Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  3,342 xslt δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR

  I'm looking for a developer with XSLT expertise to enhance and perhaps to provide for alternative presentations of StratML documents via the stylesheet at See the details of the proposed enhancements and changes at For additional background, see also the StratML collection, as listed at and the query service at

  €582 (Avg Bid)
  €582 Μέση Προσφορά
  11 προσφορές

  I'm seeking a skilled software developer to join our dynamic IT team. The ideal candidate will possess expertise in Perl, Python, and XML/XSLT, and should be familiar with MySQL. Responsibilities: Develop And Maintain Software Applications Using Perl, Python, XML, XSLT, And Database Technologies. Design And Implement Data Transformation Processes Using XML And XSLT. Write Efficient, Clean, And Reusable Code That Complies With Company Standards And Best Practices. Collaborate With Project Managers, Business Analysts, And Other Team Members To Understand The Requirements And Provide Technical Solutions. Perform Database Management Tasks, Including Design, Modifications, And Performance Tuning. Assist In The Integration Of New Software And Systems Into Existing Env...

  €248 (Avg Bid)
  €248 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές

  I'm seeking a proficient full stack developer, with particular expertise in using...stack developer, with particular expertise in using Spring Boot to develop robust and efficient APIs. The main goal for this project is to create integration endpoints, effectively linking rest API and Angular. Your experience with Postgres db XML and xslt will also be greatly utilized. This project requires: - Comprehensive understanding of Spring Boot and REST APIs - Strong knowledge and experience in Angular and Postgres db XML - Expertise in creating integration endpoints - Ability to work with rest API - Solid experience in working with XSLT Your responsibility will be to ensure that the API is properly integrated with rest API and Angular, contributing to the overall function...

  €472 (Avg Bid)
  €472 Μέση Προσφορά
  91 προσφορές
  Leica stylesheet XSLT editing Έχει λήξει left

  Exporting survey data using a xsl template (template for export survey data inside "Stake rail" or "Check rail"). It is necessary to edit the template to export only the selected points within job (currently the template exports all points, even deleted points).

  €127 (Avg Bid)
  €127 Μέση Προσφορά
  19 προσφορές

  Remote Opportunity Job Description: Good knowledge of the product including BPM Fundamentals, Architecture Components, Techn...including BPM Fundamentals, Architecture Components, Technical Features such as Designer Features, Configurations in Appian etc. Should have hands-on experience in design and development in Appian BPM including components such as Tempo, Mobility Features, Forums, Discussions, Pages, Smart Services, Reports, Deployment etc. Should have good knowledge of Java, Angular JS, J2EE, Ajax, JavaScript, JS, XML, XSLT etc. Appian Certification L2. Should have handled teams of size 5-7 and should be able to mentor the team. Excellent analytical and communication skills. Required Skills: Java, Angular JS, React JS, Appian Apply only if you have good experience in abo...

  €28 (Avg Bid)
  €28 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές

  I am on the search for an experienced Angular Developer...JavaScript, JQuery, and Angular – Solid design and programming experience and very strong in programming disciplines like object-oriented principles, design patterns, data structures – Ability to work in a fast paced environment and willingness to figure out solutions – Excellent working in a collaborative team environment – Ability to work without supervision – Strong knowledge of Javascript, HTML, XSLT, CSS3 – Hands on experience in angular,jQuery, JavaScript & Ajax Framework – Knowledge for RESTful services Ideal Skills: - Proficient in Angular - Strong front-end development skills - Understanding of responsive web application design - Minimalistic, clean and modern design aes...

  €177 (Avg Bid)
  €177 Μέση Προσφορά
  50 προσφορές

  I am on the search for an experienced Angular Developer...JavaScript, JQuery, and Angular – Solid design and programming experience and very strong in programming disciplines like object-oriented principles, design patterns, data structures – Ability to work in a fast paced environment and willingness to figure out solutions – Excellent working in a collaborative team environment – Ability to work without supervision – Strong knowledge of Javascript, HTML, XSLT, CSS3 – Hands on experience in angular,jQuery, JavaScript & Ajax Framework – Knowledge for RESful services Ideal Skills: - Proficient in Angular - Strong front-end development skills - Understanding of responsive web application design - Minimalistic, clean and modern design aes...

  €13 / hr (Avg Bid)
  €13 / hr Μέση Προσφορά
  107 προσφορές

  I'm seeking an expert who specializes in XSLT 2.0 and is proficient at debugging and correcting code functionality. I'm currently experiencing some challenges with my project due to certain aspects of the code not working as expected. Experience and Skills Required: - In-depth understanding of XSLT 2.0 - Excellence in debugging and troubleshooting - Knowledge in managing and transforming XML files Your primary task will be to optimize my existing XSLT code to improve the functionality of an XML file-based system. Kindly provide examples of similar projects that you've worked on. I look forward to working with you!

  €480 (Avg Bid)
  Επείγον
  €480 Μέση Προσφορά
  20 προσφορές
  XML to PDF Transformation Έχει λήξει left

  I'm looking for a talented developer to convert an XML file into a PDF document. Bel...convert an XML file into a PDF document. Below are my specific needs for this project: - The final output must be a PDF. - While full responsiveness isn't a requirement, the CSS should ensure the PDF renders well on various devices. - The XML structure is moderately complex, with nested elements that must be preserved in the conversion. The ideal freelancer would have experience with: - XML and XSLT processing - CSS for print and screen media - Generating PDFs from structured data - Attention to detail, particularly with nested data structures I'm excited to find someone who can deliver a clean, accurate PDF rendition of my XML file with moderate complexity. Looking forward to y...

  €455 (Avg Bid)
  €455 Μέση Προσφορά
  33 προσφορές
  Advanced XSLT Development Έχει λήξει left

  I'm seeking an experienced XSLT developer to perform a fairly complex task of XML to XML transformation. Key Responsibilities: - XML to XML transformation of an advanced level schema Skills and Experience: - Proficiency in XSLT language - Prior experience with complex XML schema transformations - Firm understanding of XML, XSLT and related technologies Your in-depth understanding and practical experience with these skills will help in successful execution of this project. Looking forward to your bids. Here are more details: I need to transpose the "MPV_Compliance_Attributes" attribute ID value and the "MPV_Compliance_Attribute_Values" attribute ID value from this "DataContainer" section of the XML shown below to the "Values...

  €122 (Avg Bid)
  €122 Μέση Προσφορά
  13 προσφορές
  Looking for experts in XSLT Έχει λήξει left

  I am looking for experts in XSLT to assist me with my project. Specifically, I need help with creating XSLT templates. I have existing XSLT codes that need to be modified, so experience in modifying existing codes is essential. The project is at an advanced level of complexity. Ideal Skills and Experience: - Expertise in XSLT - Proficiency in creating XSLT templates - Strong experience in modifying existing XSLT codes - Ability to work on advanced level projects

  €19 / hr (Avg Bid)
  €19 / hr Μέση Προσφορά
  93 προσφορές

  I am looking for a skilled developer in kolkata who can assist me and write JUnit, Mockito, and Java code , xslt transformations for my project. working location will be in my place or your place in kolkata. No remote. Time period - 4 weeks, every week some tasks deliverables. Specific coding tasks include: - Writing JUnit tests - Writing Mockito tests - Writing Java code - Writing xslt code Requirements and guidelines: - I will provide general guidelines for the coding tasks Preferred delivery timeline: - Urgent (within a few days) Ideal skills and experience: - Strong proficiency in JUnit, Mockito, and Java - Experience with writing test cases and implementing Java code - Ability to work quickly and meet tight deadlines

  €283 (Avg Bid)
  €283 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές

  I'm looking for a freelancer to write a custom XSLT code or Groovy Script to get the manager details for new users in employee records where company = 001 else pass as it is. The output should be formatted to XML according to a specific template provided by me. Additionally, I do not require any help with testing the code; I will do my own tests. The successful Freelancer will take the requirements of the project and deliver a working code that meets the exact specifications of the project. Script for below xml document <queryCompoundEmployee> <CompoundEmployee> <person> <string1>123</string1> <location>BZA</location> <employment_information> <user_id>123</u...

  €6 (Avg Bid)
  Εγγυημένος

  ...including developers, business analysts, and system administrators, to ensure smooth integration with Tally Prime. 9. Stay Informed: Stay updated with Tally Prime updates and industry best practices related to XML integration Qualifications: - Proven experience in XML-based integration with Tally Prime. - Strong knowledge of Tally Prime configuration and data management. - Proficiency in XML, XSLT, and other relevant technologies. - Familiarity with ERP systems and business processes. - Problem-solving skills and attention to detail. - Excellent communication and teamwork abilities. - Bachelor's degree in computer science or related field (preferred). If you are a Tally Prime Developer with a passion for XML integration and a desire to optimize business operation...

  €299 (Avg Bid)
  €299 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές

  Work timings: 10:30am - 7:30pm Contract: 6 month extendable Location: Remote Desired Candidate Details • 4+ years of experience building integrations with Workday HRIS. • Experience creating Inbound and Outbound EIB integrations, including use of XSLT transformations. • Experience designing and building Workday integrations using Core Connector, Cloud Connector, Report Designer, Workday Studio. • Working knowledge of XML, XSLT, Web Services and REST APIs, Java. • Excellent report writing skills in building reports of all types, Advanced, Matrix, Dashboard, etc. • Strong experience in building and maintaining calculated fields in Workday. • Full understanding of security surrounding integrations – X509, PGP, SSH, ISU/ISG creation, etc....

  €1234 (Avg Bid)
  €1234 Μέση Προσφορά
  11 προσφορές
  XSLT Developer Έχει λήξει left

  I need an XSLT developer for transforming XML to PDF.

  €13 (Avg Bid)
  €13 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές
  XSLT Developer -- 2 Έχει λήξει left

  We need an XSLT developer for creating multiple XSLTs for transformation to PDF.

  €283 (Avg Bid)
  €283 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές
  XML/XSLT translator in Java Έχει λήξει left

  XML/XSLT Translator in Java Project Description: I am looking for a Java developer to create an XML/XSLT translator with minimal logic complexity. The translator will take input in both XML and XSLT formats and should be able to accurately parse and transform the data. Skills and Experience Required: - Strong proficiency in Java programming language - Extensive experience working with XML and XSLT - Knowledge of XML parsing and transformation techniques - Familiarity with Java libraries and frameworks for XML processing - Excellent problem-solving skills - Attention to detail and ability to ensure data integrity during translation process

  €118 (Avg Bid)
  €118 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές
  XSLT Coding Help Έχει λήξει left

  I am looking for an experienced XSLT coder to help me transform XML to Text using XSLT for my personal project. The ideal candidate will have experience with XSLT coding and be able to work efficiently and effectively. Skills and Experience: - Proficient in XSLT coding - Experience with transforming XML to Text - Attention to detail - Ability to work efficiently and effectively I will provide a sample XML file and desired output for the XSLT transformation. Please let me know if you have any questions or need further information.

  €34 (Avg Bid)
  €34 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές
  Xslt developer Έχει λήξει left

  Transforming xml file using xslt code

  €7 / hr (Avg Bid)
  €7 / hr Μέση Προσφορά
  4 προσφορές
  Data scientist needed Έχει λήξει left

  I am in need of a data scientist for a project that involves machine learning. This project will require a skilled professional who can work with both structured and unstructured datasets, and someone who is experienced with working in Python to develop highly efficient machine learning algorithms. The successful candidate will need to have excellent ...of accurate and robust machine learning models. Perform feature engineering, feature selection, and data pre-processing to ensure high- quality input for model training and evaluation. Generating Custom XSL Templates on-the-go for Data Manipulation with a Frontend to accept User required Inputs. Design, develop and maintain web-based applications using for The Classification Models, Traditional XSLT Transformations and XML Data Manip...

  €20 / hr (Avg Bid)
  €20 / hr Μέση Προσφορά
  40 προσφορές
  xml,xslt,javascript and node js Έχει λήξει left

  need to devolop small code on xml,xslt,javascript and node js

  €16 (Avg Bid)
  €16 Μέση Προσφορά
  23 προσφορές
  Write me an XSL STYLESHEET Έχει λήξει left

  I am in need of an XSL Stylesheet for my XML document. The source format is XML. Ideal Skills and Experience: - Experience in XSLT programming - Knowledge of XML document formatting - Proficiency in HTML and CSV formatting - Familiarity with XML to HTML and XML to CSV transformations - Attention to detail and ability to meet project deadlines

  €27 (Avg Bid)
  €27 Μέση Προσφορά
  11 προσφορές

  I am looking for a freelancer to complete a project converting XML attributes to elements on a nested loop (7 levels). The XML file has a nested structure and needs to be converted using XSLT. The desired output after conversion is XML.

  €194 (Avg Bid)
  €194 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές
  Python, Django framework, ReactJS Έχει λήξει left

  1 . ...CSS , Responsive websites , Material UI, Redux 3. Experience in defining AWS , server less architecture 4. Ability to work in Agile environment 5. Must have experience in arriving at estimates 6. Good presentation skills 7. Excellent communication skills 8. Experience in windows and Linux environment 9. Must have experience working with different format (JSON, REST, SOAP, WSDL, XML, XPath, XSLT) 10. Must be aware of security aspect of project. Experience in Oauth 2.0, SAML, LDAP, Active Directory, JWT Tokens, SSL, PKI, Keystore, API Security 11. Must have experience in Docker, container, Kubernetes and AWS ECS Lambda. 12. Experience in implementing Devops pipeline using Jenkins 13. Good to have - Shell scripting, Ansible, Terraform 14. MongoDB aggregation experien...

  €21 / hr (Avg Bid)
  €21 / hr Μέση Προσφορά
  31 προσφορές
  re-design xslt file Έχει λήξει left

  I am using Jira System and use xslt template there to export data to pdf report. I want you to re-design my current xslt as per given new pdf design with my letterhead design, not full copy and keep the same functions as is. The fields please to be same as on my current pdf. here're the files (logo, sample pdf design, existing pdf design and xslt code)

  €28 - €233
  Σφραγισμένο
  €28 - €233
  4 προσφορές
  Javaspring boot Developer Έχει λήξει left

  ...Responsibilities: What you get to do in this role Designing Enterprise Solution using Java, JEE, Spring Boot and related Java Technology stack Work on Design Patterns Work on developing highly scalable enterprise-level web applications and RESTful APIs using MicroServices. Work onJava Spring Boot implementations Demonstrate strong design and programming skills using JSON, Web Services, XML, XSLT, PL/SQL Work on implementation of Industry Standard protocols related API Security including OAuth. Effective Client communication Must Have: To be successful in this role, the ideal candidate must have IT experience in implementing Java , J2EE and related Java technologies Gained experience in Design Patterns. Experience in implementing Java Spring Boot Excellent expertise in Jav...

  €5 / hr (Avg Bid)
  €5 / hr Μέση Προσφορά
  17 προσφορές
  Biztalk Developer Έχει λήξει left

  ...BizTalk / Integration developer, you will be part of the Integration scrum team. You'll work together on standardizing integration transactions, building custom integrations, and improving the integration platform. Min 3 -5 years of experience with Microsoft BizTalk and .NET C# as a Software / Integration / Application Developer. You are good with WCF, SOAP, Visual Studio 2015+, SQL, XSD, XML, XSLT You have good working experience with BTDF, CICD and Azure DevOps Things like clean architecture, DDD or Event Driven Architecture get your fingers tingling with excitement Experience with Azure / Cloud Computing is considered a plus. Experience with supply chain and e-commerce domain is considered a plus. Facilitating internal communication and effective collaboration. You&rsqu...

  €11 / hr (Avg Bid)
  €11 / hr Μέση Προσφορά
  4 προσφορές
  Leica stylesheet XSLT editing Έχει λήξει left

  Exporting survey data using a xsl template. Needs slight editing to get output required for survey program. Current ASCII output 5001,499214.241,200220.276,49.386,RKT_001*C Required 5001,499214.241,200220.276,49.386,RKT1,Att1 Point Id, easting,northing,elevation,CodeString,Attribute1, Attribute2, Attribute3 This will have me some time post processing. Ps. I am not expert so could be gibberish.

  €157 (Avg Bid)
  €157 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές

  Looking for a senior php backend developer with strong focus on business systems and integrations, for developing in our cloud ...on business systems and integrations, for developing in our cloud warehouse management platform, with a mix of new features from roadmap and debugging issues. Understanding of webshops systems (magento, woo, shopify etc) Understanding of payment processing gateways Understanding of business systems (ERP and invoicing) Technical skills required - PHP (primary code base) - MySQL - Doctrine - XSL/XSLT - APIs REST, SOAP, GraphQL etc - Javascript for Ionic/Cordova app. (secondary code base) For applying you must provide previous work experience, github profile. State if you are interested in relocating or only remote. During startup on-site period would be...

  €21 / hr (Avg Bid)
  €21 / hr Μέση Προσφορά
  48 προσφορές
  Help On XSLT -- 2 Έχει λήξει left

  Hi Nikita T., I noticed your profile and would like to get your help on fixing an issue using XSLT.

  €14 (Avg Bid)
  €14 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Help On XSLT Έχει λήξει left

  Hi Rahul J., I noticed your profile and would like to get your help on fixing an issue with xslt transformation. Thanks.

  €11 (Avg Bid)
  €11 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  XSLT STYLESHEET FOR XML TO JSON Έχει λήξει left

  XSLT STYLESHEET FOR XML TO JSON

  €25 (Avg Bid)
  €25 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές
  Data Transformation using XSLT Έχει λήξει left

  Our business receives a l...This data is sent to us by suppliers and members so we can perform a number of services. We use a tool called Magma which transports and transforms these files into standard formats that can be accepted by downstream systems. The Magma tool has configurable runsets which use XSLT to test and translate the file received. We are currently focused on a project to upgrade several of our systems and there is a number of challenges with the existing Stylesheets that need correcting. We require someone who has strong XSLT skills and experience of SQL queries would also be advantageous. The bulk of the work will be updating and testing the XSLT’s ensuring they are correctly testing the data received for formatting or content issues and taking th...

  €32 / hr (Avg Bid)
  €32 / hr Μέση Προσφορά
  13 προσφορές

  We an opening for a C# developer with XML & DevExpress experience. This is a full-time 3 month contract opportunity that can be extended if needed. Requirements: Min of least three to five years full-time experience working with C# , XML & DevExpress Experienced with EDI XML, XSLT and XSD , FTP/SFTP, OpenSSH , SqlExpress and Bitbucket essential. You must have good English communicate skills (verbal and written). You will need a copy of Visual Studio 2019 and need a distraction free room to work in. You must be available 7 hours a day, Monday through Friday at the same consistent time each day so you can collaborate with team member virtually over chat/teams/skype You will submit your code changes to Bitbucket, at least, daily and have a proven track record for punctu...

  €10 - €16 / hr
  Σφραγισμένο ΣΜΓ
  €10 - €16 / hr
  30 προσφορές

  Objective: As a Software Designer, you will deliver software modules by ensuring detailed design and implementation of those modules. You will interface with Software Architect, Software designers and V&V designers and support program towards QCD commitment Educational Requirements: M Tech/BE Degree in Engineering- IT, CS, ECE & EEE. ...Significant experience in delivery of design, analysis, development, testing and delivery. Rail industry background is highly desirable, alternatively similar industries can also be considered. Knowledge in OPC-UA protocol is always appreciable Language Skills: Programming: C#, WPF, .Net, Microsoft SQL Multi core / Multi-Threading - Windows, Events and Delegates Knowledge of XML, XSD, XSLT transformation, JSON, REST APIs is ...

  €8 - €14 / hr
  Σφραγισμένο ΣΜΓ
  €8 - €14 / hr
  11 προσφορές
  Java spring boot -- 3 Έχει λήξει left

  ...Responsibilities: What you get to do in this role Designing Enterprise Solution using Java, JEE, Spring Boot and related Java Technology stack Work on Design Patterns Work on developing highly scalable enterprise-level web applications and RESTful APIs using MicroServices. Work onJava Spring Boot implementations Demonstrate strong design and programming skills using JSON, Web Services, XML, XSLT, PL/SQL Work on implementation of Industry Standard protocols related API Security including OAuth. Effective Client communication Must Have: To be successful in this role, the ideal candidate must have IT experience in implementing Java , J2EE and related Java technologies Gained experience in Design Patterns. Experience in implementing Java Spring Boot Excellent expertise in Jav...

  €4 / hr (Avg Bid)
  €4 / hr Μέση Προσφορά
  25 προσφορές
  Java spring boot -- 2 Έχει λήξει left

  ...Responsibilities: What you get to do in this role Designing Enterprise Solution using Java, JEE, Spring Boot and related Java Technology stack Work on Design Patterns Work on developing highly scalable enterprise-level web applications and RESTful APIs using MicroServices. Work onJava Spring Boot implementations Demonstrate strong design and programming skills using JSON, Web Services, XML, XSLT, PL/SQL Work on implementation of Industry Standard protocols related API Security including OAuth. Effective Client communication Must Have: To be successful in this role, the ideal candidate must have IT experience in implementing Java , J2EE and related Java technologies Gained experience in Design Patterns. Experience in implementing Java Spring Boot Excellent expertise in Jav...

  €7 / hr (Avg Bid)
  €7 / hr Μέση Προσφορά
  20 προσφορές
  Java spring boot Έχει λήξει left

  ...Responsibilities: What you get to do in this role Designing Enterprise Solution using Java, JEE, Spring Boot and related Java Technology stack Work on Design Patterns Work on developing highly scalable enterprise-level web applications and RESTful APIs using MicroServices. Work onJava Spring Boot implementations Demonstrate strong design and programming skills using JSON, Web Services, XML, XSLT, PL/SQL Work on implementation of Industry Standard protocols related API Security including OAuth. Effective Client communication Must Have: To be successful in this role, the ideal candidate must have IT experience in implementing Java , J2EE and related Java technologies Gained experience in Design Patterns. Experience in implementing Java Spring Boot Excellent expertise in Java...

  €6 / hr (Avg Bid)
  €6 / hr Μέση Προσφορά
  20 προσφορές

  ...architectures • Sound knowledge in customization and administration of Teamcenter on client and server side and versed in Teamcenter (Unified) Architecture • Experience with Teamcenter Active Workspace • Good knowledge of Product Lifecycle Management processes • Knowledge and experience with integrations via T4X (T4EA, T4S, T4O), TCIF, LDF • Experience in data exchange in different formats (e.g. XML, XSLT) • Knowledge of CAD systems (e.g. CATIA, NX) and experience in software development (e.g. Java, Perl, C++) • Knowledge of operating systems (e.g. Unix, Linux OS) and databases (e.g. Oracle) • Experience with Teamcenter Manufacturing is an advantage • Very good knowledge of written and spoken German. Unfortunately, we cannot c...

  €81 - €122 / hr
  Τοπικό Σφραγισμένο ΣΜΓ
  €81 - €122 / hr
  0 προσφορές
  Full-time Asp.net Developer Έχει λήξει left

  Read below information carefully, Please apply only if you agree as per below information. I need to Asp.net web developer who know the technology stake like .Net framework 2.0, Asp.net, VB.net, Webform, Json, IIS, Javascript, HTML, XSLT, HTML, Sql server Database. Developer needs to be available between 10:00 AM to 7:00 PM IST time. Payment cycle will be monthly only. NOTE: INDIVIDUAL FREELANCER IS PREFERD FIRST. Share you relavant experience.

  €774 (Avg Bid)
  €774 Μέση Προσφορά
  45 προσφορές

  Task: Create XML Schemas (in XSD format) for various XML data files. File format is described in documentation in detail but we need actual Schema files to verify that our created files match the syntax described in the docs. Therefore the developer must be comfortable creat...is described in documentation in detail but we need actual Schema files to verify that our created files match the syntax described in the docs. Therefore the developer must be comfortable creating XSD files (the schema) based on reading documentation of how the XML is structured. The developer will then create XSLT between various XSD files (created earlier) to help transform XML files from one schema to the other seamlessly. Deliverables XSD files for described XML variants XSLT files for transformi...

  €377 (Avg Bid)
  €377 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές

  I use this function to generate word file from html but it download the file directly. i want to preview the file online in office link like this(://) the function: function exportHTML(){ var header = "<html xmlns:o='urn:schemas-microsoft-com:office:office' "+ "xmlns:w='urn:schemas-microsoft-com:office:word' "+ "xmlns=''>"+ "<head><meta charset='utf-8'><title>Export HTML to Word Document with JavaScript</title></head><body>"; var footer = "</body></html>"; var sourceHTML = header+`<div>hello</div>`+footer; var source = 'data:application/vnd.ms-word;charset=u...

  €138 (Avg Bid)
  €138 Μέση Προσφορά
  55 προσφορές

  ...order to pass the screening interview. We will ask for specific examples in the screening, before allowing customer interviews. Start date – ASAP (6 months) Approx 40 hrs/week Job description and qualifications Leverage your Workday PECI technical knowledge to support development and support of related integrations Strong understanding of Workday web services, STUDIO, PECI, PICOF, XSLT, SOAP, REST and WSDL Understanding of how cross-functional areas (e.g. Time and Absence) can affect payroll integrations (e.g. via earnings/deduction mappings) Take ownership of maintaining Payroll interface integrations and reports, including transition/KT to support teams Prior expertise in analyzing Integrating and building payroll related reports and dashboards (is a plus...

  €22 / hr (Avg Bid)
  €22 / hr Μέση Προσφορά
  6 προσφορές
  document generation Έχει λήξει left

  Change a layout of file structure using XSLT commands

  €20 (Avg Bid)
  €20 Μέση Προσφορά
  13 προσφορές

  We already have an XSLT template, it formats our data the way we want it, but we need to make changes to the template as we require the data to be formatted differently.

  €170 (Avg Bid)
  €170 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές

  Znalost JavaSE/EE a relačních databází. Angular znát není třeba, stačí vůle se ho naučit. Min. 3 roky zkušenost s komerčním vývojem. Znalost automatických testů. Dovednost domluvit se s kolegy anglicky (min B1). Java, Spring, Maven, Hibernate, RabbitMQ, Angular 2, JSP + další webové technologie, Relační databáze + SQL, JavaScript, jQuery, REST, XML a XSLT, JUnit / TestNG, Mockito nebo PowerMock, GIT, základy linuxového skriptování (Bash), Google Analytics / Google Tag Manager, testování zabezpečení webu

  €3728 (Avg Bid)
  €3728 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές

  Znalost JavaSE/EE a relačních databází. Angular znát není třeba, stačí vůle se ho naučit. Min. 3 roky zkušenost s komerčním vývojem. Znalost automatických testů. Dovednost domluvit se s kolegy anglicky (min B1). Java, Spring, Maven, Hibernate, RabbitMQ, Angular 2, JSP + další webové technologie, Relační databáze + SQL, JavaScript, jQuery, REST, XML a XSLT, JUnit / TestNG, Mockito nebo PowerMock, GIT, základy linuxového skriptování (Bash), Google Analytics / Google Tag Manager, testování zabezpečení webu

  €4725 (Avg Bid)
  €4725 Μέση Προσφορά
  18 προσφορές
  Biztalk Consultant Έχει λήξει left

  • Need Strong resource having working experience in Microsoft BizTalk server and .NET along with that having experience in BizTalk SQL server, BizTalk Analyse and should be able to develop solutions for new projects. • To Develop, test and implement BizTalk applications, schemas, maps, pipeline, orchestration, custom XSLT etc. • To maintain the technical documentation related to project design and implementation. • Should have good knowledge in C#, ASP Net, REST, Web Services and IIS. • Should have experience in integration applications/Tools like API gateway, BAM, Deployment tool. • Must Include experience on how WCF,HTTPS,HTTP,SFTP etc. adapters works.

  €1408 (Avg Bid)
  €1408 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές

  ...modelați cât mai bine categoriile de informații incluse! ă definită baza de informații, va fi necesară definirea unor servicii de bază. Aceste servicii vor trebui sa implementeze, printre altele, abilitățile de bază pentru manipularea documentelor XML (cum ar fi creare/ștergere/adăugare/actualizare de noduri, precum și căutare sau filtrare de informații). Este necesară utilizarea XPath + XSLT în implementarea unora dintre aceste funcționalități! (opțional) Este posibilă și considerarea XQuery + eXistDB pentru a sprijini interogarea Pe lângă manipularea unor documente XML, proiectele vor trebuie să realizeze și niște operații “utile” (partea de… calcul). Indicație: puteți utiliza același document și pentru temele de laborator, dacă nivelul de ...

  €164 (Avg Bid)
  €164 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές

  Κορυφαία xslt Άρθρα Κοινότητας