Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  5,000 wpf δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR
  Company Wpf Application Έχει λήξει left

  Δημιουργια Προγραμματος με κυρια χρηση του την εισαγωγη και αναγνωση δεδομενων. Επισης διεπαφη μεσω τσατ μετξυ των χρηστων, επικοινωνια και με email..!!! Creating...

  €506 (Avg Bid)
  €506 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές

  Hi, I need help with the design and how to implement a telerik custom filter. If you can help me with a small example, I have been reading the "Custom Filtering Controls" documentation () but I am having trouble implementing it for this case. Currently I have a RadGridView, which shows a list of orders. One of the columns shows a list of icons: public required List<IMvvmViewModel?> DesignStatusViewModels { get; set; } Column: <telerik:> <telerik:GridViewDataColumn IsReadOnly="True" HeaderCellStyle="{StaticResource DesignStatusCellStyle}" DataMemberBinding="{Binding DesignStatusViewModels}" IsFilterable="True"> <telerik:GridViewDataColumn

  €102 (Avg Bid)
  €102 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές
  WPF Desktop Developer Needed Έχει λήξει left

  ...Add-ins for Autodesk Revit. I have a solid understanding of C# and WPF, but I need guidance on how to connect everything together to develop functional and efficient Revit Add-ins while adhering to design principles and clean architecture. **Requirements:** - Strong proficiency in C# and .NET framework - Extensive experience in developing Revit Add-ins - Knowledge of Autodesk Revit API - Familiarity with WPF and MVVM pattern - Excellent communication and teaching skills - Ability to apply design principles, patterns, and clean architecture in code **Responsibilities:** - Provide step-by-step guidance on setting up a Revit Add-in project - Explain the Revit API and how to interact with it - Demonstrate how to integrate WPF for user interface components - Assist i...

  €18 / hr (Avg Bid)
  €18 / hr Μέση Προσφορά
  58 προσφορές
  Windows Desktop application Έχει λήξει left

  Hello, The project is a Windows Desktop application (using WPF and .NET) The application will start with login form (small form) above the main form and when a person login - the server will send the data to populate in the fields and the coordinates on the map (using json) The json file will creat by you and the server will populate it according to the credentials inserted in the login form All the look and feel are in the pdf file including link to video explain exactly what we need. Any other information will be send to you upon request. Please note: All transparacy and colors, the rounded corners and lable should be the same as it is in the images in the pdf The map is dynamic, like you work in google map (darg, move, scale, etc.) The coordinates for the ...

  €486 (Avg Bid)
  €486 Μέση Προσφορά
  60 προσφορές

  ...NET Framework/Core to undertake a key role in developing our project's crucial animation modules. Your main responsibilities will include: • Developing the core animation modules using C# • Integrating real-time process data • Implementing necessary user controls and animations The ideal candidate should have: • Proficient knowledge and experience in C#, .NET Framework/Core • Experience with WPF or ASP.NET for user interface development • Familiarity with SCADA systems Please note, while we did not specify certain user controls and animations at this stage, we'll rely on your expertise to determine what will be most effective for our end-users. The overall goal is to create a seamless and fluid user experience. Looking forward to hea...

  €7 / hr (Avg Bid)
  €7 / hr Μέση Προσφορά
  23 προσφορές
  Project for Cyber Clouds Έχει λήξει left

  Hi Cyber Clouds, I noticed you posted a following project ( https://www.freelancer.com/projects/wpf/WPF-Application-Development-with-Custom/details )

  €9 (Avg Bid)
  €9 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  ...developer who is well-versed in Windows Presentation Foundation (WPF) to assist in the development of a new application. KEY REQUIREMENTS: - Proficiency in WPF: I need someone who has a strong understanding of WPF's syntax and workings. - Custom Control Experience: If you have previously developed custom controls, you are particularly well-suited for this project. - Syncfusion Controls: While not mandatory, experience with Syncfusion controls would be a valuable asset. PROJECT SCOPE: My primary objective for this project is the development of a new WPF application. The core functionalities of the application will revolve around user interface design and data visualization. IDEAL SKILLS & EXPERIENCE: - Strong understanding of WPF - Previous exp...

  €1135 (Avg Bid)
  €1135 Μέση Προσφορά
  63 προσφορές
  C# DotMemory Consultant Needed Έχει λήξει left

  we are interested in professional who can effectively utilize JetBrains tools - dotMemory, ReSharper, dotTrace and dotCover for thorough testing of my WPF MVVM project. Key Functionalities: - User authentication - Data validation - Data binding - Performance optimization

  €7 / hr (Avg Bid)
  €7 / hr Μέση Προσφορά
  8 προσφορές

  I'm in need of a professional who can effectively utilize JetBrains tools - dotMemory, ReSharper, dotTrace and dotCover for thorough testing of my WPF MVVM project. Key Functionalities: - User authentication - Data validation - Data binding - Performance optimization Project Scale: - The project is small, with less than 10 screens. Your role would primarily involve: - Testing the specified functionalities using the JetBrains suite - Providing detailed reports and insights on the performance and potential areas of improvement - Ensuring the project is optimized for performance and stability Ideal Skills: - Proficient in testing WPF MVVM projects - Extensive experience with JetBrains tools, particularly dotMemory, ReSharper, dotTrace, and dotCover - Strong understan...

  €7 / hr (Avg Bid)
  €7 / hr Μέση Προσφορά
  5 προσφορές

  I'm looking for a seasoned .NET Software Engineer proficient in WPF applications. The primary focus of this consulting session is to bolster the security of my existing WPF app, as well as handle packaging, licensing, and signing. Key Details: Immediate goal: Enhance the app's security. Comprehensive review of existing security features and actionable improvement recommendations. Guidance on packaging, licensing, and signing the application. Ideal Skills: Expertise in secure WPF app development. Proficient in .NET, with an emphasis on security. Strong background in security consultations, packaging, licensing, and signing. Please note that the project is time-sensitive; I require the consulting session ASAP.

  €34 / hr (Avg Bid)
  €34 / hr Μέση Προσφορά
  47 προσφορές

  I'm looking for a skilled iOS app developer who is proficient in Swift and is able to integrate C# WPF functionalities. Key Requirements: - Previous experience in iOS app development - Proficiency in Swift is a must - Familiarity with C# WPF is a significant advantage The project will involve: - Building an iOS application - Integrating functionalities that are typically found in C# WPF applications Your role will be instrumental in ensuring that the iOS app is robust, user-friendly, and fully functional. Therefore, a good understanding of both Swift and C# WPF is crucial. Please provide examples of previous projects that demonstrate your skills in these areas.

  €13 / hr (Avg Bid)
  €13 / hr Μέση Προσφορά
  76 προσφορές
  C# (WPF) & C++ Developer Needed Έχει λήξει left

  I'm looking for a software developer to enhance and bug fix an existing application. The project needs to be completed as soon as possible, so prompt and efficient work is essential. Key Requirements: - Significant experience in C# (WPF) and C++ - Proven track record in enhancing existing software applications Your application should highlight your experience in the field, showcasing your ability to improve and add to software in C# (WPF) and C++. Please, include only the most relevant experience. People with relevant experience only should apply.

  €6 / hr (Avg Bid)
  €6 / hr Μέση Προσφορά
  14 προσφορές
  WPF XAML Design only needed. Έχει λήξει left

  Title: We in need a skilled Windows app designer with expertise in XAML, to help us create a modern, visually appealing user interface. This XAML design will be implemented in a WPF desktop app, using .Net 8 and Visual Studio. A Web site in form of an app will be provided, so you just need to replicate the website (+-10 pages) to a desktop windows app. A first trial XAML simple sample should be provided to us to test compatibility with our Windows App. No coding necessary (only XAML). Must run well on Windows 7 Key Requirements: - Design style: The desired design style for the Windows app is modern. It should be clean, sleek, and on par with contemporary design trends. - XAML components: I need you to design a range of components in XAML, with a focus on: - User interface screens: ...

  €555 (Avg Bid)
  €555 Μέση Προσφορά
  42 προσφορές
  Custom Telerik Reporting for WPF Έχει λήξει left

  I will provide a sketch I am looking for an expert who knows Telerik Reporting well I wrote a project in WPF. I would like to add several reports to the client. I am looking for an expert who has experience and knows Telerik Reporting well. for your attention ! I am not looking for someone who has worked with Telerik controls but someone who has worked with Telerik reports. I will provide: 1. Sketch of the reports 2. A data structure that will be used as a datasource. The expert will create the reports and connect them to the project. Requirements: 1. Experience with Telerik reporting 2. Experience in design and aesthetics. I will ask the expert to detail his experience in the above. I would be very happy if he could show a working sample of reports.

  €462 (Avg Bid)
  €462 Μέση Προσφορά
  19 προσφορές

  I am looking for a professional who can adeptly set up an Azure Web API - specifically a RESTful API - to an Azure SQL database. I have created the database and API on a free Azure subscription. Database is currently servicing a WPF application successfully Key tasks will include: Connect the web API to the SQL database

  €13 (Avg Bid)
  €13 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές

  I'm in need of a professional who can effectively utilize JetBrains tools - dotMemory, ReSharper, dotTrace and dotCover for thorough testing of my WPF MVVM project. Key Functionalities: - User authentication - Data validation - Data binding - Performance optimization Project Scale: - The project is small, with less than 10 screens. Your role would primarily involve: - Testing the specified functionalities using the JetBrains suite - Providing detailed reports and insights on the performance and potential areas of improvement - Ensuring the project is optimized for performance and stability Ideal Skills: - Proficient in testing WPF MVVM projects - Extensive experience with JetBrains tools, particularly dotMemory, ReSharper, dotTrace, and dotCover - Strong understan...

  €301 (Avg Bid)
  €301 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές

  ...for a skilled C#/WPF developer to create a windows application that will display a streaming H.265 video feed from a camera in real-time. Key Requirements: - The application should be programmed in C# with WPF for the user interface. - The main window of the application will serve as the single display for the video stream. - The video stream will be sourced from an H.265 encoded RTP/UDP video stream. - The video feed must be displayed in real-time. - The video should use the gStreamer framework (not FFMPEG) - It should have a decoding latency of less than 200 ms - If you do not have a camera that can stream RTP (not RTSP!), you will need to use FFMPEG or gStreamer to create such a video feed from a .mp4 file for testing purposes. Ideal Candidate: - Proficient in C# an...

  €2025 (Avg Bid)
  ΣΜΓ
  €2025 Μέση Προσφορά
  57 προσφορές

  I'm in need of a freelance developer who's proficient in WPF and XAML to help me design a graphical user interface for a system configuration tool. The interface will be responsible for handling simple data management like settings and preferences. Key features for the interface: - Buttons and Controls: The design should include user-friendly buttons and controls to enable easy interaction. - Menus and Navigation: A structured menu layout and intuitive navigation system for easy access to different configuration sections. - Data Visualization: I also require basic data visualization using Tree Viewer to help users understand the configurations better. Ideal candidates for this project should have: - Profound experience with WPF and XAML to ensure efficient and eff...

  €159 (Avg Bid)
  €159 Μέση Προσφορά
  46 προσφορές

  Project Summary: This project aims to develop a stand-alone application in C# that rewrites CVs according to a predefined template. The application will support loading CVs in .doc and .docx formats, extract and analyze key sections using open-source NLP libraries, and translate content through APIs like Google Translate or DeepL. It w...support loading CVs in .doc and .docx formats, extract and analyze key sections using open-source NLP libraries, and translate content through APIs like Google Translate or DeepL. It will enhance and format the content, allowing users to customize sections and styles. The final output will be generated in .doc or .docx format, with an option to convert to PDF. The user interface will be built using WPF or Windows Forms for a modern and interactive e...

  €122 (Avg Bid)
  €122 Μέση Προσφορά
  74 προσφορές

  I'm looking for a skilled programmer who can update our existing WPF and Winforms control, currently integrated with Bing Maps, to instead utilize OpenStreetMaps without affecting the other functionalities of the control. Key requirements: - Switch from Bing Maps to OpenStreetMaps only - Implement basic map viewing and navigation features from OpenStreetMaps - Ensure the control remains compatible with other map providers for future updates - The application is targeting .NET Framework 4.8 Ideal skills and experience: - Experience in WPF and Winforms programming - Proficiency with VB.net - Strong understanding of map API integration, in this case, OpenStreetMaps - Prior experience in updating map controls - Familiarity with .NET Framework 4.8 or above Please inclu...

  €2036 (Avg Bid)
  €2036 Μέση Προσφορά
  60 προσφορές
  Updates for C#/WPF Software Έχει λήξει left

  I am looking for a skilled C#/WPF developer to enhance my existing software. The scope of the project includes: - Integration with third-party C++ APIs: You'll need to seamlessly incorporate these APIs to ensure optimal performance and functionality. - Enhancing User Interface: You'll be responsible for upgrading the user interface and making it more intuitive and visually appealing. I need these features implemented as soon as possible. Your expertise in both C# and WPF is crucial in ensuring the project is completed on time and to the highest quality. Please reach out if you have experience with similar projects and are able to work under a tight deadline.

  €2 - €10 / hr
  Σφραγισμένο
  €2 - €10 / hr
  21 προσφορές

  Title: We in need a skilled Windows app designer with expertise in XAML, to help us create a modern, visually appealing user interface. This XAML design will be implemented in a WPF desktop app, using .Net 8 and Visual Studio. A Web site in form of an app will be provided, so you just need to replicate the website (+-10 pages) to a desktop windows app. A first trial XAML simple sample should be provided to us to test compatibility with our Windows App. No coding necessary (only XAML). Must run well on Windows 7 Key Requirements: - Design style: The desired design style for the Windows app is modern. It should be clean, sleek, and on par with contemporary design trends. - XAML components: I need you to design a range of components in XAML, with a focus on: - User interface screen...

  €535 (Avg Bid)
  €535 Μέση Προσφορά
  53 προσφορές

  I am in immediate need of a skilled C#/WPF developer to enhance my existing software. The scope of the project includes: - Integration with third-party C++ APIs: You'll need to seamlessly incorporate these APIs to ensure optimal performance and functionality. - Enhancing User Interface: You'll be responsible for upgrading the user interface and making it more intuitive and visually appealing. I need these features implemented as soon as possible. Your expertise in both C# and WPF is crucial in ensuring the project is completed on time and to the highest quality. Please reach out if you have experience with similar projects and are able to work under a tight deadline.

  €2 - €15 / hr
  Σφραγισμένο
  €2 - €15 / hr
  20 προσφορές

  I am looking for a developer to create projects tool for Windows using WPF. The tool should have the following features: - Drag and drop functionality: Users should be able to drag and drop elements within the tool to create a specific layout or structure. - Code generation: The tool should be able to generate C# code based on the layout or structure created by the user. - Customizable templates: It should also allow users to save their own templates and reuse them in different projects. The ideal candidate should have experience with: - WPF and C# - Developing tools with drag and drop functionality - Implementing code generation features - Designing customizable templates - Source code must be included Please note that the tool should only support Windows platform. Exa...

  €97 (Avg Bid)
  €97 Μέση Προσφορά
  24 προσφορές

  I have a large WPF application written in C# that I'm looking to migrate to .NET Core 8. The primary motivation for this migration is to leverage the new features and technologies available in this latest version. Key Requirements: - The application consists of more than 50,000 lines of code, so extensive experience with large-scale codebases is a must. - I don't require support for existing third-party libraries or frameworks. The plan is to replace them with .NET Core 8 compatible alternatives. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in C# and WPF is essential. - Experience with .NET Core 8 and a strong understanding of the new features and technologies it brings to the table. - Previous experience in migrating large WPF applications to .NET Core would...

  €33 / hr (Avg Bid)
  €33 / hr Μέση Προσφορά
  58 προσφορές
  Urgent Updates for C#/WPF Software Έχει λήξει left

  I am in immediate need of a skilled C#/WPF developer to enhance my existing software. The scope of the project includes: - Integration with third-party C++ APIs: You'll need to seamlessly incorporate these APIs to ensure optimal performance and functionality. - Enhancing User Interface: You'll be responsible for upgrading the user interface and making it more intuitive and visually appealing. I need these features implemented as soon as possible. Your expertise in both C# and WPF is crucial in ensuring the project is completed on time and to the highest quality. Please reach out if you have experience with similar projects and are able to work under a tight deadline.

  €2 - €15 / hr
  Σφραγισμένο
  €2 - €15 / hr
  29 προσφορές
  .NET WPF Framework Expert Needed Έχει λήξει left

  I'm looking for a skilled .NET WPF expert to help me with my project. I need an individual who can help fix some functional errors in my application. Specifically, the application is not responding to user actions as intended. tools are running fine but not able to open admin panel and clients also not able to open tool or login into it. i want someone who can fix this so that i can give him or her this project for long term basis. Ideal Skills and Experience: - Proficient in .NET WPF framework - Strong understanding of error fixing - selenium knowledge required. server we are using is plesk so he should be able to handle server issue in case there is any.

  €17 / hr (Avg Bid)
  €17 / hr Μέση Προσφορά
  32 προσφορές
  .Net WPF Application Error Fixing Έχει λήξει left

  my application is web based. it build on .net wpf framework. currently my admin panel is not opening and same time my clients also cannot login into their tools. same time my website also stopped opening which is build on php and its a issue from server side. we have been facing this issue for 15 days. This project would be long term project as if you fix it i would like to give my whole project to that person Permanently.

  €113 (Avg Bid)
  €113 Μέση Προσφορά
  13 προσφορές
  C# WPF -OCR Create Searchable PDFs Έχει λήξει left

  I'm looking for a professional who can develop a background process in C# WPF that can convert scanned PDFs into searchable ones, while keeping the original formatting and layout intact. Key Requirements: - Develop a C# WPF background process to make scanned PDFs searchable - Ensure that the original formatting and layout are maintained Ideal Skills: - Proficiency in C# and WPF - Experience with OCR technologies for PDF conversion - Understanding of PDF structure for maintaining original formatting and layout This project is crucial for the efficiency of our document management system, as it will enable easy searching and retrieval of information from our scanned PDFs. Please only apply if you have the necessary skills and experience.

  €43 (Avg Bid)
  €43 Μέση Προσφορά
  13 προσφορές

  Thank you for your interest in the project. We mainly develop business applications using cloud services, mainly Microsoft Azure. Our focus is on web development using ASP.NET using C#, and we use WPF desktop apps, Form apps, and Xamarin mobile apps. Both front end and back end using ASP.NET We are developing a web application. Bootstrap Javascript Entity Framework Azure SQLServer MVC, Razor, Blazor GAS uses Google API to operate calendars and spreads. We will also send you email and LINE messages. GAS code will be provided. The endpoint is - GET Reservation slot, reserved, course, price, options - POST reservation - Required Log processing will be done within each method. There is no use of DB at the moment. - Period 1 week - Budget 500$ Recruitment conditions Those who...

  €469 (Avg Bid)
  €469 Μέση Προσφορά
  94 προσφορές
  wpf App (.Net Framework) Έχει λήξει left

  Hello, I hope you are well. My name is Umut Sevinç. I have a project that needs to be done, and I am contacting you for this reason. It will be developed using WPF App (.Net Framework). This is a Real Estate project. The project will include adding, deleting, and updating listings, and will use a database and layered architecture. The listings will be for apartments, villas, and buildings for sale & rent. I do not require a professional-level work; a beginner-level implementation will suffice. Our budget for this project is $50. I would appreciate an immediate response, whether positive or negative. Thank you again, and I hope you have a good day.

  €40 (Avg Bid)
  €40 Μέση Προσφορά
  19 προσφορές
  WPF Form with Number Validation Έχει λήξει left

  I'm in need of a WPF form specialized in number validation, focusing primarily on calculation purposes. This project will feature: - Data input and validation: The functionality should allow the user to input various numerical data. Upon entry, this data should be automatically validated through programmatic checks to ensure the data's integrity and accuracy. - Number validation: The system should primarily handle numerical data. The data validation and integrity checks should revolve around whether the input is a valid, usable number. Additionally, there may be specific rules around what constitutes a 'valid' number dependent on the specific calculations that will be done. - Calculation purpose: The primary objective of this project is to ensure correct calcu...

  €11 / hr (Avg Bid)
  €11 / hr Μέση Προσφορά
  20 προσφορές

  I'm in need of a proficient C# WPF developer with experience in creating dynamic user interfaces and implementing rigorous data validation rules. Your task would be to: - Develop a user-friendly interface with a modern and minimalistic design - Implement numerical data validation - Connect the system with an existing MySql database and create three new tables based on an existing description This is a very simple task, for which we preview a maximum of 6 hours working time. It's essential that you're comfortable working with MySql databases, and have a proven track record of creating visually appealing software with a focus on usability. Understanding the value of intuitive design and the importance of numerical data validation is also key. Past experience in deve...

  €193 (Avg Bid)
  €193 Μέση Προσφορά
  25 προσφορές

  I'm using 10++ mvvm for user controls but i need global data collection class with single instance that can be access by all mvvm. so one class with 5-10 observable collections that i can use with multiple mvvm at the same time so i dont have to keep loading data after updates

  €9 (Avg Bid)
  €9 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές

  Need a Windows program that logs into an account, allows the user to enter a 2FA code in a browser window, enters queries into a search from an input XLS file, and on output saves the search status for that query.

  €364 (Avg Bid)
  €364 Μέση Προσφορά
  31 προσφορές

  ...WCF, Web API, WPF and MS SQL is crucial for this component. The second is .NET full stack development, which will require the ability to work with ASP.NET, WCF, Web API, WPF, and MS SQL. Key Responsibilities: - Oversee installation and configuration of casino software - Set-up and manage the associated database - Troubleshoot and debug any issues that arise - Integrate the software with existing systems You should be well-versed in all aspects of casino software installation, .NET full-stack development, and have a strong working knowledge of operating systems including Windows, Linux, and macOS. Your debugging skills must be top-notch. Ideal Skills: - Proficient in casino software installation - Thorough understanding of .NET full stack, including ASP.NET, WCF, Web...

  €8 / hr (Avg Bid)
  €8 / hr Μέση Προσφορά
  20 προσφορές

  I'm looking for a proficient C# developer with deep understanding of Windows Presentation Foundation (WPF). Your task is to develop a snackbar feature in my WPF C# application. Key Requirements: - Snackbar's primary functionality: To show status updates. - Types of alerts: Message, error, and success alerts. - Animation: Snackbar should slide from the top. Ideal Skills: - Excellence in C# programming. - Solid knowledge about WPF. - Prior experience in customizing notifications or snackbars.

  €18 (Avg Bid)
  €18 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές
  WPF Desktop App Creation Έχει λήξει left

  I require a proficient WPF developer to design and create a user-friendly desktop application with the functionality and design, on par with that of Visual Studio. My project would need your expertise in: - Data Binding: Connecting the software to a database for efficient processing and managing of information. - UI Design: As Visual Studio served as inspiration, the application must have a clean, intuitive user interface, prioritizing user experience. - Navigation and Control: Implement a logical, coherent system to smoothly navigate around the application. The ideal candidate should have experience developing desktop applications, data visualization tools, and creating user-friendly interfaces, particularly in WPF. Familiarity with Visual Studio's design is a plus.

  €135 (Avg Bid)
  €135 Μέση Προσφορά
  30 προσφορές

  Hi, the opensource does not support audio playback and export. You need to implement it. Ideal skills and experience for this job include: - Strong proficiency in C# and WPF - Prior experience with FFmpeg integration - Proven track record with audio editing - Good understanding of MP3, WAV, and AAC formats NOTE: We have already extended the project so you will need to guide me to implement the changes you do in this project into our project.

  €153 (Avg Bid)
  €153 Μέση Προσφορά
  31 προσφορές

  I'm in need of a skilled C# developer with a minimum of 3.5 years of experience. The job location would be in Pune Key Requirements: - 3.5+ years of experience in C# development - Hands-on experience with Windows Forms and/or WPF - Ability to work on-site in Pune - Strong communication skills in English - Proven track record in developing desktop applications Your application should primarily focus on your experience. I'll need to see a solid track record of past work and a detailed project proposal won't go unnoticed.

  €1013 (Avg Bid)
  €1013 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές

  please dont bid if you dont already have a retail pos project using (WPF, C#)using .Net Core utilizing codefirst approach. I'm urgently searching for a pre-developed, .Net Core Retail POS project source code that's built using C#, WPF and the code first approach. A crucial requirement is that it does not depend on third-party tools and supports RTL languages. Please, only place your bid if you have a ready-to-deliver solution.

  €134 (Avg Bid)
  €134 Μέση Προσφορά
  40 προσφορές

  im trying to do SQlite many to many relation table with mvvm data binding but getting Unique Const Error So need to Fix that over TeamView Now

  €28 (Avg Bid)
  €28 Μέση Προσφορά
  13 προσφορές
  Windows Treeview File Manager in C# Έχει λήξει left

  I urgently require someone adept with Windows Platform Foundation (WPF) using C# to develop a treeview application. This software should not have modality issues and must allow users to visually navigate files and folders, providing functionality such as real-folder right-click options for standard file management operations. Key Features: - Crafting a treeview interface for file navigation. - Context-specific (right-click) options for creating, deleting, and renaming folders and files. - The application will run on Windows. The candidate would ideally have a strong background in WPF and C#, with substantial experience in creating file manager applications. A firm understanding of directory structures and file manipulation is necessary. Despite the fact that specific func...

  €80 (Avg Bid)
  €80 Μέση Προσφορά
  18 προσφορές

  I'm seeking the expertise of a developer competent in Wpf, c# to design a desktop application that would manage my eBay and PayPal listings efficiently. Specifically, the application should incorporate: - Listing Creation: This should enable a more streamlined process for the creation of listings in bulk. It should include features like customizable templates for the listings and an image gallery where I can easily upload and manage photos for listed items. - Inventory management with invoice creation -Email feature to send invoice through emails - Order Management: Ability to access and manage customer transactions effectively. - Inventory Management: Track available inventory promptly against sales and listings. - Transaction Retrieval: The application should include ca...

  €485 (Avg Bid)
  €485 Μέση Προσφορά
  56 προσφορές

  I need someone proficient in C# coding, specifically with a strong understanding of the .NET Framework 4.7, to assist me in debugging some unresponsive source code for my WPF MVVM project. Ideal skills and experiences: - Proficiency in C# - Strong understanding of the .NET Framework 4.7 - Experience with debugging While I haven't been able to identify a specific error message, I need someone who can delve into the code and identify potential issues themselves. Any potential problems are currently unknown as I wasn't able to determine whether this issue was a compile error, a runtime error, or simply unexpected behavior. The functionality of the program under question is also to be determined. As I'm currently unsure whether this problem relates to user interface...

  €17 (Avg Bid)
  €17 Μέση Προσφορά
  20 προσφορές

  1. ASP.NET app (empty container, database) 2. Basic user Authorization (for "admin" pages) 3. Wordpress site transfer + minor tweaks 4. Invoice system (existing WPF->ASP) 5. Invoice system expansion (auto-close orders, notifications) 6. Invoice system expansion (invoice form generation) 7. Ordering system (based on Wordpress functionality)

  €28 / hr (Avg Bid)
  €28 / hr Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Looking for WPF UI Developer Έχει λήξει left

  We are a developer team. We are looking for a teammate to work with us on the UI part of our software. The task of our teammate who accepts the job is to create the desired design with WPF. We have integrated the template of a computer vision application into the software, and from here onwards, it involves using the elements within the template and, if necessary, creating custom elements to complete the frontend. The application consists of pages such as the login page, camera page, motor settings page, etc. There is a large live camera section in the center, and depending on the selected setting in the sidebar, different features will be displayed. See the attached picture to have an idea of whats going to be made.

  €422 (Avg Bid)
  €422 Μέση Προσφορά
  54 προσφορές

  More details: What is your objective in logging into the Income Tax website through Selenium and Google Chrome? Automate tax return filing What details will need to be automated during the tax return filing process? Only Login to Website What are the specific steps involved in the login process to the Income Tax website? Enter username and password

  €53 (Avg Bid)
  €53 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές

  I am seeking a skilled developer to introduce select additions to my OpenSource video editor, developed with WPF and C#. This assignment requires: - Making viewport elements both resizable and movable. Experience in drag-and-drop functionality and resize handles is crucial for this. - Incorporating text annotations into the video editor features. Proven previous work in customizing video editors and a strong command over WPF/C# is a prerequisite for this task. The aim is not only to introduce these features but also to keep the interface intuitive and the performance smooth. If you can deliver these enhancements while maintaining a high level of code quality, I would be interested in hearing from you. Opensource:

  €740 (Avg Bid)
  €740 Μέση Προσφορά
  40 προσφορές

  Κορυφαία wpf Άρθρα Κοινότητας