Κορυφαίες Εργασίες

Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  5,000 δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR

  Έχουμε ένα task based FMRI auditory task. Θέλουμε preprocessing των δεδομένων με fmriprep και group analysis (GLM) ώστε να δούμε τις θετικές και αρνητικές ενεργοποιήσεις για τα δυο auditory tasks. Επίσης θα πρέπει να γίνει ICA ώστε ν...

  €439 (Avg Bid)
  €439 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές

  Έχουμε ένα task based FMRI auditory task. Θέλουμε preprocessing των δεδομένων με fmriprep και group analysis (GLM) ώστε να δούμε τις θετικές και αρνητικές ενεργοποιήσεις για τα δυο auditory tasks. Επίσης θα πρέπει να γίνει ICA ώστε ν...

  €1959 (Avg Bid)
  €1959 Μέση Προσφορά
  13 προσφορές
  Set up correctly Shipping and Return in Google Merchant Center 2 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I have an e-shop with more than one shipping zones. Google Merchant Center always disaproove my settings and i think it is because multiple shipping zones. I need an expert technitian to fix this problem.

  €199 (Avg Bid)
  €199 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές
  Visual Content Realignment on a Website 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm in need of a skilled web designer to modify the visual content on my website. Ideal skills and experience for the job: - Proficiency in web design and development - Previous experience with visual content modification - Attention to detail The task at hand is to realign pages on my website. This may involve moving elements around, adjusting the sizes of images, and ensuring that the visual content is displayed correctly. Your goal would be to enhance the overall aesthetic and user experience of the site.

  €9 - €28
  €9 - €28
  0 προσφορές

  I require a proficient YouTube video anchor accompanied by a skilled cameraman to produce engaging product review videos for a specific new launch real estate project. The videos should capture and showcase: - The location and surroundings - The project's interior design and layout - The available amenities and facilities As such, experience in real estate or architectural videography would be an asset. It would also be beneficial if you have a strong on-camera presence, excellent communication skills, and the ability to succinctly and effectively convey information about the properties.

  €17 - €138
  Τοπικό
  €17 - €138
  0 προσφορές
  €68 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές
  Usuario de Canva Bilingue para Traducir Templates 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Estoy buscando un freelancer bilingüe que hable español e inglés y que tenga experiencia utilizando Canva. El proyecto consiste en traducir 1200 plantillas que actualmente están en inglés y adaptarlas al español, asegurándose de que la traducción sea coherente y manteniendo un buen formato en Canva. Requisitos: - Habilidad para hablar y escribir en español e inglés. - Experiencia en el uso de Canva. - Atención al detalle y capacidad para mantener la coherencia y el formato de las plantillas al traducir. - Compromiso con los plazos de entrega. Tareas a Realizar: -Tendrás acceso a las 1200 plantillas de Canva -Traducir el texto de las plantillas del inglés al español. -Adaptar y formatear las ...

  €28 (Avg Bid)
  €28 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές
  Adult-Targeted Instagram Traffic Campaign 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  My primary objective is to design an engaging and effective Instagram ad focused on driving website traffic from adults. I aim to stimulate their interest and ultimately encourage them to purchase our product. Ideal Skills: - Expertise in Instagram Advertising - Strong understanding of adult consumer behavior - Success in driving website traffic and conversion Responsibilities: - Develop Instagram ads relevant to adults - Optimization to ensure maximum website traffic - Track conversion of ad viewers to product buyers

  €18 / hr (Avg Bid)
  €18 / hr Μέση Προσφορά
  12 προσφορές

  Hello! We are an Audio Visual company looking for a skilled Power Apps & SharePoint professional to create an app to help manage AV technician tasks (jobs). The main focus here is a user-friendly and highly functional app and site that can streamline our internal processes and improve data management. This work entails: 1. Creation of a PowerApp to facilitate on-site job documentation workflow. That includes: job list, documentation, photo, text, equipment, barcode, time tracking, costs, notes, client's sign-off, task history, attachments, etc. 2. SharePoint data repository 3. SharePoint site to create projects, assign and manage tasks, monitor progress, manage permissions (many clients, many projects, many locations, many technitians scenario) 4. Automation for maintenance sch...

  €4123 (Avg Bid)
  €4123 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές
  Elegant Logo for Aiken IV Hydration Therapy 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am seeking a unique and elegant logo for my business, Aiken IV Hydration Therapy. Located in a Southern town with a large equestrian community, the logo should reflect the upscale nature of our services and appeal to our target demographic. Key Requirements: - Incorporate elements of water, IV bags, horses, and the medical caduceus/medical symbol in a cohesive and visually appealing manner. - The color scheme should be primarily black and gold. - The overall style of the logo should be elegant and sophisticated, in line with our brand image. Ideal Skills: - Logo design experience, particularly in the health and wellness sector. - Strong understanding of color theory and the ability to create visually appealing designs in black and gold. - Creative thinker with the ability to seamlessly...

  €308 (Avg Bid)
  €308 Μέση Προσφορά
  42 προσφορές

  I need assistance to accomplish two specific tasks for my impending project that involves a deep-dive into financial econometrics using R: 1. Regression Analysis: Applying my real-world data, there's a need to execute an efficient regression analysis. The aim isn't to predict future values but to identify significant variables inherent in the dataset. 2. Model Evaluation: Post regression analysis, your expertise will be needed for a thorough model evaluation, ensuring the accuracy of the identified variables and assessing the overall performance of the model. Ideal applicants should possess robust experience in R, financial econometrics, regression analysis, and model evaluation. Familiarity with real-world finance data would be an added advantage. The goal is to unlock the p...

  €889 (Avg Bid)
  €889 Μέση Προσφορά
  18 προσφορές
  Personal Automation with WhatsApp Cloud API 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm looking for a skilled freelancer who can help me automate personal communication using WhatsApp Cloud API. The main goal of this project is to streamline my personal communication processes and make it more efficient. Key Responsibilities: - Integrating WhatsApp Cloud API: The first phase of this project would involve setting up the WhatsApp Cloud API, including the integration of a websocket webhook for real-time communication. - Developing Automation Scripts: I will need you to create Python scripts that can automate various communication tasks on my behalf. This might involve sending messages, responding to specific triggers, or even managing contacts. Skills and Experience: - Proficiency in Python: You should be an expert in Python programming, as this will be the primary l...

  €17 (Avg Bid)
  €17 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές
  Trophy icon True North Logo & Mindset Design 6 μέρες left

  I'm in need of a distinct logo that creatively intertwines the words "True North" and "True North Mindset". This logo should be a combination of text and symbol-based components. My primary objective with this logo is to clearly represent the values of my company. Therefore, the logo should be designed in a manner that reflects this. I'm looking for designs that are thoughtful, innovative and reflect great attention to details. Here are few points to note: - I have some specific colors in mind that I would like to be used in the logo. The details of these will be shared with the chosen freelancer. - The logo needs to have a professional and clean appearance, without being overly complicated. Ideal Experience & Skills: - Proven experience in logo desig...

  €46 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €46
  10 συμμετοχές

  Seeking a talented writer with a knack for penning engaging, informal biography-style content. What's Required: - Composition of a casual, yet captivating account of a detailed personal history. This biography should be comprehensive, drawing on key life moments to create a rich tapestry of the subject's life. Ideal Skills & Experience: - Previous experience writing memoirs or biographies - Ability to write informally while maintaining the depth and credibility inherent to the genre - Mastery in vividly depicting scenes to make the story more alive and engaging Join us in conducting an intriguing journey through the past, mapping out a detailed personal history in an easy-going informal style. It's not just an historical account, it's a story unfurling with ...

  €3503 - €5839
  Σφραγισμένο ΣΜΓ
  €3503 - €5839
  8 προσφορές
  Linux System Admin Needed 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm looking for a Linux developer experienced in firewall handling and know PHP Apache seriuos developer for long term Key Tasks: Ideal Candidate: - Proficient with Linux environment - Experience in system administration - Understanding of different system tasks

  €23 / hr (Avg Bid)
  €23 / hr Μέση Προσφορά
  4 προσφορές
  Trophy icon Urgently Need Google Pay Code 2 μέρες left

  I'm in urgent need of a Google Pay redeem code valued at 1000 INR. I'm specifically looking for a code that can be used to purchase apps or games. While I'm not yet sure which applications or games I'll be purchasing, I'm highly motivated to get the code as quickly as possible. Ideal Skills: - Experience with online payments and redeem codes - Efficient and reliable service - Proven track record of fast delivery Please keep in mind that I need the code immediately.

  €17 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  Spanish-Speaking / Long Term / Assistant (Phone Support) 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Please add a "vocaroo" voice recording, in English & Spanish (if you want to be contacted for this position) Tell us about yourself... Please do not apply to this job using AI or automation, you will not be considered. We are seeking a professional, fluent in Spanish and English, with experience in customer support to assist me remotely on an ongoing basis. Key Responsibilities: - Handling customer inquiries and providing support in Spanish. - Providing technical support as required. - General administrative tasks such as scheduling, note-taking, and organizing information. Ideal Candidate: - Fluent in Spanish and English with exceptional verbal communication skills. - Prior experience in customer support, particularly in a remote setting. - Ability to work during EST ...

  €33 (Avg Bid)
  €33 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές

  As a growing architectural firm, we are seeking an experienced Revit designer to develop medium-scale models for various types of buildings - residential, commercial, and industrial during the construction phase. Key Responsibilities: - Create Revit models from concept design to construction documentation - Coordinate with our on-site team to ensure accuracy of the model Required Skills: - Proficiency in various types of Revit modeling - Prior experience in residential, commercial, and industrial projects - Detailed understanding of various construction phases - Ability to handle medium-scale projects independently. Your expertise will help us bridge the gap between conception and construction, providing a more realistic and manageable understanding of each project. Candidates who c...

  €16 / hr (Avg Bid)
  €16 / hr Μέση Προσφορά
  16 προσφορές
  Comprehensive Bookkeeping Services Needed 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm seeking an experienced bookkeeper who can assist with financial statements preparation, accounts payable/receivable management, and payroll processing for my business. We are in a stable and growing financial state, so maintaining and improving upon this is crucial. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in QuickBooks - Background in managing financial statements, accounts payable/receivable, and payroll - Experience in supporting stable and growing businesses Your role will entail managing financial records and providing a clear overview of financial status. Your ability to ensure accuracy and timeliness will be highly valued.

  €276 (Avg Bid)
  €276 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές

  I'm looking for a skilled and experienced coder to work remotely on a website development project. The project involves: - Building a website: Your primary task will be to create a professional website from scratch. This includes developing the site's front-end and back-end, and ensuring it is functional, user-friendly, and visually appealing. I'm open to hearing your suggestions on the programming languages and technologies to be used for the project. Your expertise in coding and web development will be crucial in bringing this project to life. Prior experience with similar projects and a portfolio of past work will be highly regarded. Looking forward to collaborating with a talented coder who can take ownership of this project and deliver a high-quality website within...

  €384 (Avg Bid)
  €384 Μέση Προσφορά
  40 προσφορές

  I will be welding together 3 shipping containers side by side. Each shipping container is 8ft x 40ft. I believe the walls of the shipping containers are 3 inches. I have attached a rough draft for what I've got so far.

  €335 (Avg Bid)
  €335 Μέση Προσφορά
  40 προσφορές

  I am on the hunt for a certified body contouring specialist, with a keen focus on developing programs tailored for individuals seeking transformation after significant weight loss, after pregnancy or to help lose inches or work on their body goals, If you're well-versed in modern techniques for body sculpting and toning, you could be exactly who I'm looking for. • Contribute Skills: You must have a deep understanding of effective body contouring procedures that will help our weight-loss or people looking to lose inches or tighten and toned clients in making further progress. While not restricted to these, knowledge of Liposuction, a Tummy Tuck, and/or a Brazilian Butt Lift might be beneficial. • Primary Goals: Our objective is to help transform and tone bodies post m...

  €110 (Avg Bid)
  €110 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές

  I need a proficient Xactimate expert to generate detailed and professional-looking reports for insurance claims. Key Requirements: - You should have a solid understanding of Xactimate software and experience in creating reports for insurance purposes. - The reports need to be detailed, with itemized costs and descriptions. The ability to include diagrams and photos would be highly beneficial. - You will be provided with the necessary information through document and photo uploads, so make sure you can work with these formats. Please note that the quality and accuracy of the reports are crucial, so attention to detail is a must. The ideal candidate should be able to efficiently create a comprehensive report, making it easy to understand and reference for the insurance claims process.

  €24 (Avg Bid)
  €24 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές
  Google Sheets Automation With ChatGPT Integration 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a professional who can build a web application that automates the creation of Google Sheets formulas. Requirements: - Build a web application that allows me to input a plain text command in a Google Sheets cell (i.e., I type "= find the mean of the data above". - Translate the plain text command into a Google Sheets formula using the ChatGPT API. - Authenticate and send the formula to Google Sheets for execution. Ideal candidate: - Proficient in web application development. - Experience with integrating APIs, particularly ChatGPT. - Familiarity with Google Sheets automation and formula creation. - Strong understanding of user interface design for a seamless user experience.

  €466 (Avg Bid)
  €466 Μέση Προσφορά
  52 προσφορές
  Install Hadoop and hive on Ubuntu+ integration with spark 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I have a Ubuntu 22.04 server, currently with spark running perfectly. I want, however, integrate spark with Hive warehouse. In this project, you're required to perform the installing of Hadoop and hive and, after that, update settings in spark so it can connect with hive warehouse properly. You'll be provided with remote access via TeamViewer or anydesk.

  €183 (Avg Bid)
  €183 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές
  Real-Time Inventory Tracking with AI Assistant 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm looking to integrate Open AI capabilities with Google Sheets to create an AI assistant that can provide our customer real time inventory information when asked. Key Project Details: - The main task of the AI assistant will be to provide real-time inventory information from Google Sheet that contains our inventory data. Ideal Skills: - Solid experience with Google Sheets API - Proven track record of integrating AI tools with external data sources - Understanding of real-time data processing and automation - Familiarity with predictive inventory management would be a plus I'm looking for a freelancer who can bring both technical expertise and creative problem-solving skills to this project.

  €142 (Avg Bid)
  €142 Μέση Προσφορά
  33 προσφορές
  Cloud & Cybersecurity Architecture Sales & Marketing 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  at "" I'm seeking a professional who can provide Marketing and sales for my Cloud and Cybersecurity Architecture services Ideal Skills: - Proven experience in Cloud Infrastructure design and Cybersecurity. - Proficiency in Cyber Threat Intelligence Analysis. - Demonstrated success in developing effective Security Strategies. - Previous experience working with small organizations is a plus. Please provide relevant samples of your previous work and outline your approach to addressing our unique needs.

  €19 / hr (Avg Bid)
  €19 / hr Μέση Προσφορά
  5 προσφορές
  storage software 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I need a professional C#, C or Python programmer with knowledge of MAC/IP

  €97 (Avg Bid)
  €97 Μέση Προσφορά
  22 προσφορές
  Physics Project 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  We have a long term physics project for competent and beginners. Please share your past experience while placing bid

  €3 / hr (Avg Bid)
  €3 / hr Μέση Προσφορά
  10 προσφορές

  I am in search of a skilled KNX engineer to design a comprehensive home automation solution for a 4 room apartment. Key Requirements: - The scope will involve creating an AutoCAD file, a wiring plan, and a 2D structure for the products in the architecture plan. - You must also provide a list of quantities. Specific Features & Functions: - The automation project should include lighting control and temperature control. Integration: - There is no need for voice control or mobile app integration. Scalability: - The system should be designed to be scalable for future upgrades or additions. Ideal Skills: - Proficiency in KNX engineering with a portfolio demonstrating similar projects. - Strong AutoCAD skills. - Ability to design for scalability and future-proof the system for pote...

  €404 (Avg Bid)
  €404 Μέση Προσφορά
  36 προσφορές

  I require an adept marketer to develop and manage paid advertising campaigns targeting millennials on Facebook and Instagram. The primary objective is pushing traffic to my website. Key Skills/Experience desired: - Proven track record in effective social media advertising, specifically tailoring ads for millennials. - Proficiency in Facebook and Instagram marketing tools. - Proven ability to generate substantial website traffic through paid ads. Responsibilities: - Develop, manage and oversee paid advertising campaigns on Facebook and Instagram. - Identify and utilize effective advertising strategies to drive web traffic. - Proactively analyze campaign performance and adjust strategies for optimal outcomes. This project necessitates practicality, creativity and a deep understandi...

  €2029 (Avg Bid)
  €2029 Μέση Προσφορά
  25 προσφορές

  I am seeking a skilled app developer who can build a coaching application for both iOS and Android. The application must be designed with user roles for Admins and Students. Here are the detailed requirements: - Create a platform where Admins can build batches of content for students - The functionality of the administration system should allow for the upload of videos, PDFs, and mock tests - Uploaded videos must be in MP4 format exclusively - Push notification capabilities for updates or notifications The successful freelancer should have: - Strong experience in Android and iOS app development - Understanding of user roles and permissions - Expertise in video content handling, specifically MP4 files - Proven track record in creating education-related applications Thank you for consider...

  €74 (Avg Bid)
  €74 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές
  Revolution Banner Design 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm in need of a talented designer to create a striking vertical banner. This banner will be dedicated to a historical moment, and is intended to convey a strong message of social justice and equality. i attached a picture with Marthin Luther King, that one would be the example of exactly what i would want it to look like. -Instead of the American flag as background i would like it to be the Curacao flag. -Instead of the Marthin Luther King jr face it would have to be the other picture i attached. (the picture can also be cropped to fit better) Key Requirements: For it to be Adobe Illustrator file so i can edit(texts etc) later on Ideal Skills: - Graphic design - Banner design - Historical context understanding - Message-driven design

  €21 (Avg Bid)
  €21 Μέση Προσφορά
  75 προσφορές
  Smarty Templates Revamp 6 μέρες left

  I am looking for a Freelancer to redesign the Smarty PHP templates given by a booking platform I am using () - the templates currently are not easy to use and are not modern. I am only looking fr a few templates to be redesigned. Key Changes Needed: • Upgraded layout for modern aesthetics and streamlined user interaction • Enhanced visual design that captures attention and complements the content • User experience enhancements that promote easy navigation and functionality Priority Areas: The content sections are crucial elements in my templates and I place premium importance on their redesign. They are primarily designated for user interaction - a cornerstone of my platform. Ideal Candidate: The perfect freelancer for this project would possess a thorough understanding o...

  €49 (Avg Bid)
  €49 Μέση Προσφορά
  14 προσφορές

  Descripción: Necesito un diseño en 3D de una caja compacta que pueda montarse en un carril DIN estándar. Esta caja debe alojar tres componentes electrónicos con las siguientes especificaciones: Relé Dimensiones: 60mm x 45mm x 28mm Requiere acceso a 4 tornillos en los extremos de 60mm. Transformador Dimensiones: 23.5mm x 18mm x 13mm Debe incluir bornes para conexión a 220V AC. Chip Dimensiones: 50mm x 28mm x 2mm Necesita acceso al conector micro USB desde el exterior. Requisitos del Diseño: Material: Compatible con impresión en 3D (preferiblemente ABS o policarbonato). Ventilación: Incluir rejillas de ventilación para disipación de calor. Accesibilidad: Asegurar que los tornillos del relé y el conector ...

  €25 (Avg Bid)
  €25 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές
  HubSpot Data Sourcing for Lead Generation 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm looking for a data sourcing and CRM expert to help me build a targeted lead list for prospecting. The ideal candidate will have experience in: • Identifying relevant data sources for lead generation based on an Ideal Customer Profile (ICP). • Sourcing high-quality contact information (emails, phone numbers) for 100-200 potential customers. • Data cleansing and validation to ensure accuracy. • Uploading the cleaned data into HubSpot CRM. Project Goals The goal of this project is to establish a foundation for targeted email marketing campaigns. This will be achieved by: • Creating a targeted lead list based on my ICP. • Uploading the lead list into HubSpot for easy campaign management. Your Responsibilities • Collaborate with me to define my Ideal ...

  €113 (Avg Bid)
  €113 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές
  Small Scale Mixed Data Analysis 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am seeking a statistical data analyst with proficiency in Jamovi. The main goal for this project is to unearth trends and patterns from a small scale dataset, containing less than 1,000 rows of mixed data. I need correlational analysis and multiple (pathway) regression analysis. I have the exact plan of analysis ready to go and the cleaned data set. I also require a few paragraphs explaining what the data means so essentially like a methods, results and discussion section. The analysis from this project would ultimately be used for a research project. Probably a very quick ans simple analysis for someone skilled in this area. Skills & Experience: - Expertise in handling, scrutinizing and analyzing mixed data through Jamovi - Strong track record of identifying significant patter...

  €221 (Avg Bid)
  €221 Μέση Προσφορά
  21 προσφορές
  busco programador 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Necesito un freelancer para realizar algunas correcciones en un plugin de WordPress de desarrollo propio. Son absolutamente necesarios conocimientos sólidos y probados de PHP. Para la comunicación con el freelancer necesito un freelancer que hable alemán o español. Lamentablemente, no puedo considerar ofertas en inglés para este pequeño proyecto.

  €121 (Avg Bid)
  €121 Μέση Προσφορά
  22 προσφορές
  Delphi Code to Extract Add/Remove Programs 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm in need of a skilled Delphi developer who can quickly generate a program that can dive into the registry of a Windows machine and extract the names of all programs listed in the "Add/Remove Programs" section. Key Requirements: - The code should be written in Delphi. - It should effectively scan the registry. - Extracted program names should be displayed in a listbox. This is a simple task, but it's important that the code is efficient and free from bugs.

  €112 (Avg Bid)
  €112 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές
  Personal Assistant/Recruiter: Volunteer & Mentor 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm seeking a personal assistant with strong recruitment skills to help me find volunteers and mentors for a project I'm trying to get off the ground. That will entail posting on job boards and discussing the projects with potential volunteers and mentors, and then connecting suitable volunteers and mentors to me. The work you will be recruiting for can be remote or in person, the remote volunteers can work from anywhere and the in person volunteers need to be prepared to meet once or twice a week to raise the project profile in person. IMPORTANT NOTE: the freelancer role is not to be a volunteer, but to help me recruit volunteers online. I will provide more details to suitable applicants, such as which project we will be recruiting volunteers for, the website address, location i...

  €147 (Avg Bid)
  €147 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές

  I’m seeking a skilled Flutterflow expert to develop an app with 10 distinct modules. - The app will serve the needs of the general public, so a user-friendly design and intuitive navigation are essential. - Modules should include user registration and login, payment processing, and push notifications. - User data security is a top priority, and I prefer standard encryption to be implemented throughout the app. Ideal freelancers for this job will have: - Extensive experience with Flutterflow and app development. - Strong knowledge of user data security principles and practices. - A track record of creating apps with similar functionalities. - Good communication skills and a collaborative approach. If you're confident in your Flutterflow skills and can deliver a high-quality,...

  €1245 (Avg Bid)
  €1245 Μέση Προσφορά
  47 προσφορές
  Cross-Platform AI Translation & Assistant App 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm looking for a skilled developer to create a robust mobile application that offers real-time translation capabilities and includes an AI assistant with a focus on language understanding and real-time conversation support. Key Features: - Cross-Platform: The app should be developed for both iOS and Android, ensuring a wide user base. - Page Translation: Users should be able to translate live any page on their phone. - AI Assistant: The AI assistant should have the ability to provide information on various topics and should excel in language understanding, helping users with translation in real-time conversations with others. - Live Translation: The app should provide a smooth live translation experience for conversations. Ideal Skills: - Proficiency in React Native for cross-pl...

  €452 (Avg Bid)
  €452 Μέση Προσφορά
  26 προσφορές

  As a nonprofit organization, we are in need of a competent website developer to design and create a modern, minimalist styled website for us. The main goal of our website includes: - Raising awareness about our cause - Collecting online donations - Sharing information about our organization The ideal candidate should have the following skills and experience: - Proficiency in modern, minimalist design - A strong understanding of how to effectively communicate our brand and mission online - Experience in building donation collection systems into a website We also need key functionality features including but not limited to: - An event calendar system, essential for organizing and promoting our activities - A Blog or News Section for sharing updates, success stories, and more - An onli...

  €904 (Avg Bid)
  €904 Μέση Προσφορά
  95 προσφορές
  Large Scale Chicago Style Citation Editing 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I need my endnotes and references edited to follow the Chicago style and my school's work, but now it has specific format requirements. I have done much editing on this, so it's time to edit the citations again. I have already gone over them once. I am just burned out on editing simple things. This project REQUIRES YOU TO USE MICROSOFT WORD IN TRACK CHANGES MODE Key Project Requirements: - The project involves converting over 100 citations and references to Chicago style. - The current citations and references are in endnote format, and need to be carefully edited to conform to Chicago style. - In addition to the standard Chicago style rules, familiarity with my school's specific requirements for formatting is essential. Ideal Freelancer: - Experience with academic writ...

  €28 (Avg Bid)
  €28 Μέση Προσφορά
  29 προσφορές

  I am looking for a skilled MERN stack developer to modify an existing GitHub repository and create an online voting website. Key Requirements: Expertise in MongoDB, , React.js, and Node.js Proficient in creating high-performance applications Experience working with customers to translate clear visions into functional specifications Skills and Experience: Ability to work with and modify existing GitHub repositories Experience in developing online voting systems or similar applications Strong problem-solving skills and attention to detail Any demonstrated experience in user-friendly UX/UI would be beneficial, though not strictly necessary In summary, I'm seeking an experienced MERN stack developer who can help me transform an existing repository into a functional online voting websit...

  €10 (Avg Bid)
  €10 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές

  I'm looking for a freelancer who can help me in my online earning journey. I'm planning to have an e-commerce platform and offer tutoring in the 'okul öncesi' (preschool) subject. The site will specifically focus on selling digital design lesson contents. Key responsibilities include: - Setting up and customizing an e-commerce platform that is user-friendly and visually appealing. - Creating, editing and uploading digital design lesson contents for preschoolers. - Ensuring the website is SEO optimized and can drive traffic. - Handling customer inquiries, feedback and ensuring a positive user experience. Ideal skills and experience: - Proficiency in E-commerce platform setup and customization. - Experience in designing educational materials for preschoolers. - SEO...

  €15 / hr (Avg Bid)
  €15 / hr Μέση Προσφορά
  34 προσφορές

  I'm in need of a skilled OpenCV programmer to help me with a bug in my WhatsApp automation script. Here's what you need to know: - The specific issue is that the automation isn't starting as expected. - The script is written in Node.js. - I haven't been able to locate any error messages or logs that might be related to the issue. You should ideally have experience with: - WhatsApp automation - Node.js - OpenCV Your task will be to identify the root cause of the automation failing to start and rectify it.

  €11 (Avg Bid)
  €11 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές
  Engaging Logo Preloader Animation for WordPress 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm in need of an experienced WordPress developer who can help me create a captivating logo preloader animation for my website. This animation should be a loading bar type, and it will also incorporate my logo. Key Requirements: - The animation should be of a loading bar type. - The logo should be animated in the style of "writing model". Ideal Skills and Experience: - Strong proficiency in WordPress and web animation. - Previous experience in creating custom logo preloader animations. - Knowledge of implementing animations using CSS, JavaScript, or other relevant tools. - Creativity to bring the "writing model" style to life in the logo animation. - Ability to deliver high-quality work within a reasonable timeframe.

  €11 (Avg Bid)
  €11 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές
  Professional Cybersecurity Training Flyer Design 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm looking for a talented graphic designer who can create a visually appealing and professional flyer for my cybersecurity training program. Key Requirements: - The flyer should focus on cybersecurity basics. This means the design should be engaging and informative for individuals who may not have a strong technical background. - The design should be vibrant, using the color scheme of red, yellow, and green. - The flyer should be compatible for Instagram, Twitter, WhatsApp, and Google Marketing. Therefore, it needs to be optimized for both desktop and mobile viewing. Ideal Skills and Experience: - Experience in graphic design, with a portfolio that showcases your ability to create visually appealing and effective marketing materials. - Understanding of cybersecurity concepts is a p...

  €21 (Avg Bid)
  €21 Μέση Προσφορά
  53 προσφορές