Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  7,391 uml design δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR

  ...αρχεία (εκτός αν έχουν κάνει χρήση των εξωτερικά αρχεία, όπως εικόνες ή κλιπ ήχου, οπότε αυτές πρέπει να περιλαμβάνονται). Είναι δική σας ευθύνη να εξασφαλίσει ότι όλ&alpha...

  €186 (Avg Bid)
  €186 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές

  ...Request: - Manages user requests and coordinates interactions between the user and the system. 10. Security/Handling Security: - Focuses on implementing security measures against XSS, CSRF, SQL injection, and more. - Utilizes techniques like try-catch and prepared statements for enhanced security. ### Documentation and UML Requirements: To maintain clarity and facilitate collaboration, comprehensive documentation and Unified Modeling Language (UML) are indispensable for the project. Ensure the following are prepared: - Use Case Diagram: - Illustrates interactions between users and the system. - Activity Diagram: - Represents the flow of activities within the system. - Class Diagram: - Depicts the structure of the system's classes and their relat...

  €12 / hr (Avg Bid)
  €12 / hr Μέση Προσφορά
  13 προσφορές

  I am looking for a PHP developer with experience in object-oriented programming, SQL, Bootstrap, and UML to create a Member/Admin backoffice. The project needs to be completed within a week. Functionalities: - User management: The backoffice should allow for the management of user accounts, including registration, login, and password retrieval. Integration: - Yes, with an existing system: The backoffice needs to be integrated with an existing system to ensure seamless communication and data transfer. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in PHP 8.0: The developer should have strong knowledge and experience in PHP 8.0 to develop the backoffice functionalities. - Object-Oriented Programming (OOP): A solid understanding of OOP principles is required to ensure the code is well-s...

  €63 / hr (Avg Bid)
  €63 / hr Μέση Προσφορά
  16 προσφορές

  Preciso fazer um diagrama de estados simples para a faculdade, conforme as orientações da imagem

  €26 (Avg Bid)
  €26 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές
  Real-World UML Project for parking management Software System 3 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Real-World UML Project for Parking Management Software System Scope: - The project involves developing a parking management software system for a single parking lot. Functionalities: - The main functionality required is payment processing for the parking system. Software Development Methodology: - The preferred software development methodology is not specified. Ideal Skills and Experience: - Experience in developing real-world UML projects for parking management software systems. - Proficiency in payment processing integration. - Knowledge of software development methodologies, including Waterfall, Agile, and Scrum.

  €89 (Avg Bid)
  €89 Μέση Προσφορά
  15 προσφορές
  UML diagrams In Astah 1 μέρα left

  Project Title: UML Use Case Diagram for Specific Project I am in need of a freelancer who can create a UML Use Case Diagram for a specific project. I need a total of 4 diagrams, use case , class diagram , Sequence diagram and State Machine diagram. using only ASTAH Skills and Experience Required: - Proficiency in UML diagrams, specifically Use Case Diagrams - Experience in using Astah software - Strong understanding of software development and project requirements Project Requirements: - Develop a UML Use Case Diagram for a specific project or system - The specific project or system details will be provided by the client - The Use Case Diagram should accurately represent the functionalities and interactions of the system Deadline: - The project must be comp...

  €23 (Avg Bid)
  €23 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές

  Hi I have 2 tasks 1) fix 2 bugs in reactJS website - Budget 20$ - Duration 2 days 2) Create Full documentation for my project (UML designs and project directory structure) - Budget 150$ - Duration 2 weeks If u agree my budget and time duration make your bid with same time and budget. I will ignore all other bids

  €119 (Avg Bid)
  €119 Μέση Προσφορά
  26 προσφορές
  Unified modeling language Έχει λήξει left

  I am looking for an experienced software developer or engineer to work with me on a project that requires the use of Unified Modeling Language (UML). The purpose of UML in this project is to facilitate the software development and testing processes. I am looking for a UML diagram that includes both a high-level overview as well as some specific details and elements, for a balanced result. The preferred format for the UML diagrams is an editable file such as Visio or Lucidchart. If you are experienced in creating UML diagrams and have the necessary skills for this project, please reach out to me. I am excited to hear from you!

  €23 / hr (Avg Bid)
  €23 / hr Μέση Προσφορά
  37 προσφορές
  SFX Software & BalanceBit Software Έχει λήξει left

  Need an expert who is expected to develop a set of requirements and UML models on BalanceBit software & expected to develop a set of requirements and UML models of SFXfridge software.

  €18 (Avg Bid)
  €18 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές
  Looking for a Diagram Expert Έχει λήξει left

  I'm in search of an experienced expert specializing in diagram creation. I'm working on a project and need professionally designed diagrams, particularly UML diagrams or BPMN. These diagrams are meant to illustrate the operations and processes of a software.

  €23 (Avg Bid)
  €23 Μέση Προσφορά
  13 προσφορές

  Requirements: - Proficiency in Python and object-oriented programming. - Strong understanding of class design and interaction. - Experience in implementing systems with multiple classes. Deliverables: - Well-documented Python code for each of the required classes. - A functional library record system that demonstrates the interaction between classes. - Clear and concise documentation explaining the functionality of each class. - UML diagram with all classes

  €73 - €73
  €73 - €73
  0 προσφορές

  The task will consist of: 1. drawing short UML class diagrams (the classes are written in Python) 2. writing explanations for the questions posed 3. writing short code For more information feel free to contact me.

  €19 (Avg Bid)
  €19 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές
  Technical content writing Έχει λήξει left

  Technical content writer who has computer science background. I am looking for an experienced technical content writer who also has a programmer mindset. Candidate must have written multiple content in the software engineering field who knows about graph theory algorithms, UML State chart Diagram, its layouts , Graph Data structure and data visualization tool. The ideal candidate should have a strong background in graph Layout algorithms and UML state chart Diagram and be able to write advanced level content. PLEASE DO NOT APPLY FOR THIS POST IF YOU DO NOT HAVE EXPERIENCE IN SUCH PROJECT please find link for Details requirement: I would like to have daily 10 min quick call with content writer

  €266 (Avg Bid)
  €266 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές

  I am looking for a technical drawing maker for my software project. I specifically need UML diagrams to be created. I am open to suggestions for the software used to create the diagrams, so the freelancer's expertise in this area is important. The project will require creating 4-7 diagrams in total.

  €28 (Avg Bid)
  €28 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές
  Development Έχει λήξει left

  Algorithm Development for graph layout I am looking for a Java/JavaScript developer who is good in GRAPH DATA STRUCTURE and graph Theory and developing Data visualization software for graph layout diagram. who has done research on UML diagram (state chart Diagram). Who is familiar with ALGORITHMS used in graph layout. Please find attachment and PLEASE DO NOT APPLY FOR THIS POST IF YOU DO NOT HAVE EXPERIENCE IN SUCH PROJECT

  €164 (Avg Bid)
  €164 Μέση Προσφορά
  18 προσφορές

  Looking for Solution Architect who can provide the below training - using 's. such as flowcharts, UML diagrams, network diagrams, and below • how to design OCI-based solutions and represent them visually using draw.io. how to design AWS-based solutions and represent them visually using draw.io. • how to Explore scenarios where hybrid cloud (integrating on-premises and cloud resources) or multi-cloud (using multiple cloud providers) solutions are required. • how to depict hybrid and multi-cloud architectures in draw.io. • Work on real-world cloud solution design scenarios and create architecture diagrams using draw.io. • Analyze existing cloud-based systems and represent their architecture and components visually.

  €167 (Avg Bid)
  €167 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές
  €23 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές

  ...software. . Contiene los casos de negocio (flujo de trabajo), el modelo de dominio. Modelo de requisitos: . Con el modelo de dominio (diagrama de clases UML) se realizan trabajos de ingeniería de software para integrar y digitalizar información, y simplificar y automatizar procesos, mediante la aplicación de la abstracción, la herencia y el polimoshismo. . Luego de la ingeniería de software, se desarrollan los modelos conceptuales (diagrama de clases UML, para cada objeto de información o documento comercial), el modelo de casos de uso (diagrama de casos de uso UML para cada flujo de trabajo). , el modelo de dependencia (diagrama de componentes UML, para determinar la relación entre todos los modelos conceptua...

  €409 (Avg Bid)
  €409 Μέση Προσφορά
  16 προσφορές
  uml designer Έχει λήξει left

  I'm looking for a UML designer to help me to design diagrams for a blockchain based decentralised application. You should have some knowledge of blockchain and smart contracts , since the application is based on a public blockchain architecture. Primarily, I need system component diagrams. It is for a school project nothing major. The project will involve outlining the individual components of the system and developing a structure which can be assessed and understood more easily. You will need to have a good knowledge of UML diagrams to be able to accurately define this system in a diagram. It's important that you are highly experienced in designing class diagrams and creating diagrams for complex systems. I need someone who is able to work efficiently w...

  €80 (Avg Bid)
  €80 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές

  ...concept of object orientation 1.3 Phases in the object-oriented development process 1.4 Basic principle of object-oriented system development Lecture 2: 2. Introduction to Object-Oriented Modeling 2.1 Structuring Problems with Classes 2.2 Identifying Classes 2.3 Attributes as properties of classes 2.4 Methods as functions of classes 2.5 Relationships between classes 2.6 Unified Modeling Language (UML) Lecture 3: 3. Programming Classes in Java 3.1 Introduction to the Java programming language 3.2 Basic elements of a class in Java 3.3 Attributes in Java 3.4 Methods in Java 3.5 main method: starting point of a Java program Lecture 4: 4. Java Language Constructs 4.1 Primitive data types 4.2 Variables 4.3 Operators and expressions 4.4 Control structures 4.5 Packages and visibili...

  €242 (Avg Bid)
  €242 Μέση Προσφορά
  22 προσφορές

  ...Software Engineering Field (UML State chart Diagram layouts) I am looking for an experienced technical content writer who specializes in UML state chart Diagrams in the software engineering field, who understands different layout algorithms. The ideal candidate should have a strong background in graph Layout algorithms for laying out state chart Diagram and be able to write advanced level content. Specifics: - Content Topic: The main focus of the content will be on graph layout of UML State Chat Diagrams and layout algorithms - Level: The content should be targeted towards advanced level readers who already have a solid understanding of software engineering concepts. - Format: The content should be in the form of explanations, providing clear and concise explanat...

  €136 (Avg Bid)
  €136 Μέση Προσφορά
  17 προσφορές
  UML Diagram Έχει λήξει left

  I am looking for a freelancer who can create a moderately detailed Class Diagram for my project. The ideal candidate should have experience in UML and be able to incorporate specific components that I will provide. The Class Diagram should provide a clear and comprehensive overview of the project, without being overly detailed. The diagram will serve as a visual representation of the project's structure and relationships between classes.

  €22 (Avg Bid)
  €22 Μέση Προσφορά
  17 προσφορές

  We seek an excellent developer with experience in drawing UML drawings and XML coding. You must have done this work before. Please ensure that your knowledge, skills, and experience are up-to-date to minimise the risk of this project going wrong or taking more time than it should. * Scope * 1. Work closely with the CEO to visualise and specify the requirements 2. Draw the agreed UML diagram 3. Ensure the UML diagrams is in the XML format * Out of Scope 1. Any development work - we have the solutions already * Expected timeline: 1-2 days * * Our Tech * Very flat on purpose Windows, Google Cloud, Google Suite, Python, Langchain, MongoDB * Standard Critical Expectations For All Dev Roles* 1. Fully understand the requirements 2. Provide the solutions / work issues o...

  €150 (Avg Bid)
  €150 Μέση Προσφορά
  14 προσφορές

  ...A house renting system where you can let visitors rent their houses (similar to airbnb). A learning app for making flashcards A solution where you can make word flashcards for learning e.g., languages, record the words in original language and English (or Norwegian) In addition, a short documentation of 1000-3000 words (in English) must be written, which preferably includes some diagrams, e.g., UML. Requirements Create an MVP (Minimum Viable Product) solution of one of the tasks described earlier. An MVP solution is a "proof of concept" solution that shows that the application's functionality is technically possible. Solution may experience some small bugs if it is used in slightly unexpected ways, or have a slightly weak UX, etc. The solution must be created in ...

  €796 (Avg Bid)
  €796 Μέση Προσφορά
  84 προσφορές

  ...A house renting system where you can let visitors rent their houses (similar to airbnb). A learning app for making flashcards A solution where you can make word flashcards for learning e.g., languages, record the words in original language and English (or Norwegian) In addition, a short documentation of 1000-3000 words (in English) must be written, which preferably includes some diagrams, e.g., UML. Requirements Create an MVP (Minimum Viable Product) solution of one of the tasks described earlier. An MVP solution is a "proof of concept" solution that shows that the application's functionality is technically possible. Solution may experience some small bugs if it is used in slightly unexpected ways, or have a slightly weak UX, etc. The solution must be created in ...

  €2413 (Avg Bid)
  €2413 Μέση Προσφορά
  90 προσφορές

  ...site: c'est le meme sur le site [login to view URL] (alerte + auto saisie des informations dans le formulaire + auto saisie recaptcha + si on peut éviter le selfie aussi ) c'est tout vous pouvez voir le model du formulaire sur le site : [login to view URL] Compétences : PHP, JavaScript, Conception UML, Logiciel de Forum En voir plus : installer java script joomla, wallpaper site script, perl script ftp file, vshare script, script myspace musik, script php flash formulaire, script php importer les contact yahoo, script formulaire multiple email, extraire des informations des pages web script php, script php formulaire evaluation, php shopping cart script visa, formulaire demande emploi, les demande

  €140 (Avg Bid)
  €140 Μέση Προσφορά
  18 προσφορές

  Buscamos un excelente desarrollador con experiencia en la creación de diagramas UML y codificación XML. Debe haber realizado este tipo de trabajo antes. Por favor, asegúrese de que sus conocimientos, habilidades y experiencia estén actualizados para minimizar el riesgo de que este proyecto salga mal o tome más tiempo del necesario. *Alcance * en estrecha colaboración con el CEO para visualizar y especificar los requisitos. el diagrama UML acordado. de que los diagramas UML estén en formato XML. *Fuera de alcance * trabajo de desarrollo, ya que ya contamos con las soluciones. Línea de tiempo esperada: 1-2 días * Nuestra Tecnología * Muy sencilla a propósito. Windows, Google Cloud, Goo...

  €230 (Avg Bid)
  €230 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  We seek an excellent developer with experience in drawing UML drawings and XML coding. You must have done this work before. Please ensure that your knowledge, skills, and experience are up-to-date to minimise the risk of this project going wrong or taking more time than it should. * Scope * 1. Work closely with the CEO to visualise and specify the requirements 2. Draw the agreed UML diagram 3. Ensure the UML diagrams is in the XML format * Out of Scope 1. Any development work - we have the solutions already * Expected timeline: 1-2 days * * Our Tech * Very flat on purpose Windows, Google Cloud, Google Suite, Python, Langchain, MongoDB * Standard Critical Expectations For All Dev Roles* 1. Fully understand the requirements 2. Provide the solutions / work issues ...

  €162 (Avg Bid)
  €162 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές
  UML Diagram and logic Έχει λήξει left

  Hi I need a logic for backend program...I would developt it on Golang or Java but I need the uml diagram a understand logic for do it.

  €6 / hr (Avg Bid)
  €6 / hr Μέση Προσφορά
  22 προσφορές
  Uml 2.0 SPEM EPFC Έχει λήξει left

  Metamodel with SPEM the MAGERIT v 3.0 risk analysis and management methodology. The meta-model of the Magerit v3 methodology must be made using the SPEM Process Modeling language and the EPFC tool. The MAGERIT methodology is a formal method for investigating the risks posed by information systems and recommending appropriate measures to control these risks. The fundamental elements to take into account for this metamodeling of the current version of MAGERIT are available at the link (spanish, can be translated in English al the top of page): As metamodeling deliverables, the following must be delivered: . - SPEM library file (XMI files) with all the contents defined for the methodology. . - Web created from the tool as a result of selecting a configuration of the created metamodel. . - Ex...

  €14 (Avg Bid)
  €14 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές

  Buscamos un excelente desarrollador con experiencia en la creación de diagramas UML y codificación XML. Debe haber realizado este tipo de trabajo antes. Por favor, asegúrese de que sus conocimientos, habilidades y experiencia estén actualizados para minimizar el riesgo de que este proyecto salga mal o tome más tiempo del necesario. *Alcance * en estrecha colaboración con el CEO para visualizar y especificar los requisitos. el diagrama UML acordado. de que los diagramas UML estén en formato XML. *Fuera de alcance * trabajo de desarrollo, ya que ya contamos con las soluciones. Línea de tiempo esperada: 1-2 días * Nuestra Tecnología * Muy sencilla a propósito. Windows, Google Cloud, Goo...

  €143 (Avg Bid)
  €143 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές

  I am looking for a freelancer who can help me convert a Swagger files into UML to be seen in draw io. I already have the Swagger files ready(Json), and the purpose of converting it to UML is to better understand the system architecture. See JSON in attachment. Skills and experience needed for this project include: - Strong knowledge of UML and system architecture - Experience working with Swagger files and API documentation The ideal candidate should be able to efficiently convert the Swagger file to UML to be view in drawio, providing clear and concise representations of the system architecture. Additionally, attention to detail and the ability to accurately document the system for future reference is crucial.

  €155 (Avg Bid)
  €155 Μέση Προσφορά
  20 προσφορές
  UML daigram Έχει λήξει left

  I am looking for a freelancer who can create a Class Diagram for a moderately complex system. I am open to suggestions and do not have any specific requirements or preferences. The ideal candidate should have experience in creating UML diagrams, specifically Class Diagrams.

  €19 (Avg Bid)
  €19 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές
  Uml diyagramları çizimi Έχει λήξει left

  Bir rest api için Usecase ,acturty,class,sequencei ve deployment uml diyagramlarına ihtiyacım var

  €18 (Avg Bid)
  €18 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές
  UML SPEM and PSP/TSP Έχει λήξει left

  PART 1. Metamodel with SPEM the MAGERIT v 3.0 risk analysis and management methodology. The meta-model of the Magerit v3 methodology must be made using the SPEM Process Modeling language and the EPFC tool. As metamodeling deliverables, the following must be delivered: . - SPEM library file (XMI files) with all the contents defined for the methodology. . - Web created from the tool as a result of selecting a configuration of the created metamodel. . - Explanatory document with the solution adopted (SPEM/EPFC structure chosen, elements defined in the library, elements defined in processes, decomposition carried out, diagrams carried out, etc.). The format of this document is free. PART 3. SEI models. Introduction of personal management of software development. Create a practical use guide f...

  €12 (Avg Bid)
  €12 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές
  €17 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές

  I am looking for a Syste...degrees who will be ready to make a training interview for our colleague (system analyst) who is going to an interview with a foreign customer. Therefore, we are looking for an expert who knows the same technologies that the customer requires. At the same time, it is important for us that the expert speaks good English. The required stack for our colleague to ask: REST API, SOAP, MSA, DBMS, SQL, BPMN, UML, XML, XED, JSON, Swagger, Agile, Scrum, message brokers. In case you are interested, we will invite you to an online meeting, where you will ask questions on the above stack during an hour, and then write feedback on how professionally the person answered the questions, whether he understood your speech well, was he sure and so on. Looking forward to yo...

  €15 (Avg Bid)
  €15 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές

  ...explain what limitations in the ER model restrict you from representing your model. You must use UML notation and the diagramming tool Lucidchart to draw your diagram. Your diagram must be drawn to a high standard with minimal clutter. You are not required to map the ER model to relational model. A special note: This is an open-ended question with many different models that can be derived. Your model is assessed based on how accurately it represents business rules described above. Task 2: Designing an Entity-Relationship Model Part A: Initial Design Sunny Holidays Case Study Sunny Holidays is an Australian travel company that allows customers to book holiday packages. You are asked to design a database for managing customer bookings. Requirements for the da...

  €14 (Avg Bid)
  €14 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές
  Lambada serverless Έχει λήξει left

  ...Lambda, SNS/SQS, S3, RDS/DynamoDB/Neptune, CloudWatch, AWS CLI Possess technical skills and experience in the virtual infrastructure domain, specifically Amazon Web Services. Design and development experience in building and monitoring microservices Working experience on CI/CD using Jenkins/AWS Code pipeline Demonstrated experience in developing full stack solutions using NodeJS. Fundamentals in OO and computer science foundation principles. Working knowledge of distributed architectural design patterns Working knowledge of automated testing Knowledge of systems analysis and design (including OOAD and UML), and database design Knowledge of software development lifecycle and modern software engineering principles and practices Preferred Skills: Experie...

  €39 / hr (Avg Bid)
  ΣΜΓ
  €39 / hr Μέση Προσφορά
  36 προσφορές

  ...for UML diagram designing. The ideal candidate should have a strong understanding of UML diagramming concepts and experience in developing Android applications. The user should be able to save the files on a server that can be accessed by team members. User Interface Design: - The client prefers a minimalistic and clean design for the user interface. Integration with Third Party Services: - While integration with third party services is not required initially, it may be needed in the near future. Therefore, the developer should be familiar with integrating third party services into Android applications. Diagram Export Options: - The client did not specify any preferences for diagram export options. Overall, the application should provide a user-friendly e...

  €410 (Avg Bid)
  €410 Μέση Προσφορά
  30 προσφορές

  Design and Implementation of Park Exchange Management System I am looking for a skilled freelancer to design and implement a park exchange management system. The system should have the following specific features: - Reservation System: The system should allow users to make reservations for parks. Preferred Platform: - I have a recommended platform for the park exchange management system. API Development: - The program will use NodeJS, Firestore and retool() Ideal Skills and Experience: - Experience in designing and implementing reservation systems. - Intermediate knowledge of API development. - Attention to detail and ability to create user-friendly interfaces. - Knowledge of scientific writing, report writing, UML diagrams The task is a basic park-swapping appli...

  €131 (Avg Bid)
  €131 Μέση Προσφορά
  22 προσφορές
  Flowcharts and UML diagrams Έχει λήξει left

  ...freelancer who is skilled in creating and modifying process flowcharts and UML diagrams. The ideal candidate should have experience in working with process flowcharts and be familiar with the concepts of UML diagrams. Project Requirements: - Create or modify 4-7 process flowcharts and UML diagrams - The flowcharts should be visually appealing and easy to understand - The UML diagrams should accurately represent the system's structure and relationships Skills and Experience: - Proficiency in creating process flowcharts and UML diagrams - Strong understanding of process mapping and system design - Experience in modifying existing flowcharts and UML diagrams - Knowledge of software tools for creating flowcharts and UML diagram...

  €18 (Avg Bid)
  €18 Μέση Προσφορά
  15 προσφορές

  ...relationship and communications should be especially easy and efficient. To give you an idea of the level of precision that I have prepared the requirements; I have prepared a 40-page Product Requirements Document (PRD) of the MVP which contains about 25-30 screens of multiple functions, a simple Figma file with about 60 screens with interactions to give you the UI and UX of the MVP, and a simple UML diagram of how I believe the database might look like. I have attached in this project request, the first 10 pages of the PRD and some screens of the MVP from the Figma file. Please feel free to browse through them to understand the expectations of the project. You can basically understand that the MVP which is expected to be developed will be a trimmed down version of Inst...

  €952 (Avg Bid)
  €952 Μέση Προσφορά
  69 προσφορές
  Logging and monitoring system Έχει λήξει left

  I am looking for a freelancer to design an UML diagram and write the functional requirements for a logging and monitoring system that I have attached in the files. Ideal skills and experience for this project include: - Proficiency in developing real-time monitoring systems - Experience with the preferred technology or platform - Strong understanding of user access control features and implementation

  €17 (Avg Bid)
  €17 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  AWS Cloud Devops Έχει λήξει left

  ...4 years of cloud software development experience (AWS preferred) · Demonstrated understanding of software design, analysis and programming using Node.js and Typescript · Experience developing software in a serverless cloud environment (AWS preferable) · Experience defining, implementing, and testing RESTful APIs · Experience with AWS services (APIGateway, DynamoDb, S3, Kinesis) · Demonstrated ability in supporting customers and/or internal teams supporting software under customer usage scenarios · Demonstrated understanding of cloud software architectures · Experience solving problems following SOLID and OO design principles · Demonstrated experti...

  €2271 (Avg Bid)
  €2271 Μέση Προσφορά
  27 προσφορές
  UML and Class Diagram Έχει λήξει left

  I am looking for a freelancer who can create UML and class diagrams for the code I provide. The code is written in Kotlin. I am looking for a high-level overview of the diagrams and would prefer it to be generated through the native Visual Studio or Android Studio plugin. Ideal skills for this job include proficiency in Kotlin and experience in creating UML and class diagrams.

  €58 (Avg Bid)
  €58 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές
  android app Έχει λήξει left

  I am looking to build an Android app with a focus on productivity. I do not have a specific design in mind yet, and require assistance in that regard. The app should have basic features with some customization options. This could include tasks and/or reminders, calendars for planning, integration with other apps. Table of Contents: First chapter - description of the software and its features The purpose of the project, the description of the options and the requirements for running the software Chapter two - a guide to develop The departments in the project Application essence and logic diagram Running a session in the application screens Description of department relationships by UML diagram Documentation of departments and operations with the help of JAVADOC ...

  €733 (Avg Bid)
  €733 Μέση Προσφορά
  47 προσφορές