Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  141,976 testing qa δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR
  Junit developer Έχει λήξει left

  Θα ήθελα κάποιον για αύριο να μου επιλύσει κάποια ζητήματα σχετικά με το junit testing. Θα πρέπει να ειναι διαθέσιμος για αύριο 11/9 για δουλειά 1 ώρας.

  €8 - €28
  €8 - €28
  0 προσφορές
  medinNew improve -- 2 Έχει λήξει left

  Need to fix some bugs in a program made in Access 2003. The major bug is the absence of proper connections in some fields (need discussion) and after fixing this the fine tuning of the workstations in a network environment that consists of around 20 or more users. Access is sp...fields (need discussion) and after fixing this the fine tuning of the workstations in a network environment that consists of around 20 or more users. Access is split to front/back but I need the opinion of the programmer if sql is more safe/quick. I have installed sql on win server Program should need more improvements but this will be discussed, in a new project, with the chosen coder after testing the above basic steps I have to point out that I do not release any milestone until the coder do s...

  €138 (Avg Bid)
  €138 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  GREECECOVERY Έχει λήξει left

  ...καινοτόμες λειτουργίες και βασίζεται πολύ στις εικόνες - οπτικό περιβάλλον) υπάρχει σχεδόν έτοιμος όλος ο custom σχεδιασμός (όχι template), όλος ο προγραμματιστικός &kapp...

  €1078 (Avg Bid)
  €1078 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές
  Google ads -foodrgb.com 9 μέρες left

  Google ads Our Google Ads Process - 1. Business and Website analysis - Based on business and targeted area 2. Keyword Research based on Business Niche and services. 3. Competitor C...Our Google Ads campaign Involves:- • Industry Analysis • Competitive Research • Landing Page Conversion Audit • Landing Page Creation (Recommendations) • Landing Page Optimization (Recommendations) • Campaign Monitoring • Ad Copy Refinements • Keyword/Device/Location Bid Adjustment • Negative Keywords • Search Query Analysis • Analytics & Conversion Tracking • Tracking code Implementation • A/B Testing • Audience List Creation • Placement Analysis • AdWords Campaign Performance Report 200 USD per month and daily b...

  €184 (Avg Bid)
  €184 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Manual and API Testing With AZURE Devops 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...looking for a skilled tester to perform both manual and API testing And automation testing for my project using AZURE Devops. The ideal candidate should have experience in both manual and API testing, as well as familiarity with AZURE Devops. Good experience with logistics domain. Specifically, I would like the tester to focus on specific functionality during the testing process. The details of the specific functionality will be provided upon hiring. I estimate that more than 100 test cases will need to be executed for this project. Skills and experience required: - Proficiency in manual testing - Experience in API testing - Selenium will java - Familiarity with AZURE Devops - Ability to focus on specific functionality during testing ...

  €77 (Avg Bid)
  €77 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές
  R program project 6 μέρες left

  I am looking for an experienced R programmer to perform statistical analysis for my project. Specif...programmer to perform statistical analysis for my project. Specifics: - The task at hand involves conducting statistical analysis using R. - I have the dataset ready for the analysis. - The output of the analysis should be a comprehensive report. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in R programming and statistical analysis techniques. - Strong knowledge of statistical modeling, hypothesis testing, and regression analysis. - Ability to interpret and present the results in a concise and clear manner. - Experience in generating comprehensive reports from statistical analysis. If you have the necessary skills and experience in statistical analysis using R, please bid on thi...

  €7 (Avg Bid)
  €7 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές
  WEBPAGE DESIGN FOR MY BLOG PAGE 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...Optimization: - Enhance the page's SEO to improve its ranking on search engines. - Optimize meta tags, headings, and ensure mobile-friendliness. 6. User Experience (UX) Enhancement: - Improve the overall user experience with intuitive navigation and layout. - Place the share button in an easily accessible and strategic location to encourage user engagement. 7. Testing and Validation: - Conduct thorough testing across different browsers and devices. - Validate the site’s performance using tools like Google's Page Speed Insights and ensure it meets the set targets. Project Timeline: ASAP Freelancer Requirements: - Proven experience in web design and development, with a focus on performance optimization. - Strong understanding of SEO, acc...

  €55 (Avg Bid)
  €55 Μέση Προσφορά
  54 προσφορές

  I am looking for a Flutter developer who can help me release my app to the iOS/App Store. Current Status: - The Flutter project is ready for testing. Apple Developer Account: - I already have an existing Apple Developer account and all the necessary credentials. Requirements: - I need support with the submission process to the App Store. Ideal Skills and Experience: - Experience with Flutter development and releasing apps to the iOS/App Store. - Familiarity with the submission process and guidelines of the App Store.

  €124 (Avg Bid)
  €124 Μέση Προσφορά
  47 προσφορές
  Trophy icon social media content 6 μέρες left

  I am looking for a freelancer who can create engaging social media content for my functional health practitioner Instagram account's business starting with 30 days of content. My account/business empowers women to take control of fatigue, brain fog, and bloating. Using functional lab testing, we uncover their root causes and I guide them through lifestyle changes, enabling them to live with balance, energy, and mental clarity. The ideal candidate should have experience in creating visually appealing photos and videos, as well as writing compelling text posts involving health. The content includes education, tips and inspiration for those suffering from hypothyroid and Hashimotos symptoms. Skills and experience required: - Proficiency in using Instagram and knowledge of its fe...

  €9 (Avg Bid)
  Magento QA-7+ Yrs 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  We are looking for Magento QA for long term contract role who can support us 8 hours a day from Mon- Friday Experience 7+ years Long Term Work Hours 10.30 AM- 07.30 PMIST Job Description Key Responsibilities: Required skills: Experience in Magento projects for 5+ Years Experience in Automation and manual (Mandatory) Magento testing (Mandatory) Knowledge of Graphql, API Testing, mutations, queries, commerce bearer tokens, etc Knowledge of admin order flow and its concepts Knowledge of omnichannel, multi-channel, and dropship Strong knowledge of order flow sequence Knowledge of payment methods, ERP, Akeneo/PIM Syncs

  €1305 (Avg Bid)
  €1305 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές
  Local Marketplace App -- 2 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Project Ove...Flutter) based on your development preferences and requirements. Database: Implement a secure database to store user information, item listings, and other relevant data. Design Preferences: Clean and intuitive design. Use a color scheme that reflects trust and community. Mobile responsiveness for various devices and screen sizes. Deadline: Specify your expected timeline for the development, testing, and deployment of the app. Budget: Provide a budget range for the project. If the budget is flexible, mention that it can be negotiated based on the freelancer's experience and expertise. How to Apply: Interested freelancers should submit their proposals, including their portfolio, relevant experience, and a brief overview of how they plan to approach the developm...

  €1377 (Avg Bid)
  €1377 Μέση Προσφορά
  131 προσφορές

  ...frontend. API Documentation: Comprehensive documentation for the chosen API will be provided. Experience Required: Proven track record of successful API integrations in previous projects. Responsibilities: Implement and integrate the Replicate or Stable Diffusion API into our frontend system. Collaborate closely with our team to ensure optimal functionality and user experience. Conduct thorough testing and debugging to guarantee a smooth integration. Requirements: Demonstrated experience in frontend development and API integrations. Proficient in relevant technologies, including but not limited to HTML, CSS, JavaScript, and React. Familiarity with Replicate or Stable Diffusion API (or similar) is a significant advantage. Ability to troubleshoot and resolve integration issues ef...

  €16 / hr (Avg Bid)
  €16 / hr Μέση Προσφορά
  86 προσφορές

  ...Technology Stack: Main Task: Development of a new feature on the frontend. Source Code: Existing source code will be provided for modification. Required Experience: Proven experience in previous projects using Next.js. Estimated Duration: 7-10 days Responsibilities: Modify existing source code to implement the new functionality. Collaborate with our team to ensure seamless integration. Testing and troubleshooting to ensure a robust and efficient outcome. Requirements: Proven experience in frontend development with Next.js. Solid knowledge of HTML, CSS, JavaScript, and React. Ability to work independently and meet deadlines. Portfolio showcasing relevant previous projects. Why Join Us? Opportunity to work on an exciting and challenging project. Flexibility in work and potentia...

  €187 (Avg Bid)
  €187 Μέση Προσφορά
  82 προσφορές
  Mobile Automation 6 μέρες left

  I am looking for a skilled mobile automation developer who can auto...developer who can automate the functionality of an application on both iOS and Android platforms. The main functionality of the application falls under the "Other" category. Requirements: - Experience in mobile automation on both iOS and Android platforms - Proficiency in automation tools and frameworks such as Appium, Calabash, or Espresso - Strong understanding of mobile app development and testing processes - Ability to write and execute test scripts for various scenarios - Familiarity with payment processing and social media integration is a plus The project needs to be completed as soon as possible, so the ideal candidate should be able to start immediately and deliver high-quality results withi...

  €18 (Avg Bid)
  €18 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές

  We are part of a worldwide network providing drug testing services. We have a presence in multiple countries. Our client wants us to conduct drug testing around Mount Colah, 2079 Australia. We will train you on how to do it and provide the necessary supplies and tools. You will have to either go to the client's residence or office to collect the provided urine sample or rent a meeting room to host the session. Meeting room rental costs will be borne by us. Thereafter I will guide you on how to perform the testing hygienically and you will send us the result. We will compensate you for every test done. This is a long-term project and we will hire you for the long term.

  €37 - €46
  Τοπικό
  €37 - €46
  0 προσφορές
  Fundraising website test 6 μέρες left

  I am looking for a skilled freelancer to help me test specific features on my fundraising website. The project involves testing the donation process, specifically the user flow of selecting an amount, entering personal details, and making a payment. Skills and experience required for this project include: - Experience with manual testing - Strong attention to detail - Familiarity with fundraising websites and donation processes The ideal freelancer will be able to thoroughly test the donation process and provide detailed feedback on any issues or improvements that need to be made.

  €13 (Avg Bid)
  €13 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές

  ...integrating and working with Chat GPT API. 3. Functionalities: a. Implement basic conversational features such as greeting, information retrieval, and contextual understanding. b. Ensure smooth integration with Chat GPT API to deliver a responsive and dynamic user experience. 4. Platform Compatibility: Develop the application to be compatible with all the mobile platforms. 5. Testing and Optimization: a. Conduct thorough testing to identify and address any bugs or performance issues. b. Optimize the application for efficiency and responsiveness. Deliverables: a. Functional Chat GPT-based application. b. Well-documented code. c. Test cases and documentation on API usage. Submission Guidelines: 1, Proposal Submission: a. Provide a detailed proposal outlining your appr...

  €1846 (Avg Bid)
  €1846 Μέση Προσφορά
  42 προσφορές
  Backblaze expert required for our video streaming platform 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...Content Migration: Task: Transfer video content from AWS or the previous hosting server to Backblaze. Objective: Centralize video content on the Backblaze server for streamlined access. 3. Testing Phase: Task: Conduct thorough testing to ensure seamless video uploading. Objective: Confirm successful integration and functionality. 4. Performance Optimization: Task: Optimize the platform for fast video uploads. Sub-Task: Expand upload size to allow unlimited uploads for the Administrator. Objective: Enhance user experience by facilitating quick and unrestricted content uploads. 5. Comprehensive Testing: Task: Test the website and associated apps to ensure overall functionality. Objective: Identify and resolve any potential issues to guarantee a smooth user experie...

  €168 (Avg Bid)
  €168 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές

  Welcome to TESTA! We are a crowdsourced testing company dedicated to improving software quality for businesses worldwide. We specialize in testing software products for international companies, improving product quality, user experience, and uncovering insights about the places they operate. About the Gig: We are looking for testers in Ontario to conduct a smartphone app test. Testers will be asked to go through the registration, deposit, and withdrawal processes on the app, which will be paid for by Testa. This test is expected to be conducted between December 11th ~22nd. Pay: The total budget for this project is $60. This includes a $50 fee for testing, and $10 for deposit. Qualification: 1. This test must be conducted in the province of Ontario. 2. You must own...

  €47 (Avg Bid)
  €47 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές
  Magento Developer to build webshop 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...presence and facilitate seamless customer experiences. Responsibilities: Customize and configure Magento 2 themes, extensions, and modules to meet specific business needs. Develop and implement front-end and back-end functionalities, ensuring optimal performance and user experience. Integrate third-party services, payment gateways, and shipping methods into the webshop. Perform quality assurance and testing to identify and resolve issues, bugs, and performance bottlenecks. Requirements: Proven experience as a Magento 2 Developer, with a strong portfolio showcasing successful webshop implementations. Proficiency in PHP, MySQL, HTML, CSS, JavaScript, and other relevant web technologies. In-depth knowledge of Magento 2 architecture, customization, and extension development. Experi...

  €1347 (Avg Bid)
  €1347 Μέση Προσφορά
  136 προσφορές

  We are seeking a professional with expertise in the US and EU markets across various areas including Organic Search (SEO: Internal SEO activity; External SEO activity), Contextual Advertising (PPC),Social Media (SMM/SMO) and Placement of articles and guest posts on high-rated sites for reverse ...comprehensive plan outlining a detailed description of their approach, costs, and specifics We will consider only those candidates who will submit a specific plan, a detailed description and the cost of what is included in the work, within 1 month. Also specify the number of - keywords; - posts (1000 words each), posts and comments in English; - forums involved, a comment on the blog; - creatives; - A/B testing; - Guest posting; - Broken link building; - number of reports; - list of tools ...

  €111 (Avg Bid)
  €111 Μέση Προσφορά
  76 προσφορές

  *Summary* This is a software engineering contest that leverages machine learning to solve developer experience inconveniences in creating mock data for testing and for demos within the JavaScript ecosystem. Winning submissions will include a GitHub repo of the software, complete with documentation and CICD using GitHub Workflows. Employer reserves all rights to the software created under this contest but will redistribute the software under an Open Source license. All dependencies must have permissive OSI approved licenses and the software must be runnable offline, without dependence on an external web service or datastore and without dependency on specialized hardware. *Problem* Simple faker or charade libraries can be used for mock data in software development but the use ca...

  €459 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €459
  3 συμμετοχές
  Want to design a website 6 μέρες left

  ...with other relevant technologies. Responsibilities: Develop a website from scratch using Java and related technologies. Collaborate with our team to understand requirements and implement solutions. Ensure the website is responsive, visually appealing, and user-friendly across various devices. Integrate necessary APIs, databases, and third-party tools as required. Perform testing and debugging to ensure seamless functionality. Optimize website performance for speed and efficiency. Requirements: Proven experience in web development using Java and related technologies. Proficiency in front-end technologies such as HTML, CSS, and JavaScript. Strong understanding of web frameworks like Spring, Hibernate, etc. Experience with database managem...

  €5 / hr (Avg Bid)
  €5 / hr Μέση Προσφορά
  17 προσφορές
  Ecommerce App 6 μέρες left

  I am looking for a skilled developer to create ...for Android. The app should include the following features: - User Authentication: The app should have a secure login system for users to create accounts and access their personal information. In terms of platform preference, I would like the app to be developed specifically for Android. The target launch date for the app is more than 6 months from now, allowing ample time for development and testing. Ideal skills and experience for this job include: - Strong proficiency in Android app development - Experience with user authentication and secure login systems - Familiarity with ecommerce app features such as inventory management and payment gateway integration - Ability to meet deadlines and work efficiently to deliver a high-qu...

  €584 (Avg Bid)
  €584 Μέση Προσφορά
  137 προσφορές

  URGENT Expert Only Android Koin. Need to fix issue related to Unit Test Skills and experience required: - Expertise in Android Koin - Strong understanding of Unit Testing in Android - Ability to troubleshoot and resolve issues related to Unit Tests Project requirements: - Resolve an issue related to Unit Test in an Android Koin project - The client needs the issue to be resolved within 24 hours Please only apply if you have experience with Android Koin and are confident in your ability to quickly identify and fix issues related to Unit Tests.

  €738 (Avg Bid)
  €738 Μέση Προσφορά
  28 προσφορές
  Pre Empolyment Vetting ( Kolea, Algeria) 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am in need of Employment verification services for my pre-employment vetting process. Skills and Experience Required: - Experience in conducting employment verification checks - Familiarity with the employment system and institutions in Kolea, Algeria Additional Information: - Attention to detail and accuracy are crucial in ensuring th...employment verification checks - Familiarity with the employment system and institutions in Kolea, Algeria Additional Information: - Attention to detail and accuracy are crucial in ensuring the accuracy of the verification process. Candidate Volume: - The project involves vetting 1-5 candidates. Please note that this project does not require additional verification services such as drug testing, credit checks, or social media ...

  €28 (Avg Bid)
  Τοπικό
  €28 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές

  ...The json should allow to see the origin coordinate and the destination coordinate for the units and when it is an attack the position of the unit attacked. Also include the unit id. All the data is in the json submitted but it is difficult to read. 5. create a python script that will create the simplified json file to use for future extractions of similar files 6. validate your script by testing with files available at 7. your python script will generate a simple json file with the data much easier to read and only related to game play and should look more like what you see in the steps on the replay screen Deliverables: 1. Simplified repay file in json format 2. Python script that takes uploaded json as input and outputs the simplified

  €46 (Avg Bid)
  Προεξέχον
  ux consultant 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...the main steps and layouts of my site and suggest how it should be better becuase I feel like user dont understand how to use it. Skills and Experience: - Proven experience in Website Design and UX consultation - Strong knowledge of user engagement strategies and techniques - Ability to analyze existing design elements and make recommendations for improvement - Experience in conducting user testing and gathering user feedback - Familiarity with industry best practices for enhancing user engagement and satisfaction Objectives: The main objectives for this UX consultation are: - Enhancing user engagement on the website - Improving overall user satisfaction - Increasing conversion rates If you have expertise in Website Design and a track record of successful UX consultations, I ...

  €116 (Avg Bid)
  €116 Μέση Προσφορά
  88 προσφορές

  Hi, we are looking for team who can accomplish a task of having webinars in app, native android and ios application from scratch 1. need to know what all developers would be required like UI/UX etc etc 2. scope of work 3. time you would require to complete it 4. regirious testing 5. what all things you requires from me , like domain and AWS server this are the listed features what I need 1. booking webinars 2. join and attend live webinars also some more additional functionalities also • QnA box for user to ask questions to the host • Host joining facilities • My booking section for users to view their bookings and join also what I have in mind is two ways what I thaught could be, but if you know third way do tell me 1. one is app integrated 2. we can use...

  €2157 (Avg Bid)
  €2157 Μέση Προσφορά
  52 προσφορές
  Release Manager 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...deployments. REQUIRED SKILLS: SCCM: Creating/deleting Collections, Dynamic and Limited Deploying software to 60,000 workstations Troubleshooting Client issues Creating and Running reports and/or deployment summaries HP ALM: Creating Requests Entering/researching information Creating and Running reports Relationship Management: Working with requestors/SMEs/Senior Leadership Working with developers and QA technicians Negotiating dates Understanding/deriving business needs Communicating information to BUs, End Users, and or Management Technical: Windows 10 Mac CA Technologies Service Desk Manager SQL Server Reporting Services JSS Dashboard Application Packer Essential Functions Good hands-on on following Technology areas: Microsoft Intune, Flexera Admin Studio, InstallShiel...

  €16 / hr (Avg Bid)
  €16 / hr Μέση Προσφορά
  4 προσφορές
  Platform testing 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a skilled tester to conduct user interface testing for my website. The ideal candidate should have experience in website testing and a strong understanding of user experience. Specific requirements for the project include: - Conducting thorough testing of the website's user interface to ensure it is visually appealing and user-friendly - Testing the website's responsiveness across different devices and browsers - Identifying any usability issues and providing recommendations for improvement The tester should have the following skills and experience: - Proficiency in website testing methodologies and tools - Strong attention to detail and ability to identify and document issues accurately - Knowledge of user experience best ...

  €144 (Avg Bid)
  €144 Μέση Προσφορά
  57 προσφορές

  I need an android app to be tested thoroughly on several REAL DEVICES, and suggestions for improvement made from user standpoint (not simply to test if privacy link works) . Please bid only if you know android testing, YOU HAVE SEVERAL REAL DEVICES and you are able to THINK rather than copy and paste protocols.i need the app tested from the viewpoint of the user, and i need suggestions for improvement , from user viewpoint please , as also any failures problems, etc. I NEED A FULL REAL REPORT WITH INTELLIGENT SUGGESTIONS , NOT 'saar iT is workinnge verry gud only very much, please give me five stars' Budget $20

  €18 (Avg Bid)
  €18 Μέση Προσφορά
  11 προσφορές
  Browser automation studio (bas) Developer 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...developer to assist me with a project. The ideal candidate should have the following skills and experience: Preferred Browser: Google Chrome & Http request (API) (Looking for an Indian person) Main Task: Automated Testing Task Complexity: Complex The project involves developing a browser automation script using the browser automation studio (BAS) tool to automate complex testing tasks. The selected developer will be responsible for: - Creating and customizing automation scripts using the BAS tool - Writing code to simulate user interactions, navigate websites, and perform testing tasks - Implementing robust error handling and reporting mechanisms - Collaborating with the team to define test scenarios and requirements - Troubleshooting and resolving any iss...

  €168 (Avg Bid)
  €168 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές

  I need an android app to be tested thoroughly on several REAL DEVICES, and suggestions for improvement made from user standpoint (not simply to test if privacy link works) . Please bid only if you know android testing, YOU HAVE SEVERAL REAL DEVICES and you are able to THINK rather than copy and paste protocols.i need the app tested from the viewpoint of the user, and i need suggestions for improvement , from user viewpoint please , as also any failures problems, etc. I NEED A FULL REAL REPORT WITH INTELLIGENT SUGGESTIONS , NOT 'saar iT is workinnge verry gud only very much, please give me five stars'

  €18 (Avg Bid)
  €18 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές

  I am looking for a freelancer to create a custom PCB with STM32 and TJA CAN Transceiver to convert UART BMS Data to DRONECAN BatteryInfo and BatteryInfoAux messages. The requirements for this project...from BMS is ready. Code to create the DRONECAN Messages has been added but is not working as expected. This needs to be fixed and the PCB has to be designed. Reference - This library is to be used for this purpose. We have the code to extract the values from the UART input, which have to be sent as DRONECAN messages. For testing the Messages can be viewed in to verify. Timeline: - Within 2 weeks Example node code -

  €404 (Avg Bid)
  €404 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές
  Email Marketing Specialist - No Agencies 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...Optimize the use of marketing automation tools for lead scoring, nurturing, and integration with other platforms. 4. Content Development: - Craft compelling email content that resonates with our target audience. - Ensure all email communications have a clear and impactful Call to Action (CTA). 5. Analytics and Optimization: - Monitor and analyze the performance of email campaigns. - Conduct A/B testing and utilize analytics to optimize campaign performance. 6. Marketing Strategy Consultation: - Provide expert consultation on marketing automation, email marketing, and overall marketing strategy. - Assess current marketing efforts and suggest improvements. 7. Market Research: - Conduct thorough market research and competitor analysis in target locations. - Define target ...

  €247 (Avg Bid)
  €247 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές

  ...for the tech/software/tools industry. Ideal Skills and Experience: - Experience in web development and design - Proficiency in database management and integration - Knowledge of user interface design and user experience optimization - Ability to create a user-friendly and visually appealing website - Familiarity with SEO best practices and techniques - Strong attention to detail and ability to QA test the website - Excellent communication and collaboration skills Project Requirements: 1. Rating System: - Implement a text-based rating system for users to leave reviews and feedback on various tech/software/tools. - Ensure that the rating system is user-friendly, intuitive, and easy to navigate. 2. Primary Sector: - Focus on the tech/software/tools industry, providing a...

  €31 / hr (Avg Bid)
  €31 / hr Μέση Προσφορά
  185 προσφορές

  Project Overview: My project aims to provide a comprehensive online learning experience. I have chosen the Agora Flexible Classroom as the preferred platform due to its reputation for fostering engaging virtual classrooms, collaboration tools, and rich content sharing capabilities. However, I need a talented develope...learning environment. Responsibilities: Assess the project requirements and develop a plan for integration. Implement the Agora Flexible Classroom features into the existing project. Ensure a seamless user experience and troubleshoot any issues that may arise during the integration process. Collaborate with the project team to incorporate any additional customizations or features. Conduct thorough testing to guarantee the stability and functionality of the integrated...

  €349 (Avg Bid)
  €349 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές
  Build an Ecommerce Website 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...best practices to improve search engine rankings. Utilize analytics tools to gather insights, track user behavior, and make data-driven decisions to enhance the website's performance. 7. Collaboration and Communication: Work closely with the design and marketing teams to align on the visual aesthetics, branding elements, and promotional strategies for the website. 8. Testing and Quality Assurance: Conduct thorough testing of the website to identify and resolve any bugs, issues, or inconsistencies prior to launch. Ensure a high level of quality and functionality across all aspects of the site. Requirements: - Proven experience (5 years) as an E-commerce Web Developer, preferably with expertise in implementing Pietra Studio or similar e-commerce platforms. - Profici...

  €8 / hr (Avg Bid)
  €8 / hr Μέση Προσφορά
  129 προσφορές
  ux moderator Germany 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a UX moderator based in Germany to conduct usability testing for my project. Requirements: - Experience in conducting usability testing - Proficiency in moderating user interviews - Ability to create and analyze surveys Specific Demographic: - The testing will be focused on a specific demographic, which I will provide details for. Time Frame: - The usability testing needs to be conducted over a period of more than two weeks. If you have the necessary skills and experience for this project, please submit your proposal.

  €28 / hr (Avg Bid)
  €28 / hr Μέση Προσφορά
  7 προσφορές

  I am looking for a freelancer who can assist me with email render testing and preview on testi.at. I want to ensure that my newsletter displays well in Outlook and the other clients. As can be seen in the emails preview this is not displaying well at the moment. Design: - I have a specific design for my newsletter that I would like to be implemented. - The freelancer should be able to work with my design and make any necessary adjustments to ensure it displays correctly in Outlook. Content: - I have the content for my newsletter ready, so no assistance with writing is needed. However, I may need some help with editing the content if necessary. Skills and Experience: - Experience with email render testing and preview in testi.at. - Proficiency in designing newsle...

  €138 (Avg Bid)
  €138 Μέση Προσφορά
  42 προσφορές

  I need an android app to be tested thoroughly on several REAL DEVICES, and suggestions for improvement made from user standpoint (not simply to test if privacy link works) . Please bid only if you know android testing, YOU HAVE SEVERAL REAL DEVICES and you are able to THINK rather than copy and paste protocols.i need the app tested from the viewpoint of the user, and i need suggestions for improvement , from user viewpoint please , as also any failures problems, etc. I NEED A FULL REAL REPORT WITH INTELLIGENT SUGGESTIONS , NOT 'saar iT is workinnge verry gud only very much, please give me five stars'

  €19 (Avg Bid)
  €19 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές
  I NEED PROFESSIONAL AMAZON VIRTUAL ASSITANT 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Job Description: FBA & FBM We are seeking a highly motivated and detail-oriented A...private label products to the Amazon marketplace. Conduct market research to identify opportunities for new private label products. Collaborate with product development teams to design, source, and launch private label items. Product Listing Optimization: Create and manage compelling product listings on Amazon, utilizing best practices for titles, descriptions, images, and keywords. Implement A/B testing and other optimization techniques to improve product visibility and conversion rates. Inventory Management: Monitor and manage inventory levels to prevent stockouts and overstock situations. Implement replenishment strategies to ensure a consistent supply of products for customer demand. S...

  €226 (Avg Bid)
  €226 Μέση Προσφορά
  19 προσφορές
  I need help with finishing the Spock unit test groovy 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...test. - Analyzing the code and identifying root causes of the failures. - Implementing necessary changes and modifications to the test code to ensure successful and accurate test results. Ideal skills and experience for this project: - Strong proficiency in Groovy and Spock framework. - Experience in working with complex applications and resolving test failures. - Solid understanding of unit testing principles and best practices. - Strong problem-solving and debugging skills. - Attention to detail and ability to identify subtle issues within the code. The completion of the tests is of immediate importance, and therefore, the selected developer should be able to prioritize and work efficiently to deliver the resolved tests promptly. If you possess the required skills and exper...

  €21 (Avg Bid)
  €21 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές
  Data Annotation -- 2 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...'Senior Executive Level'. Seniority Levels Defined: Entry Level (1): Positions for individuals starting their career with minimal experience. Examples include Accounting Intern, Software Engineer Trainee, and Paralegal. Junior Level (2): Roles for individuals who have some professional experience and are developing their skills. Examples include Account Receivable Bookkeeper and Junior Software QA Engineer. Associate Level (3): Positions for skilled professionals with substantial experience and expertise. Examples include Senior Tax Accountant and Lead Electrical Engineer. Manager Level (4): Roles involving oversight and leadership within a specific area. Examples include Account Manager and Superintendent Engineer. Director Level (5): High-level leadership positions ...

  €21 (Avg Bid)
  €21 Μέση Προσφορά
  30 προσφορές

  I need an android app to be tested thoroughly on several REAL DEVICES, and suggestions for improvement made from user standpoint (not simply to test if privacy link works) . Please bid only if you know android testing, YOU HAVE SEVERAL REAL DEVICES and you are able to THINK rather than copy and paste protocols.i need the app tested from the viewpoint of the user, and i need suggestions for improvement , from user viewpoint please , as also any failures problems, etc. I NEED A FULL REAL REPORT WITH INTELLIGENT SUGGESTIONS , NOT 'saar iT is workinnge verry gud only very much, please give me five stars'

  €18 (Avg Bid)
  €18 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές

  I am looking for a developer to create complete test units for our existing REST API system in Node.js using vitest. The purpose of the REST API system is to process orders. We currently do not have...currently do not have any existing test units for the system, so the developer will need to create them from scratch based on our documentation which lists possible errors and all of the fields that it accepts. Ideal skills and experience for this job include: - Strong knowledge and experience in Node.js - Proficiency in creating test units for REST API systems - Familiarity with vitest or other testing frameworks - Ability to work independently and efficiently - Excellent problem-solving and debugging skills Please provide examples of previous work in creating test units for REST AP...

  €525 (Avg Bid)
  ΣΜΓ
  €525 Μέση Προσφορά
  38 προσφορές
  Chrome Extension to Enrich Property Board Site 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...Code: Complete source code of the extension, with documentation. - User Guide: A simple guide for users on how to install and use the extension. - Technical Documentation: Detailed technical documentation, including architecture, codebase explanation, and API integration details. Timeline - Proposal Submission Deadline: 2-dec-2023 - Project Start Date: 4-dec-2023 - Beta Version Ready for Testing: 8-dec-2023 - Final Delivery: 19-dec-2023 Budget - Please provide a detailed quote for the complete development of the Chrome extension, including any post-launch support or maintenance costs. Proposal Submission Please include the following in your proposal: 1) Technical Approach: Outline your approach to developing the extension, including technologies and frameworks...

  €586 (Avg Bid)
  Επείγον
  €586 Μέση Προσφορά
  26 προσφορές
  Add a GPS route to an existing app 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...to provide guidance and suggestions for implementing the GPS route feature. Please bid for 1 test centre which has 7 routes. Once this is done I will complete the project but there will be new projects/milestones for other driving test centres. Please state how much each additional Test Centre or route would cost. The milestones will be as such: 1: 1 route created and working properly after testing 2: All 7 routes created and tested and working properly 3: All work completed and live on Apple/Play Stores....

  €252 (Avg Bid)
  €252 Μέση Προσφορά
  41 προσφορές