Ασφάλεια Διαδικτύου Jobs

Internet Security is a highly important arena of information technology, which involves the prevention of data, systems and networks from malicious intrusions and other cyber attacks. An Internet Security Expert is tasked with employing a broad range of defensive and analytical measures to protect the confidentiality, integrity and availability of computer systems, networks and data. With their expertise in Information Assurance (IA), these professionals use their knowledge in cyber intelligence and counterintelligence, firewall protection, authentication mechanisms, intrusion detection systems (IDS) and much more to protect clients from cyber-attacks while keeping an eye out for potential weaknesses.

Here's some projects that our expert Internet Security Experts made real:

 • Developing security protocols for actors in online communications
 • Implementing technical solutions to protect company email addresses against malicious entities
 • Crafting secure networks for serviced-based organizations to ensure data cannot be manipulated or destroyed
 • Working on IT audits for data recovery companies to ensure their infrastructure is correctly documented with appropriate security measures in place.
 • Locating sources of hacker activity to make sure the client’s system or network remains safe from unauthorized access
 • Troubleshooting WordPress security issues to safeguard companies from hackers
 • Cleaning up any threats of malware and safeguarding websites against future infections.

As clearly illustrated by this list of projects, an Internet Expert can be a valuable asset to any organization that relies heavily on digital methods of communication. By enlisting the help of these experts, clients can protect their networks and data without wasting resources on ineffective solutions. And with Freelancer.com, clients can make use of its platform to find the professional whom they believe can make their dreams come true. So if you’re looking for an Internet Security Expert, feel free to post your project on Freelancer.com and start your journey running towards a secure future!

Από 61,422 αξιολογήσεις, οι πελάτες αξιολογούν τους Internet Security Experts με 4.83 από 5 αστέρια
Πρόσλαβε Internet Security Experts

Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  25 δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR
  Cloud based file management system 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a skilled freelancer to develop a cloud based file management system. The ideal candidate should have experience in developing secure and user-friendly platforms. Requirements: - File storage and sharing: The system should allow users to upload, store, and share files easily. - Document collaboration: Users should be able to collaborate on documents in real-time. - Data backup and recovery: The system should have a reliable backup and recovery mechanism to ensure data can be restored if necessary. Number of users: - More than 200: The system should be able to handle a large number of users simultaneously. Security requirements: - Advanced encryption with two-factor authentication: The system should have robust security measures in place, including advanced encrypti...

  €557 (Avg Bid)
  €557 Μέση Προσφορά
  69 προσφορές
  SIEM amd Soar cyber security platfrom 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  我正在寻找一位熟练的自由职业者来开发 SIEM 和 SOAR 平台以满足我的网络安全需求。 该平台应具备以下功能: - 日志管理和分析能力 - 高效的威胁检测和响应机制 - 自动化和编排功能 虽然我心中没有特定的平台,但我愿意接受自由职业者的建议。 至于预算,我正在寻找一个低于 3,000 美元范围的解决方案。 理想的技能和经验: - 具有开发SIEM和SOAR平台的经验 - 熟练的日志管理和分析能力 - 了解网络安全威胁和响应机制 - 使用amy编程语言开发平台 如果您有必要的技能和经验,请提供您对SIEM和SOAR平台开发的建议和提案。 --- I am looking for a skilled freelancer to develop a SIEM and SOAR platform for my cyber security needs. The platform should have the following features: - Log management and analysis capabilities - Efficient threat detection and response mechanisms - Automation and orchestration functionalities While I do not have a specific platform in mind, I am open to recommendations from the freelancer. As for the budget, I am looking for a solution that falls within the range of less than $3,000...

  €2754 (Avg Bid)
  €2754 Μέση Προσφορά
  13 προσφορές
  smtp server with gophish configuration -- 3 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a freelancer who can help me set up an SMTP server with gophish configuration. The project requirements are as follows: Operating System: - The server should be running on Linux. Phishing Scenario: - I have a specific phishing scenario in mind and know exactly what I want for the configuration. Security Measures: - Basic level of security measures is required for the server. Ideal Skills and Experience: - Experience in setting up SMTP servers and configuring gophish. - Knowledge of Linux operating system. If you have the necessary skills and experience, please apply for this project.

  €28 / hr (Avg Bid)
  €28 / hr Μέση Προσφορά
  7 προσφορές
  smtp server with gophish configuration 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a freelancer who can help me set up an SMTP server with gophish configuration. The project requirements are as follows: Operating System: - The server should be running on Linux. Phishing Scenario: - I have a specific phishing scenario in mind and know exactly what I want for the configuration. Security Measures: - Basic level of security measures is required for the server. Ideal Skills and Experience: - Experience in setting up SMTP servers and configuring gophish. - Knowledge of Linux operating system. If you have the necessary skills and experience, please apply for this project.

  €4 / hr (Avg Bid)
  €4 / hr Μέση Προσφορά
  4 προσφορές
  Server Specialist 6 μέρες left

  I am in need of a Server Specialist who can assist me with immediate server setup and configuration. We are currently seeking a skilled professional in the field of cybersecurity to join our team. The ideal candidate should possess expertise in safeguarding servers and have the ability to enhance the security of our systems. Additionally, they should be proficient in encrypting hard drives on computers to ensure data protection. Key Qualifications: Proficiency in server security protocols and best practices. Experience in implementing and maintaining robust security measures for servers. Strong knowledge of encryption techniques, specifically in encrypting hard drives. Ability to assess and mitigate potential security risks. Adept at staying up-to-date with the latest cybersecurity tren...

  €456 (Avg Bid)
  €456 Μέση Προσφορά
  27 προσφορές
  Ethical Hacker 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for an experienced ethical hacker, who can provide a comprehensive hacking service. This service should cover general assessment of possible security vulnerabilities in my system, as well as website penetration testing and network vulnerability assessment. Additionally, I am also looking into source of hacking of my social platform. The resulting report must be highly detailed with all technical aspects included. The ideal freelancer for this project has proven experience completing similar projects, is professional and reliable, and can provide thorough results. Please let me know if you have any questions or solutions for this project.

  €182 (Avg Bid)
  €182 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές
  Security testing and Vulnerability Analysis -- 2 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Task 1. Security Testing and Vulnerability Analysis For this task, you should use the ZAP project to conduct automated and manual security testing of the project. Describe in detail the steps of your testing and discuss the outcomes of the testing results. You may discuss whether a testing approach is more effective and what you have done to enhance the number and/or the accuracy of the detected vulnerabilities. You are required to analyze 3 potential security vulnerabilities. The 3 vulnerabilities you identify should be of 3 different classes, and you should classify them using 3 distinct CWE codes. Higher marks will be given to vulnerabilities that cover a broader range or are very different in nature. For each of the vulnerabilities, you should write a short report discussing the follo...

  €29 (Avg Bid)
  €29 Μέση Προσφορά
  16 προσφορές

  Hello! I’m looking for a freelancer with expertise in the trading platform I am using. I want to gain more confidence in navigating this platform, especially before the next bull market. I am flexible on the timing for the assistance session but it will likely be an hour or two long. My experience with the platform is somewhere between a beginner and intermediate so I would like some help in navigating the user interface. If you have some experience in this area and would be able to give me some guidance, I would be very grateful. Thank you!

  €33 / hr (Avg Bid)
  €33 / hr Μέση Προσφορά
  4 προσφορές

  What I Need Done: I require a tool that I can load on my tablet to expedite the user signup process for our giveaways. The tool will scan people’s IDs to extract specific information (address, full name, birthday, sex), and leave a space for the email to be manually entered. This information will automatically populate and sign a user agreement document for purchasing tickets for giveaways. The tool will integrate with our website's signup process and terms and conditions, ensuring legal compliance. Moreover, it will seamlessly add user information to our CRM software. Detailed Project Description: Develop a tool compatible with tablet devices. Implement ID scanning to extract necessary personal information. Include a feature for manual email entry. Automatically fill and s...

  €625 (Avg Bid)
  €625 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές

  I am looking for a freelancer in the area of Network Security to be placed as a resident engineer. Work Location: Mumbai (Kalyan) Min Qual: BE / BTech + CCNA / Other Security related certifications Min Experience: 5 Yrs + This is a temporary requirement till permanent resource is recruited.

  €330 (Avg Bid)
  €330 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές
  DNS issue in home wifi 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Project Title: Troubleshooting DNS issue in home wifi Description: I am experiencing a specific issue with my DNS in my home wifi network. I am unable to connect to only one website from my home wifi connection. I have already tried : cash clearing. DNS flushing ,restarting my router, changing DNS in wifi router but the issue persists. I am looking for a skilled professional who can help me resolve this DNS issue and ensure a stable internet connection. freelancer will use any remot procedure Like Any desk to work on my pc. Ideal skills and experience for the job include: - Strong knowledge of DNS configurations and troubleshooting - Experience in resolving connectivity issues in home wifi networks - Familiarity with various router models and their settings - Ability to diagnose and re...

  €22 (Avg Bid)
  €22 Μέση Προσφορά
  22 προσφορές
  Setup firewall 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm looking for an experienced professional to help set up a SonicWall firewall for more than 50 devices. The ideal candidate will possess the necessary technical expertise to consult on and properly configure and setup my FIREWALL, 2 WAN with load balancing, NAT for 4, Vlan or 2 department interfaces. Additionally, the person will be responsible for making any necessary repairs and updates in order to ensure the protection of my network. Finally, I'm looking for someone who is customer-oriented, with excellent communication skills. This is a great opportunity for an individual or organization who is an expert in firewall technology and setup.

  €478 (Avg Bid)
  €478 Μέση Προσφορά
  25 προσφορές
  cyber security 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am seeking a freelancer to assist with security audit. The main focus of the project will be on evaluating and assessing the current data security. The goal is to ensure that our organization's data is secure and protected from potential threats.

  €78 (Avg Bid)
  €78 Μέση Προσφορά
  23 προσφορές
  Ethical hacking 3 μέρες left

  I am looking for an ethical hacker to thoroughly test my mobile application for vulnerabilities. The ideal candidate should have experience in mobile application security testing and ethical hacking techniques. System or Network to be tested: - Mobile application Areas of concern to be tested: - All areas Level of detail in the final report: - Summary of vulnerabilities Skills and experience required: - Experience in mobile application security testing - Knowledge of ethical hacking techniques - Ability to identify and exploit vulnerabilities in mobile applications - Strong analytical and problem-solving skills - Excellent communication skills to provide a clear and concise summary of vulnerabilities found in the final report.

  €33 (Avg Bid)
  €33 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές
  Wordpress security expert 3 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  We are in search of a security expert to enhance the security measures of our WordPress website. Our goal is to undergo a comprehensive security audit, and as such, we require an expert touch to ensure all vulnerabilities are addressed. Key areas of focus include: Ensuring data-at-rest encryption. Implementing necessary security headers. Our website also utilizes several plugins, and we would appreciate a thorough review of these for potential security risks. After the audit which we are hoping you can join us to lead the discussion, we'll need a formal debriefing call to discuss the findings and ensure we meet all security benchmarks. Let's discuss further details at your earliest convenience.

  €164 (Avg Bid)
  €164 Μέση Προσφορά
  99 προσφορές
  Cyber Security Expert 3 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I need someone with a knowledge of Zenmap on Linux and Windows System

  €14 (Avg Bid)
  €14 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές
  Tech engineering 2 μέρες left

  Title: Network Engineering Project - Multiple Tasks Description: I am looking for a skilled network engineer to assist me with multiple tasks in the field of network engineering. As a client, I require expertise in network engineering without any specific certification. Scope of the Project: - The project involves multiple tasks related to network engineering. - The tasks may include network design and implementation, troubleshooting, network security, and performance optimization. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in network engineering concepts and protocols such as TCP/IP, VLANs, routing protocols, and network security. - Experience in designing and implementing network infrastructure, including routers, switches, and firewalls. - Knowledge of network monitoring and troubles...

  €22 / hr (Avg Bid)
  €22 / hr Μέση Προσφορά
  16 προσφορές
  Website Hacker protection support required 2 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Project Title: Website Hacker Protection Support Required I am looking for a skilled professional who can provide hacker protection support for my website. The ideal candidate should have experience in dealing with frequent security breaches and hacking attempts. Project Requirements: - Advanced Security Measures: My website currently has advanced security measures in place, but it is still prone to hacking attempts. The chosen candidate should be able to assess the current security setup and identify any vulnerabilities that need to be addressed. - Games Website: My website is a games website, and it requires specific expertise in protecting gaming platforms from hacking attempts. The candidate should have knowledge of the unique security challenges associated with gaming websites. ...

  €13 / hr (Avg Bid)
  €13 / hr Μέση Προσφορά
  13 προσφορές
  Network and systems expert 2 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Job Summary: The Network and Systems Engineer will be a pivotal part of our IT team, responsible for designing, implementing, and maintaining our enterprise-level networks and systems. The ideal candidate is a strong-willed, task list achiever who thrives in a fast-paced environment. Key Responsibilities: Design, configure, and maintain network infrastructures. Implement, manage, and troubleshoot devices from vendors such as Cisco, Mikrotik, Fortigate, Azure, HP, and Dell. Proactively monitor network performance and security. Collaborate with cross-functional teams for system and network integration. Perform routine audits of systems and software. Document all configurations, changes, and proposed changes. Manage relationships with vendors, ensuring that proj...

  €17 / hr (Avg Bid)
  €17 / hr Μέση Προσφορά
  34 προσφορές
  fingerprinting iot devices 2 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I want to fingerprint my IoT devices for the purpose of identifying security vulnerabilities. I am focused on consumer devices such as those typically used in a smart home. The timeline I have set for completion of the project is 2-3 weeks.

  €2208 (Avg Bid)
  Προεξέχον
  €2208 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές
  Server Setup for a high traffic website 2 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Server Setup for a High Traffic Website - I am looking for a skilled professional to assist me in setting up a dedicated server for my high traffic website. - The ideal candidate should have experience in server administration and be familiar with Linux operating systems. - The server software I would like to use is Apache. - The main goal of this project is to ensure that my website can handle high volumes of traffic without any downtime or performance issues. - The candidate should be able to optimize the server settings for maximum efficiency and security. - Additionally, knowledge of load balancing and caching techniques would be highly desirable. - The successful completion of this project will result in a stable and reliable server setup that can handle the demands of a high t...

  €157 (Avg Bid)
  €157 Μέση Προσφορά
  24 προσφορές
  System Administrator 2 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  System Administrator - Operating System: Windows - Specific issue: Manage server performance, security concerns, and connectivity problems Skills and Experience: - In-depth knowledge and experience in troubleshooting server performance issues - Expertise in implementing security measures to ensure server safety - Proficient in resolving connectivity problems and optimizing server connectivity - Strong understanding of MacOS operating system and its server configurations - Familiarity with server management tools and techniques - Excellent problem-solving and communication skills to effectively address client's server issues.

  €156 (Avg Bid)
  €156 Μέση Προσφορά
  35 προσφορές
  malware cleaning of my domain 1 μέρα left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am in need of assistance to clean a malware infection on my domain. I have taken measures to backup my website, which is built on the Joomla platform, however, I don't know how the malware was originally introduced. I am looking for a freelancer to help me clean the malware and make sure that the infection has been completely removed. The deliverable should include a report from a security scan that states the domain is clean of any malware. Any suggestions on how to prevent malware infiltration in the future would also be greatly appreciated.

  €124 (Avg Bid)
  €124 Μέση Προσφορά
  29 προσφορές
  PENTEST of application 14 ώρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Hello, Need a skilled engineer to pentest our application Regards

  €174 (Avg Bid)
  €174 Μέση Προσφορά
  20 προσφορές
  Ayuda para llenar el formulario PCI DSS Λήγει left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Buenas, Quisiera ayuda para llenar el formulario PCI DSS de seguridad. Gracias

  €21 (Avg Bid)
  €21 Μέση Προσφορά
  11 προσφορές

  Προτεινόμενα Άρθρα Μόνο Για Εσένα

  If you want to stay competitive in 2021, you need a high quality website. Learn how to hire the best possible web developer for your business fast.
  11 MIN READ
  Learn how to find and work with a top-rated Google Chrome Developer for your project today!
  15 MIN READ
  Learn how to find and work with a skilled Geolocation Developer for your project. Tips and tricks to ensure successful collaboration.
  15 MIN READ