Γλώσσα Προγραμματισμού C Jobs

C Programming is a powerful, high-level and highly structured programming language used to develop a range of applications, including operating systems, processing intensive computations and embedded systems. The language is designed to create a network of instructions that tells a computer what to do and how to do it. C Programmers are highly skilled software developers who understand how to turn lines of code into working programs that can solve a wide variety of challenges.

With their deep knowledge of the language, C programmers have an arsenal of tools at their disposal. From the basics like data structures and control flow, to more intricate details such as compilers and graphics libraries, C Programmers can create low-level system components, implement complex algorithms and develop sophisticated graphical user interfaces.

Here's some projects that our expert C Programmers made real:

 • Developing custom machine learning functions and programs
 • Writing software for a range of robotic applications
 • Creating advanced websites and mobile applications with secure authentication systems
 • Enhancing image processing techniques with sophisticated algorithms
 • Streamlining hardware communication protocols with custom implementations
 • Simplifying communication between hardware components with protocol decoders
 • Developing sophisticated animation features for post production workflows

At Freelancer.com we have the right C Programmer for any project you might need, no matter how complex or specialty it is. Our freelancers are highly qualified to write powerful applications in C and provide creative solutions with unparalleled speed and reliability. If you need help developing an application in C Programming, don’t hesitate to post your project on Freelancer.com today – our team of experts is ready to find the perfect solution for you!

Από 192,227 αξιολογήσεις, οι πελάτες αξιολογούν τους C Programmers με 4.83 από 5 αστέρια
Πρόσλαβε C Programmers

Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  202 δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR
  real time system c/c++ ; qnx 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a skilled developer with experience in real-time system development using C/C++ and QNX. The ideal candidate should have the following skills and experience: - Strong knowledge of real-time data processing - Experience in implementing fault tolerance and reliability mechanisms - Proficiency in multi-threading and concurrency support The specific features required for the real-time system are: - Real-time data processing - Fault tolerance and reliability - Multi-threading and concurrency support There are no specific hardware requirements for the system, so the developer can suggest suitable hardware options. The deadline for completing the project is not specified, indicating that there is no specific deadline.

  €18 / hr (Avg Bid)
  €18 / hr Μέση Προσφορά
  24 προσφορές

  I am looking for a software engineer to take over from our previous agency and add some additional requirements to our current software. The software is built in .net and we would like someone with experience in this programming language to continue working on it. Specific requirements or features that we would like to add to the software have been roughly outlined, but are still to be finalised. Expectation that this work should take 2 to 3 days. We have a specific timeline in mind and would like the project to be completed within a month. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in .net programming language - Experience in software development and maintenance - Strong problem-solving skills - Ability to understand and implement requirements based on rough ideas - Attention to detai...

  €613 (Avg Bid)
  €613 Μέση Προσφορά
  36 προσφορές

  ESP32CAM Bluetooth classic received and send data, take picture, and live streaming Functionality: - Receiving and sending data via Classic Bluetooth - Taking pictures and live streaming Data to be received and sent via Bluetooth: - Text messages -Image -video - Image files Preferred method for live streaming: - This question was skipped Ideal skills and experience: - Proficient in ESP32CAM programming and Bluetooth classic functionality - Experience with receiving and sending data via Bluetooth - Knowledge of capturing and transmitting images - Familiarity with live streaming technologies and platforms

  €84 (Avg Bid)
  €84 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές
  c miniproj 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  C Miniproj Objective: To optimize code performance Skills and Experience: - Proficiency in C programming language - Experience in code optimization techniques - Strong understanding of algorithm design and implementation - Familiarity with debugging and profiling tools Communication: - Preferred method of communication is email.

  €81 (Avg Bid)
  €81 Μέση Προσφορά
  22 προσφορές
  KINCO HMI to raspberry pi migration 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a freelancer who can assist me with migrating KINCO HM to Raspberry Pi (gui is already developed Skills and experience needed: - Proficiency in KINCO HMI and Raspberry Pi - Knowledge of the migration process from KINCO HMI to Raspberry Pi Project requirements: - The freelancer should have their own Raspberry Pi and KINCO HMI software. - The migration project should be completed within a month. Please provide your relevant experience and examples of previous projects you have completed.

  €290 (Avg Bid)
  €290 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές
  Ninjatrader Strategy 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Hello, here are my requirements: 1) Plot yesterday, last week, last month, 2 months, low, high 2) If today's price goes below yesterday's low and recovers by 5 pts, enter long. 3) If today's price goes above yesterday's high and recovers by 5pts, enter short. 4) 5pts in the above two points is configurable. 5) I will provide two price points. If it touches lower price and goes above the higher price point, then go long. Provide an offset variable for the lower price point.

  €135 (Avg Bid)
  €135 Μέση Προσφορά
  11 προσφορές
  GUI design with some hardware interfaces data mapping 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Mainly modifying and understanding. Code composer studio gui experience is preferred This project requires a GUI designer who can create or modify a minimalistic and user-friendly interface for Windows, while also mapping data from both sensors and actuators. The ideal candidate should have experience in GUI design, knowledge of hardware integration, and a strong understanding of minimalistic design principles. Collaboration with hardware engineers will be necessary to ensure seamless integration, and attention to detail is crucial to create visually appealing designs. Strong problem-solving skills will also be necessary to address any technical challenges that may arise during the project.

  €109 (Avg Bid)
  €109 Μέση Προσφορά
  31 προσφορές
  Experienced Forex Bot Developers Wanted for Innovative Brokerage 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Hello Freelancers, We are a dynamic and forward-thinking forex brokerage gearing up for an exciting venture. As part of our growth strategy, we are seeking highly skilled and experienced individuals or teams with a proven track record in developing bots tailored for forex trading. Job Overview: We are not looking for bots that execute trades; rather, we need sophisticated tools that can contribute to our risk management processes. The ideal candidates will have a deep understanding of the forex market and possess the technical expertise to create bots that enhance our risk mitigation strategies. Requirements: Proven Track Record: We require individuals or teams with a demonstrated history of successfully developing and implementing forex trading bots. Please be prepared to showcase your...

  €48 / hr (Avg Bid)
  €48 / hr Μέση Προσφορά
  12 προσφορές
  Need to find the right Remote Access Software! 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Project Description: I am looking for a freelancer who can help me find the right remote access software for both Windows and Mac operating systems. The software should be able to support multiple simultaneous connections as I need it for remote work purposes. Also, this is important, the person who is remotely accessing must only be able to use CERTAIN AREAS OF THE SCREEN! Skills and Experience: The ideal freelancer for this project should have: - Experience in researching and evaluating remote access software - Knowledge of remote work tools and best practices - Familiarity with both Windows and Mac operating systems - Understanding of the requirements for supporting multiple simultaneous connections.

  €30 (Avg Bid)
  €30 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές
  Meta Trader 4 and MT 5 Expert Programmer 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for an expert programmer who is experienced in Meta Trader 4 and MT 5 to develop a program for both versions. The main purpose of the program is to support automated trading and custom indicators. Although I do not have a specific trading strategy in mind, I have a rough idea that I am open to discussing with the programmer. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in Meta Trader 4 and MT 5 programming - Strong knowledge of automated trading and custom indicator development - Ability to understand and implement rough trading strategy ideas - Experience in creating efficient and reliable trading programs - Attention to detail and ability to meet deadlines

  €67 (Avg Bid)
  €67 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές
  python project -- 2 6 μέρες left

  Project Description: Electronic Medical Record System (EMRS) - I am looking for a Python developer to create an Electronic Medical Record System (EMRS) using Python. - The main functionality of the project will involve data analysis, web scraping, and automation. - The project will require expertise in Python programming and familiarity with Django framework. - The preferred timeline for completion is within two days. - The selected developer should have experience in developing similar projects and be able to meet the tight deadline. - The programming language or framework to be used will be specified in the project description. - The developer should be able to integrate necessary APIs and ensure smooth functionality of the EMRS. - Good communication skills and attention to detail are es...

  €129 (Avg Bid)
  €129 Μέση Προσφορά
  20 προσφορές

  Hi, I have a small program for exchanging search modifications for ECU maps of combustion engines, I need a programmer who will modify my software so that it works on any computer unit, I will provide more details in a private message

  €195 (Avg Bid)
  €195 Μέση Προσφορά
  37 προσφορές

  I am looking for a freelancer who can help me with my project involving the LoRa RFM96 Module and a PIC 8bit MCU. The project requirements are as follows: - RFM96 Module (Datasheet attached) - Please use interrupts to communicate with RFM96. - Use LoRa protocol to communicate - Please consider in this project after sending data each time uC and RFM96 will be fully powered off, that means next turn should take minimum time to initialize everything. - PIC 8bit MCU programmed with Microchip MPLABX & XC compiler. - Setup one module as Host and other 6 as Client so that host can listen up to 6 clients and receive data - RFM96 has receiving buffer where you can store received data and one by one read buffer through MCU and print received data on serial port. Note: - Please note that there ...

  €103 (Avg Bid)
  €103 Μέση Προσφορά
  15 προσφορές

  I am looking for a freelancer who can help me with solving a scratch question related to programming. I need a detailed explanation along with the solution, as I want a step-by-step guide to understand the process. The deadline for this project is less than 1 week. Ideal Skills and Experience: - Strong knowledge of Scratch programming language - Experience in solving programming problems and providing explanations - Ability to break down complex concepts into simple steps - Good communication skills to explain the solution clearly and concisely

  €9 / hr (Avg Bid)
  €9 / hr Μέση Προσφορά
  8 προσφορές
  QA engineer 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Required Skills: • Experienced with and scrum agile methodology • Know how to collaborating closely with Development Teams • Experienced in refinements of test cases with Dev. • Experienced writing and executing test cases •Experienced creating test data • Solid hands-on experience on Automation - any tool > Selenium - JavaScript, C# > Cypress - JavaScript > Playwright > API with C# • Git commands with CICD pipelines (ADO) - understanding basics of branching strategies • SQL Query experience • Best practices for automation • Challenges they have overcome testing • Best ways to build use cases with Developers Contract -6 months+ Remote work

  €608 (Avg Bid)
  €608 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές
  Help me create and integrate .SO for use in an Android app -- 2 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for an Experienced developer in C/C++ and Java (Android) who can help me create a .SO file for use in my Android app. Objective: - To hide certain app functionality inside a .SO so it makes it harder for the functionality to be reversed. - The .SO will be consumed by the Android app So for example, currently there is just a Java Class with Methods and the Android app calls those various Methods as required. In this case sending data to the server and getting a response. Decompiling the APK will reveal some information in that code. However if I have a .SO file instead and use that, it is much harder to reverse and find the information. Functionality: - I have converted a Java Class to C using an online converter. - The Class has multiple Methods that are used by the ma...

  €41 (Avg Bid)
  €41 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές
  Design and Development of KVM switch - 06/12/2023 05:22 EST 9 ώρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Design and Development of a 4-port KVM Switch Skills and Experience: - Experience in designing and developing KVM switches - Strong knowledge of hardware and software integration - Proficient in programming languages such as C++ or Python - Familiarity with virtualization technologies - Ability to implement specific features as per client's requirements Project Requirements: - Develop a 4-port KVM switch with specific features as provided by the client - The KVM switch should allow users to control multiple computers from a single console - The switch should support hotkey switching and provide seamless switching between connected devices - Ensure compatibility with various operating systems and devices - The project needs to be completed within a month Note: The client has specifi...

  €112 (Avg Bid)
  Επείγον
  €112 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές

  I am looking for a freelancer who can develop an epos system with stock control for my retail store. Requirements: - Integration with stock control software or platform is necessary. - The epos system should be able to handle 3-5 registers or terminals. Ideal Skills and Experience: - Experience in developing epos systems for retail stores. - Proficiency in integrating epos systems with stock control software or platforms. - Strong knowledge of inventory management and stock control. - Familiarity with the retail industry and its specific requirements. - Ability to create user-friendly interfaces for easy operation and navigation.

  €3222 (Avg Bid)
  €3222 Μέση Προσφορά
  64 προσφορές

  I am looking for a skilled blockchain developer to create a project that incorporates property transactions into the blockchain. The desired outcome is to increase transparency in the real estate industry. Specific aspects of real estate to be incorporated into the blockchain project include: - Property transactions Skills and Experience: - Strong knowledge of blockchain technology and its applications in real estate - Proficiency in developing decentralized applications (dApps) using blockchain platforms such as Ethereum or Hyperledger - Experience in integrating smart contracts for secure and transparent property transactions - Familiarity with real estate industry practices and regulations - Ability to create a user-friendly interface for property transactions on the blockchain We...

  €16 / hr (Avg Bid)
  €16 / hr Μέση Προσφορά
  37 προσφορές
  Arbitrage software 6 μέρες left

  I need a ready-made software that instantly scans all tokens on the ERC-20 network on dex - cex exchanges in seconds and shows existing arbitrage opportunities

  €510 (Avg Bid)
  €510 Μέση Προσφορά
  25 προσφορές

  I am looking for a skilled programmer to write a user defined function for ANSYS FLUENT using C++. The function will be used to model the physical deposition of particles, which can result in changes to the geometry. DM me! Requirements: - Proficiency in C++ programming language - Knowledge of ANSYS FLUENT and its user defined functions - Familiarity with modeling physical phenomena - Experience in particle deposition and geometry changes Specifics: - The function should be compatible with the 2023 version of ANSYS FLUENT - The goal is to accurately model the physical phenomenon of particle deposition and its impact on the geometry - The function should be optimized for improved computation speed If you have the necessary skills and experience, please submit your proposal for this proj...

  €134 (Avg Bid)
  €134 Μέση Προσφορά
  14 προσφορές

  Hi A program for assembling keyboard buttons and shortcut buttons is required For example, instead of clearing the full shading by pressing (ctrl+a), I clear it only by pressing (a). Instead of clearing the copy by pressing (ctrl+c), I will clear it only by pressing (c). Thus, shorten the letters (a)(c) and leave them as, for example, (c) This means that when I press (c), it performs the process of full shading, copying, and so on to deal with grouping the buttons Note: I have the following program, but when I use a letter in this way, it cannot work again as I want and as shown in the example. the programm: (powertoys keyboard manager) Regards

  €12 / hr (Avg Bid)
  €12 / hr Μέση Προσφορά
  12 προσφορές
  C/C++ Developer for program addition 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  C/C++ Developer Needed for Adding New Feature to an existing and lightweight program We are looking for an experienced C/C++ developer to add a new feature to our existing program. The ideal candidate should have strong skills and experience in C/C++ programming language. We are using a markdown library and would like to add support for a new feature. Specific Requirements: - The current programming language used for the program is C. - We want to add a new feature to the program. - The deadline for this project is less than 1 week. Skills and Experience Required: - Strong proficiency in C/C++ programming language. - Experience in adding new features to existing programs. - Ability to work under tight deadlines and deliver high-quality code. If you are a skilled C/C++ developer with a ...

  €16 / hr (Avg Bid)
  €16 / hr Μέση Προσφορά
  68 προσφορές
  Can someone solve this CPP DSA Problem | Check attached file 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Project Title: Can someone solve this CPP DSA Problem | Check attached file Description: I am looking for a skilled and experienced CPP developer to help me solve a data structure implementation problem. The problem is of advanced complexity and requires a deep understanding of data structures and algorithms. Skills and Experience: - Proficiency in CPP programming language - Strong knowledge of data structures and algorithms - Experience in implementing complex data structures - Familiarity with algorithm analysis techniques - Ability to understand and analyze the attached problem file - Strong problem-solving skills and attention to detail The project needs to be completed ASAP.

  €77 (Avg Bid)
  €77 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές
  Code to open folders in new tab windows 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a developer who can create a code that allows me to open specific set of folders as tabbed on my Windows operating system. The code could be written in any language and does not require a user interface. Requirements: - Experience in programming language - Familiarity with Windows operating system - Knowledge of file handling and navigation Skills: - Proficient in Python, VBA, C#, etc. - Strong problem-solving skills - Attention to detail If you have the necessary skills and experience, please submit your proposal. Thank you.

  €19 (Avg Bid)
  €19 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές

  Tytuł - niestandardowe sterowanie projektorem przez rs232 lub pjlink Witam Szukam rozwiązania opartego na Arduino i module 2 x rs232 oraz eth. Problem na przykładzie 1. Mam moduł sterujący Epson 2. Moduł współpracuje tylko z określonymi projektorami Epson i komunikuje się jednostronnie przez rs242c 3. Potrzebne rozwiazanie które zamieni odebraną komendę sterującą z tego urządzenia na inną komendę sterującą w celu sterowania innym projektorem przez rs232 lub pjlink. () 4. Potrzebny bedzie soft który odczyta te komendy jako hex - są pewnie takie programy za free 4. Program musi mieć opcje ustalania parametrów połączenia rs232, rozpoznania i zapisania otrzymanej komendy do zmiennej i zamianę tej komendy na nową oraz wysłanie tej nowej komendy przez rs232 lu...

  €197 (Avg Bid)
  €197 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές

  I am looking for experienced C++ developers to improve the performance of the Kaspa price. The specific improvements I am seeking are performance optimization. Ideal Skills and Experience: - Strong proficiency in C++ programming language - In-depth knowledge of performance optimization techniques - Experience in optimizing code for speed and efficiency Deadline: The deadline for this project is 1-2 weeks. Tools and Libraries: I have specific tools and libraries in mind that I would like the freelancer to use.

  €425 (Avg Bid)
  €425 Μέση Προσφορά
  27 προσφορές
  program for cat meows - 05/12/2023 21:40 EST 1 ώρα left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a skilled developer who can create a program for iOS that translates cat meows. The program should be developed using Objective-C. Main Function: - The program should have the ability to translate meows into human language based on cat have a short description of translating to describe what the meows were and how it was determined. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in Objective-C programming language - Experience in developing iOS applications - Familiarity with speech recognition and translation technologies - Understanding of cat behavior and meow patterns Please note that the program should be user-friendly and have a clean and intuitive interface. The successful candidate should be able to deliver a high-quality and reliable program within the spec...

  €32 (Avg Bid)
  Επείγον
  €32 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές

  Necesito un programador en lenguaje C# para transcribir/convertir una estrategia de trading al lenguaje mencionado. La estrategia debe contar con alertas.

  €464 (Avg Bid)
  €464 Μέση Προσφορά
  15 προσφορές
  Online software for a men's Christian ministry 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I want to help Christian men find the brothers they need so they can grow in their faith and discipleship, either at an individual level or a church-wide level. I want to build a web-based software where a man can login, choose an avatar, and then rate himself on a visual analog scale on a number of different spiritual skills or traits (e.g. "prayer" "laziness" "service" "purity" "peace" etc.). For each trait, I'd like there to be a red scale where he rates how much he's struggled in that area and a green scale where he rates how much success he's had in that area. I want him to be able to leave some blank if he wants to and then rank the traits he filled out in order of importance to him. Then, I want there to be export o...

  €1445 (Avg Bid)
  €1445 Μέση Προσφορά
  42 προσφορές

  I am seeking a freelancer to develop an IoT-connected outlet with an integrated energy meter for a project involving commercial property owners. The main goal of this project is to create a seamless payment process for EV charging sessions. I need the actual prototype. Key Requirements: - Create an outlet that is IoT-connected and equipped with an energy meter - Develop an app that allows users to track individual EV charging session data - Implement a payment system that automatically manages the payment between property owners and users - Ensure accurate tracking of charging session data Ideal Skills and Experience: - Experience in IoT development and integration - Proficiency in app development for both iOS and Android platforms - Knowledge of energy management and metering systems -...

  €8668 (Avg Bid)
  €8668 Μέση Προσφορά
  61 προσφορές
  an arduino code 5 μέρες left

  The project is to code a portable charger to read out the voltage from the device and then when the electronic device is fully charged it turns off the portable charger to conserve the battery.

  €142 (Avg Bid)
  €142 Μέση Προσφορά
  31 προσφορές

  I am looking for a skilled Arduino programmer to assist me with a new build project. I need to program an Arduino Giga and screen shield to control a soft serve ice cream machine. The specific function that I want the Arduino to control is temperature control. Skills and Experience: - Proficiency in Arduino programming - Experience in temperature control systems - Knowledge of Arduino Giga and screen shield - Familiarity with soft serve ice cream machines Timeline: - The project needs to be completed within 1-2 weeks. If you have the necessary skills and experience, and can complete the project within the specified timeline, please submit your proposal.

  €366 (Avg Bid)
  €366 Μέση Προσφορά
  25 προσφορές
  Pythan programming 5 μέρες left

  I am looking for a Python programmer who can assist me with an automation scripting task. The project involves modifying existing code and needs to be completed within a short timeframe of 1-3 days. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in Python programming language - Experience with automation scripting - Knowledge of modifying existing code - Ability to work quickly and efficiently to meet tight deadlines

  €74 (Avg Bid)
  €74 Μέση Προσφορά
  15 προσφορές

  I need some who understand RIOT and help me to write a code for IoT based project. we can have a meeting so i can explain everything.

  €168 (Avg Bid)
  €168 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές

  I am looking for a freelance developer to create a simple barcode manager and creator. The project requires managing and creating both 1D and 2D barcodes. Skills and Experience: - Proficiency in Java programming language - Experience in barcode management and creation - Familiarity with 1D barcodes such as UPC or EAN, as well as 2D barcodes such as QR codes or Data Matrix The barcode manager and creator can be developed as a standalone application or integrated into an existing system, depending on the freelancer's preference.

  €38 (Avg Bid)
  €38 Μέση Προσφορά
  13 προσφορές
  softwear setup 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for someone to help me set up software on my Mac computer. I am not sure if I have the necessary licenses for the software, so I may need assistance with obtaining them. I do not require any additional services such as training or ongoing support. Ideal skills and experience for this job include: - Proficiency in Mac programming and software installation - Knowledge of software licensing and the ability to assist with obtaining licenses if needed

  €18 / hr (Avg Bid)
  €18 / hr Μέση Προσφορά
  17 προσφορές
  Sfml oop cpp 5 μέρες left

  Project Title: SFML OOP CPP - Game Development Summary: I am seeking a skilled developer for a game development project using SFML and object-oriented programming in C++. The project must be completed within a week. Requirements: 1. Proficiency in SFML and C++ programming language. 2. Experience in game development, particularly in creating interactive and visually appealing games. 3. Strong understanding of object-oriented programming concepts and principles. 4. Ability to implement game mechanics, animations, and user interactions using SFML. 5. Knowledge of software development best practices, including clean and modular code design. 6. Familiarity with version control systems, such as Git, for collaborative development. 7. Excellent problem-solving skills and ability to debug and opt...

  €143 (Avg Bid)
  €143 Μέση Προσφορά
  18 προσφορές
  Software for photo booth 5 μέρες left

  I am looking for a skilled software developer who can create a photo booth software compatible with Windows. The ideal candidate should have experience in developing software for photo booths and be familiar with Windows operating system. Key Requirements: - Compatibility with Windows operating system - Customizable layouts for photo booth prints Additional Skills and Experience: - Proficiency in photo editing tools and techniques - Knowledge of social media sharing integration Timeline: - The project is expected to be completed within 1-3 months. If you have the skills and experience required for this project, please submit your proposal.

  €119 (Avg Bid)
  €119 Μέση Προσφορά
  14 προσφορές
  Run a C++ program in Visual Studio 2019 for missing library 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I need someone to help me run a C++ program in Visual Studio 2019. The program is indicating a "Missing library" error, but I'm not sure which specific library is missing. I would appreciate it if someone with experience in C++ and Visual Studio can assist me in resolving this issue. Skills and experience required: - Proficiency in C++ programming - Experience working with Visual Studio 2019 - Knowledge of libraries commonly used in C++ programming

  €45 (Avg Bid)
  €45 Μέση Προσφορά
  17 προσφορές

  Разработать алгоритм поиска web-сайта(ов) компании по ее названию и дополнительным необязательным реквизитам (торговые марки, ключевые слова, телефоны, адрес, ИНН). Для поиска могут быть использованы как бесплатные, так и платные Интернет-сервисы по согласованию с заказчиком. Сделать программную реализацию алгоритма на Python или C# по согласованию с заказчиком и продемонстрировать поиск web-сайтов на тестовой выборке компаний, предоставленной заказчиком.

  €450 (Avg Bid)
  €450 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές
  Pc Game to sell 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a talented game developer to create a PC simulation game with Unity. Skills and Experience: - Experience in developing simulation games - Ability to take my ideas and suggestions and incorporate them into the game mechanics - Knowledge of PC gaming platforms and optimization techniques - Strong understanding of game design and mechanics in order to make suggestions and improvements - Attention to detail and ability to create an immersive and engaging gaming experience - Experience in creating and implementing realistic graphics and physics - Ability to troubleshoot and fix bugs and issues that may arise during development process -Ability to make NSFW game mechanics

  €734 (Avg Bid)
  €734 Μέση Προσφορά
  45 προσφορές
  C# project 5 μέρες left

  I am looking for a C# developer who can assist me with designing a detailed and vibrant user interface for my project. The project needs to be completed within a tight deadline of 2 days. Skills and experience required: - Strong proficiency in C# programming language - Expertise in user interface design - Ability to create detailed and vibrant designs - Experience with meeting tight deadlines - Good communication skills to understand and incorporate client requirements

  €90 (Avg Bid)
  €90 Μέση Προσφορά
  19 προσφορές

  I would like to have a program, that would notify me when bet365 adds new odds in a specific game or league. On top of that would I like to have the option to add 2 odds en see with what stake I would make profit. So for example: Odd A is 1.86 and Odd B is 2.9. If I put 10 euro on odd B, I win 29. If I put 15,59 on odd A, I win also 29. So my stake is in total 25,59 so I would make a profit if I do that. An example for the notification. I want to know when the shots on target market is dropped for a specific premier league match. When that market is dropped I would like to receive an message on my phone and on my computer. I would like to have the option to add specific leagues/matches For further questions please contact me.

  €136 (Avg Bid)
  €136 Μέση Προσφορά
  18 προσφορές
  C++ Implementation 5 μέρες left

  I am looking for a skilled C++ developer who can implement a program with advanced functionality. The program can be related to data sorting, image processing, or algorithm implementation, depending on the freelancer's expertise and interests. Requirements: - Strong proficiency in C++ programming - Experience with advanced C++ concepts and techniques - Ability to handle complex programming tasks and problem-solving - Knowledge of relevant libraries and frameworks in C++ for the chosen functionality Note: The freelancer is free to choose the specific libraries or frameworks they prefer for the program. However, they should ensure that the chosen libraries or frameworks align with the advanced nature of the project.

  €87 (Avg Bid)
  €87 Μέση Προσφορά
  15 προσφορές
  java application to scan and analyise packets 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Java Application for Real-Time Packet Monitoring and Security Analysis - Purpose: The main objective of this project is to develop a Java application that can effectively scan and analyze packets for security analysis. - Features: - Real-time packet monitoring: The application should be able to monitor packets in real-time, providing instant visibility into network traffic. - Alert system for suspicious activity: The application should have an alert system in place to notify users of any suspicious activity detected. - Detailed report generation: The application should generate detailed reports on packet analysis, providing insights into potential security threats. - Network Protocols: The application should support all common network protocols, including TCP/IP and UDP, to ensure compreh...

  €26 (Avg Bid)
  €26 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές
  Wearable lorawan IoT 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a freelancer to develop a micro wearable lorawan IoT device (low power) for monitoring and tracking purposes. It should be a micro mandown device and it should send data without GSM cover Requirements: - The device should have specific sensors and functionalities, although I am open to suggestions on what these should be. - There is no specific preference for the operating system or platform that the device should be compatible with. Ideal Skills and Experience: - Strong knowledge and experience in developing wearable IoT devices. - Familiarity with lorawan technology and protocols. - Ability to suggest and integrate appropriate sensors and functionalities for monitoring and tracking purposes. - Proficiency in developing IoT devices compatible with multiple operating sys...

  €705 (Avg Bid)
  €705 Μέση Προσφορά
  41 προσφορές
  Need to create a trade copier for NinjaTrader8 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Hi, I am looking for a freelancer who can create a local trade copier for NinjaTrader 8. The latency must be below 1 second. Please post your ideas/recommendations.

  €150 (Avg Bid)
  €150 Μέση Προσφορά
  22 προσφορές
  Arma 3 Multi-Threading Mod Attempt Number 3 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a skilled modder to help with performance optimization the Arma 3 game. The purpose of this mod is to improve the overall game performance. The following countries are not allowed to take part in this project unless the individuals that reside in these places fulfill some small criteria as per myself having trust issues with anyone outside of the U.S., Canada, the U.K., Ireland, Australia and New Zealand: Pakistan. India. China. Russia (banned from my projects entirely). Ukraine. Azerbaijan. Japan. Korea. Israel. Skills and experience needed: - Strong knowledge and experience in modding Arma 3 - Proficiency in multi-threading and performance optimization techniques - Familiarity with the game's graphics rendering and AI systems Key requirements: - Optimize the gam...

  €15 (Avg Bid)
  €15 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές
  stock market program 5 μέρες left

  I am looking for a skilled programmer to develop a stock market program using Python. The ideal candidate should have experience in developing programs related to stock market analysis and should be proficient in Python programming language. The main feature that I require for this program is real-time stock prices. The program should be able to fetch and display real-time stock prices from various sources. In addition to real-time stock prices, the program should also have the capability to analyze historical data. This feature will allow users to view and analyze trends and patterns in stock prices over a specific time period. Furthermore, I am interested in incorporating predictive analytics into the program. This feature will enable users to make predictions and forecasts based on h...

  €59 (Avg Bid)
  €59 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές

  Προτεινόμενα Άρθρα Μόνο Για Εσένα

  If you want to stay competitive in 2021, you need a high quality website. Learn how to hire the best possible web developer for your business fast.
  11 MIN READ
  Learn how to find and work with a top-rated Google Chrome Developer for your project today!
  15 MIN READ
  Learn how to find and work with a skilled Geolocation Developer for your project. Tips and tricks to ensure successful collaboration.
  15 MIN READ