Τέχνες & Κατασκευές Jobs

When it comes to finding the perfect way to express your ideas and give them a material form, Arts & Crafts has been the answer for centuries. From usual displays of emotion to religious practices, Arts & Crafts covers an immense variety of crafts, artisan trades and other forms of work related to beauty and aesthetics. Artists use their imagination and skills to bring life to a variety of materials, like metal, clay and wood to create unique and one-of-a-kind objects, images, expressions and more.

Whether you need a unique costume that speaks to your creative soul, or special decorative elements for your house and garden, our expert artists can make your vision real. They can customize pieces you already bought as well as create one-of-a-kind designs that fit your style perfectly. If you have an idea for an event or celebration, but don’t know how to put it into practice, the right artist will help you make it look magical.

Here's some projects that our expert Artists made real:

 • Caricatural illustrations
 • Special cartoon designs
 • Crafted speech writing
 • Unique pokeman designs
 • Informative visuals and artworks
 • Personal canvas prints
 • Custom glass mugs décor

Bringing art into the home or occasion is easier than ever thanks to Freelancer's expert Artists who specialize on Arts & Crafts skills. With all the possibilities this platform offers to display your ideas, hire our talented Artists to design those one-of-a-kind objects for your special event or for a gift. See the projects out experts have made real today and post your own project on Freelancer.com to start creating a masterpiece of your own!

Από 146,685 αξιολογήσεις, οι πελάτες αξιολογούν τους Artists με 4.91 από 5 αστέρια
Πρόσλαβε Artists

Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  15 δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR
  IT Solutions 6 μέρες left

  We are seeking a talented and creative Website Designer to Create our company The ideal candidate Should have a strong portfolio showcasing their web design skills and experience in creating visually appealing, user-friendly, and responsive websites. As a Website Designer He/She plays a crucial role in enhancing our online presence and creating a digital experience that reflects our brand and attracts potential clients. Key Responsibilities: Design and Develop: Create visually stunning and functional websites that align with our brand identity and business goals. User Experience: Design intuitive, user-friendly interfaces that provide an excellent user experience. Responsive Design: Ensure websites are fully responsive and optimized for various devices and screen sizes. Content Integra...

  €108 (Avg Bid)
  €108 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές

  I'm looking for a talented caricature artist who can create realistic-style caricatures for personal use. Key Requirements: - Style: The caricatures should be realistic, capturing the likeness and features of the subject while adding a humorous twist typical of a caricature. - Deliverables: The final product should be available in both digital and physical formats. Ideal Skills and Experience: - Proven experience in creating realistic caricatures. - Ability to work from photos or descriptions to capture the essence of the subject. - Proficiency in creating both digital and physical copies of artwork. Please provide a portfolio of your previous work showcasing your skills in realistic caricature style.

  €8 / hr (Avg Bid)
  €8 / hr Μέση Προσφορά
  9 προσφορές
  Cardboard Craft For Kids looking for STEAM background 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  **Freelance Opportunity: Cardboard Craft Project Designer** We are seeking a talented and creative freelance professional with a background in structural engineering, mechanical engineering, or arts & crafts to develop unique cardboard craft projects for children aged 5-10. The ideal candidate will have a passion for crafting, an innovative approach to design, and the technical skills to ensure projects are both engaging and structurally sound. Please see attached file to see what are the limitations. **Project Overview:** - **Craft Focus:** Create engaging and educational cardboard craft projects suitable for children aged 5-10. - **Design Constraints:** Crafts must be limited to using specific actions and techniques: cut, score, and punch. - **Scope:** Develop 50 unique projec...

  €335 (Avg Bid)
  Προεξέχον
  €335 Μέση Προσφορά
  13 προσφορές

  I'm in need of a skilled artist who can create a detailed portrait in the Western style, using only pencil. Key Requirements: - Proficient in Portrait Drawing: The artist should have experience and a portfolio that showcases their expertise in creating realistic, detailed portraits. - Western Style Mastery: Familiarity and skill with the Western art style is essential to maintaining the authenticity of the work. - Pencil Medium: The portrait needs to be created solely using pencils, so the artist should have a strong command over this medium. It is important to note that I'm looking for a high-quality, detailed portrait that captures the essence of the subject in the Western style. Please provide examples of your previous work in a similar style, if possible.

  €8 / hr (Avg Bid)
  €8 / hr Μέση Προσφορά
  5 προσφορές

  I am in need of a talented and experienced portrait artist who can create a realistic painting/drawing of a Daschund dog. Here are my requirements: - Style: The painting has to be realistic. This means capturing not just the dog's appearance but also its character and spirit. Those who have experience in or specialize in realistic pet portraits will be given preference. - Dog breed: The subject of the portrait is a Daschund, so experience with this breed is a bonus. - Size: The canvas for the painting should be Medium i.e., 11x14 inches. Skills and experience: - Experienced portrait artist - Familiarity with the Daschund breed - Proven ability to create realistic art. Please show examples of previous work, especially any realistic pet portraits, in your bid.

  €311 (Avg Bid)
  €311 Μέση Προσφορά
  78 προσφορές

  I'm seeking an experienced oil paint artist to create a large abstract artwork using cool tones. Here are the specifics and preferences: Similar with this: - Size: I desire a large painting, greater than 24x36 inches in size - Theme: The painting's aspect should emphasize abstract art - Color scheme: I prefer cool tones for the painting, including shades of blues, greens, and purples Potential bidders on this project should have demonstrable skills and experience in creating abstract art with oil paints, as well as a keen understanding and mastery of color theory, specifically with cool hues. Please include samples of previous work that demonstrate these skills.

  €74 / hr (Avg Bid)
  €74 / hr Μέση Προσφορά
  11 προσφορές

  I'm looking for a skilled artist with experience in manga/anime style illustrations to create a distinctive, high-quality fan art piece of Tohka Yatogami from "Date a Live". Key Requirements: - The art should be manga/anime style reflecting Tohka's unique character traits - The purpose is to use the completed design as a profile picture therefore attention to detail is necessary. Ideal Skills: - Knowledge and understanding of "Date a Live" manga/anime - Exceptional illustration skills in manga/anime style - Experience with fan art projects capturing characters' essence - Strong attention to detail is key for this and Tohka are cuddling Tohka is a 16 year old girl that has purple eyes and purple hair she is wearing booty shorts and a black hoody I&r...

  €82 (Avg Bid)
  €82 Μέση Προσφορά
  48 προσφορές

  Need a digital art rendering for a wedding project. I want to have my golden retriever’s face replace the one on the digital art rendering.

  €74 (Avg Bid)
  €74 Μέση Προσφορά
  52 προσφορές
  Crochet Pattern Writeer | Amigurumi Pattern Designer (Project) 2 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Are you a talented Crochet Pattern Designer? Apply here and help make our subscription kits shine! Your assignment will be to create captivating and beginner-friendly crochet patterns. You'll be a key player in making sure our kits are exciting, easy to follow, and match our theme perfectly. Please note that our themes revolve around Amigurumi. Design and deliver a total of 4-5 original cute crochet patterns suitable for beginners, in line with our theme. (farm animal, ocean creatures, unicorns, etc) Provide clear and comprehensive written instructions for each pattern, including any necessary diagrams or visual aids. Optionally, create video tutorials demonstrating the creation of each pattern. We are looking for the following experience : Ability to create original crochet patt...

  €336 (Avg Bid)
  €336 Μέση Προσφορά
  16 προσφορές

  I'm in need of an experienced art instructor to conduct a beginner-level Acrylic painting class. Key Requirements: - The focus of this class is on Acrylic painting. - The class will involve 45 participants, all of whom are beginners in painting. - The class will provide all necessary materials, so participants will not need to bring anything with them. Ideal Freelancer: - Experience in teaching beginner-level painting classes - Proficient in Acrylic painting and its techniques - Excellent communication skills for instruction - Ability to manage a large group of participants effectively - Passion for and knowledge of art and painting Please provide details on your experience in instructing beginner-level acrylic painting classes and how you plan to engage a large class.

  €28 - €230
  Τοπικό
  €28 - €230
  0 προσφορές

  I am in search of an artist with expertise in cartoonish caricatures . The project only requires a face caricature, so no need to focus on full-body or half-body illustrations. It would be an asset if you are capable of: - - Emphasizing facial features while keeping the cartoonish, fun style - Showcasing skills in pencil drawing techniques - Producing high-quality work with attention to detail On june 7th 8:30- midnight

  €301 (Avg Bid)
  €301 Μέση Προσφορά
  69 προσφορές

  I am in need of an expert buyer who has hands-on experience and thorough knowledge in procuring realistic digital art NFTs. The ideal candidate should have: - An understanding of realistic style illustrated NFTs - Key eye for recognizing potential in specific genres (please note your background, relevant experiences, and familiarity with genres in your proposal) - Proven record in purchasing NFTs, particularly illustrations - Strong negotiation skills and a wide network of connections within the industry While experience is important, a keen eye for quality and the ability to recognize and source potential talent is equally important. Please provide previous examples of your work if possible. This is a great opportunity for an experienced buyer, who is passionate about realist digital ar...

  €16 / hr (Avg Bid)
  €16 / hr Μέση Προσφορά
  7 προσφορές

  I am seeking a talented artist to paint a realistic portrait of a cherished family member. This portrait should capture and embody not just physical likeness, but also convey a sense of love, warmth and familial bond. Key Details: * Style: Realistic * Subject: couple * Emotion/Theme: Love The perfect freelancer for the task would ideally possess the following skills and experience: * Expertise in realistic painting * Proven portfolio of portrait work * An ability to depict specific emotions with subtlety yet clarity * Openness to revisions to satisfy the client's vision This task requires a balanced fusion of technical proficiency in portrait painting, artistic sensitivity and the capacity to encapsulate emotions through the canvas.

  €319 (Avg Bid)
  €319 Μέση Προσφορά
  72 προσφορές

  I am searching for an experienced painter to create a realistic style painting on the walls of my cafe. The indoor area should be transformed with your touches by: - Expressing an understanding and appreciation for realistic art. - Delivering a seamless amalgamation of our cafe's theme with your artistic vision. The painting should encompass the theme of coffee beans to align with our cafe's ambiance. Your creativity in incorporating this element into a realistic format is crucial. Ideal Skills & Experience Are: - Proven experience in realistic wall painting. - A portfolio highlighting previous work, preferably cafe/restaurant projects. - Strong understanding of utilizing given themes in art work. - Proficient in indoor painting.

  €214 (Avg Bid)
  €214 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές
  Realistic Portrait Art: Expert Painter Needed 9 ώρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm looking for an adept artist who can create an hyper-realistic, detail-oriented oil and dry pigment painting of a human eye reproduction. The painting should exhibit masterful color matching, and a keen sense for fine details. The painting should fall under the medium size category (1:1 ratio- exact replication) Ideal skills and experience: • Mastery in oil and dry pigment mediums • Strong experience in realistic portraiture • Exceptional eye for colour matching and fine details • Experience in creating medium-sized artwork The goal is to capture the vividness and exactness of a human eye. If you possess these skills, I'd love the chance to work with you.

  €23 / hr (Avg Bid)
  Προεξέχον
  €23 / hr Μέση Προσφορά
  41 προσφορές

  Προτεινόμενα Άρθρα Μόνο Για Εσένα

  Great graphic design will solidify your brand identity and drive revenue. Find out how to hire a great designer and what you should expect to pay.
  9 MIN READ
  Learn how to hire and work with Adobe Photoshop expert freelancers for your graphic design projects.
  16 MIN READ
  Learn how to find, hire and work effectively with a freelance Advertising Specialist for your marketing needs.
  15 MIN READ