Traditional chinese taiwanεργασίες

Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  5,000 traditional chinese taiwan δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR
  Plain Text Decoding Έχει λήξει left

  To decode a plain text file and let me know what the encoding is, including how to decode it on my end (I am using a Mac). The fol...xπ˙◊”≤© ø≥º∏fl±£∫‚…– ÈÕÕÃÔ¿…÷–≥ºÀÔ∆Êπ‚¬ª«‰÷±√ÿ∏Û≥º¡÷“⁄µ»…œx This excerpt is part of the text file of ‘The Inauguratory Classic of Acupuncture and Moxibustion’《针灸甲乙经》, which I have and to know if you happen to decode the text correctly, I believe ƒÍ∑›£∫π´‘™256ƒÍ should be 年份:公元256年 or ...

  €79 (Avg Bid)
  €79 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές

  ASAP I need a Greek-Chinese Interpreter for signing POA at the Greek Consulate in Beijing this week. Διερμηνέα Ελληνικά-Κινεζικά για διερμηνεία στην Πρεσβεία στο Πεκίνο αυτη την εβδομάδα.

  €27 - €226
  €27 - €226
  0 προσφορές

  As an SUV owner, I am seeking a skilled 3D designer to complete a unique daytime running light (DRL) front LED project. Project Details: * The design should be a custom shape, as I am not interested in traditional strip or circular options. I'm keen to see creativity and innovation in creating this custom LED light design. * The DRL will be for an SUV. Successful bidders should have understanding or experience in designing auto parts, particularly for sport utility vehicles. * I intend for the light pattern of the DRL to be sequential. Your design should thus take into account lighting that works in a sequence rather than a steady or flashing pattern. Skills & Experience: * Proficiency in 3D design software * Previous experience with automotive design * Understanding of ...

  €74 (Avg Bid)
  €74 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές
  Manual Medical Chisel Instrument Design 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm in need of a traditional, manual chisel design to be used within the medical field. I'm undecided in the particular medical specialization it will cater to, however, your expertise will provide valuable insight into this. - Adequate knowledge and experience in designing medical manual instruments are critical for this project. - The design should adhere to standard norms and safety guidelines pertaining to manual medical instruments. - The information about their experience and related designs should be clearly mentioned in the freelancer's application. Looking forward to seeing innovative, safe, and user-friendly chisel designs. Detail information will be share from chat

  €11 (Avg Bid)
  €11 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές

  Thank you for your interest! In a nutshell, We're looking for someone to conduct street interviews about the international situation in EV. We have a system in place for the director to think about the content of the questions, so You don't have to worry about the ones. The main topics to be covered include EV performance, Chinese government policies, and local reactions. The purpose of the interview is to provide an entertainining video on Youtube for conservatives who oppose EV promotion, and research what EV promotion opponents are thinking. [Advantages of applying] ・You will be able to improve your skills steadily and surely. ・You will be able to entertain our viewers with your knowledge of international affairs and EV affairs. ・You will be able to increase your k...

  €50 (Avg Bid)
  €50 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές

  I'm in need of a talented animator to create a traditional style 2D animation for the purpose of advertising and promoting my company. This will involve designing characters, setting, and plots that highlight our company's values, services, and notable achievements. Ideal Skills for this Project: 1. Prior experience crafting traditional 2D animations for promotional purposes. 2. Ability to translate company themes into engaging, entertaining animations that capture an audience's attention and drive interest in our business. 3. Demonstrable skill in telling stories through animation that can successfully highlight and promote a company's mission and services. Your job will be to bring the essence of our company to life, creating an animation that compels v...

  €99 (Avg Bid)
  €99 Μέση Προσφορά
  15 προσφορές

  ...requires charging of the battery, this technology creates schedule information including a travel schedule that enables the vehicle to finish a predetermined task additionally set to the vehicle, and to travel to a charging station where the battery is to be charged. Please search for this technology in this contest <<NOTICE>> The target car brands in this search are limited to US, European, Chinese, and South Korean brands. <Requirements for Payment> ・Submit documentary evidence that clearly states the details of the subject product, the name of the company selling the product, and the company that plans to sell the product. Documentary evidence includes websites, YouTube videos, repair manuals, photos of the actual product, vehicle owner's manuals etc. ...

  €46 (Avg Bid)
  Εγγυημένος

  ...automatically decelerated at a high deceleration, blinking of hazard lamps starts after the deceleration starts, but when the vehicle is automatically decelerated at a low deceleration, the blinking of the hazard lamps starts before the deceleration starts. This time, please investigate the technology of this system. <<NOTICE>> The target car brands in this search are limited to US, European, Chinese, and South Korean brands. <Requirements for Payment> ・Submit documentary evidence that clearly states the details of the subject product, the name of the company selling the product, and the company that plans to sell the product. Documentary evidence includes websites, YouTube videos, repair manuals, photos of the actual product, vehicle owner's manuals etc....

  €46 (Avg Bid)
  Εγγυημένος

  I am in search of a graphic designer who can craft a premium and traditional style wedding e-card. Although I didn't specify particular design elements, I'd appreciate if the designer could contribute their ideas, perhaps incorporating common elements such as calligraphy, vintage images or ornate borders, etc. Deadline for this project is ASAP as I'm in a rush. Ideal Skills: - Graphic Design - Creativity - Experience with traditional design styles Any portfolio or previously done similar jobs will be highly appreciated during selection process. Please, place your bid if you can deliver the project swiftly and effectively.

  €18 (Avg Bid)
  €18 Μέση Προσφορά
  23 προσφορές

  I am seeking an experienced designer to create unique primary school graduation pins. The design should encapsulate school representative elements such as school clock tower structure, academic excellence - bilingualism, sports excellence - softball and wushu, performing art excellence - Chinese orchestra. Extraordinary designs which differentiate us from conventional ones are highly preferred. Design creativity is a must, especially as the pins' shape should mimic a morta board, not your typical circular or rectangular shape. Ideal skills would include proficiency in design software, attention to detail, creativity, and knowledge of manufacturing constraints for pins.

  €53 (Avg Bid)
  €53 Μέση Προσφορά
  33 προσφορές
  Set me up a Dianxiaomi 6 μέρες left

  I need a Chinese person to help me to set up the 店小秘 and instruct me the details. Only Chinese!

  €114 (Avg Bid)
  €114 Μέση Προσφορά
  15 προσφορές
  Articles and blogs 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...will engage visitors by showcasing the user-friendly interface and intuitive user experience of the "EASYPAY" platform. It will use visually appealing design elements, such as images and videos, to demonstrate the simplicity and convenience of using "EASYPAY" for online payments and money transfers. 3. Encourage User Adoption: The website will emphasize the advantages of using "EASYPAY" over traditional payment methods. It will highlight the speed, convenience, and security of the platform, showcasing how it simplifies the payment process for users. The website will provide clear calls-to-action, encouraging visitors to sign up for "EASYPAY" accounts and explore its features. 4. Build Trust and Credibility: The website will establish &quo...

  €159 (Avg Bid)
  €159 Μέση Προσφορά
  15 προσφορές
  Trophy icon Modern Decorative Pirate Flag Design 6 μέρες left

  I'm on the hunt for a talented graphic designer to bring my vision of a custom pirate flag to life. I want it to be for decorative purposes, and have a modern style but with a dark-toned color palette.. Here's what I have in mind: - Uniquely incorporate shotguns into the design - Possibly include ducks, if it fit...mind: - Uniquely incorporate shotguns into the design - Possibly include ducks, if it fits naturally with the overall aesthetic To succeed in this task, you'll ideally have: - Top-notch graphic design skill set - Experience designing custom flags or similar items - An eye for integrating different elements in a cohesive style Remember, I'm leaning towards a modern and trendy rendition of a traditional pirate flag. I'm open to your creative inter...

  €227 (Avg Bid)
  Προεξέχον Εγγυημένος
  €227
  182 συμμετοχές

  ...desired. It is important that the cover looks good in large format (on a computer screen) and in a small format (on smartphone screen). Recommended Visual Elements Person Wearing a VR Headset - preferable in a relaxed position - in bed or sitting down Large Screen Virtual Display - transparent displaying some TV show or movie content Enhanced Experience - some benefit of VR Headset instead of traditional TV Interesting Options to Try: - Co-Viewing Experience - show co-viewers - Social Sharing - area for likes and comments - Multi-Screen - have main show with 2-3 smaller monitor screens...

  €92 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €92
  127 συμμετοχές
  Roman-Style Home Design 6 μέρες left

  I am seeking an expert in architectural design with a focus on historical or classical aesthetics, to help me realize a dream of having a Roman-style home. A knack for detail and a penchant for Roman culture is a plus. Here's a breakdown of the elements I would like to include: - Arched doorways: the structure should encompass detailed archways in fitting with traditional Roman architecture. - Mosaic tiles: want to incorporate eye-catching, intricate mosaic tiles, a staple of Roman designs. - Columns: I’d like to have columns, inspired by the ones seen in ancient Roman buildings. - Stones: the essence of the stone-etched style should be fundamental in the design. The total area for this project is less than 1,000 sq ft. I'm looking for someone who can cleverly u...

  €341 (Avg Bid)
  €341 Μέση Προσφορά
  47 προσφορές
  logo for taco shop -- 2 6 μέρες left

  I am looking for a talented graphic designer to create a vintage logo for my taco shop. Colors: I am open to suggestions, so feel free to explore different color palettes that complement the vintage style. Text: The logo should include the name of the shop. Style: I prefer a vintage style for the logo, capturing the nostalgic and classic elements associated with traditional taco shops. Skills and experience: - Strong graphic design skills with a portfolio showcasing proficiency in creating vintage-style logos - Ability to combine typography and graphic elements to create a visually appealing logo - Understanding of color theory and the ability to select appropriate colors that complement the vintage style - Knowledge of the taco industry and an understanding of the visu...

  €74 (Avg Bid)
  €74 Μέση Προσφορά
  58 προσφορές
  Combining Traditional and Artistic Wedding Photography 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm looking for a top-notch wedding photographer based near Delhi NCR with a unique style that showcases a perfect blend of candid, traditional, and artistic photography. You'll be required to provide the following: - Approximately 4-8 hours of comprehensive, high-quality coverage of our wedding ceremony. - No need for coverage of any other events like the engagement or rehearsal dinner. Ideal candidates should be experienced in shooting weddings, with a keen eye for capturing all the heartfelt moments. You should have great command of lighting, composition, and storytelling through imagery. Ability to communicate in a professional and friendly manner with myself, the wedding party, and guests is crucial. Please share your portfolio that demonstrates your previous work i...

  €282 (Avg Bid)
  Τοπικό
  €282 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές
  Fiber Cement Siding Redesign 3 ώρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm seeking an experienced exterior designer for a transformation project on my property. The focus is revamping my siding with fiber cement material. While adding a unique twist by combining vertical and traditional lap designs. Ideal Experience and Skills: - Extensive knowledge in exterior design - Specific experience with fiber cement siding - Creativity to blend traditional and vertical designs. Get in touch, and let's discuss innovative ways to enhance my home's curb appeal through this merge of styles.

  €121 (Avg Bid)
  Επείγον
  €121 Μέση Προσφορά
  32 προσφορές

  ...the layout of new products. This isn't a big time commitment. Ideally I can find someone who wants some extra hours here and there to review and provide advice. When I start the catalog, I'd need a little more time just to get the layout right. Looking for someone: - Who has worked in the greeting card or stationery industry - Understands my brand's aesthetic (aligning it with a vintage and traditional design) - Has a sense of humor. - Who has a creative and artistic eye I have laid out most of what I've created but need a graphic artist's set of eyes to be sure it is visually correct. I also need help with organizing a catalog. I've started it but could use help with the layout after I complete the design of the new products. I don't need...

  €27 / hr (Avg Bid)
  €27 / hr Μέση Προσφορά
  23 προσφορές
  Innovative Health-Driven Initiative Seeks Investment Partner -- 2 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am seeking an investment partner for my innovative business concept that intersects healthcare, traditional values, support for sick children, and the rehab of convicted individuals. Expectations of the Partner: - The partner should be prepared to not just provide funds but also contribute their knowledge, expertise, and advice to ensure our shared vision becomes a reality. Detailed Project Scope: - I intend to implement self-advocacy education for patients, teaching them to more effectively use symptom checkers. - The business model promotes honesty and integrity as core principles while emphasizing traditional values and ethics. - We are committed to providing personalized, compassionate care. - Additionally, I am passionate about providing opportunities for young me...

  €5 / hr (Avg Bid)
  €5 / hr Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Trophy icon Blue Ridge Mountains Exploration Logo 6 μέρες left

  In need of a designer to bring to life a logo for 'Explore Blue Ridge ...'Explore Blue Ridge Mountains' and background elements such as trees, stars, mountains should be the main focus. - Font & Background: A sophisticated cursive font is desired - potentially in white, but open to ideas. Background will be organic and nature-based. - Color Scheme: Earth tones, specifically hues of brown, green, and beige. - Style: The client did not specify if they prefer a modern or traditional style. Designers with flexible styles that can adapt based on the project needs are highly desirable. A successful designer should demonstrate capability in creating logos with intricate details and have a profound understanding of color theory. Previous experience with nature-related...

  €44 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €44
  178 συμμετοχές

  I'm looking for a top-notch wedding photographer based near Delhi NCR with a unique style that showcases a perfect blend of candid, traditional, and artistic photography. You'll be required to provide the following: - Approximately 4-8 hours of comprehensive, high-quality coverage of our wedding ceremony. - No need for coverage of any other events like the engagement or rehearsal dinner. Ideal candidates should be experienced in shooting weddings, with a keen eye for capturing all the heartfelt moments. You should have great command of lighting, composition, and storytelling through imagery. Ability to communicate in a professional and friendly manner with myself, the wedding party, and guests is crucial. Please share your portfolio that demonstrates your previous work ...

  €878 (Avg Bid)
  €878 Μέση Προσφορά
  11 προσφορές

  I'm looking for a top-notch wedding photographer based near Delhi NCR with a unique style that showcases a perfect blend of candid, traditional, and artistic photography. You'll be required to provide the following: - Approximately 4-8 hours of comprehensive, high-quality coverage of our wedding ceremony. - No need for coverage of any other events like the engagement or rehearsal dinner. Ideal candidates should be experienced in shooting weddings, with a keen eye for capturing all the heartfelt moments. You should have great command of lighting, composition, and storytelling through imagery. Ability to communicate in a professional and friendly manner with myself, the wedding party, and guests is crucial. Please share your portfolio that demonstrates your previous work ...

  €826 (Avg Bid)
  €826 Μέση Προσφορά
  17 προσφορές

  I'm seeking a talented graphic designer to create a logo for my brand, Heritage Industries. The logo should feature an abstract depiction of an Arabian girl, taking inspiration from specific reference pictures that I'll provide. Key Skills and Experience: - Proficient in abstraction and graphic design - Previous work in logo design strongly preferred - Understanding of Middle East...Previous work in logo design strongly preferred - Understanding of Middle Eastern culture and motifs would be advantageous - Applicants must provide examples of their past work, particularly those that showcase abstract design. The successful candidate will be creative, communicative, and able to work within a clearly-defined brief to produce a logo that truly encapsulates the essence of our tr...

  €358 (Avg Bid)
  €358 Μέση Προσφορά
  41 προσφορές
  Trophy icon Logo Design Incorporating Lord Ganesha icon 8 μέρες left

  I am in need of a designer to create a logo for my company that communicates our brand personality and values. We are professional, modern, creative, innovative, and traditional and trustworthy. While the company name (included in the attached file) needs to be part of the logo, it should also incorporate an icon of Lord Ganesha (Vinayaga), symbolizing success and the removal of obstacles. This character echoes our brand ethos. The color scheme for the design has not been determined yet, giving you the creative flexibility. The style of the logo, whether minimalistic, abstract, or vintage, has not been specified, allowing for the designer's input. Ideal Skills & Experience: • Logo design • Creative thinking • Proficient in design software • Knowledge of...

  €9 (Avg Bid)
  Εγγυημένος

  Virtual Reality Real Estate App The real estate industry is ripe for disruption. The traditional way of buying and selling homes is inefficient and time-consuming. Buyers have to rely on photos and descriptions to get a sense of a property, and they often have to visit multiple homes in person before finding one that they're interested in. Virtual reality (VR) has the potential to revolutionize the real estate industry. VR allows buyers to experience a property as if they were actually there. They can walk through the rooms, look out the windows, and even get a feel for the layout. This can help buyers make more informed decisions about which properties to visit in person. A VR real estate app would allow buyers to:

  €632 (Avg Bid)
  €632 Μέση Προσφορά
  45 προσφορές

  An English-language educational video which has an English subtitle that's under 5 minutes long, and I will provide my Taiwanese Chinese subtitles. Tasks: I want you to create a srt file and I want you to add the Taiwan Chinese in video using srt. Key requirements for this task: [IMPORTANT!] To get this job, you must show me the video, in few seconds only so that I can see the effect of adding the first Taiwan Chinese Subtitles in video. . * Previous experience in video subtitling is highly desirable. The final output should be a video file with accurate and synchronized subtitles, ready for immediate use. I am looking for someone who can handle this task in a professional and timely manner. Video: Video file and subtitles file:

  €17 (Avg Bid)
  €17 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές
  North Indian Vegetarian Medium-Spiced Menu 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am in need of a creative culinary expert for the designing of a medium-spiced North Indian vegetarian cuisine menu. Skills and Experience: - In-depth knowledge about North Indian vegetarian dishes - Understands and respects spice level preferences - Proven experience in menu creation for Indian Cuisine Requirements: - Creative yet traditional in approach - Include a variety of dishes - Balanced in taste preferences - Medium spicy level in all dishes - Speak intelligently to the cultural significance/context of dish pairings (if any). The resultant menu should reflect a true taste of North Indian, medium-spiced vegetarian dishes.

  €50 (Avg Bid)
  €50 Μέση Προσφορά
  16 προσφορές
  Trophy icon Attention-Grabbing Floral Product Banner 1 μέρα left

  ...original flower), pollens quality(also use word "imported"), trademark registered , easy to fit:- (adjustable necklace dori and big size rather than others, adjusatble finger ring), safe box packing, only made by professional expert, handmade gota-chakri work on back side. (other competitor use satin and paper work on back side jewelry)., specific design for :- (haldi , mehandi baby-shower, ring, traditional fuctions & wedding ceremony), also cover that point (colour macth with your dress ) . You have to cover all that's points smartly because by write in a banner you hvae to use short and eaasy words you can use logos also . I am sharing you my brand logo attach them, and also define "Manufactured By Crazy Trend's". Make Sure to add wat...

  €6 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  Minimalist Residential Futon Design 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  A designer with Japanese experience of furniture & timber to design working drawings for a boutique range of futon beds. Single, King Single & Double for the Australian market. Minimalist design that can be kitset assembled from solid timbers and fit a traditional futon mattress. I'm a furniture maker with workshop to produce a handcrafted product.

  €229 (Avg Bid)
  €229 Μέση Προσφορά
  36 προσφορές

  I am on the look out for a skilled graphic designer who can design a unique and modern logo for my jewelry showroom. Key details: - The dominant color of the design should be gold. - The design should be modern rather than traditional. Ideal Candidate: The ideal candidate would possess the following skills and experience: - Proficiency in graphic design software. - Strong understanding of modern design principles. - Prior experience in designing logos, especially within the jewelry industry. - Ability to think creatively and design distinct logos. While I have not specified any specific jewelry related elements to be incorporated in the logo, I welcome ideas from the designer. Show me your creativity!

  €12 (Avg Bid)
  €12 Μέση Προσφορά
  27 προσφορές

  I'm seeking a skilled animator who can bring my ideas to life with traditional 2D animation. The style should be fluid, dynamic, and hand-drawn. - Ideal Skills: Proficiency in traditional 2D animation techniques, with a portfolio to back it up. A deep understanding of animation principles, with the ability to translate them into engaging and vivid animations. - Project Duration: The timeline for the project is up for discussion. I'm open to suggestions based on your experience and workflow, but please provide a conservative timeframe in your bid. - Audience: Though we did not specify an intended audience, a versatile animator who can adapt to varying styles that could appeal to different age groups would be ideal. Ultimately, I want someone who is passionate ab...

  €26 (Avg Bid)
  €26 Μέση Προσφορά
  16 προσφορές
  Hand-Drawn Humorous Cartoon Creation 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a skilled cartoonist, proficient in traditional hand-drawn cartooning. The focus of the project will be comedy and humor. I have specific characters designed already that will need to be incorporated into the cartoons. Ideal skills and experience: - Experience in traditional hand-drawn cartooning - Proven skills in creating effective, humorous illustrations - Ability to depict various characters in engaging and funny situations - Experience with incorporating pre-designed characters into fresh scenarios This role is perfect for someone with a knack for humor, a solid grounding in traditional cartooning techniques, and the capability to bring pre-established characters to life.

  €173 (Avg Bid)
  €173 Μέση Προσφορά
  14 προσφορές

  I'm seeking a professional with expertise in traditional photography style to capture the memorable moments of my wedding event, set to take place at an indoor venue. The key moments I am most interested in include: - Bridal Preparation - Wedding Ceremony - Wedding Reception The ideal freelancer would have previous experience in professional wedding photography, preferably with a focus on this classic style. A portfolio or samples of prior work in this style would greatly support your application. I look forward to seeing your offers.

  €692 - €1384
  Τοπικό
  €692 - €1384
  0 προσφορές

  ...performed to a high quality in clean style, meaning all 'um's and 'ah's should be omitted. The final transcription doesn't need to be time-coded and should be presented as continuous text. Ideal applicants should demonstrate previous transcription experience, preferably in dealing with French audio and video files. Please refer to relevant work experience in your application. PS: the video are in Chinese and French, you only need to transcribe the French parts, I will need you to write the French parts into the marked section of a word file (I have put the time code for you, so you can easily find the part of French in the video). Example: 女馆员:这是一个发现于河南偃师二里头遗址的一条龙,距今有3800年。河南偃师这个地方实际上是处于中国的中心地带,我们也说中原地区,目前我们认为它是一个属于夏代的这样一个时期。 主持:(56:06法语) this means at 5...

  €82 (Avg Bid)
  €82 Μέση Προσφορά
  20 προσφορές

  I am searching for an experienced photographer who specializes in traditional portrait, event, and product photography. This is predominantly intended for personal use. Key Requirements: - Must have a solid portfolio in all three branches: portrait, wedding, and product photography. - Expertise in traditional photography style; proven ability to capture the regular, posed appearance of the subjects. - Creative eye for detailing, and ability to capture the essence and mood of an event or product. Ideal Skills: - Strong communication to understand my vision. - Attention to detail. - Experience in event, product, and portrait photography. If you have proficiency in these domains, I'd love to see your portfolio and discuss the particulars of the project.

  €71 (Avg Bid)
  €71 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές

  Greeting from Freelancer.com!! One of our tech giant client has an immediate need of professional content reviewers fluent in Arabic and En...for content evaluation, we encourage you to apply. Ideal Candidates Should Possess: - Bilingual Fluent in Arabic and English language skills. - Strong background in content review, editing, or a related field. - Ability to adapt to varied content lengths and types. - Language Proficiency: Native read, write and speak - Cultural Affinity: Must have native knowledge on the cultural and other traditional aspects about the country - Computer Skill: Basic computer skills. Minimum typing speed of 25 words/ minute - Logical reasoning skills and decision making skills - Should be open to work in 24/7 environment - Prior content experience is an added...

  €14 / hr (Avg Bid)
  €14 / hr Μέση Προσφορά
  51 προσφορές
  Find Frisbee Discs Manufacturer Globally 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...frisbee discs resembling a Dodgebee or Hero disc. Here is a link to the disc I want to have made but with our logo on the front - - There is no preference for the location of the manufacturing. It could be in the United States, China, Europe, or anywhere else. I want to order like 50 discs to begin with. I have searched various chinese manufacture sites, but I have not found one that can make a soft throwing disc that is the same as the dodgebee. That is what I need. - The application from freelancers should ideally demonstrate relevant experience or past work related to sourcing manufacturers for similar or related products. A detailed project proposal is also welcome. Ideal Skills: - Supplier Sourcing - Manufacturing - Product

  €96 (Avg Bid)
  €96 Μέση Προσφορά
  19 προσφορές
  Japanese Tea Ceremony Experience 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am seeking to start a unique, culturally rich experience focused around traditional Japanese tea ceremonies in my Yokohama home. Key deliverables: - Create an engaging program accessible to foreigners with no prior knowledge of tea ceremonies. Our participants should leave feeling enriched for having learnt something new about our culture. - Diversify our offering with additional cultural experiences. The program should incorporate a kimono wearing experience and traditional Japanese food tasting to create an immersive cultural encounter. - Design a program lasting 3 hours. This time should be well-balanced between the tea ceremony, kimono wearing and food tasting experiences. Ideal skills and experience: - Experience in the hospitality industry, especially related t...

  €10 / hr (Avg Bid)
  €10 / hr Μέση Προσφορά
  4 προσφορές

  ...illustrations to create a unique piece of clip art for a legal article focused on U.S. export controls and economic sanctions. Key Concepts to Depict: - The primary metaphor we'd like to use is "the blind men and the elephant" story. - Blind lawyers should be represented. - The elephant should have its parts covered in bar codes with a lawyer looking at each part. See here for more on the traditional story: See here for the article for which I would like the illustration: Ideal Qualifications: - Proficiency in creating cartoon-style images. - Familiarity with legal concepts or willingness to conduct basic research for accuracy. - Ability to simplify complex ideas in a visually

  €94 (Avg Bid)
  €94 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές

  I'm seeking a highly skilled video editor who is proficient in both Chinese Mandarin and English. The successful candidate will be entrusted with the task of refining my marketing content through careful editing. Key responsibilities include: - Injecting subtitles: Your language proficiency will come in handy as the project involves embedding English subtitles in a video whose primary language is Chinese Mandarin. - Clip Management: Cut, trim, and rearrange segments of the content to create a cohesive and engaging narrative. - Special Effects: You will also be required to adorn the video with appropriate special effects, making it more attractive and captivating. Ideal skills and experience: - Proficiency in Chinese Mandarin and English - Expertise in video...

  €6 / hr (Avg Bid)
  €6 / hr Μέση Προσφορά
  12 προσφορές
  Scribus Template Creation with Master Pages 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...Scribus templates with master pages. The requirements for the project are as follow: - Incorporate text boxes with over page flow, image placeholders, and sections for headers and footers within the templates page numbering, title and author. - The design should reflect neutral and minimalist colors. But appropriate styles, headings, and fonts. - The overall style should resonate classic and traditional design. The ideal candidate should have excellent knowledge and experience in Scribus, and an understanding of classic design old school design. Experience in creating templates or layouts with master pages in Scribus 1.6.1 and the ability to help the end user implement and use the example templates is essential. These are not for use in the actually project but rather a demons...

  €19 / hr (Avg Bid)
  €19 / hr Μέση Προσφορά
  14 προσφορές
  Trophy icon Logo Design - Baker Street Electric 13 μέρες left

  ...with creative solutions to our customer's electrical needs. Here are the specific details I'm after: Color Palette: - No yellow. Style: - The logo should have a modern, clean and minimalistic style: sleek, simple, and versatile. Nothing busy. The image should convey confidence and professionalism in the electrical field. Imagery: - Possible elements to include: a street light (could be traditional or modern) , and/or a font stylized to appear made from electrical wire. However, the font should still be modern, clean, impactful and easily readable. We have included a couple of ideas in the attached photo. Don't feel limited by these, we are curious what you will come up with, but do play around, improve and experiment with them if you feel inspired. ...

  €92 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €92
  574 συμμετοχές
  Trophy icon Residential Remodel Design 18 μέρες left

  We are seeking a complete interior remodel design of ALL the living areas (non bed and bath areas) of a home. The main focus will be on a substantially larger kitchen and breakfast room area with a much larger island and if possibly adding a walk in pantry and ending u...floor plan areas 3D animations of the redesigned areas are encouraged but not required Winner will also need to submit the following prior to awarding the payment:: Final desired changes to submitted renderings and/or plans PDF Drawings of the floor plans with all measurements. PDF Elevations of each area designed with measurements dwg Cad Files of all areas redesigned. Skills required: - Traditional kitchen and home design - Photo-realistic 3D Rendering - 3D Animation if the designer chooses to provide -Auto...

  €692 (Avg Bid)
  Προεξέχον Εγγυημένος Σφραγισμένο Κορυφαίος Διαγωνισμός
  €692
  14 συμμετοχές
  Trophy icon EverythingManx Logo Creation 4 μέρες left

  I'm looking for a talented designer to create a logo for EverythingManx, a brand that embodies the spirit of the Isle of Man. Although the purpose of the logo wasn't specified as per the skipped question, potential users should consider it fo...Use the attached pocture for the X, MAKE ALTERATIONS ID NEEDED OR IF YOU CAN IMPROVE IT THATS OK. Although color schemes weren’t specifically outlined, freelancers should propose what they think suits the brand best - Freelancers should provide some examples of their past work and detailed project proposals with their application. Please note that it's not mandatory to strictly stick to the traditional colors and symbols associated with the Isle of Man. The logo should be innovative, capturing the uniqueness and stand-...

  €17 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €17
  109 συμμετοχές

  Hello and thank you for your interest! I am a real estate agent in need of a WordPress website for my real estate vlog. The site I envision is simple (with no real estate plug-ins, searches or listings!). I'm chiefly looking to connect with a freelancer who can demonstrate they vibe with my style and moodboard. I do NOT want the traditional aesthetic of real estate websites where it feels like a corporate financial institution, NOR do I want the sleek, generic "LUXURY" vibe. I really hope to incorporate my style enough to stand out while keeping it professional facing enough where potential clients wouldn't be put off hiring me for serious real estate transactions. Video Blog: • Capability to post, categorise, and manage a video blog for city guides, wh...

  €38 / hr (Avg Bid)
  €38 / hr Μέση Προσφορά
  107 προσφορές

  I'm looking to add a traditionally styled bedroom to my property and require professional sketch drawings of the proposed addition. It has to include an en suite bathroom, fulfilling both functional and aesthetic needs. Ideal candidates should possess the following qualities: - Experience in architectural design, particularly traditional styles - Strong understanding of space utilization for bedrooms and en suite bathrooms - Ability to translate customer ideas into clear, detailed sketches. Share your portfolio links to similar projects along with bids. Looking forward to collaborating with you!

  €18 / hr (Avg Bid)
  €18 / hr Μέση Προσφορά
  44 προσφορές
  TEDx Talk Animated Short on Leadership 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I require a seasoned graphic designer to produce a 6-8 minute long, 2D traditional animated movie. The animation will be a creative, and engaging reflection of leadership and changemaking. The attached picture that shows the animation that I want (all in one slide) I need the designer to create an animation that goes in the following order: transition 1: the arrows with the words joy and ease. transition 2: the face comes in top left (with a bored expression), then the word boredom, then 30 seconds later, the word Distraction. Transition 3: the face comes in again with a burnt out expression, then the word burnout and then 30 seconds later the word dogma. Transition for the face comes in again in the bottom right this time accompanied by two or three other faces of different peo...

  €524 (Avg Bid)
  €524 Μέση Προσφορά
  26 προσφορές

  Παρακαλούμε Κάνε Εγγραφή ή Κάνε Είσοδο για να δεις λεπτομέρειες.

  Προεξέχον Σφραγισμένο Κορυφαίος Διαγωνισμός