Κατασκευή Βάσης Δεδομένων Jobs

Database Development is the process of creating, maintaining, and organizing digital systems used to store, manipulate and access information. It’s the foundation of any IT project and is essential in the development of modern software applications. Database Development Experts are knowledgeable professionals skilled at setting up custom database designs while maintaining control, accuracy and organization.

From basic website to complex applications where critical information needs to be stored securely, Database Developers ensure all data is accessible while being kept secure from potential threats. Database Developers craft databases that allow efficient access to data in a simplified way, taking into account both evolution and scalability of the data structures. A skilled Database Developer would also know how to set up backups, disaster recovery protocols and can auditing of the system for any signs of misuse or abuse.

Here's some projects that our expert Database Development Experts made real:

 • Creating tailored data management systems
 • Developing databases for end users with forms, queries, reports etc.
 • Developing mobile applications connected to a database
 • Migrating existing databases while mapping data
 • Extracting relevant contact information from large databases
 • Designing efficient ERP models
 • Deploying senior developers for more complicated projects

It's clear that Database Development is an integral piece for technology projects as it allows for efficient storage of important information as well as its later usage in tandem with applications or other digital systems. Expert Database Development Freelancers will ensure accuracy in all their work as well as skillset expansion through different strategies such as scalability or backups setup. On Freelancer.com you can find these types of experts that will craft your project exactly how you need it without sacrificing quality or budget. Invite one to join your project today and see how you can truly benefit from the aid of these professional freelancers!

Από 160,988 αξιολογήσεις, οι πελάτες αξιολογούν τους Database Development Experts με 4.85 από 5 αστέρια
Πρόσλαβε Database Development Experts

Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  23 δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR

  I am looking for an experienced freelancer who can provide me with steps or scripts to migrate my small Oracle database (less than 100GB) to PostgreSQL using the Ora2pg tool. Requirements: - Familiarity with Oracle and PostgreSQL databases - Expertise in using the Ora2pg tool for migration - Ability to migrate custom processes or functions from Oracle to PostgreSQL Responsibilities: - Provide detailed steps or scripts for the Oracle to PostgreSQL migration process - Ensure all custom processes or functions in the Oracle database are successfully migrated - Assist in testing and validating the migrated PostgreSQL database Please note that I do not require assistance in testing and validating the migrated PostgreSQL database.

  €97 (Avg Bid)
  €97 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές

  We are a Shipyard Based in Piraeus, Athens and represent an Italian Manufacturer of Machinery for Yachts. We are trading essential machinery than need to follow a regular maintenance schedule. We wish to set up a Database that will follow: - Sale of Machinery/Retrofits - Urgent Repairs/Breakdowns - Sale of Spares - Scheduled Service - Service Intervals I attach a doc with the basic required data: 01 Vessel’s Data Every Vessel is a unique case with a single ID. Through its lifetime it may change Name, Ownership, Invoicing Details. 02 Equipment It is the type and model of machinery installed. We have 5x main Machinery types (Stabilisers, Bow Thrusters, Stern Thrusters, Steering Gear and Interceptor) and several models for each type. Each v...

  €611 (Avg Bid)
  €611 Μέση Προσφορά
  21 προσφορές
  Tableau hierarchy 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a Tableau expert who can assist me with creating an organizational hierarchy. Specific requirements: - Experience in creating organizational hierarchies in Tableau - Ability to work with a detailed structure provided by me - Familiarity with data preparation and cleaning techniques in Tableau Additional details: - Although I don't have the data set ready at the moment, I will be able to provide it soon - The ideal candidate should have strong communication skills and be able to understand my requirements and preferences effectively.

  €52 (Avg Bid)
  €52 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές

  I'm looking for someone to parse a comma-separate field into multiple fields in a Caspio table. I have a field that reports the names of multiple office names called “Matched_Partners. I would like to parse the data so each office name is in The comma-separate field is a database field (Matched_Partner_1, Matched_Partner_2, Matched_Partner_3, ect). I’m not sure what specific rules or conditions need to be used for parsing the data, and so I need advice. There are other fields in the table that the parsed data needs to interact with or relate to. If you have experience with Caspio and are able to parse data from a comma-separate field into multiple fields, I would love to hear from you.

  €144 (Avg Bid)
  €144 Μέση Προσφορά
  19 προσφορές

  I am looking for a qualified freelancer to develop an Oracle Apex application with specific functionality related to user authentication and authorization. The application is intended for my customers and I need it to be completed within 1 month. The freelancer should have a deep understanding of Oracle Apex, as well as relevant experience in data entry and management, reporting and analytics, and user authentication and authorization. They should also be detail-oriented and able to consistently deliver results on time. The successful applicant will be expected to collaborate with me regularly on project development, and suggest solutions based on the requirements. They will also be responsible for troubleshooting any issue that may arise during the development process. If you think you...

  €355 (Avg Bid)
  €355 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές
  data designer 5 μέρες left

  I am looking for a data designer who specializes in data analysis using SQL Server. The project involves analyzing a medium-sized dataset of 1000-10,000 records. Ideal Skills and Experience: - Strong expertise in SQL Server and data analysis - Proficiency in querying and manipulating data using SQL - Ability to identify trends, patterns, and insights from the dataset - Experience in generating reports and visualizations to present the findings - Understanding of data cleaning and validation techniques - Attention to detail and ability to work with large datasets - Excellent problem-solving and analytical skills If you have the necessary skills and experience in data analysis and SQL Server, please reach out to discuss the project further.

  €10 / hr (Avg Bid)
  €10 / hr Μέση Προσφορά
  10 προσφορές

  welcome lowest freelancer and needed (ASAP) Hi, I am looking for Excel expert needed. I will share you more information via chat box with selected candetate. Thanks

  €7 (Avg Bid)
  €7 Μέση Προσφορά
  44 προσφορές
  cockroach database expert 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  My organization is in need of a knowledgeable cockroach database expert with experience in migration, optimization, and query performance tuning. Specifically, I need someone to help complete a database migration without any specific deadline. Moreover, some existing data needs to be preserved during the migration. This project requires an experienced professional to ensure a smooth transition from the current database to the cockroach database. That said, I am eager to work with the right freelancer who can demonstrate a successful track record working with databases and put our project first.

  €34 / hr (Avg Bid)
  €34 / hr Μέση Προσφορά
  32 προσφορές
  api to a database 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I want to use the API () to get client invoice and payment data into a Google spreadsheet. The Service Fusion API does not have a search function, so I believe we need to GET the data from database and put/store it in AirTable, ClickUp or an external database to find the data more easily and then sort through the data to find all client invoices and payments. This is an example Google spreadsheet This spreadsheet does the math to find the total due between an invoice amount and the payments collected. If you think you have the necessary skills to help me with this task, please get in touch. I'm looking forward to hearing from you!

  €566 (Avg Bid)
  €566 Μέση Προσφορά
  51 προσφορές

  I am looking for a Tableau expert to assist me with data visualization tasks. I will provide the specific dataset to work with and I would like the visualized data to be presented using Tableau Public. Ideal skills and experience for this project include: - Strong proficiency in Tableau - Experience with data visualization and analysis - Ability to create engaging and informative dashboards in Tableau Please include examples of previous Tableau projects in your proposal.

  €6 - €60
  Σφραγισμένο
  €6 - €60
  20 προσφορές
  Looking For Oracle Expert ! 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Hi All, I want to you help with Oracle SQLDATA project More details via chat Thank You

  €104 (Avg Bid)
  €104 Μέση Προσφορά
  20 προσφορές
  Modify PLSQL + MySQL DB Performance check 3 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a skilled developer who can help me modify the PLSQL and check MySQL DB fir performance enhancements. The specific modifications needed for this project are query optimization. Ideal Skills and Experience: - Strong expertise in PLSQL and MySQL DB performance optimization - Proven experience in query optimization - Familiarity with index optimization and schema redesign is a plus If you have the necessary skills and experience to tackle this project, please submit your proposal.

  €9 / hr (Avg Bid)
  €9 / hr Μέση Προσφορά
  11 προσφορές

  A dating website with Facebook look and feel and a very flexible search with filters so that people who wants to find someone to date can find it easily

  €30985 (Avg Bid)
  €30985 Μέση Προσφορά
  53 προσφορές

  QR Reader System - Asistencia I am in need of a QR Reader System that can read Contact Information QR codes and display the information and log the time in database for absense of students. The system should be able to work on both iOS and Android platforms. I desire it like a web app, but I can hear options. Requirements: - Ability to read Contact Information QR codes - Display the information from the QR codes - Log time for the students absense - Display the information from the database found by the QR Code Info - Compatibility with both iOS and Android platforms Ideal Skills and Experience: - Experience in developing QR Reader Systems - Proficiency in mobile app development for iOS and Android platforms - Knowledge of QR code scanning and parsing techniques

  €230 (Avg Bid)
  €230 Μέση Προσφορά
  23 προσφορές
  Oracle Customer Data Management 1 μέρα left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Hello Everyone we are looking for trainer who can deliver training on Oracle Customer Data Management Training : Oracle Customer Data Management Mode : Online Pax : 5 Training Date : Oct Training hours : 40hrs-2-3hrs/day Level of participants: Associates, Sr. Associates and Managers

  €625 (Avg Bid)
  €625 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές
  Access data base 1 μέρα left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a Freelancer to access and manage data on my database. This database will contain text-and-numbers, with access limited to Employees. I prefer the data to be stored locally, but I'm open to the possibility of both local and remote storage. This project requires expertise in database technology, and I will need assurance that the data will be secure and well-managed. I look forward to discussing the details of this project with qualified professionals.

  €609 (Avg Bid)
  €609 Μέση Προσφορά
  66 προσφορές
  project relating to data base 1 μέρα left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Project Title: Database Design and Development Database Work Needed: - Database design: The client is looking for assistance in designing a database for their project. Preferred Database Management System: - SQL Server: The client prefers to use SQL Server as their database management system. Complexity of Database Design: - Medium complexity: The client requires a database design that is of medium complexity. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in SQL Server and database design. - Strong understanding of database optimization techniques. - Experience with data migration from other database systems to SQL Server. - Familiarity with database modeling and normalization principles. - Ability to create efficient and scalable database schemas. - Knowledge of indexing strategies and q...

  €36 (Avg Bid)
  €36 Μέση Προσφορά
  24 προσφορές
  Komal arora 21 ώρες left

  I'm looking for an experienced freelancer to create an API template using POSTMAN for Oracle Fusion. I will provide detailed instructions, and the timeline for this project is immediate (within one week). The ideal candidate should have prior experience researching and creating API templates for Oracle Fusion as well as strong writing abilities to compose content related to the project. If you think you have the skills necessary for this project, please apply. I look forward to hearing from you. Thank you! Oracle Time Entry Integration steps using Apex: Develop APEX application to accept CSV as input and store data in tables in Oracle Database Use procedures to convert the data from table into desired format Create API Integration to upload data for time entry Some references for th...

  €12 / hr (Avg Bid)
  €12 / hr Μέση Προσφορά
  5 προσφορές
  Pre-Employment Vetting [Boumerdes, Algeria] 17 ώρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Pre-Employment Vetting Project I am seeking a freelancer who can assist me with pre-employment vetting in Boumerdes, Algeria. The ideal candidate for this project will have experience in conducting background checks for potential employees. Screening Requirements: - Standard level of screening is required for potential employees Additional Background Checks: - Education and Employment Verification checks are required Urgency: - The vetting process should be completed within 2-4 days Skills and Experience: - Experience in conducting background checks for potential employees - Strong attention to detail and accuracy in conducting background checks Anyone from any educational background can apply.

  €24 (Avg Bid)
  Τοπικό
  €24 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  I am looking for a freelancer who can help me document and create user flow, ERD diagrams, and technical specifications for my app from scratch. Skills and Experience: - Strong experience in creating ERD diagrams - Excellent documentation skills - Familiarity with user flow and technical specifications - Ability to understand and interpret app requirements - Attention to detail and ability to organize complex information Project Requirements: - Create ERD diagrams for the app - Document user flow and technical specifications - Develop detailed documentation for all aspects of the app - Collaborate with me to understand the app requirements and functionalities - Provide regular updates and revisions as needed Please note that I do not have any existing resources or materials for creatin...

  €248 (Avg Bid)
  €248 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές
  database creaTION 11 ώρες left

  My project requires the creation of a relational database using the MySQL platform, designed to allow for advanced data analysis. I am looking for an experienced freelancer who is skilled in database design and able to develop a system with the desired functionality. The perfect candidate should have experience in designing back-end systems with the capabilities to perform data analytics. I need someone who can create a scalable database to support a rapidly expanding userbase in the future. The chosen individual must have fluent knowledge of the MySQL platform and be able to demonstrate proficiency in database creation. If you believe you possess the skills and qualifications needed to successfully create this system, please contact me. I look forward to hearing from you soon!

  €286 (Avg Bid)
  €286 Μέση Προσφορά
  26 προσφορές
  filemaker Implementierungen 1 μέρα left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Als Vorlage dient eine Access Datenbank. Das Zeil ist diese Datenbank in einer vorhandenen unvollständige Filemaker zu konvertieren (Implementierungen und Datenübertragungen)

  €1227 (Avg Bid)
  €1227 Μέση Προσφορά
  16 προσφορές
  Database Developer/ Compiler needed Έχει λήξει left

  We are looking for a database developer/compiler who can help us develop and maintain our databases. The ideal candidate will have experience with both SQL and NoSQL databases, and will be able to write efficient and reliable code. They will also be able to work with our team to ensure that our databases are up-to-date and meet our needs.

  €20 / hr (Avg Bid)
  €20 / hr Μέση Προσφορά
  11 προσφορές

  Προτεινόμενα Άρθρα Μόνο Για Εσένα

  If you want to stay competitive in 2021, you need a high quality website. Learn how to hire the best possible web developer for your business fast.
  11 MIN READ
  Learn how to find and work with a top-rated Google Chrome Developer for your project today!
  15 MIN READ
  Learn how to find and work with a skilled Geolocation Developer for your project. Tips and tricks to ensure successful collaboration.
  15 MIN READ