Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  163,193 web search δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR

  Ανάπτυξη εφαρμογής Web για την πλοήγηση, την αναζήτηση και τη διαχείριση βιολογικών δεδομένων. Aναλυτική παρουσιάση στο pdf που σας ανέβασα. I need a web app, which could do navigation, search and management at biological data - somethin...

  €489 (Avg Bid)
  €489 Μέση Προσφορά
  17 προσφορές

  Ενδιαφέρομαι για την κατασκευή IOS και android εφαρμογής με τα παρακάτω χαρακτηριστικά. • Ο χρήστης ανοίγει την εφαρμογή και βλέπει την camera σε barcode reader mode [ ] • Ο χρήστης σκανάρει τ&omi...

  €136 (Avg Bid)
  €136 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές

  Έχω ανεβάσει στο siteground ένα template woocommerce για το να φτιάξω ένα eshop. Χρειάζομαι ένα συνεργάτη με τον οποίο να προσαρμόσουμε στα ελληνικά το ήδη υπάρχον eshop και σιγά σιγά να να του δώσο&upsilon...

  €569 (Avg Bid)
  €569 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές
  search with drupal 7 Έχει λήξει left

  ...χαρακτηριστικων στην αναζήτηση που έχω ήδη στο site μου και κυρίως να δουλεύει για την Ελληνική γλώσσα. Αυτή την στιγμή η αναζήτηση είναι η solr . Θα πρέπει να αναγνωρίζε&i...

  €180 (Avg Bid)
  €180 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές

  We are in search of an experienced advisor to assist in the development of an innovative web-based wallet system targeted at developers. This project involves creating a secure, scalable wallet system with comprehensive REST API integration and a super admin panel. Scope of Work: Provide expert consultation in designing and implementing a web wallet system. Offer specialized knowledge in security, scalability, and blockchain technology. Evaluate and optimize API endpoints and overall system architecture. Assist in implementing Docker Swarm compatibility, monitoring, and logging. Requirements: Extensive experience in cryptocurrency and blockchain technology. Profound knowledge in REST APIs, security protocols, and system architecture. Ability to translate complex tec...

  €6 / hr (Avg Bid)
  €6 / hr Μέση Προσφορά
  4 προσφορές

  I opened and used an account to buy Google Search results URLs by calling (key)&cx=(cx)&start=(start)&q=(q) about 1.5 years ago. It returned 10 results for search Term Q. I haven't used it in a year. Now it fails. I want to reopen it again. It might be a previous credit card.

  €46 (Avg Bid)
  €46 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  We are in search of an experienced advisor to assist in the development of an innovative web-based wallet system targeted at developers. This project involves creating a secure, scalable wallet system with comprehensive REST API integration and a super admin panel. Scope of Work: Provide expert consultation in designing and implementing a web wallet system. Offer specialized knowledge in security, scalability, and blockchain technology. Evaluate and optimize API endpoints and overall system architecture. Assist in implementing Docker Swarm compatibility, monitoring, and logging. Requirements: Extensive experience in cryptocurrency and blockchain technology. Profound knowledge in REST APIs, security protocols, and system architecture. Ability to translate complex tech...

  €12 / hr (Avg Bid)
  €12 / hr Μέση Προσφορά
  10 προσφορές
  Web site project 6 μέρες left

  ...am looking for a web developer to create a website for my business. The main goal of the website is to serve as an Web site platform, where customers can browse and track the services . Color scheme: I am open to suggestions for the color scheme of the website. Features: I have a list of specific features that I would like to be included on the website. These include a user-friendly interface, product search and filter functionality, and a customer review section, tracking number verification . Ideal skills and experience for this job include: - Proficiency in HTML, CSS, and JavaScript - Experience in building e-commerce websites - Knowledge of web design principles and user experience - Familiarity with secure payment integration - Ability to imp...

  €464 (Avg Bid)
  €464 Μέση Προσφορά
  134 προσφορές

  BUDGET IS - $30 TO $40 I am looking for a skilled web developer to create a single-page website for my marketing agency. The main goal of the website is lead generation, so it should be designed with that in mind. Design and Style: - I am open to suggestions regarding the design and style of the website. - If you have any creative ideas or recommendations, I am willing to consider them. - The website should be visually appealing and professional to attract potential leads. Timeline: - I would like the website to be completed within 2 weeks. - It is important that the developer can work efficiently and meet the deadline. Skills and Experience: - Proficiency in web development languages such as HTML, CSS, and JavaScript. - Experience with creating single-page websites and ...

  €75 (Avg Bid)
  €75 Μέση Προσφορά
  24 προσφορές

  ...that provides information about my SkinCare Line. - The main purpose of the webpage is to provide information about the product and its benefits and rank this page high in the search engines for our keywords. There will be 5 main keywords. - I am wanting a clean and fresh design. With lots of content rich keywords. - The webpage should have a clean and fresh design, reflecting the nature of the skincare products. - The design preferences for the webpage should be creative and eyecatching but with a focus on simplicity and professionalism. - The ideal freelancer for this project should have experience in Shopify web development and SEO optimization and have a great eye for Design - They should be able to create a keyword-optimized webpage that effectively showcases the sk...

  €18 / hr (Avg Bid)
  €18 / hr Μέση Προσφορά
  39 προσφορές

  ...to sell electronics from China. The ideal candidate should have experience in developing e-commerce websites and integrating payment gateways. Requirements: - Develop an e-commerce website to sell electronics products - Integrate a payment gateway for seamless transactions - Ensure the website is user-friendly and easy to navigate - Optimize the website for search engines to increase visibility Skills and Experience: - Proficient in web development languages such as HTML, CSS, and JavaScript - Experience with e-commerce platforms such as Shopify or WooCommerce - Knowledge of payment gateway integration and secure online transactions - Familiarity with SEO best practices for website optimization Design: I am open to suggestions for the design and layout of the website. T...

  €51 (Avg Bid)
  €51 Μέση Προσφορά
  25 προσφορές

  BUDGET IS - $30 TO $40 I am looking for a skilled web developer to create a single-page website for my marketing agency. The main goal of the website is lead generation, so it should be designed with that in mind. Design and Style: - I am open to suggestions regarding the design and style of the website. - If you have any creative ideas or recommendations, I am willing to consider them. - The website should be visually appealing and professional to attract potential leads. Timeline: - I would like the website to be completed within 2 weeks. - It is important that the developer can work efficiently and meet the deadline. Skills and Experience: - Proficiency in web development languages such as HTML, CSS, and JavaScript. - Experience with creating single-page websites and ...

  €83 (Avg Bid)
  €83 Μέση Προσφορά
  33 προσφορές
  Trophy icon Metal Structures Company Site 6 μέρες left

  ...Ability to create a visually appealing and user-friendly website - Proficiency in HTML, CSS, and other web design languages Project Details: - The website will have 1-5 pages - The freelancer will need to create a design/layout for the website - The design should reflect the nature of our custom metal fabrication business - The website should be easy to navigate and showcase our services and portfolio - Integration of contact forms and call-to-action buttons will be required - The website should be mobile-friendly and responsive Please provide examples of your previous web design projects related to the metal fabrication industry. Project Overview: We are looking for an experienced freelance web developer to create a website for our industrial structures busine...

  €9 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  design a website 6 μέρες left

  I am looking for a web designer who can create website with the following specifications: Website Design: - The website will be in WP. - It should have a professional and trustworthy appearance. * Can use a theme but must be able to do this project within our budget. Skills and Experience: - Experience in designing websites that prioritize content and information sharing. - Proficiency in creating intuitive navigation systems and organizing information effectively. - Knowledge of responsive design principles to ensure the website is accessible on various devices. - Ability to incorporate appropriate visuals and graphics to enhance the user experience. - Familiarity with SEO best practices to optimize the website for search engines. Level of Complexity: - The website should ...

  €50 (Avg Bid)
  €50 Μέση Προσφορά
  30 προσφορές

  Project Description: Hello, I am seeking a skilled web developer with experience in MERN Stack (MongoDB, , React, Node.js) to create a unique and functional e-commerce platform. The aim is to develop an inspiring and differentiated platform that stands out in the digital market. Key Features of the Project:Front-End and Back-End Development: Utilizing MERN Stack for optimal performance and a seamless user experience. Standardized E-Commerce Functionalities: Inclusion of product categories, an advanced search system, and an efficient buying and selling process. Custom Innovations:Video in Ads: Integration of functionality for sellers to upload short videos of their products. Interactive Price Negotiation System: Development of a bid and counter-bid tool to enhance interac...

  €1209 (Avg Bid)
  €1209 Μέση Προσφορά
  168 προσφορές
  100 Links in just 50 USD 9 μέρες left

  Hi there! i'm expert, qualified & Experienced Freelancer in SEO service. i have 6 Year experience in this fields please share with me your new website. i can visible your website on Google. i will provide you Both of task :- 1. On page SEO . 2. Off page SEO. 3. Keyword Research 4. Content writing 5. Google search console / Yandex web master tools / Bing web Master tool. 6. Weekly work report 7. Create the Site map You can also visit on my Portfolio "www.freelancer.com/u/shahbajbagwan" and see my previous client's review. please ping me i can show you my previous work report too. Regard Shahbaj khan

  €46 (Avg Bid)
  €46 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Create website 6 μέρες left

  ...experience required: - Proficiency in web development and design - Experience in creating informational websites - Ability to translate specific design preferences into a visually appealing website - Knowledge of responsive web design principles and techniques - Familiarity with HTML, CSS, and JavaScript - Strong attention to detail and ability to meet deadlines Project deliverables: - A visually appealing and user-friendly informational website that aligns with the client's specific design preferences - Mobile responsiveness across various devices and screen sizes - Clear and concise content presentation - Integration of necessary features and functionalities, such as navigation menus, contact forms, and social media integration - Optimization for search en...

  €87 (Avg Bid)
  €87 Μέση Προσφορά
  47 προσφορές

  I am looking for an SEO expert to help improve the ranking and increase the traffic of my website. The ideal candidate should have experience in keyword targeting and be able to provide suggestions for specific keywords to target. Key requirements for the project include: - Improving website ranking on search engine result pages (SERPs) - Increasing website traffic - Enhancing the website's online presence - Conducting keyword research and targeting specific keywords Skills and experience required: - Proven track record in SEO and improving website ranking - Proficiency in keyword research and targeting - Strong analytical skills to monitor and analyze website performance - Knowledge of SEO best practices and staying updated with the latest trends and algorithms - Effectiv...

  €77 (Avg Bid)
  €77 Μέση Προσφορά
  31 προσφορές
  Search bar on home page visible on mobile and desktop 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a developer to create a search bar for our home page that is visible on both mobile and desktop devices. Features: - Auto-complete functionality for enhanced user experience - The ability to provide search suggestions to guide users in finding relevant content - Filters to allow users to refine their search results and find what they are looking for more efficiently The search bar should open into a filter similar to rough trade and other record stores. eg Compatibility: - The search bar should be compatible with all mobile/desktop devices, ensuring a consistent user experience across different platforms and screen sizes. my website is

  €23 (Avg Bid)
  €23 Μέση Προσφορά
  42 προσφορές
  build me awebsitw 6 μέρες left

  I am looking for a skilled web developer to build an e-commerce website for me. Website Type: E-commerce Design and Features: - I have a general idea of what I want for the design, but I am open to suggestions and improvements from the developer. - I would like the website to have user-friendly navigation and a clean, modern design. - It should have features such as product search, shopping cart, and secure payment options. Preferred Platform or CMS: - I am open to suggestions and recommendations from the developer. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in e-commerce website development - Experience in designing user-friendly and visually appealing websites - Knowledge of various platforms and CMS, with the ability to recommend the most suitable one for the...

  €3 / hr (Avg Bid)
  €3 / hr Μέση Προσφορά
  32 προσφορές
  website for class project 6 μέρες left

  Project Title: Website for Class Project *Need to use *sneaker website *from scratch Does not ...galleries, some interactive site customizations. Design and Layout: - The client does not have a specific design in mind but has some preferences Functionalities: - The website should have an online store feature Ideal Skills and Experience: - Web design and development Additional Notes: - The website should be visually appealing and user-friendly - The client may provide references and examples for the preferred design - The online store should have secure payment options and inventory management capabilities - The website should be optimized for search engines and have proper SEO implementation - The client may require assistance with product photography and content c...

  €76 (Avg Bid)
  €76 Μέση Προσφορά
  45 προσφορές
  website for ecommerce 6 μέρες left

  Looking for a skilled web developer to create an ecommerce website that will serve as a platform for both selling and showcasing physical goods. Requirements: - Experience in developing ecommerce websites with the ability to handle both selling and showcasing products - Proficiency in creating user-friendly and visually appealing interfaces - Knowledge of payment gateway integration and secure online transactions - Familiarity with inventory management systems to handle a large number of products - Ability to optimize the website for search engines to drive organic traffic - Experience in responsive design to ensure seamless user experience across different devices The website will primarily focus on selling physical goods. However, the estimated number of products...

  €29 (Avg Bid)
  €29 Μέση Προσφορά
  28 προσφορές

  I am looking for a freelancer who can help me automate the search in a large number of PDFs and categorize the output keyword information for data analysis purposes. Requirements: - Experience in scripting and automation - Strong knowledge of PDF processing - Proficiency in extracting and categorizing keywords - Ability to work with large datasets The project involves processing approximately 120 million PDFs and extracting keywords from them. The extracted information should be organized and categorized into a CSV file for further analysis. If you have the necessary skills and experience, please bid on this project.

  €483 (Avg Bid)
  €483 Μέση Προσφορά
  54 προσφορές
  a research proposal on stop and search in the uk 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a researcher to help me with a research proposal on the impact of stop and search on marginalized communities in the UK. The purpose of this proposal is to explore this impact and suggest reforms to the current practices. Skills and experience needed: - Strong background in social sciences or criminology - Experience with qualitative analysis - Familiarity with survey research methodology - Knowledge of marginalized communities in the UK - Ability to conduct thorough literature review and data collection - Excellent research and report writing skills The ideal candidate will be able to conduct a qualitative analysis without the need for specific data or statistics. They should have experience with survey research methodology and be able to design and conduct surv...

  €182 (Avg Bid)
  €182 Μέση Προσφορά
  13 προσφορές
  Build website with aprox 250 products 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...E-commerce website on WordPress with approximately 250 products. Skills and experience required: - Proficiency in WordPress web development - Experience in building E-commerce websites - Ability to integrate payment gateways and shopping cart functionality - Strong understanding of user experience and conversion optimization - Knowledge of SEO best practices for E-commerce websites Requirements: - Design and develop a visually appealing and user-friendly website - Integrate product descriptions and images provided by the client - Set up product categories and filters for easy navigation - Implement a secure and reliable payment system - Optimize the website for search engines to drive organic traffic - Ensure the website is mobile responsive and compatible with differen...

  €541 (Avg Bid)
  €541 Μέση Προσφορά
  327 προσφορές

  I need google stars rating appear in my google search. My website is in Wordpress See attach photo. It will explain more in details

  €96 (Avg Bid)
  €96 Μέση Προσφορά
  66 προσφορές
  E-Commerce Website Needed 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...requirements for the project include: - Designing an attractive and user-friendly website layout - Setting up a secure payment gateway for online transactions - Implementing a product catalog with detailed descriptions and images - Integrating inventory management and order tracking systems - Optimizing the website for search engine visibility - Ensuring seamless navigation and responsive design across different devices Ideal skills and experience for this job: - Proficiency in web development languages such as HTML, CSS, and JavaScript - Experience in e-commerce website development and customization - Knowledge of popular e-commerce platforms and their features - Understanding of SEO best practices to improve website rankings - Ability to create visually appealing and ...

  €87 (Avg Bid)
  €87 Μέση Προσφορά
  51 προσφορές

  I am in search of a talented and imaginative freelancer to collaborate on an exciting project involving T-shirt and hoodie designs. If you have a passion for creating eye-catching, unique designs, we want to hear from you! Style of Design: - Abstract Preferred Color Scheme: - Colorful Number of Design Concepts: - More than 6 Ideal Skills and Experience: - Strong portfolio showcasing abstract designs - Proficiency in creating colorful designs - Ability to generate more than 6 design concepts - Attention to detail and creativity in creating eye-catching designs - Experience in T-shirt and hoodie design is a plus

  €16 (Avg Bid)
  €16 Μέση Προσφορά
  16 προσφορές
  Rank Google My Business Page in top 3 search result in a week 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for an experienced SEO expert who can help me rank my Google My Business page in the top 3 search results within a week. My page is currently ranked, but it is not in the top 3. Skills and Experience: - Strong knowledge and experience in SEO techniques and strategies - Proven track record of successfully ranking Google My Business pages - Familiarity with the services industry - Ability to optimize content and keywords for improved search rankings - Proficiency in using SEO tools and analytics to track progress - Excellent communication and collaboration skills Please provide examples of previous projects and their results.

  €43 (Avg Bid)
  €43 Μέση Προσφορά
  38 προσφορές
  E-commerce website design 6 μέρες left

  I am looking for a skilled web designer to create an e-commerce website using the Shopify platform. The primary goal of the website is to sell products, and I plan to list between 51-100 products on the site. Skills and experience required for this project include: - Proficiency in Shopify and experience in designing e-commerce websites - Knowledge of best practices for user experience and conversion rate optimization - Ability to create visually appealing and mobile-responsive designs - Understanding of SEO principles to optimize the website for search engines - Familiarity with integrating payment gateways and setting up product categories and filters - Strong attention to detail to ensure accurate product listings and smooth checkout process If you have previous experi...

  €107 (Avg Bid)
  €107 Μέση Προσφορά
  36 προσφορές
  domain redirect 301, cloudflare, google search console 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  this is not easy to explan and make you understand no programmer understand just re-direction to other domain .com --> .club Ideal Skills and Experience: - Experience with domain redirect 301 - Knowledge of Cloudflare and Google Search Console

  €19 / hr (Avg Bid)
  €19 / hr Μέση Προσφορά
  39 προσφορές

  I am seeking a Search Engine Optimization (SEO) expert to help me achieve my specific goals for my Tech/B2B website. My main goal is to increase website traffic and improve search engine rankings in order to drive more conversions and sales. Ideal Skills and Experience: - Proven track record of successfully increasing website traffic and improving search engine rankings - Deep understanding of SEO best practices and algorithms - Experience working with Tech/B2B industries - Ability to conduct thorough keyword research and analysis - Strong analytical skills to track and measure the success of the SEO efforts - Ability to provide recommendations and implement on-page and off-page optimization strategies - Knowledge of technical SEO and website optimization techniques ...

  €7 - €17
  Προεξέχον Σφραγισμένο ΣΜΓ
  €7 - €17
  9 προσφορές
  Landing page design and SEO 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a skilled ...the actual site. Just the design and SEO. Main goal: - Increase sales SEO techniques: - Keyword optimization - Backlink building Timeline: - Flexible timeline Ideal Skills and Experience: - Proficiency in web design - Strong knowledge of SEO techniques and best practices - Experience in lead generation and increasing sales through landing page design - Creativity in designing visually appealing and user-friendly landing pages - Ability to conduct keyword research and implement effective keyword optimization strategies - Expertise in building high-quality backlinks to improve search engine rankings and organic traffic If you have the necessary skills and experience, please submit your proposal with examples of your previous work and a timelin...

  €1813 (Avg Bid)
  €1813 Μέση Προσφορά
  191 προσφορές

  We are looking for a skilled web developer to create a portfolio website for our dance company. The website should showcase our dance performances, classes, and events. Design and Features: - I have some ideas for the design, but I am open to suggestions from the freelancer's expertise. - The website should have a modern and visually appealing design that reflects the energy and creativity of our dance company. - It should have a user-friendly interface and be responsive on all devices. - We would like to include sections for our dance performances, classes, and events, with the ability to add new content easily. - The website should also have a contact form and links to our social media profiles. Color Scheme and Branding: - We have specific color scheme and branding g...

  €146 (Avg Bid)
  €146 Μέση Προσφορά
  34 προσφορές

  ...looking for a developer who can add a Mapbox Address Search Box (with autocomplete) to an existing website widget (javascript) The new search box needs to be able to search using a UK address (and fly to the location entered on the map), calculate the distance from the searched address to the addresses of shops from the database and order the stores in the listings results section, closest first and furthest away last. Skills and experience required: - Proficiency in Mapbox and integrating address search functionality - Strong knowledge of web development languages (JavaScript) - Experience with website widget customization and integration - Ability to work with existing design specifications and implement a specific design for the Search Box ...

  €55 (Avg Bid)
  €55 Μέση Προσφορά
  19 προσφορές
  Genealogy website 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Genealogy Website - Looking for a skilled developer to create a genealogy website with the following features: - Family tree visualization - Ancestry search functionality - Personalized user profiles - The website should have a membership function to allow users to create accounts and access additional features. - It is important for the website to be mobile-friendly to ensure easy access and navigation for users on their mobile devices. - Ideal skills and experience for this job include: - Proficiency in web development languages such as HTML, CSS, and JavaScript - Experience in creating interactive visualizations and search functionalities - Familiarity with user authentication and membership systems - Knowledge of responsive design principles fo...

  €188 (Avg Bid)
  €188 Μέση Προσφορά
  74 προσφορές
  Fetch BBR data from datafordeler.dk 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Fetch BBR data from I am lo...The ideal candidate for this project should have experience in PHP programming language. The script MUST be in PHP - i need to fetch property data on a given property. The user must be able to search for a specific porperty and the script should look this up on and give me information about the property in an array so I can use it further on. No need for the HTML coding - just PHP script. Requirements: - Fetch property information from - Convert the fetched data into a JSON array format Skills and Experience: - Proficient in PHP programming language - Experience in web scraping and data extraction - Familiarity with data formats such as JSON - Attention to detail and ability to accurately fetch and convert data

  €150 (Avg Bid)
  €150 Μέση Προσφορά
  54 προσφορές
  Nada H. @dodohelmi254 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am in need of assistance with3D Specific requirements include: - Designing and developing a responsive and user-friendly website - Integrating necessary features and functionalities - Ensuring the website is optimized for search engines - Implementing a secure payment gateway The project must be completed within a timeline of 1-2 weeks. Ideal skills and experience for this job: - Proficiency in web development languages such as HTML, CSS, and JavaScript - Experience with content management systems such as WordPress or Magento - Knowledge of SEO best practices - Familiarity with payment gateway integrations Please reach out to me via chat to discuss the project details further.

  €9 - €28
  Σφραγισμένο
  €9 - €28
  4 προσφορές

  I'm Atul Vishwakarma, a skilled web developer (HTML, CSS, JS, PHP), SEO expert, and graphic designer. My focus is on creating visually appealing, functional websites and optimizing them for search engines. With a passion for design and a commitment to client satisfaction, I bring a comprehensive skill set to elevate your online presence. Let's collaborate to make your digital projects stand out!

  €11 (Avg Bid)
  €11 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές
  download, scrap website product 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...images and text data to be scraped. Website: []=sold&submit_search=Search Only need all Sold Items, ~10512 items with product page, for example: Output: html, js,css,images For full local offline use. Skills and expertise required: - Web scraping - Data extraction - Experience with downloading and organizing images and text - Familiarity with the specific website mentioned (will be provided upon hiring) I am open to suggestions and ideas to improve the project, but I already have a specific website in mind that I would like to focus on. The ideal candidate should have experience in web scraping and be able to efficiently extract and organize both images and text data

  €24 (Avg Bid)
  €24 Μέση Προσφορά
  34 προσφορές

  We are in search of a talented freelancer to refine and elevate our website, focusing on both aesthetic and functional improvements. The existing template lays a strong foundation, but we believe it can be further optimized for a crisp, professional appearance. Below are the key tasks that we'd like you to undertake: 1. Theme Refinement: * Adjust the theme to enhance its overall crispness and professionalism. * Fine-tune design elements for a visually appealing and cohesive look. * Adjust the header and footer settings so that they're styled correctly. 2. Image Optimization: * Reformat all images for optimal loading times without compromising quality. 3. Home Page Enhancements: * Replace the background of the "have a question?" section with a visually appealin...

  €170 (Avg Bid)
  €170 Μέση Προσφορά
  122 προσφορές

  Our developer needs help with the Core Web Vitals of our Laravel website www.50languages.com. We will give you access to the Google Search Console and to our server. Key Requirements: - Experience with Laravel framework - Strong knowledge of Core Web Vitals and performance optimization techniques - Ability to optimize both mobile and desktop performance Key Responsibilities: 1. Identify performance issues affecting Core Web Vitals (Largest Contentful Paint, First Input Delay, and Cumulative Layout Shift). 2. Develop and implement solutions to optimize website speed, responsiveness, and visual stability. 3. Refactor existing Laravel codebase to improve efficiency. 4. Collaborate with our developer and sharing the screen. (Indian Standard Time IST time zone). ...

  €13 / hr (Avg Bid)
  €13 / hr Μέση Προσφορά
  105 προσφορές
  Content Website 5 μέρες left

  Project Title: Content Website Introduction: I am looking for a skilled web developer to create an informative content website targeting the general public. Although I have some ideas for the design and layout, I am open to suggestions from the freelancer. Project Requirements: 1. Design and Layout: - Develop a visually appealing and user-friendly website design. - Incorporate my ideas for the design and layout, ensuring they align with the website's informative nature. - Provide suggestions and recommendations for improvements based on your expertise. 2. Content Management: - Implement a robust content management system (CMS) that allows me to easily update and manage the website content. - Ensure the CMS supports various media formats, such as text, images,...

  €429 (Avg Bid)
  €429 Μέση Προσφορά
  133 προσφορές
  Website for e commerce 5 μέρες left

  I am looking for a skilled web developer to create an e-commerce website that focuses on selling clothing and fashion products. The main purpose of the website is to provide a platform for customers to browse and purchase these products. Skills and Experience Required: - Strong experience in developing e-commerce websites, preferably with a focus on fashion and clothing - Proficiency in integrating payment gateways into websites - Knowledge of user-friendly and visually appealing website design - Ability to optimize the website for search engine visibility and performance - Familiarity with responsive design to ensure compatibility across different devices Key Requirements: 1. E-commerce Functionality: - The website should have a secure and user-friendly checkout process, a...

  €267 (Avg Bid)
  €267 Μέση Προσφορά
  50 προσφορές
  RegTech Product MVP 5 μέρες left

  ...industry certification; this enables some value add for management reporting for the clients and auditors in the future. So in short our MVP needs to: • Be available through a web portal via account setup, payment option and login credentials; • Be a web based spreadsheet with up to 300 questions to answer; • Be a doc/evidence store to capture information provided by the clients; • Be able to generate compliance readiness reports and diagrams to demonstrate compliance • Be secure, as the data being supplied is confidential; The next iteration of the product, will require the creation of some type of in document search which will seek out the right information from the submitted documentation, in line with the requirement of any applicable ...

  €9365 (Avg Bid)
  €9365 Μέση Προσφορά
  70 προσφορές
  Web App Development for Events and Weddings Marketplace 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  We are searching for a skilled web application developer to build a marketplace platform for events and weddings, similar to Bride Story and Eventbrite. This web application will serve as a comprehensive solution for individuals and businesses to discover, plan, and book a wide range of services and vendors for their special occasions. Responsibilities: - Develop a visually appealing and user-friendly marketplace web application - Implement crucial features such as vendor listings, search and filtering options, online booking and payment system, reviews and ratings, and user profiles - Ensure seamless integration with third-party service providers and APIs - Optimize the web application for performance and security Required Skills: - Proficiency in ...

  €43 / hr (Avg Bid)
  €43 / hr Μέση Προσφορά
  178 προσφορές
  Integration api flight search for metasearch website 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for someone with skills with the GDS amadeus, saber and travelport APIs, I want to create a search engine for flights and affiliation concepts

  €1278 (Avg Bid)
  €1278 Μέση Προσφορά
  81 προσφορές

  Social Media Marketing with campaign, 3D logo, Whatsupp, catalogs, company profile and website modification, professional writing, Goggle search campaign, Google SEO - I am looking for a freelancer who can handle social media marketing and Google SEO for my business. - The main social media platform that I currently use for my business is Instagram and Facebook - I would like new content to be posted on a daily basis to keep my audience engaged and updated. - My main goal for social media marketing, Google search campaign, and Google SEO is to boost product sales. - The ideal freelancer for this job should have experience in social media marketing, Google search campaign and Google SEO. - Professional campaign writer Arabic and English - Professionally WhatsApp acco...

  €1063 (Avg Bid)
  €1063 Μέση Προσφορά
  29 προσφορές
  Search and product page 8 μέρες left

  Hello, I went through your Job Posting and it seems like we can work together as I have the required skills which you have mentioned in the posting. I develop web applications and websites using PHP/MYSQL, Wordpress, Bootstrap, HTML/CSS, Shopify, Laravel. I am sharing some of my previous works, please have a look at them 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. I will be happy to discuss further on your project, and

  €139 (Avg Bid)
  €139 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  ...with finding my website on Google. The specific issue is that my website is not showing up in search results. Skills and Experience: - Proficiency in SEO techniques and strategies to improve website visibility and search engine ranking - Knowledge of Google algorithms and guidelines - Experience in optimizing website content, meta tags, and keywords - Familiarity with website indexing and sitemaps - Ability to troubleshoot and identify any technical issues that may be affecting the website's visibility on Google In addition to fixing the search result issue, I also need assistance in linking buttons on my website to communicate with the contact form. Skills and Experience: - Competence in web development with the ability to integrate contact forms an...

  €89 (Avg Bid)
  €89 Μέση Προσφορά
  51 προσφορές

  Κορυφαία web search Άρθρα Κοινότητας