Αλγόριθμος Δουλειές και Διαγωνισμοί

An algorithm is a term involved in mathematics, computer science and related subjects. It is a step-by-step method given for solving a problem using a finite sequence of instructions. If your business is into the development of software for computers to solve a problem, then you will also need the help of algorithmic experts to help you. You can find algorithmic experts right here. Just post your job or task!
Εγγραφείτε και αρχίστε να κερδίζετε
Εγγραφείτε για να ξεκινήσετε να κερδίζετε . Είστε an Algorithm Expert; Θα μπορούσατε να κερδίζετε χρήματα δουλεύοντας σε αυτές τις δουλειές!

Δείτε Δουλειές στο Freelancer

Εργασία/Διαγωνισμός Περιγραφή Προσφορές/Συμμετοχές Δεξιότητες Ξεκίνησε Τελειώνει Τιμή (EUR)
to implement in simulink a code (algorithm) created in m-file... I want to make an algorithm in Simulink which is working in m-file 2 Μηχανολογία, Matlab and Mathematica, Verilog / VHDL, Αλγόριθμος May 25, 2018 Σήμερα6μέρα 23ώρα €4
to implement in simulink a code (algorithm) created in m-file.. I want to make an algorithm in Simulink which is working in m-file 1 Μηχανολογία, Matlab and Mathematica, Verilog / VHDL, Αλγόριθμος May 25, 2018 Σήμερα6μέρα 23ώρα €4
Implements Algorithms in KIT205 The problem is to implement the dijkstra's algorithm and floyd-warshall algorithm. I will disucuss about problem. 6 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Java, Αλγόριθμος, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++ May 24, 2018 Σήμερα6μέρα 19ώρα €16
implements shortest path algorithm "C Dijkstr" main purpose that implements shortest path algorithm. Before I implemented Dijkstr's Algorithm. 9 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Αλγόριθμος, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Δοκιμή Λογισμικού, Προγραμματισμός C++ May 24, 2018 Σήμερα6μέρα 16ώρα €4
Keras.io Tensorflow Neural Network Out of Memory on GPU Issue I am currently recieving an OOM Error while using GridSearchCV function and grid.fit. The issue is I only recieve the OOM error when my SECOND fit starts... I've tried turning Batch Size from 100 down to 1, and even only 1 epoch still same issue. The exact error is: ResourceExhaustedError (see above for traceback): OOM when allocating tensor with shape[12288,12288] and type float on /job:... 6 Αλγόριθμος, Μάθηση μηχανής, Neural Networks May 24, 2018 Σήμερα6μέρα 15ώρα €31
machine learning and jupyter project required Jupyter code correction, apriori algorithm, programming knowledge to answer 12 Python, Αλγόριθμος, Μάθηση μηχανής May 24, 2018 Σήμερα6μέρα 14ώρα €32
i can't run in Matlab,code have an earror,who can solve?<<Swarm Firefly Algorithm>> I have codes are following, who can solve this code? 4 Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος May 24, 2018 Σήμερα6μέρα 13ώρα €10
Create a proof of concept app using Azure Text Analytics We are exploring an option with Text Analytics from Azure to analyze existing PDF documents to figure out different entities such as case number, name of plaintiff and defendant, court name, judge name, and important keywords in the documents. Many documents have a similar format but many others don't. So it's important to have an ability to highlight or change a list of important keywor... 10 .NET, Αλγόριθμος, Azure, Μάθηση μηχανής, Αναλύσεις May 24, 2018 Σήμερα6μέρα 13ώρα €1067
Need an unsupervised learning algorithm implemented into a C++ DLL The algorithm should learn from constantly supplied samples of numeric data (double type) and make a possible prediction about the future values of the data. It should also evaluate the correctness of prediction by calculating an error and adjusting its settings according to an error. Everything should be done real time, in a matter of miliseconds. 8 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Αλγόριθμος, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++ May 24, 2018 Σήμερα6μέρα 11ώρα €136
2nd Order Accurate Vertex Based Finite Volume Method I need discretized equations using 2nd order accurate vertex based finite volume method for 2D domain. The budget is upto US $50. 4 Μηχανολογία, Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Μηχανική Μηχανολογία, Μαθηματικά May 24, 2018 Σήμερα6μέρα 8ώρα €62
implement in vhdl and simulate an algorithm made in matlab It is an algorithm made in Matlab which I wish to implement in vhdl, or it could be done directly in vhdl with the simulation. 9 Matlab and Mathematica, Verilog / VHDL, Αλγόριθμος, FPGA May 24, 2018 Σήμερα6μέρα 6ώρα €62
need help on an algorithm in Simulink which is working in m-file need help on an algorithm in Simulink which is working in m-file 7 Matlab and Mathematica, Verilog / VHDL, Αλγόριθμος May 24, 2018 Σήμερα6μέρα 6ώρα €17
Linear Algebra expert I need a linear Algebra expert for my current projects. If you have knowledge please bid. Details will be shared in message with the freelancers. 23 Μηχανολογία, Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Μαθηματικά, Φυσική May 24, 2018 Σήμερα6μέρα 5ώρα €17
to implement in simulink a code (algorithm) created in m-file I want to make an algorithm in Simulink which is working in m-file 13 Μηχανολογία, Matlab and Mathematica, Verilog / VHDL, Αλγόριθμος May 24, 2018 Σήμερα6μέρα 5ώρα €16
Project for Hoang Vu N. Hi MrGiveChance, I noticed your profile and would like to offer you a short term project on simulating a very simple game to demonstrate the idea of randomness and probability, and let users learn about predicting an outcome of the game. Can we discuss the details over chat as soon as possible? 1 PHP, Γλώσσα Προγραμματισμού C, Java, Αλγόριθμος, Προγραμματισμός C++, May 24, 2018 Σήμερα9μέρα 2ώρα €214
Oil Spill Detection I want to detect the oil spill with a mask color in python language .simply I want to give the oil spill in any image a clear edge and shiny color mask in order to calculate the total area of contamination whatever the color of the oil (red-gray-transparent....etc) 5 Python, Αλγόριθμος, Μάθηση μηχανής May 24, 2018 Σήμερα6μέρα 1ώρα €21
Write a MATLAB code for spectrum sharing in cognitive radio technology The paper entitled "Energy-Efficient Spectrum Sharing and Power Allocation in Cognitive Radio Femtocell Networks" has been attached here. It focuses on the energy efficiency aspect of spectrum sharing and power allocation in a heterogeneous Cognitive Radio environment. We need to simulate this paper in MATLAB, and obtain the result graphs. 9 Μηχανολογία, Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Ηλεκτρική μηχανολογία, Μαθηματικά May 24, 2018 Σήμερα6μέρα €152
I need an Algorithm java/c++ for the problems in the files I want an algorithm in java/c++ that respects the time limit for every case , so the focus should be on efficiency . The problem's difficulty level is medium(the problems are in the files uploded) . I need it done in 4-6 days. 34 Java, Αλγόριθμος, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++ May 24, 2018 May 24, 20185μέρα 21ώρα €122
A.I: experiment with supervised learning using random forests (focus classification task) implement a a decision tree. include the inudction and inference part. Use CART as base tree (no pruning) datasets provided 10 Αλγόριθμος, Προγραμματισμός C++, Τεχνητή Νοημοσύνη May 24, 2018 May 24, 20185μέρα 20ώρα €44
Algorithm and Data Structure (sorting, tree, dynamic programing) • Unit tests have only been provided. You will need to write your own tests when they are not provided.  • The expected deliverable is this Jupyter PYTHON Notebook, completed with your answers. • The subjects are sorting, trees and dynamic programming. I. Sorting Lists of Pairs Consider the abstract Python class below: class Comparison: def __init__(self): pass ... 15 Python, Αλγόριθμος May 23, 2018 May 23, 20185μέρα 16ώρα €100
simple image recognition with tensorflow simple image recognition to be done in tensorflow 6 Python, Αλγόριθμος, Μάθηση μηχανής May 23, 2018 May 23, 20185μέρα 16ώρα €20
Java Home work ____________ PROJECT B: (%20 bonus) ____________ A computer technical support center is staffed by two people, Alice and Bob, who take calls and try to answer questions and solve computer problems. The time between calls ranges from 1 to 4 minutes, with distribution as shown in Table 1 below. Alice is more experienced and can provide service faster than Bob. The distributions of service times ... 34 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Java, Μηχανολογία, Αλγόριθμος, Αρχιτεκτονική Λογισμικού May 23, 2018 May 23, 20185μέρα 10ώρα €98
My Homework Help I have a problem about face recognition. But some of faces weren't recognized. I want to recognize as soon as possible and correctly. 12 Αλγόριθμος, Μάθηση μηχανής May 23, 2018 May 23, 20185μέρα 7ώρα €126
C Developer (Algorithm & graph) I am looking for a professional C developer. You should have skills of algorithm and graph. I need at least 3 or 5 freelancer for this project. 17 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Αλγόριθμος, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++, Graphics Programming May 23, 2018 May 23, 20185μέρα 6ώρα €5
Matlab expert needed..... I need the matlab expert who has experience in time series. please bid if you have the experinece. 16 Μηχανολογία, Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Ηλεκτρική μηχανολογία, Μαθηματικά May 23, 2018 May 23, 20185μέρα 3ώρα €33
Matlab project with machine learning Multidimensional data analysis and visualization in Geo-database using optimal Machine learning approach 4 Python, Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Μάθηση μηχανής, Εξόρυξη Δεδομένων May 23, 2018 May 23, 20185μέρα 3ώρα €17
Build face recognition system with implantation using MAT LAB and AT&T database 1- AT&T database is in the net, and it has very large number of face images. I need a database taken from AT&T database, it should consists of 10 persons and each person has 10 images, total 100 images. For example the database consists of folder like person 1 and this folder has 10 face images of (person 1), 6 for training and 4 for testing. 2- The system should be built with one of these... 4 Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Ανάπτυξη Λογισμικού, Coding, Programming May 23, 2018 May 23, 20185μέρα 2ώρα €98
machine learning specialist needed We have a project thats going to be launched for seed funding in 2 months time. This project involves the expertise of many development fields, one of them been machine learning. In order to complete the crowd funding stage of seeds funds we need to present a prototype which is been completed in 3 weeks, with our presentation we also need to present the team and expertise that will be needed to ... 19 Αλγόριθμος, Στατιστικά, Μάθηση μηχανής, Μαθηματικά, Στατιστική Ανάλυση May 23, 2018 May 23, 20185μέρα 2ώρα €22
automatic defence vehicle 1) Defense vehicle is an autonomous mobile robot which patrol the predefined route by border, detect terrorist, kill the terrorist instead of patrol stuff. 2)We suggests new autonomous defense vehicle which can patrol borders by itself while avoiding obstacles, detecting and frustrating attacks of terrorists. all part has to be done on matlab simulation 12 Μηχανολογία, Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Ηλεκτρική μηχανολογία May 23, 2018 May 23, 20185μέρα 1ώρα €385
Project Description good day, I need a software that is able to read and write ICC Chips SLE5528, SLE4442, SLE4428 and so on. The data should be shown in simple Text form. It also should bypass the ARQC-ARPC Algorithm. any questions please contact me. Thank you 0 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Java, Αλγόριθμος, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++ May 23, 2018 May 23, 20184μέρα 22ώρα -
Algorithm to scan stock market I have a trading strategy but want to be able to scan the stock market for a specific price action. 19 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Java, Αλγόριθμος, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++ May 23, 2018 May 23, 20184μέρα 22ώρα €307
Need an Expert in Statistics (Mathemathics) - We need an expert in Statistics, to aid in the development of a software. You must have strong knowledge in statistics, or have graduated in Statistics / Mathematics. You must provide assistance to our team .More details to be discussed in chat. I will be reading your bids, so be sure to tell why your a good fit for the project 17 Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Στατιστικά, Μαθηματικά, Στατιστική Ανάλυση May 22, 2018 May 22, 20184μέρα 18ώρα €91
Project for Ouk C. -- 2 3d plugin to import and export .ani format for a game. This will allow new creation as well. 1 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++, May 22, 2018 May 22, 20187μέρα 15ώρα €214
Create a simple ASR system You are asked to implement an ASR system that receives a recording at a time, which is a sentence of 4-10 digits that has been said to have sufficiently long pauses. The system proceeds to segment the proposal and then recognizes each word. The output produces text with the digits identified. • Emphasize the signal processing before starting the recognition phase (eg with appropriate filters,... 5 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Python, Αλγόριθμος, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++ May 22, 2018 May 22, 20184μέρα 13ώρα €119
Artificial Intelligence I need help with a very small AI Project. Let me know if you are interested 17 Αλγόριθμος, Μάθηση μηχανής, Τεχνητή Νοημοσύνη May 22, 2018 May 22, 20184μέρα 8ώρα €44
Build a recommendation engine We are looking for talented freelancers to help us build an incredible and intuitive recommendation engine. We are in the food industry, and we are looking to leverage AI to build a one of a kind solution for our customers. This will lean heavily on AI and machine learning. To be considered please post an example of an AI / Machine Learning platform you have built. NO EXAMPLE NO CONSIDERATION 22 Python, Αλγόριθμος, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Μάθηση μηχανής, Τεχνητή Νοημοσύνη May 22, 2018 May 22, 20183μέρα 22ώρα €468
Create a brand new AltCoin (NO ICO) with its of ecosystem independent from any currency Purpose: The purpose of Goldrium is to introduce a fastest PCI compliant coin which incorporates Ripple and Etherum main functionalities. Process payments, settle bank transaction, and people can create ICO on your platform. The coin should be self-reliant with its own algorithm and ecosystem. These are initial features but we will be constantly adding new features to compete with all coins includ... 26 PHP, Αλγόριθμος, Κρυπτογράφηση, Προγραμματισμός C++, Blockchain May 21, 2018 May 21, 20183μέρα 15ώρα €2213
math needed - for my company's analysis - 20$ - DO NOT BID IF YOU CANNOT ACCEPT MY PRICE!! you are going to use my provided materials to do math analysis for my company's next round prediction 22 Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Στατιστικά, Μαθηματικά, Στατιστική Ανάλυση May 21, 2018 May 21, 20183μέρα 13ώρα €27
genetic algorithm The N Queen is the problem of placing N chess queens on an N×N chessboard so that no two queens attack each other. Super n-queen is that queens have L shape in any direction like knight additionally to queen's ordinary movements. In this project a solution is required by using Genetic Algorithm by asking all parameters to user(queen number), mutation and crossover types will be used et... 2 Python, Αλγόριθμος, Μαθηματικά May 21, 2018 May 21, 20183μέρα 13ώρα €26
MIMO analytics related project Using MATLAB code, I need to investigate the capacity of MIMO systems with different Power Azimuth Spectrum (PAS) models ,namely uniform, truncated Gaussian and truncated Laplacian , I need to evaluate the capacity for each of them. firstly we should derives the correlation coefficient between antenna elements as a function of their spacing, the Power Azimuth Spectrum (PAS), the Azimuth Spread (AS... 13 Μηχανολογία, Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Ηλεκτρική μηχανολογία, Μαθηματικά May 21, 2018 May 21, 20183μέρα 12ώρα €209
math needed - for my company's analysis - 20$ math needed - for my company's analysis you are going to use my provided materials to do math analysis for my company's next round prediction 20$ 21 Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Στατιστικά, Μαθηματικά, Στατιστική Ανάλυση May 21, 2018 May 21, 20183μέρα 11ώρα €19
Image recognition, are you an Tensorflow expert? For this project I need someone who is capable of building an image classefier with tensorflow. It is important that you have provable experience with image recognition, deep learning, machine learning and tensorflow(light). If you meet these requirements, let’s have a talk and I will provide you off project details. 51 Python, Αλγόριθμος, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Μάθηση μηχανής May 21, 2018 May 21, 20183μέρα 7ώρα €477
Binary Classification Problem - Machine Learning The competition is a binary classification problem (label 1 for snowy and label 0 for not snowy). You are provided with 456 labelled training data (268 of snowy scenes and 188 of not snowy scenes), and 5040 of test data, which are not labelled. 14 Java, Python, Αλγόριθμος, Μάθηση μηχανής, Προγραμματισμός C++ May 21, 2018 May 21, 20183μέρα 7ώρα €44
Object Detection and Tracking using Convolutional Neural Network I need to write documentation 4-5 pages approximately for my existing project in details. Let me clarify a bit about my project for better understanding. It's a project about object detection, classification, and tracking using Convolutional Neural Network. The project is already done and working fine. The method used in my project is Single Shot Detector(SSD) and language is C++ using OpenCV... 18 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Αλγόριθμος, CUDA, Μάθηση μηχανής, Προγραμματισμός C++ May 21, 2018 May 21, 20183μέρα 6ώρα €186
C developer urgent tasks. This is a graph project. Only experienced developer bid. Programmers from Vietnam, China, Hungary, Maxico etc are preferred. 23 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Αλγόριθμος, Προγραμματισμός C++ May 21, 2018 May 21, 20183μέρα 6ώρα €15
optimization of rc columns and footings using genetic algorithm optimization of following elements as per IS-450 and SP16 [login to view URL] column 2. long column [login to view URL] footing 12 Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Πολιτική Μηχανική, Μαθηματικά May 21, 2018 May 21, 20183μέρα 5ώρα €81
Create A Contingency & Probability Table Create A Contingency & Probability Table Duration: 18 hours or less 6 Αλγόριθμος, Στατιστικά, Μαθηματικά, Στατιστική Ανάλυση, SPSS Στατιστική May 21, 2018 May 21, 20183μέρα 4ώρα €17
need help for computational finance A straddle is an option spread with expiration time T and strike price K and a terminal payoff of |ST − K|. A European straddle is therefore equal to a long European call plus a long European put, both with the same expiration T and the same strike K. An American straddle can be exercised at any time t0 ≤ t ≤ T, and pays |St −K| if exercised. An American straddle is therefore che... 8 Λογιστικά, Αλγόριθμος, Οικονομικά, Research Writing, Μαθηματικά May 21, 2018 May 21, 20182μέρα 22ώρα €21
Data Structures and Algorithms Project Hello I need some clarification & help with questions on the following topics. Topics: Computational Complexity (Turing Machines) Greedy Algorthms(Optimal Substructure,Greedy Choice Property,dynamic vs greedy algorithm) Master Theorem Loop Invariants(Bubble Sort) Activity Selection Problems Dynamic Programming Safe Edge(Spanning tree) Prims Algorithim(Min spanning tree) Dijkstra Algorithim P... 28 Java, Αλγόριθμος, Ανάπτυξη Λογισμικού, Επιστήμη Δεδομένων, Computer Science May 20, 2018 May 20, 20182μέρα 18ώρα €105
Project for Devassy T. -- 4 Hi Devassy T., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 1 .NET, Αλγόριθμος, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, , node.js, Shopify May 20, 2018 May 20, 20185μέρα 12ώρα €43
Showing 1 to 50 of 1311 entries
« 1 2 3 4 5 »