Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  5,000 twitter δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR

  Έργασία 1: Γράψτε ένα κώδικα σε Python ο οποίος συνδέεται στο twitter (χρησιμοποιείστε το tweepy) και επιλέξτε τα 10 τελευταία tweets του χρήστη που θα σας δηλώσει ο χρήστης. Εμφανίσ...

  €47 (Avg Bid)
  €47 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Python Help With 5 Tasks Έχει λήξει left

  Εργασία1: Γράψτε ένα κώδικα σε Python ο οποίος συνδέεται στο twitter (χρησιμοποιείστε το tweepy) και επιλέξτε τα 10 τελευταία tweets του χρήστη που θα σας δηλώσει ο χρήστης. Εμφανί...

  €66 (Avg Bid)
  €66 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές

  Υλοποίηση web εφαρμογής για την επισήμανση δημοφιλών θεμάτων σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης βάσει τοποθεσίας Θα γίνει υλοποίηση μιας web εφαρμογής που θα επιτ&rho...

  €731 (Avg Bid)
  €731 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές

  Η ιδέα είναι η εξής: Από μια ιστοσελίδα ή μια εφαρμογή ένας χρήστης ηλεκτρονικής συσκευής (κυρίως...ηλεκτρονικής συσκευής (κυρίως κινητό και tablet) να δημιουργεί έν&alpha...

  €634 (Avg Bid)
  €634 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές

  ...λόγου (Αγγλικά/Ελληνικά) Άνεση στη χρήση τεχνολογιών web, MS OFFICE Ταχύτητα διεκπεραίωσης Επικοινωνιακός χαρακτήρα Ομαδικό πνεύμα Επιθυμητά Προσόντα: Ευχέρια στη χρήσ...

  €4 / hr (Avg Bid)
  €4 / hr Μέση Προσφορά
  5 προσφορές
  Project for Djamel S. 9 μέρες left

  So for the social media banners, I need them in the correct dimensions for Facebook, YouTube, Twitter/X. I can send you some very rough templates of what we're looking for

  €35 (Avg Bid)
  €35 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  I'm looking for a skilled professional to help me boost the online presence for my product. The requirements are as follows: - Increasing social media followers: I'm seeking to attract more followers to my social media accounts, without a specific preference for the platform. If you've got experience and strategies to grow followers across Facebook, Instagram, and Twitter, this could be a real plus. - Paid customer acquisition: Bringing in more customers through paid ads is a key goal. I intend to run ads on Google, Metacritic, and LinkedIn. Experience in targeting, creating, and optimizing these ads will be crucial. - Content creation: While I didn't select a specific content type in the form, I'm interested in having various types of content created for...

  €190 (Avg Bid)
  €190 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές
  AI automated workflow and content generation 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm looking for a skilled social media video editor w...video editor who can adjust and polish content for Facebook, Instagram, Twitter, and TikTok. Two posts across all social media platforms daily useing Ai automated work flow. Performance bonus incentives tbd. The main task involves the editing of videos that market our products. Your goal will be to enhance their appeal to our target audience and reinforce our brand's image. Successful applicants should possess: - Experience in video editing, preferably for social media platforms - An explicit understanding od new ai tools for content creation. - AI automated workflow integration! - Exceptional creativity and minimalistic editing approach - Familiarity with trending editing styles on Facebook, Instagram, ...

  €2078 (Avg Bid)
  Προεξέχον ΣΜΓ
  €2078 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές
  Peliza world 6 μέρες left

  I am in need of a Social Media Marketing professional. Key Points: - Target Market: Personal audience. - Platforms: Primarily Instagram and Twitter. Responsibilities: - Create engaging posts and stories that reflect my interests and current activities. - Grow my followers and engagement. - Post at least once daily on both platforms. Experience and Skills: - Proven track record in personal social media marketing. - Strong understanding of Instagram and Twitter algorithms. - Ability to create engaging content. - Proficiency in monitoring and growing engagement. - Strong communication skills for audience interaction. - Ability to maintain a consistent posting schedule. - Creative thinking and a proactive approach to marketing. I am a dedicated freelancer and I require so...

  €18 / hr (Avg Bid)
  €18 / hr Μέση Προσφορά
  4 προσφορές
  Twitter Trend Post Creation 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a dynamic and creative social media freelancer specializing in making captivating Twitter trend posts. My primary objective is to promote a particular product/event through a text-based trend post. The ideal candidate for this task: - Is proficient with Twitter and has a thorough understanding of trending topics, hashtags and effective engagement strategies. - Has a strong grasp of language, able to craft engaging, concise, and attention-grabbing text. - Has a background in marketing and is capable of developing a trend post to successfully draw attention to a product or event. If you have the skills and experience to match, I’d love to hear from you.

  €27 (Avg Bid)
  €27 Μέση Προσφορά
  29 προσφορές

  Make a video Remote Description: This task will require to critically evaluate a sport organisation's (i.e., athlete, team, sport, league, event or brand) employment of social media platform (Instagram/facebook/twitter/tiktok). Length & Submission: Vodcasts are to be no longer than five (5) minutes in length. While addressing the over-arching question regarding the use of social media is mandatory, how this is achieved. That is, no script or format must be followed. You are encouraged to BE CREATIVE. The use of music, visuals and (tasteful) humour to illustrate your point and accompany your argument are strongly encouraged. A successful vodcast is a compelling vodcast, and a compelling vodcast is creative. Criteria for the vodcast assessment are highlighted below:...

  €64 (Avg Bid)
  €64 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές
  Dynamic Email Signature Design 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am seeking a talented designer to create a versatile, customisable email signature for my company. Key Requirements: - Compatibility with multiple email clients: Gmail, Outlook, and Apple Mail - Incorporating my company logo into the design - Inclusion of social media icons: Facebook, Twitter, Instagram, and TikTok Ideal Skills & Experience: To be successful, you should have: - Proficiency in graphic design and an understanding of email clients - Prior experience designing email signatures - A creative approach to incorporate brand and social media elements into the design.

  €12 (Avg Bid)
  €12 Μέση Προσφορά
  13 προσφορές

  ...different sizes and platforms (print and digital). Color Palette: Selection of colors that reflect the organization's values and are accessible to people with different visual needs. Typography: Choice of fonts that are legible and consistent with the tone of the event. Marketing Materials: Design of posters, flyers and banners to promote the event. Artwork for social media (Facebook, Instagram, Twitter) including cover images, posts and announcements. Visual Elements for the Event: Design of event signage (directions, schedules, venue maps). Credentials and access passes for attendees and speakers. PowerPoint or Google Slides presentation templates for speakers. Visual Identity Manual: A document explaining the correct use of the logo, colors, typographies and other gr...

  €310 (Avg Bid)
  €310 Μέση Προσφορά
  41 προσφορές
  Cross-Platform Social Media Automated Posting 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm in need of an experienced individual who can help me automatically post to 10-20 accounts across Instagram, Facebook, and Twitter on a daily basis. Key requirements include: - The ability to post to Instagram, Facebook, and Twitter - Automation to ensure daily post publication - Reliable, efficient, and user-friendly interface - Flexibility in setting up the number of posts and time of publication - Ability to post multimedia content The successful freelancer should: - Have a solid understanding of social media platforms and their APIs - Be experienced in developing similar automated posting solutions - Be able to create a user-friendly software interface - Be able to maintain and update the software as needed - Have good communication skills to ensure a smooth wor...

  €74 (Avg Bid)
  €74 Μέση Προσφορά
  16 προσφορές

  We are looking to amplify our online presence and drive traffic to our website through a robust social media marketing campaign. We desire skilled professionals who have an in-depth knowledge and understanding of how social media works, especially on platforms such as Facebook, Instagram, and Twitter. The Project: - Growth-driven social media marketing - Primarily focusing on Facebook, Instagram, and Twitter - Craft engaging content that sparks interest and encourages clicks to our website Ideal Candidate: - An experienced social media marketer - Strong understanding of how to generate web traffic through social media - Perfect understanding of the 25-50 years old professionals demographic Goal: - Drive a significant amount of web traffic, increasing the visibility and r...

  €21 / hr (Avg Bid)
  €21 / hr Μέση Προσφορά
  48 προσφορές

  I am seeking a skilled and experienced social media manager to handle my existing and upcoming accounts on Twitter, Instagram, and YouTube. Key Responsibilities: - Creating and scheduling daily posts using AI tools on all platforms - Sending the posts to me for vetting before they go live - Engaging with the community through comments, messages, and other forms of interaction - Analyzing key metrics and making data-driven decisions to improve brand awareness I require a professional who has: - Proven experience in managing social media accounts - Expertise in using AI to create posts. - Excellent communication skills and attention to detail. - The ability to analyze data and suggest improvements based on metrics Please include your past work in your application. I look forward to...

  €126 (Avg Bid)
  €126 Μέση Προσφορά
  43 προσφορές

  I'm keen on leveraging my significant online presence for a new business venture. The goal is to incorporate affiliate marketing into my social media platforms (specifically Instagram and Twitter) to generate income through commissions. Key Responsibilities: - Development of a detailed affiliate marketing strategy specifically tailored for social media - Setting up and managing affiliate marketing accounts - Creation of engaging, compelling content to promote products or services - Regularly monitoring and optimizing affiliate marketing campaigns for maximum results - Reporting on campaign performance and making recommendations for improvement Ideal candidates should be experienced in both affiliate marketing and social media management. The successful freelancer will be abl...

  €46 / hr (Avg Bid)
  €46 / hr Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Multi-Platform Social Media Marketing 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm in need of a skilled social media marketer who can help me increase brand awareness. - The main focus will be on Facebook, Instagram, and Twitter - I'm targeting young adults aged 18-24 - The main goal of the campaign is to increase brand awareness site : Ideal Skills: - Proven experience in managing social media campaigns on Facebook, Instagram, and Twitter - Understanding of the 18-24 demographic and how to engage with them - Ability to come up with creative and engaging content - Analytical skills to measure campaign success and make data-driven decisions. If you're confident in your ability to meet these criteria, I look forward to working with you.

  €124 (Avg Bid)
  €124 Μέση Προσφορά
  35 προσφορές
  Social Media Marketing Expert Needed 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm on the lookout for a skilled social media marketer to take our Facebook, Instagram, and Twitter profiles to the next level. Key Requirements: - Proficient in utilizing Facebook, Instagram, and Twitter as marketing channels - Track record of boosting brand awareness, driving traffic to websites, and generating leads or sales Target Audience: Our ideal candidate can effectively engage with a cross-generational audience, specifically targeting age groups 18-24, 25-34, and 35-44. Your core responsibilities will include: - Crafting and implementing a comprehensive social media strategy - Generating engaging content to attract our target demographic - Monitoring, analyzing, and reporting on key metrics to drive performance improvements Ideal Skills: - Proven experience...

  €84 (Avg Bid)
  €84 Μέση Προσφορά
  30 προσφορές

  ...least 2 years experience in the iGaming industry. The ideal candidate will be capable of implementing a multi-channel marketing strategy with a focus on Social Media Marketing in Turkiye "Turkey", Search Engine Optimization (SEO), and Search Engine Advertisement in Turkiye "Turkey". Key Responsibilities: - Devise and implement effective Social Media Marketing campaigns on Facebook, Instagram, Twitter, and Google. - Utilize the latest SEO techniques to drive and increase website traffic. - Develop and manage Search Engine Advertisement strategies. Additional Requirements: - Capable of providing detailed daily progress reports. - Comfortable with receiving daily payments through Freelancer Payment will be released after work completed. - Minimum of 2 hours of ...

  €8 / hr (Avg Bid)
  €8 / hr Μέση Προσφορά
  6 προσφορές

  I seek a skilled digital marketer to create a comprehensive campaign. The project focuses on Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, and Google Ad, with additional digital marketing channels including Email marketing, Search engine marketing, and Influencer marketing. Key requirements and considerations: - **Audience**: The campaign should target a broad audience, covering Millennials, Parents, and Business professionals. - **Scope**: I'm looking for a campaign that not only boosts brand awareness but also drives engagement and conversions across the selected platforms. - **Content**: You will need to create engaging, demographic-specific content that aligns with the chosen marketing channels. - **Analytics**: Expertise in analyzing and interpreting social media and digital mar...

  €154 (Avg Bid)
  €154 Μέση Προσφορά
  26 προσφορές

  I'm in need of a dedicated social media expert to help create and manage an engaging advertising campaign for my product across various platforms. The project is urgent and needs to be completed as soon as possible. Key Responsibilities: - Develop high-quality, engaging and captivating advertisements for my product - Plan and execute advertising campaigns across Facebook, Instagram, Twitter, TikTok and Discord - Monitor and analyze the performance of the advertisements - Generate regular reports on the campaign performance - Optimize the campaign for maximum ROI Ideal Skills and Experience: - Proven track record of successful social media advertising campaigns - Expertise in managing multi-platform advertising - Strong creative and analytical skills - Excellent understanding ...

  €62 (Avg Bid)
  €62 Μέση Προσφορά
  20 προσφορές
  Fullstack Website Development with Horizontal Scaling 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...be developed with horizontal scaling in mind, ensuring it can handle increased traffic and user demand as needed. - User registration and login: The site should provide users with the ability to register their accounts securely and log in to access the content. - Social media integration: The website should allow for users to easily share the content on popular social platforms like Facebook, Twitter, etc. Ideal skills and experience for this project include: - Proficiency in both front-end and back-end development. - Experience with building websites that require user registration and login. - A strong understanding of horizontal scaling and how to implement it effectively. - Proven experience with social media integration in web development. - A portfolio of past projects that...

  €105 (Avg Bid)
  €105 Μέση Προσφορά
  50 προσφορές

  I'm seeking a social media expert with a proven track record in driving website traffic via In...a social media expert with a proven track record in driving website traffic via Instagram and Twitter. This project will particularly focus on these two platforms. Key Responsibilities: - Strategizing and executing creative campaigns for my target audience which is adults aged 25-44. - Implementing proven strategies to drive substantial traffic to my website. Ideal candidate attributes: - Familiarity with Instagram and Twitter algorithms. - Demonstrated ability to engage and convert adults (25-44). - Strong understanding of web traffic metrics. Interested freelancers, please share evidence of succesful past work in driving website traffic using social media, specifically ...

  €17 / hr (Avg Bid)
  €17 / hr Μέση Προσφορά
  56 προσφορές
  Next JS Admin Dashboard Expansion 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm in need of a highly experienced Next JS developer for an admin dashboard expansion. The primary tasks to be tackled in this project include: - Implementing the design for new pages and screens that have already been prepared. - Integrating social login functionality from Google, Facebook, Twitter, and Linkedin. - Incorporating subscription payments and card payment options for user credits. - Connecting the dashboard with 3rd party APIs. The ideal candidate for this project is someone who has demonstrated experience in: - Developing and expanding Next JS applications, preferably admin dashboards. - Implementing and customizing social login functionality from multiple platforms. - Handling payment integrations in web applications, particularly subscription-based services. ...

  €1083 (Avg Bid)
  €1083 Μέση Προσφορά
  155 προσφορές

  (Earn 30$ per each sale we make together )I'm looking for influencers in the US, UK, and Europe to promote my product. Specifically, I'm targeting Taylor Swift fan pages and influencers. Key Requirements: - Influencers: I need more than 11 influencers per social media platform (Instagram, Twitter, and Facebook) to work with. - Content: The influencers will be required to create posts, stories, and videos featuring my product. The influencers will be working as affiliates, and they'll earn $20-$30 per each sale made through their unique promo codes. Given the target audience of Taylor Swift fans, influencers who can effectively tap into this base will be ideal. Ideal Skills and Experience: - Experience with influencer marketing, particularly in the music fan spa...

  €5846 (Avg Bid)
  €5846 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές
  Indian digital Product Sales Expert Needed 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...the sales of my products online, particularly on social media platforms such as Instagram and Twitter. (Commission Based) (Instant Payment) Key Responsibilities: - Develop and implement effective sales strategies that would drive product sales. - Utilize social media platforms to promote and sell our digital products. - Engage and maintain relationships with potential customers to convert them into buyers. - Achieve and exceed sales targets and goals. Ideal skills and experience for the job: - Proven experience in digital sales, particularly in selling digital products. - Proficiency in leveraging social media platforms for sales, particularly Instagram and Twitter. - Strong interpersonal and communication skills. - Ability to develop effect...

  €72 (Avg Bid)
  €72 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές

  I'm looking for an experienced digital marketer and designer with a strong focus on generating leads, optimizing for search engines (Google, Bing, etc.) and social media (Facebook, Twitter, LinkedIn), and creating a high-quality e-commerce website. Key requirements: - Experience in creating and executing lead generation strategies. - Proficiency in SEO techniques for search engines and social media. - Ability to design and develop an e-commerce website that's user-friendly, visually appealing, and optimized for conversions. It's crucial that you understand the unique challenges and opportunities that come with e-commerce platforms. The ideal candidate will be able to create a cohesive strategy that integrates digital marketing efforts with the website design to dr...

  €66 (Avg Bid)
  €66 Μέση Προσφορά
  23 προσφορές

  I'm seeking a seasoned social media expert to create and publish daily posts on our Twitter account. Our primary objective is to bolster our brand's visibility and recognition among Millennials and Business professionals. We are an AI Tools directory and all content will be about AI Tools and ChatGPT. You will have to create 1 Thread daily about various AI Tools and Tutorials. You will create engaging content (text and images) about how to use various tools for different purposes. Examples: How to build a website for free with AI Best AI tools for marketing How to write better with AI ChatGPT prompt for…. Threads must be posted on US Time (6-8 PM) Please provide examples of you past posts that went “viral” and the price for this job. Examples:

  €334 (Avg Bid)
  €334 Μέση Προσφορά
  36 προσφορές

  I'm in need of a skilled social media expert to shape, launch, and manage my brand's presence on Facebook, Instagram, and Twitter. My objectives primarily involve enhancing our brand's visibility and identity. I aim to captivate and engage primarily with women, but also with audiences of both genders, to establish a loyal and growing customer base. Key Responsibilities: - Curating and creating engaging content. - Scheduling posts for optimal impact. - Monitoring and responding to audience feedback. - Implementing strategies to build and maintain a strong online brand presence. - Reporting on social media performance and recommending improvements. Ideal Candidate: - Deep understanding of social media platforms, algorithms, and best practices. - Proven experience in s...

  €8 / hr (Avg Bid)
  €8 / hr Μέση Προσφορά
  20 προσφορές
  Apparel Brand Social Media Management 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm in need of a skilled social media expert to shape, launch, and manage my brand's presence on Facebook, Instagram, and Twitter. My objectives primarily involve enhancing our brand's visibility and identity. I aim to captivate and engage primarily with women, but also with audiences of both genders, to establish a loyal and growing customer base. Key Responsibilities: - Curating and creating engaging content. - Scheduling posts for optimal impact. - Monitoring and responding to audience feedback. - Implementing strategies to build and maintain a strong online brand presence. - Reporting on social media performance and recommending improvements. Ideal Candidate: - Deep understanding of social media platforms, algorithms, and best practices. - Proven experience in s...

  €86 (Avg Bid)
  €86 Μέση Προσφορά
  31 προσφορές
  Trophy icon Logo Improvement and Social Media Banners 7 μέρες left

  I have an existing logo that I feel could do with some improvements. While it's okay as it is ...it could be made better. Key Objectives: - Design simplification: I would like the logo to be simplified, making it easier to recognize and understand. - Modern: I am looking for a modern and fresh look for the logo. I'd also like to have a few banner images created for social media using the improved logo. These banners will be used across various platforms including Facebook, Instagram, Twitter, and TikTok. Ideal Skills: - Graphic design: Proficiency in logo design and creating social media banners. - Branding: Ability to understand and enhance my brand's identity. - Social Media Marketing: Understanding of banner dimensions and design aesthetics across multiple p...

  €35 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €35
  46 συμμετοχές

  ...seeking a skilled professional who can help boost my website's visibility and success across popular social media platforms (Facebook, Instagram, and Twitter) as well as improving my SEO on selected keywords. Key Responsibilities: - Create and manage engaging social media content that aligns with my brand - Implement strategies to drive traffic to my website - Generate leads through social media campaigns - Perform SEO on specific keywords to enhance my website's ranking on search engines Ideal Skills: - Proven experience in social media management and SEO - In-depth knowledge of algorithm changes and strategies for Facebook, Instagram, and Twitter - Ability to create and execute successful lead generation campaigns - Strong analytical skills to monitor and re...

  €3 / hr (Avg Bid)
  €3 / hr Μέση Προσφορά
  93 προσφορές

  In this project, my main goal is to increase brand awareness. I am seeking a digital marketing specialist skillful in creating vibrant and engaging content for website and social media promotions. Key Responsibilities: - Designing and implementing creative marketing strategies on Facebook, Instagram, and Twitter. - Crafting compelling visual and written content to captivate a general public audience. Ideal Skills: - Proven social media marketing experience and competent web designing skill. - Excellent engagement and audience growth strategy. - Solid knowledge of major social media platforms.

  €806 (Avg Bid)
  €806 Μέση Προσφορά
  50 προσφορές
  Trophy icon Improve my Yearly Progress Bar Graphic 2 μέρες left

  The task is simple. Copy this graphic and improve it using your own background images. Looking only for subtle changes in order to find something that better fits our brand, and make it the best it can be. Extremely minimal change...preferably at the bottom, center 5.) Editable file with separate layers must be included at handover, preferably a PSD file. 6.) Please use Montserrat font for text, as this is part of the brand. All submissions should be in the 2x5 ratio (2"x5" or 200mm x 500mm). Please submit your design inserted into the twitter account template, to make it easier for us to evaluate. Your image must be inserted into ALL THREE blank spaces in the template. Submissions that are not inserted into the twitter account screenshot will not be considered....

  €230 (Avg Bid)
  ΣΜΓ
  €230
  85 συμμετοχές
  iGaming Industry Marketing Specialist Needed 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...least 2 years experience in the iGaming industry. The ideal candidate will be capable of implementing a multi-channel marketing strategy with a focus on Social Media Marketing in Turkiye "Turkey", Search Engine Optimization (SEO), and Search Engine Advertisement in Turkiye "Turkey". Key Responsibilities: - Devise and implement effective Social Media Marketing campaigns on Facebook, Instagram, Twitter, and Google. - Utilize the latest SEO techniques to drive and increase website traffic. - Develop and manage Search Engine Advertisement strategies. Additional Requirements: - Capable of providing detailed daily progress reports. - Comfortable with receiving daily payments through Freelancer Payment will be released after work completed. - Minimum of 2 hours of ...

  €53 (Avg Bid)
  €53 Μέση Προσφορά
  27 προσφορές
  Social Media Ambassador Needed 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm seeking an experienced Social Media Ambassador who can manage and promote my brand across multiple platforms. Key Responsibilities: - Social media management across Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, and LinkedIn - Develop creative and engaging content to drive brand awareness and engagement - Engage with our community and monitor social media conversations - Conduct outreach to influencers as well as sellers and customers This role requires someone with excellent communication skills and a deep understanding of the social media landscape, with a proven track record in growing social media presence and driving engagement. Experience in influencer and community management is a big plus.

  €44 (Avg Bid)
  €44 Μέση Προσφορά
  48 προσφορές
  Twitter/ X Account Management Specialist 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm seeking a skilled professional to manage my Twitter account. Key Responsibilities: - Regularly posting engaging content every day. - Engaging with followers and increasing overall engagement. - Implementing strategies to increase followers. - Creating and managing Twitter account to drive growth. The ideal candidate should have: - Proven experience in managing Twitter accounts and increasing followers. - Strong understanding of Twitter's advertising platform. - Content creation skills. - Excellent communication skills and ability to engage with followers. Please apply with your experience in Twitter/X management.

  €10 / hr (Avg Bid)
  €10 / hr Μέση Προσφορά
  27 προσφορές
  Political Group Social Media Action Plan 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am representing a political group in Uruguay and we are looking for a social media advisor to help us define an action plan. The main objectives of this plan are to increase our brand awareness, boost engagement with our followers, and ultimately generate leads and conversions. Key Responsibilities: - Research and analyze our current social media platforms (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube) and their performance - Develop a comprehensive social media action plan to help us achieve our objectives - Advise on content creation, posting schedules, and engagement tactics - Monitor and report on the performance of the action plan and suggest areas for improvement Ideal Skills: - Proven experience in creating and implementing social media strategies, preferably for political or ad...

  €25 (Avg Bid)
  €25 Μέση Προσφορά
  21 προσφορές

  ...Ensuring our hotel's reputation is positive online is of critical importance. - Increasing direct bookings: We aim to increase direct bookings through our website to foster better customer relationships and reduce dependence on third-party sites. Here are the primary areas we're looking to focus on: - Social Media Marketing: We want to fully utilise platforms like Instagram, Facebook, and Twitter to increase our hotel's visibility among leisure travelers. - Search Engine Optimization (SEO): Enhancing our website's SEO is important to increase traffic and direct bookings. - Email Marketing: As part of our direct booking initiative, we need an effective strategy to engage and attract customers through regular newsletters and offers. The ideal candidate wo...

  €465 (Avg Bid)
  €465 Μέση Προσφορά
  30 προσφορές

  I'm seeking an experienced social media marketer to post engaging ads about horse racing. This is for three specific platforms: Instagram, Twitter, and TikTok. The project involves understanding the global horse racing industry, with the target audience covering those interested in or involved with horse racing worldwide. - Ability to cost-effectively target worldwide audience - Experience in social media marketing, particularly Twitter, Instagram, and TikTok advertising. - Expertise in the equestrian or sports advertising niche will be considered an asset. I have various design elements and unique advertising concepts that I'd like to incorporate, which will be shared with the selected professional. Hence, I'm looking for a partner who is flexible, creat...

  €87 (Avg Bid)
  €87 Μέση Προσφορά
  46 προσφορές
  Social Media Marketing 4 μέρες left

  I need an experienced social media marketer who can handle an open-ended project on Facebook, Instagram, and Twitter. Since all project-specific questions were skipped, you will need to strategize and implement a flexible campaign capable of accommodating various objectives such as increasing brand awareness, driving website traffic, or generating leads. Your campaign must also target and engage diverse demographics including millennials, parents, and business professionals. Required Skills and Experience: - Proven success in broad social media campaigns - In-depth familiarity with Facebook, Instagram, and Twitter - Ability to form strategy with limited input - Experience with diverse target audiences. Age 24+ then don't hesitate to visit our official website at

  €366 (Avg Bid)
  €366 Μέση Προσφορά
  59 προσφορές

  As a business owner, I'm determined to enhance my Google business profile's online presence. Currently, I am promoting my business on Facebook, Instagram, and Twitter, but seek a specialist who can augment this effort. The primary objectives for this project are: • Escalate organic traffic • Bolster website conversion rates Efforts will focus on a local audience. The perfect candidate should have tremendous proficiency in search engine optimization (SEO), Google search ranking enhancements, and social media marketing. A strong understanding of local search trends and a proven track record in improving website conversion rates is a must. They need to be strategic in their approach and ensure that the efforts align with the business goals.

  €53 (Avg Bid)
  €53 Μέση Προσφορά
  17 προσφορές
  €444 Μέση Προσφορά
  20 προσφορές

  Location: Remote Hours:...necessary, writing video descriptions, making video teasers, uploading video content across multiple online platforms, updating social media feeds. Skills & Experience: • Fluent English speaker / writer • Open minded! • Experience working as a VA for a content creator • Excellent communication skills • Creative vision • Excellent creative writing skills • Experience with social media platforms (Twitter, Reddit, Instagram) • Experience with photo and video editing (desirable) • Experience working in or a very good understanding of the Adult Entertainment Industry • A keen eye for detail When you apply please write the phrase PURPLE MONKEY DISHWASHER at the beginning of your message/application, so I k...

  €16 / hr (Avg Bid)
  €16 / hr Μέση Προσφορά
  63 προσφορές

  I urgently need an experienced Social Media Strategist to escalate brand awareness and boost sales/conversions. The primary focus should be on Facebook, Instagram, Twitter and TikTok. Key Requirements: * Proficient in managing multiple platforms * Proven track record in increasing brand visibility and sales * Ability to formulate and execute an effective social media strategy * Quick turnaround - The project needs your immediate attention. This role is open to anyone who understands the dynamics of social media marketing and can begin without delay.

  €14 / hr (Avg Bid)
  €14 / hr Μέση Προσφορά
  43 προσφορές

  ...skilled professional who can manage my social media accounts for ad posting and reposting. The main goal is to help me achieve financial wellbeing by earning an income through these ads. Key Responsibilities: - Create engaging content for ads - Post ads on Facebook, Instagram, and Twitter - Monitor and repost ads at optimal times - Optimize ads for maximum reach and conversion Experience and Skills: - Previous experience in social media management and ad posting - Strong understanding of Facebook, Instagram, and Twitter algorithms - Proven track record in increasing brand awareness and generating leads - Ability to target ads effectively to reach the general public - Excellent communication and reporting skills Please keep in mind that the target audience for these ads ...

  €16 / hr (Avg Bid)
  €16 / hr Μέση Προσφορά
  74 προσφορές
  Shopify Product Listing and Social Media Management 3 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm in need of a skilled professional to assist with optimizing my Shopify product listings...managing my social media presence across various platforms. Key Responsibilities: - Implementing Google Shopping-friendly product listings for clothing and imitation jewelry. - Creating a comprehensive and engaging social media strategy for Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, and WhatsApp. - Focus on generating leads and sales through social media activities. Skills and Experience: - Proficiency in Shopify, Google Shopping, and product listing optimization. - Proven success with social media management across Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, and WhatsApp. - Ability to develop and execute a lead and sales generation strategy. - Understanding of the e-commerce and fashi...

  €64 (Avg Bid)
  €64 Μέση Προσφορά
  18 προσφορές
  Help Needed for Development Project 3 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Could you make me a twitter watcher for fareplay Just watches mentions then adds them to a db so we can award points for it. @me/1164282871972892732/1262497475193999481 here is the repo for free twitter api Should be an easy project Dont worry about the points handling

  €23 (Avg Bid)
  €23 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές

  Job Post for...optimize performance Basic understanding of targeting and retargeting strategies Web Development Specialist: Proficiency in HTML, CSS, JavaScript, and WordPress Experience in creating responsive and user-friendly websites Understanding of basic SEO principles Ability to handle web maintenance and updates Social Media Specialist: Experience managing social media accounts (Facebook, Instagram, Twitter, etc.) Ability to create engaging content and schedule posts Knowledge of social media advertising Strong understanding of analytics and reporting SEO Specialist: Proven experience with SEO (on-page, off-page, technical) Proficiency with SEO tools (Ahrefs, SEMrush, Moz, etc.) Ability to perform keyword research and analysis Strong analytical skills to track and report p...

  €1024 (Avg Bid)
  €1024 Μέση Προσφορά
  148 προσφορές

  Κορυφαία twitter Άρθρα Κοινότητας