Γλώσσα Προγραμματισμού R Jobs

R Programming Language is a programming language used for statistical computing and advanced data analysis. It is the language of choice for many data analysts and statisticians, allowing them to work with large amounts of data quickly and efficiently. The language provides a platform for manipulating, displaying and presenting statistical datasets related to various disciplines such as mathematics, computer science and engineering.

An R Programmer can create many types of statistical calculations such as linear and nonlinear models, hypothesis tests and experiments, clustering, classification and regression trees. Additionally, they can make custom metrics more accessible through the writing of functions, plots and charts to make them easier to read and interpret. Plus they can take data from various sources like text files, database systems or HTML webpages and transform it into tidy sets ready for further action. Of course all of this can be done with careful formatting in order to achieve the best possible results unlocking valuable insights from ever-increasing amounts of data around us.

Here's some projects that our expert R Programmers made real:

 • Data cleansing techniques to make numerical datasets easier to read and interpret
 • Complex algorithms that aim to solve a wide range of problems from predicting stock prices to optimizing machine learning models
 • Advanced visualizations that reveal important trends across different industries
 • Automated tools that make digital transformation faster for businesses
 • Statistically sound research methods for solving complex problems

By hiring an R programmer on Freelancer.com, you get access to a versatile set of solutions tailored specifically to your needs that help you make sense of your data in a more meaningful way. This way you can draw important conclusions easily while freeing up resources that you can use in other endeavors. So if your business requires someone experienced in R Programming Language then why not give it a try and post your project on Freelancer.com?

Από 30,462 αξιολογήσεις, οι πελάτες αξιολογούν τους R Programmers με 4.86 από 5 αστέρια
Πρόσλαβε R Programmers

Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  20 δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR
  Boom and crash 6 μέρες left

  Project Description: Boom and Crash Trading Strategy Development - I am looking for a skilled developer to create a Swing Trading strategy for the Boom and Crash market. - The strategy should have a moderate risk tolerance level to ensure a balanced approach to trading. - I require the strategy to be fully automated, allowing for seamless execution of trades without manual intervention. - The ideal candidate should have experience in developing automated trading strategies, particularly for Swing Trading. - Knowledge of the Boom and Crash market and understanding of its unique characteristics is highly preferred. - Strong programming skills, preferably in languages such as Python or MQL, are essential to implement the automated trading system. - The developer should have a proven track re...

  €58 (Avg Bid)
  €58 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές
  €16 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές

  Hi, I am looking for a freelancer to help me with a program to automate data gathering from a website list. The specific information I need to gather is text. For the programming language, I am open to suggestions. Finally, I need the program to gather the data from the website list on a daily basis. If you have the skills and experience to deliver such a task, please contact me. Thank you for your time.

  €406 (Avg Bid)
  €406 Μέση Προσφορά
  24 προσφορές
  R language -- 2 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  So I would want the code for R with the output. Otherwise I can't proceed. VBA might be sufficient but I want to work with R. I am going to give you a little more information. From the example file sent. I want to match the keywords from with the Keywords in the column 44 Keywords. So for example taking the following example (row 30) [Column 4 Title] A highly selective and sensitive disposable carbon composite PVC-based membrane for determination of lead ion in environmental samples by [Column 2 Author] A.; Mirahmadi Abbaspour, E.; Khalafi-Nejad, A.; Babamohammadi, S We can see in [Column 44 Keywords Copy1] (which is the a copy of the column 29 Keywords this was for my information not yours) the following Key words are listed: *Carbon; Environmental Pollutants/*analysis; *Ion-Selecti...

  €316 (Avg Bid)
  €316 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές

  I am looking for a freelancer who can apply statistical significance measures to evaluate the performance of machine learning models. i applied 10 machine learning models, and I conducted an experiment with 10 stacked ensemble models for classification, evaluating them using 7 performance metrics (accuracy, precision, recall, f1-score, exact match ratio, hamming loss, and the zero-one-loss). The proposed model showed the best performance. Specifically, I want to answer this question “In the results, in comparing the different models, you are to adopt statistical significance measures to ensure performance significance.”

  €43 (Avg Bid)
  €43 Μέση Προσφορά
  17 προσφορές
  Need Help on EDA using R and Markdown 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a freelancer who can assist me with exploratory data analysis using R and Markdown. The main goal of this project is to identify patterns and trends in the data. Dataset: I do not have a specific dataset in mind and would appreciate the freelancer's help in finding a suitable dataset for the analysis. Data Visualization: I prefer the use of interactive visualizations to effectively present the insights gained from the analysis. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in R and Markdown - Experience in exploratory data analysis - Strong knowledge of data visualization techniques, particularly interactive visualizations - Ability to find and select suitable datasets for analysis If you have the necessary skills and expertise, please reach out to me. Thank you!

  €17 (Avg Bid)
  €17 Μέση Προσφορά
  16 προσφορές
  Mathematics Task 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a freelancer with expertise in Probability and statistics to help me with a maths task. Skills and Experience: - Strong knowledge and experience in Probability and statistics - Familiarity with R- programming language or python or minitab - Excellent problem-solving skills Project Details: - The maths task needs to be completed as soon as possible. If you have a strong background in Probability and Statistics and can work quickly and efficiently, please submit your proposal.

  €20 (Avg Bid)
  €20 Μέση Προσφορά
  37 προσφορές
  I need web developer 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  NoFluffJobs Please send me Quote and technology that u are going to use to build it, and please send me . - technology that u want to build it , and examples from ur portfolio in this type of technology (, joomla React, Angular, czy ) thaJava (Spring), Python (Django, Flask), Ruby (Ruby on Rails), czy JavaScript (Node.js)

  €1120 (Avg Bid)
  €1120 Μέση Προσφορά
  161 προσφορές
  Match PubMed MeSH thesaurus with Journal Reference Keywords 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for assistance to match keywords from the PubMed MeSH thesaurus with journal reference keywords to enhance indexing and categorization of articles. This work will be done using automated matching to ensure accuracy and scalability, and needs to be completed for more than 500 journal references. The successful freelancer must have experience with PubMed MeSH thesaurus, journal reference keywords and automated matching, and using Excel and R (statistical) packages. Accurate and timely completion of this project is essential. If you feel that you can fulfill this task, please contact me to discuss further details and project progress. Background: I have two data sources. 1. A Pubmed download, consisting of 441848 rows (each a journal article reference) and 44 columns (Uniqu...

  €585 (Avg Bid)
  €585 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές
  Machine Learning 5 μέρες left

  I'm looking for a freelancer to perform a machine learning task with a moderate level of accuracy (70-90%). The specific task involves classification and I have a dataset ready to be used. Experience with machine learning, classification, regression and/or clustering algorithms is a must. The freelancer will need to design and implement an appropriate model for the given dataset and task, as well as evaluate the model's performance. The freelancer will also be responsible for any pre-processing the data may require. Accurate execution of the task and efficient delivery are key. I need complete documentation within 4 days.

  €22 (Avg Bid)
  €22 Μέση Προσφορά
  21 προσφορές
  I want an expert in Flipkart Algoritm 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for an expert in Flipkart algorithm who can help me boost my sales and increase visibility on the platform. I have already implemented some strategies to improve my performance, and I would like assistance in optimizing them. My primary goal with this project is to achieve both increased sales and improved visibility. Ideal Skills and Experience: - Deep understanding of the Flipkart algorithm - Experience in product ranking and search results optimization - Knowledge of pricing strategies on Flipkart - Proven track record in boosting sales and improving visibility on Flipkart - Ability to analyze and optimize existing strategies Please bid on it only if you have deep understanding of the Flipkart algorithm

  €114 (Avg Bid)
  €114 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές
  Need a Simple AI for Machine Learning 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am in need of a freelancer who can develop a simple AI for predictive modeling using machine learning techniques. Main Purpose: - The main purpose of the AI is to perform predictive modeling. Dataset: - I have a specific dataset that the AI will need to work with. Accuracy Level: - The desired accuracy level for the AI is high, above 90%. Ideal Skills and Experience: - Strong background in machine learning and predictive modeling. - Proficiency in programming languages such as Python or R. - Experience with data analysis and data preprocessing. - Familiarity with machine learning libraries/frameworks such as TensorFlow or Scikit-learn. - Ability to fine-tune and optimize machine learning models for high accuracy.

  €50 (Avg Bid)
  €50 Μέση Προσφορά
  28 προσφορές

  I am looking for a skilled developer to create a crash predictor for BC.Game. The predictor should use a salted hash computation method, specifically SHA-256. The output of the predictor should provide detailed statistics. This Article will help you to understand the algorythym which [login to view URL] used [login to view URL] Skills and experience required for this project: - Proficiency in Python programming language - Experience with hash computation using SHA-256 - Ability to generate and analyze detailed statistics - Familiarity with [login to view URL] and crash prediction algorithms If you have a strong background in Python development, expertise in SHA-256 hash computation, and can deliver detailed statistical output, please submit your proposal.

  €12 / hr (Avg Bid)
  €12 / hr Μέση Προσφορά
  18 προσφορές

  I'm looking for a talented programmer to create an algorithm for my local distribution business. The algorithm will focus on forecasting demand which will help me better understand consumer needs, order product and prepare for growth. My company distributes tortillas to 11 grocery stores in my territory. I order product from my supplier twice a week and have to sell all of my product within 7 days in order to receive commission. I currently make my orders based on what I arbitrarily think will sell. I would like to move toward a more data driven model. I do not have any knowledge of algorithms or coding as a whole.

  €413 (Avg Bid)
  €413 Μέση Προσφορά
  25 προσφορές
  Statistics for a restrospective study 3 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a freelancer to perform statistical analysis for my retrospective study. My sample size is 121 and I would like to use a significance level of 0.05 for my tests. This is a study of patients who underwent bariatric surgery for weight loss. I have collected data on a few parameters that could affect the weight losses that the patients experience after the surgery. I want to see if the presence or absence of these parameters really affects weight loss. I am not sure which statistical tests I should use, so I am looking for advice from an experienced professional. Once I know the tests that are appropriate, I will need that analysis done for me in a timely manner. I expect the results to be accurate and reliable, so I expect you to have a strong understanding of the methods ...

  €103 (Avg Bid)
  €103 Μέση Προσφορά
  34 προσφορές
  Data analysis -- 2 2 μέρες left

  I am looking for a business analyst who can help me with data analysis for my project. The ideal candidate should have experience in descriptive, inferential, and predictive analysis. I do not have the data available for analysis and I need help in collecting the necessary data. The time frame for data collection and analysis is less than a week. Skills and Experience: - Strong background in data analysis - Proficiency in descriptive, inferential, and predictive analysis - Experience in data collection - Ability to work within tight deadlines

  €7 / hr (Avg Bid)
  €7 / hr Μέση Προσφορά
  12 προσφορές

  Need tutor to teach either one, two or all the subjects listed below with their topics within the subject listed as well 1) Models of Computation 1. Introduction, Inductive Definitions, Formal Languages 2. Regular Languages 3. Context-free grammers 4. Turing Machines 5. Computational Complexity 6. Propositional Logic 7. Predicate Logic 2) Agile Software Development Practices 1. Version Control 2. Git 3. Build automation: software build and configuration with Gradle 4. Software quality assurance: software testing; Lab: Testing with Junit 5. Continuous integration (CI); Continuous delivery/deployment (CD); CI/CD with Jenkins 6. Group dynamics, tools and technologies for teamwork, issue tracking, Scrum method and agile team structure 7. Scrum method: expressing requirements 8. Scrum m...

  €259 (Avg Bid)
  €259 Μέση Προσφορά
  17 προσφορές
  Data analytics 1 μέρα left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a skilled data analyst who can help me understand customer behavior through data analytics. The ideal candidate should have experience in data cleaning and preprocessing, statistical analysis and modeling, as well as data visualization and reporting. Specific tasks for this project include: - Cleaning and preprocessing the data to ensure accuracy and consistency - Conducting statistical analysis and modeling to identify patterns and trends - Creating visualizations and reports to present the findings in a clear and concise manner Although I am open to suggestions, I do not have a preferred data analysis software or tool. The main goal for this data analysis is to gain insights into customer behavior, which will help me make informed business decisions.

  €114 (Avg Bid)
  €114 Μέση Προσφορά
  58 προσφορές
  Rstudio Assignment 14 ώρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a freelancer who can assist me with a data analysis project in RStudio. The specific task that needs to be completed is data analysis using descriptive statistics. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in RStudio and data analysis techniques - Strong understanding of descriptive statistics and their application in analyzing datasets Requirements: - Ability to work with the provided dataset and perform data analysis using descriptive statistics - Attention to detail and accuracy in analyzing the data - Clear communication skills to explain the findings and insights from the analysis If you have experience in data analysis using RStudio and are skilled in descriptive statistics, I would love to hear from you. Please provide examples of previous projects or relevant ...

  €34 (Avg Bid)
  €34 Μέση Προσφορά
  29 προσφορές
  BC.Game Crash Has predictor using salted hash 10 ώρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a skilled developer to create a crash predictor for BC.Game. The predictor should use a salted hash computation method, specifically SHA-256. The output of the predictor should provide detailed statistics. This Article will help you to understand the algorythym which used Skills and experience required for this project: - Proficiency in Python programming language - Experience with hash computation using SHA-256 - Ability to generate and analyze detailed statistics - Familiarity with and crash prediction algorithms If you have a strong background in Python development, expertise in SHA-256 hash computation, and can deliver detailed statistical output, please submit your proposal.

  €12 / hr (Avg Bid)
  €12 / hr Μέση Προσφορά
  8 προσφορές

  Προτεινόμενα Άρθρα Μόνο Για Εσένα

  If you want to stay competitive in 2021, you need a high quality website. Learn how to hire the best possible web developer for your business fast.
  11 MIN READ
  Learn how to find and work with a top-rated Google Chrome Developer for your project today!
  15 MIN READ
  Learn how to find and work with a skilled Geolocation Developer for your project. Tips and tricks to ensure successful collaboration.
  15 MIN READ