Έλεγχος Ευχρηστίας Jobs

Usability Testing is a process of testing the user experience of a particular product, whether it be a mobile app, website, or other form of technology. Usability Testing gives insights into the end-users’ expectations, needs and experiences which help us shape the final product to satisfy their requirements.

Usability Testing Testers will analyze and assess the usability of an application through tasks such as market research, user interviews, competitor analysis, heuristic evaluation and A/B testing. Usability Testing will help deliver a product that is comfortable and easy to use. A Usability Testing Tester can help make sure that no matter what device your customer is using to access your product on, it is both user friendly and efficient for them.

Here's some projects that our expert Usability Testing Testers made real:

 • Finding and analyzing customer behaviors
 • Validating functionalities on different platforms
 • Reviewing products/designs based on international standards
 • Debugging and User interface testing
 • Collecting pre-employment drug tests in specific areas

Usability Testing on Freelancer.com is an efficient way to ensure your customers have the best experience when they interact with your product. Our expert Usability Testing Testers have extensive experience to validate different user scenarios with their comprehensive testing suite and deliver high quality results in a timely fashion. If you need assistance getting your products tested for usability, why not try posting your own project today and get matched with one of our experienced Usability Testing Testers?

Από 37,955 αξιολογήσεις, οι πελάτες αξιολογούν τους Usability Testing Testers με 4.9 από 5 αστέρια
Πρόσλαβε Usability Testing Testers

Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  15 δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR
  App Verification 6 μέρες left

  Calling all talented and detail-oriented freelancers in the United States! We have an exciting opportunity that requires your expertise and keen eye for verification. We are looking for individuals who take pride in ensuring accuracy and compliance to assist us in verifying an exclusive app designed exclusively for United States Citizens. We value your commitment to excellence and attention to detail. If you're ready to contribute your skills to a project that prioritizes accuracy and compliance, apply now to be part of this exclusive opportunity. Help us uphold the standards of this restricted app, and let your meticulous work make a significant impact!

  €30 (Avg Bid)
  €30 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές
  Fundraising website test 6 μέρες left

  I am looking for a skilled freelancer to help me test specific features on my fundraising website. The project involves testing the donation process, specifically the user flow of selecting an amount, entering personal details, and making a payment. Skills and experience required for this project include: - Experience with manual testing - Strong attention to detail - Familiarity with fundraising websites and donation processes The ideal freelancer will be able to thoroughly test the donation process and provide detailed feedback on any issues or improvements that need to be made.

  €12 (Avg Bid)
  €12 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές

  Welcome to TESTA! We are a crowdsourced testing company dedicated to improving software quality for businesses worldwide. We specialize in testing software products for international companies, improving product quality, user experience, and uncovering insights about the places they operate. About the Gig: We are looking for testers in Ontario to conduct a smartphone app test. Testers will be asked to go through the registration, deposit, and withdrawal processes on the app, which will be paid for by Testa. This test is expected to be conducted between December 11th ~22nd. Pay: The total budget for this project is $60. This includes a $50 fee for testing, and $10 for deposit. Qualification: 1. This test must be conducted in the province of Ontario. 2. You must own a smartphone to cond...

  €47 (Avg Bid)
  €47 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές
  Platform testing 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a skilled tester to conduct user interface testing for my website. The ideal candidate should have experience in website testing and a strong understanding of user experience. Specific requirements for the project include: - Conducting thorough testing of the website's user interface to ensure it is visually appealing and user-friendly - Testing the website's responsiveness across different devices and browsers - Identifying any usability issues and providing recommendations for improvement The tester should have the following skills and experience: - Proficiency in website testing methodologies and tools - Strong attention to detail and ability to identify and document issues accurately - Knowledge of user experience best practices and ability to provide su...

  €141 (Avg Bid)
  €141 Μέση Προσφορά
  64 προσφορές
  ux moderator Germany 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a UX moderator based in Germany to conduct usability testing for my project. Requirements: - Experience in conducting usability testing - Proficiency in moderating user interviews - Ability to create and analyze surveys Specific Demographic: - The testing will be focused on a specific demographic, which I will provide details for. Time Frame: - The usability testing needs to be conducted over a period of more than two weeks. If you have the necessary skills and experience for this project, please submit your proposal.

  €28 / hr (Avg Bid)
  €28 / hr Μέση Προσφορά
  7 προσφορές
  Quality Assurance 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Hello, I am looking for a QA (Quality Assurance) lab for our e-commerce multi-vendor website, considering that we use electronic payment. Therefore, we are looking for a ((professional)) individual. Skills: - .NET Core Knowledge: Since we work with .NET Core, the tester should be familiar with this framework. - Testing Skills: The tester should be able to conduct a variety of manual and automated tests during product development. - Understanding of Software Development Life Cycle (SDLC): QA testing is an integral part of SDLC. The tester should be able to identify issues early in the product life cycle. - Problem-Solving Skills: The tester should be able to anticipate potential errors and prevent them from occurring. - Testing Framework Knowledge: Familiarity with testing frameworks...

  €171 (Avg Bid)
  €171 Μέση Προσφορά
  29 προσφορές
  QA Testing for legal case management system 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a QA tester to test the functionality of our legal case management system. The specific features that need to be tested include case creation, management, workflows, etc The tester will need to create their own test cases and should have legal background and be available to start working immediately. - Strong knowledge of QA testing methodologies - Experience with testing case management systems - Ability to create comprehensive and effective test cases - Attention to detail and strong problem-solving skills - Excellent communication skills to report any bugs or issues found during testing.

  €68 (Avg Bid)
  €68 Μέση Προσφορά
  56 προσφορές
  battery testing in China 4 μέρες left

  I am looking for a freelancer who can conduct performance testing on Lithium Titanate batteries in China. Specific requirements for the project include: - Measuring capacity and internal resistance of battery cells. - Providing test results and analysis. If you have experience in battery testing and can meet the requirements of this project, please submit your proposal.

  €152 (Avg Bid)
  €152 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές
  Need a website security tester for my organization. 3 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a website security tester for my organization. Specific Type of Security Testing: Vulnerability Assessment - I need someone who can conduct a thorough vulnerability assessment of my website. Report Requirement: Yes, detailed report - I would like a comprehensive report on the findings of the assessment. Ideal Skills and Experience: - Strong knowledge and experience in website security testing - Familiarity with various vulnerability assessment tools and techniques - Ability to identify and assess vulnerabilities in different areas of a website - Proficiency in generating detailed reports that highlight vulnerabilities and potential risks Note: The client did not provide any specific areas or features of concern in their website.

  €98 (Avg Bid)
  €98 Μέση Προσφορά
  17 προσφορές
  Testing course 3 μέρες left

  Project Title: Testing course Description: I am looking for a skilled instructor to create a comprehensive manual testing course. The course should be designed for beginners and cover all the essential concepts and techniques of manual testing. Ideal Skills and Experience: - Extensive experience in manual testing and a strong understanding of testing methodologies and best practices - Ability to explain complex concepts in a clear and concise manner - Experience in creating educational content or teaching - Familiarity with industry-standard testing tools and frameworks - Strong communication and presentation skills - Ability to create engaging and interactive course materials Course Requirements: - The course should be more than 6 hours in duration, providing ample time to cover all t...

  €296 (Avg Bid)
  €296 Μέση Προσφορά
  15 προσφορές
  Looking for Tester Training for Automation testing 3 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Hello, Looking for Tester Training for Automation testing, Please submit your proposal for module and every topic wise list in google sheet and time for the particular topic/subject and price as well module/topic wise. Try to list in very detailing in micro details and send the google sheet, we will review and then response. Thanks!

  €298 (Avg Bid)
  €298 Μέση Προσφορά
  11 προσφορές
  Pretention tester phone 3 μέρες left

  Project Title: Pretention Tester Phone Description: I am looking for a skilled freelancer who can help me test the software of my pretention tester phone. The desired level of pretention to be tested is medium, and the project needs to be completed in less than 1 week. Skills and Experience: • Proficiency in software testing and quality assurance • Strong knowledge of mobile phone software and operating systems • Experience in testing and debugging software on mobile devices • Familiarity with different testing methodologies and tools • Attention to detail and ability to identify and report software bugs and issues • Ability to work efficiently and meet tight deadlines Specific Tasks: • Test the software of the pretention tester phone • Identify a...

  €25 / hr (Avg Bid)
  €25 / hr Μέση Προσφορά
  27 προσφορές

  Payment Method Test (via Payment Link) I am looking for a freelancer to help me conduct a payment method test using a payment link. The goal of this project is to ensure smooth transactions for my customers. Skills and Experience: - Experience in conducting payment method tests - Knowledge of mobile money payment systems - Familiarity with creating and testing payment links - Attention to detail to identify any potential issues during the test process Tasks: 1. Conduct a payment method test using the provided payment link 2. Ensure smooth transactions for customers using mobile money payment method 3. Identify any potential issues during the test and provide necessary feedback for improvement Please note that I already have a specific payment link that I would like to test. The freela...

  €183 (Avg Bid)
  €183 Μέση Προσφορά
  20 προσφορές
  Online Portfolio -- 2 2 μέρες left

  My name is Danny, and I'm seeking a freelancer to help me create an online portfolio. I need one that can showcase my graphic design work. I'm looking for something modern and trend-driven in its design while also conveying my aesthetic and style. Time is of the essence, as I need the project completed ASAP. I look forward to seeing what you can create!

  €108 (Avg Bid)
  €108 Μέση Προσφορά
  42 προσφορές

  تطبيق اعمال حره وتصاميم This project is for personal use and requires an app that focuses on designing and editing. The app should be available on both iOS and Android platforms. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in mobile app development for both iOS and Android platforms - Strong knowledge of designing and editing tools and techniques - Experience in creating user-friendly interfaces and intuitive user experiences - Ability to integrate various features and functionalities into the app - Knowledge of mobile app testing and debugging processes - Strong problem-solving skills and attention to detail If you have the necessary skills and experience, please submit your proposal for this project.

  €17 (Avg Bid)
  €17 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές

  Προτεινόμενα Άρθρα Μόνο Για Εσένα

  If you want to stay competitive in 2021, you need a high quality website. Learn how to hire the best possible web developer for your business fast.
  11 MIN READ
  Learn how to find and work with a top-rated Google Chrome Developer for your project today!
  15 MIN READ
  Learn how to find and work with a skilled Geolocation Developer for your project. Tips and tricks to ensure successful collaboration.
  15 MIN READ