Excellent understanding of barcode scanning technology - Familiarity with real-time inventory tracking systems - Knowledge of Android and iOS development to ensure cross-platform compat...

  €578 (Avg Bid)
  €578 Μέση Προσφορά
  41 προσφορές
  Trophy icon Photoshop Expert for Scratch Removal 2 μέρες left

  I have an image with a minor scratch on the main subject that I need expertly removed. The resolution is high, more than 5MB, which needs careful attention to ensure the detail is preserved. This project requires deep familiarity with Photoshop and experience with high-resolution image editing. Other than removing the scratch, no other enhancements like lighting or color correction are required. Your singular focus is on making the main subject look as they were before the scratch occurred. Proven expertise with similar work is a clear advantage.

  €18 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €18
  13 συμμετοχές
  Staff Portraits for Website 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am needing 5 artist renderings of staff members. See attached picture. I am looking for options and styles. Whether realistic or cartoonist. But i have 5 different people that i need renderings for a new website

  €82 (Avg Bid)
  €82 Μέση Προσφορά
  51 προσφορές
  Canadian Pension and Tax Advice -- 2 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I''m looking for ​a Canadian expert ​in pensions ​and personal tax, with full knowledge of CPP, OAS, and GIS benefits. I'm resident in BC but I have a Quebec-regulated LIRA. I​ am not looking for investment or generic advice, but personalized consulting at an hourly rate by video. I think an hour or two will be enough, at least to start. ​You would advise me about how to draw down my limited registered investments and plan for my impending pension income in a tax-efficient way. If you are not based in Canada, please do not apply. Automated replies will also be rejected.

  €26 / hr (Avg Bid)
  €26 / hr Μέση Προσφορά
  4 προσφορές
  Ionic Developer for Survey API Integration 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm on the lookout for an experienced Ionic developer who can seamlessly integrate survey APIs into my app (survey form). In your application, please highlight your relevant experience in similar work.

  €13 (Avg Bid)
  €13 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές

  I have an urgent need for a Windows application to be developed. The primary goal of this application is to prevent any remote screen sharing while the application is active. Key Requirements: - The app should be compatible with Windows operating system only. - The app must block mirroring screen while active - The app must unblock mirroring screen when inactive (means all screensharing/remote desktop apps should work - like teamviewer, vnc etc) - I am ok if they are connected; but I DO NOT want screen to be seen by remote people until its active I need a freelancer who is well-versed in Windows application development and has strong understanding of the API, Powershell, firewall settings, services etc. Your previous experience in developing secure applications is highly desirable. ...

  €158 (Avg Bid)
  Προεξέχον Επείγον
  €158 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές

  I need to design a tracker control unit for the 137 MHz band antenna system of the ground station receiving weather information from the NOAA spacecraft on Arduino. The project must be modeled at https://projecthub.arduino.cc. Need your idea and help how to implement it.

  €114 (Avg Bid)
  €114 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές
  Warehouse Inventory App Development Using AppSheet 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am in need of a skilled AppSheet developer to create a custom app for my small warehouse inventory business. Key Features: - Barcode Scanning: The app should be able to efficiently scan and track products using barcodes. - Real-time Inventory Tracking: I require a system that will consistently track and update inventory in real-time to ensure accuracy. Other Details: - Products: As a small warehouse, I have less than 100 different types of products. - User Access: The app will not need to support multiple users accessing and updating the inventory simultaneously. Ideal Skills: - Proficient in AppSheet development - Experience in building inventory tracking systems - Understanding of barcode scanning integration - Ability to create real-time data tracking systems Please respond wi...

  €2001 (Avg Bid)
  €2001 Μέση Προσφορά
  51 προσφορές
  Website Text Data Mining Script 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm in need of a skilled professional to help me create a data mining script. The task involves mining emails, data from a certain website and delivering the data in a raw text file format. Key Requirements: - Develop a data miner script that can effectively scrape email data from websites. - Ensure the script can handle multiple sources and is scalable for future needs. - Deliver the mined data in a raw text file format. Ideal Skills: - Proficiency in web scraping and data mining techniques. - Experience with developing scripts for text data mining. - Strong knowledge of scripting languages suitable for scraping like Python/BeautifulSoup, R, etc. Please provide samples of your previous similar projects or portfolio that demonstrate your ability in this area.

  €117 (Avg Bid)
  €117 Μέση Προσφορά
  42 προσφορές

  I'm seeking the expertise of a seasoned digital marketing freelancer to enhance my agency's operations. One who's adept in an array of digital marketing services including: - Search Engine Optimization (SEO) - Social Media Marketing - Content Marketing - Website Design and Development - PPC - Meta Ads - Google Ads - Market Research The crux of this collaboration pivots on the generation of leads and conversions. Furthermore, the successful applicant will concentrate their strategies towards the working professionals demographic aged between 26-50. I strongly encourage enthusiastic digital marketing professionals with a proven track record in the above areas to apply. Your ability to design and implement result-oriented strategies that effectively cater to our target aud...

  €76 (Avg Bid)
  €76 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές
  English to Spanish 6 μέρες left

  I need a one page memo translated from English to Spanish. Not a google translation, I can do that. This is a monthly deliverable and if successful, I will use that same person each month on a continuous basis.

  €16 / hr (Avg Bid)
  €16 / hr Μέση Προσφορά
  25 προσφορές
  Trophy icon Vibrant Cartoon Logo for STARRI Meme Coin 2 μέρες left

  I'm in the process of launching a new Meme Coin called STARRI and looking for a talented designer to create a unique, vibrant and cartoonish logo for it. Key Requirements: - The logo should be in a cartoon style, which is more engaging and appealing to meme culture. - The color scheme should be bright and bold, ensuring that it stands out and grabs the attention of potential users and investors. Ideal Skills and Experience: - Extensive experience in logo design, particularly in creating cartoon-style logos. - A good understanding of meme culture and the ability to incorporate this into the design. - Proven track record of creating logos with bright and bold color schemes. - Strong communication skills to understand and interpret the ethos of STARRI and translate it into a visual re...

  €32 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €32
  83 συμμετοχές
  Trophy icon China Electronics Sourcing Expert Needed 29 μέρες left

  I'm looking for someone skilled in finding trending electronics in China for my online shop. Key Requirements: - **Product Type**: Electronics - **Sales Channel**: Third-party platforms (e.g., Amazon, eBay) - **Key Focus**: Innovativeness Your role will be to source electronics that are both technologically innovative and in high demand. Your responsibilities will include: - **Product Research**: Identify trending electronic items in China that have a high potential for success in western markets. - **Supplier Qualification**: Evaluate and establish relationships with reliable Chinese suppliers. - **Cost Analysis**: Negotiate cost-effective deals without compromising on quality. The ideal candidate should: - Have a keen eye for spotting innovative products - Be experienced in so...

  €9 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  Professional Product Assembly Video 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  We require our assembly video redoing as we have had to make some alterations to the product. I have attached our current video which we basically want the same thing but using the new footage. Please mo silly nods and I would like to see examples of similar videos you have done. Thank you

  €24 (Avg Bid)
  €24 Μέση Προσφορά
  17 προσφορές
  English to Simplified Chinese Translation -- 3 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I need a Pptx document translated from English to Simplified Chinese as soon as possible. The file has 2000 words. Need high quality human translation only. Google/AI or automatic software works are not allowed and will be rejected. Need the translation back in word Pptx format maintaining the formatting and layout of the source file. Price: 30 fixed. Deadline: 24 hours max Don't bid if you don't agree the price and timeframe. Thanks!

  €6 - €18
  Σφραγισμένο
  €6 - €18
  1 προσφορές
  Profile Photo Editor 6 μέρες left

  I'm in need of an experienced photo editor who can help me with adjusting the aspect ratio of my photos. The majority of my tasks will be cropping and resizing images to a square aspect ratio (1:1). Key Responsibilities: - Crop and resize images to a square aspect ratio (1:1) - Ensure the photos are of high quality and resolution Ideal Skills and Experience: - Proficient in photo editing software - Experience with cropping and resizing images - Attention to detail to ensure high-quality results - Understanding of different aspect ratios, particularly 1:1 The primary use of the edited photos will be for my profile on various social media platforms. Please note that I'm looking for someone who can provide quality work in a timely manner.

  €6 (Avg Bid)
  €6 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές
  Complex Problem Solving with Programming 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Task 1: Write dynamic programming and recursive programs for a given problem obtained from 4 practical task selection test. • Implement a recursive program to solve the given problem. • Analyze time complexity of the recursive program (brute force) and dynamic programming approach using Big O and Omega notations. • Implement a dynamic programming approach by defining a table to store previously calculated values and using them to compute the next value in the sequence. Write recursive solution. • Test both programs for different input sizes and compare their performance. Task 2: Parallelize the algorithms for the second and third recursive equations obtained from the 1 practical selection test, and also parallelize second and third algorithms obtained from the 4 pra...

  €73 (Avg Bid)
  €73 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές
  LT Spice Expert Needed for Analog Circuit Design 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am seeking an experienced LT Spice expert to assist with the design and simulation of a half-bridge circuit to drive an ultrasonic cleaner load, 60W, 39kHz, and 10R impedance. I have an LT spice model that needs to be updated to meet the requirement. The floating side needs to show a square wave and the output to the load needs to be a sinewave. The main requirement is to update the values of the discrete component and use a much better MOSFET to meet the required output of 600V AC, 0.5A, 39kHz Responsibilities: - Improve the LT Spice model for the half-bridge circuit (no rectifier needed), Output is AC and not DC - Conduct detailed simulations to analyze performance - Optimize circuit design based on simulation results The MOSFET part number is SIHP24N80AE-GE3, The PWM controller...

  €37 (Avg Bid)
  €37 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  I urgently need a professional to resolve unspecified errors on my Shopify Store. I overlooked providing specific details on the issues, but one with experience in identifying and quickly rectifying a wide range of Shopify errors will be ideally suited for this project. Skills and Experience: - Comprehensive knowledge of Shopify platform - Experience with various Shopify themes - Proficiency in troubleshooting and resolving website loading, payment processing, and product display errors. - Excellent problem-solving skills Due to the urgency of the project, it would be best to get it completed as soon as possible. Your rapid response would be greatly appreciated.

  €122 (Avg Bid)
  €122 Μέση Προσφορά
  67 προσφορές
  Skilled Programmer Needed for Project 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm in need of a skilled programmer to assist me with an ongoing project. - Specific experience requirements were not mentioned, so I'm open to considering a programmer with a diverse skill set. - Your primary role will be to collaborate with me on the development and implementation of a range of functionalities. - It would be a bonus if you have experience in mobile app development, website creation, or desktop software development, but not a deal-breaker if you don't. Looking forward to working with skilled individuals who are keen on tackling and solving technical challenges.

  €18 (Avg Bid)
  €18 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές

  [NO AUTO GENERATED APPLICATIONS… WILL BE DELETED] I need someone familiar with affiliate marketing networks and sites. Someone that can find me some good affiliate products for me to ask. I'm hoping you can find impressive products that have potential to go viral. Tell me some good affiliate products into Instagram. REQUIRED: In your application tell me about some products that you have found for previous clients. Also name the affiliate networks that you have worked with.

  €10 / hr (Avg Bid)
  €10 / hr Μέση Προσφορά
  3 προσφορές

  Hi! About Us: Harmonic Homes is a visionary company dedicated to empowering individuals to build their own homes. Our mission is to create beautiful, affordable, contemporary-style houses using eco-friendly materials that promote health and wellness. Project Overview: We’ve developed a first draft of a Keynote presentation for Harmonic Homes, but we need a skilled graphic designer to take it to the next level. This presentation will serve as a pitch deck for investors and potential customers. We want it to be visually inspiring, easy to understand, and aligned with modern architecture aesthetics. Responsibilities: -Refine the existing Keynote presentation. -Add depth and detail to the organization of information. -Enhance branding and style. -Ensure clear communication throu...

  €101 (Avg Bid)
  €101 Μέση Προσφορά
  37 προσφορές
  Creative Strategist & Digital Marketing 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  We are seeking a talented and creative individual to join our team and work on our mobile app designed for medical professionals. We need someone who can think outside the box, develop innovative marketing strategies, and help build and enhance our brand.

  €524 (Avg Bid)
  €524 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές
  Minimalistic Dietary Supplement Pouch Design 23 ώρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  We are seeking an experienced packaging professional to create a pouch and box for our dietary supplement product. We already have a comprehensive design in mind, leaning more towards a minimalistic theme. Ideal Experience and Skills: - Meet FDA regulations for dietary supplement packaging - Profound knowledge in pouch packaging - Ability to bring ideas to life while following specific design outlines - Prior experience with dietary supplement packaging will be an advantage Please provide examples of past projects, particularly displaying your capability in designing minimalistic pouch packaging. Thank you.

  €299 (Avg Bid)
  Επείγον
  €299 Μέση Προσφορά
  77 προσφορές
  Urgent Plagiarism Removal for Academic Paper in Law Domain 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm currently looking for an expert from Legal Fraternity who can assist in removing plagiarism from a 6421-word academic paper. The primary purpose of the paper is publication in a journal, meaning originality and authenticity is crucial. Key Requirements: - The paper is 6421 words and I need the plagiarism removed promptly. - The document is intended for publication in a journal, so maintaining the original content and context is essential. Ideal Candidate- -The candidate who bids must be from the legal fraternity. - Proficient in identifying and rectifying plagiarism. - Experience with academic writing and journal publication. - Capable of working under tight deadlines without compromising quality. If you believe you possess the necessary skills and expertise for this project,...

  €12 (Avg Bid)
  €12 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές
  Interior Designer for Room Makeovers 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I need an interior designer to help me with a room makeover project. - I'm looking to revitalize the living room, bedroom, and kitchen. Ideal Candidate: - Proficient in residential interior design - Experienced in room makeovers - Able to bring a fresh perspective to each room - Strong communication and collaboration skills - Able to work within my budget and timeframe

  €4 - €8 / hr
  Σφραγισμένο ΣΜΓ
  €4 - €8 / hr
  4 προσφορές
  Advanced Fitness Video Editor 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm seeking a skilled video editor to help create engaging content for my online Advanced Fitness Training Programs. Key Responsibilities: - Edit raw video footage to produce high-quality, engaging, and professional videos for online training. - Incorporate graphics, transitions, and other visual effects to enhance the overall video content. Ideal Skills and Experience: - Proven experience in video editing, preferably with a focus on sports or fitness content. - Proficiency in using video editing software such as Adobe Premiere Pro or Final Cut Pro X. - A keen eye for detail and the ability to follow brand guidelines to ensure consistency in visual style. - Strong communication skills and the ability to understand and translate my vision for the videos into the final product. The...

  €74 (Avg Bid)
  €74 Μέση Προσφορά
  49 προσφορές
  website for creating AI 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I need a website that create an interior design from an images and an externial Design. Something like the attached images. for more ideas about this project. visite this website

  €127 (Avg Bid)
  €127 Μέση Προσφορά
  46 προσφορές
  Flutter App Enhancements 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Here we need some of new futures and updates in our app need updates App is in flutter coding for more details can see the documentation all backend part completed need to develop only frontend part only my budget is 4k only interested people participate in bid

  €72 (Avg Bid)
  €72 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές
  IT Companies Followers Growth 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Seeking an expert to boost our follower count across various social media platforms. Our primary focus is to attract followers from IT companies. Key Responsibilities: - Drive our follower count up significantly, particularly targeting IT companies. - Enhance our brand visibility within the IT sector through social media. Skills Required: - Proven track record in growing social media followers, particularly within the IT industry. - Understanding of effective strategies for boosting brand awareness. - Excellent knowledge of various social media platforms and their algorithms. - Strong communication skills, capable of engaging with followers. - Familiarity with the IT industry would be advantageous. Ideal Candidate: The ideal candidate will be a social media expert with a clear understa...

  €13 / hr (Avg Bid)
  €13 / hr Μέση Προσφορά
  20 προσφορές

  We are seeking a professional translator to translate a non-fiction book (87 pages, approximately 13,758 words) from English to Brazilian Portuguese. The finished book size will be 5" x 0.2" x 8". The book's genre is New Thought, Happiness and Inspirational. Responsibilities: Translate the entire manuscript accurately and fluently, capturing the original meaning and style. Use clear, concise, and natural-sounding Brazilian Portuguese specific to the target audience (Brazil). Pay close attention to cultural nuances and terminology to ensure the translation resonates with Brazilian readers. Maintain consistent voice and tone throughout the translation. Translate all text elements, including chapters, headings, subheadings, and any captions or illustrations. Proofread the...

  €17 / hr (Avg Bid)
  €17 / hr Μέση Προσφορά
  30 προσφορές
  Attractive Thumbnail Design for Views 23 ώρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm in need of a talented designer who can create attractive and engaging thumbnail designs for my content aimed at increasing views. The thumbnails should include: - Product images - Text - Logo/symbols The main goal for these designs is to optimize the click-through rate and boost overall views on the content. Ideal Skills: - Graphic Design - Marketing - Click-through rate optimization - Creative Thinking Experience in designing thumbnails for social media or online content would be a huge advantage. I'm looking for someone who understands the psychology behind an effective thumbnail and can translate it into eye-catching designs.

  €10 / hr (Avg Bid)
  Επείγον
  €10 / hr Μέση Προσφορά
  23 προσφορές
  Financial Planner for Individuals 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm currently seeking a financial planner with experience in creating personalized plans for individual. Key requirements: - Ability to provide holistic financial planning with an eye on retirement, investments, and tax planning - Flexibility for both one-time consultations and potentially ongoing advice - Strong communication skills, able to explain complex financial concepts to a layperson The ideal candidate for this project should have a background in financial planning, and be well-versed in the intricacies of personal finance, retirement accounts, and investment advice for individuals. Prior experience with tax planning is also considered a strong asset. Please include in your bid any relevant certifications or qualifications, as well as examples of prior work, if available...

  €3 / hr (Avg Bid)
  €3 / hr Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  ### Project Name: Optimize Scrap Metal Supply Chain ### Project Description: I am from Turkey and need a top-notch scrap metal consultant to streamline our supply chain. The consultant will work online as a freelancer and focus on: - **Metal Sourcing**: Finding reliable suppliers, getting total prices, and negotiating deals. - **Logistics**: Finding transportation solutions and ensuring CIF delivery to Turkey. Ideal skills include in-depth knowledge of the scrap metal industry, excellent logistics management, superior negotiation abilities, and strong communication skills. --- Feel free to use this refined version in your freelancer project description.

  €2131 (Avg Bid)
  €2131 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές

  I am in need of a skilled professional with solid experience in Electronic Payment Gateway Systems. The main purpose will be securing online transactions with efforts mainly aimed at: - Implementing and managing payment processing tools. - Facilitating secure transactions primarily via credit/debit cards and bank transfers. The ideal consultant should have a proven background in: - E-commerce platforms and tools. - Cybersecurity - Managing credit/debit card transactions and bank transfers through payment gateway systems. - Setting up streamlined and hassle-free payment processes. Unfortunately, the type of transactions my system will primarily support hasn't been decided yet, so flexibility and advice in this regard will be appreciated. Experience with multiple types of transa...

  €529 (Avg Bid)
  €529 Μέση Προσφορά
  28 προσφορές