Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  5,000 testing qa δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR
  Junit developer Έχει λήξει left

  Θα ήθελα κάποιον για αύριο να μου επιλύσει κάποια ζητήματα σχετικά με το junit testing. Θα πρέπει να ειναι διαθέσιμος για αύριο 11/9 για δουλειά 1 ώρας.

  €8 - €29
  €8 - €29
  0 προσφορές
  medinNew improve -- 2 Έχει λήξει left

  Need to fix some bugs in a program made in Access 2003. The major bug is the absence of proper connections in some fields (need discussion) and after fixing this the fine tuning of the workstations in a network environment that consists of around 20 or more users. Access is sp...fields (need discussion) and after fixing this the fine tuning of the workstations in a network environment that consists of around 20 or more users. Access is split to front/back but I need the opinion of the programmer if sql is more safe/quick. I have installed sql on win server Program should need more improvements but this will be discussed, in a new project, with the chosen coder after testing the above basic steps I have to point out that I do not release any milestone until the coder do s...

  €138 (Avg Bid)
  €138 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  GREECECOVERY Έχει λήξει left

  ...καινοτόμες λειτουργίες και βασίζεται πολύ στις εικόνες - οπτικό περιβάλλον) υπάρχει σχεδόν έτοιμος όλος ο custom σχεδιασμός (όχι template), όλος ο προγραμματιστικός &kapp...

  €1078 (Avg Bid)
  €1078 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές
  Laravel Business Website 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  My client's website is old Core-php/html with 20 pages.  You will install new laravel 11 admin/user panel and move the existing content from old website to the laravel website. Ensure the following: 1) You provide tax related theme to be approved by me 2) php 8.x compatible. No error testing all pages on   3) 100% score for all pages using    4) update with all latest links 5) Open source code. Admin/user can login to add/delete pages and change the web content 6) SEO is optimized for keywords and page content I will create milestone escrow payment. You will create the above on your server. If all above looks good, then I will release payment. Please bid and provide delivery time. Ask any quesiton and I will answer.

  €148 (Avg Bid)
  €148 Μέση Προσφορά
  33 προσφορές
  Shopify Happy Cork 9 μέρες left

  Milestone 1: Project Plan and Theme Deliverables: Project plan, theme selection, initial customization. Payment: $200 Milestone 2: Setup and Design Deliverables: Shopify setup, key design elements. Payment: $200 Milestone 3: Functionality Deliverables: Customizing apps and settings. Payment: $150 Milestone 4: Testing and Launch Deliverables: Testing, adjustments, launch, training. Payment: $150 Milestone 5: Support Deliverables: One week post-launch support. Payment: $50

  €689 (Avg Bid)
  €689 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  UI Testing & Bug Reporting 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I need a detail-oriented professional to conduct comprehensive testing on my Website. This includes both manual and automated tests to identify any defects, inconsistencies, and areas for improvement in the website. Key Responsibilities: - Develop detailed test plans, test cases, and test scripts. - Perform manual and automated tests. -Create Test Plans and Test Cases: Develop detailed test plans, test cases, and test scripts based on project requirements. -Execute Tests: Perform manual and automated tests to identify defects, inconsistencies, and areas for improvement. -Bug Identification and Reporting: Identify, document, and report UI bugs and issues using a bug-tracking system, ensuring clear communication with the development team. -Collaborate with Development and Design Teams...

  €48 (Avg Bid)
  €48 Μέση Προσφορά
  11 προσφορές
  iOS Appium Expert Needed 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm looking for a skilled iOS Appium expert to help with my project. I need someone extremely proficient with Appium, particularly in the context of iOS applications. The main focus will be on ensuring that the app we're working on is tested and automated effectively. Ideal skills for this project would be: - Proficiency in iOS app testing - Appium expertise - Ability to carry out thorough performance testing If you have a background in similar projects, particularly in the context of user authentication, push notifications, and in-app purchases, that would be a huge plus. Please get in touch if you think you can help.

  €15 (Avg Bid)
  €15 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές
  Laravel CRM Project Completion 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm looking for a skilled Laravel developer to complete a CRM project that already has its basic features developed. Your role will be to complete the project based on the milestones that have been set in the 2-week timeframe. Key Responsibilities: - Refining the existing CRM features - Ensuring all the additional features listed in the images provided are fully integrated - Testing and debugging the CRM for any issues - Ensuring the project is delivered within the 2 weeks timeframe Ideal Skills and Experience: - Proficient in Laravel framework - Strong understanding of CRM systems - Experience in email marketing tools, customer support chats, and analytics - Strong problem-solving and time management skills - Excellent communication skills to provide updates and seek clarifi...

  €157 (Avg Bid)
  €157 Μέση Προσφορά
  21 προσφορές

  ...SEO**: Site audits, speed optimization, mobile responsiveness, and schema markup. - **Off-Page SEO**: High-quality backlink building and local citations. 2. **Pay-Per-Click Advertising (PPC)** - **Campaign Strategy & Management**: Development and management of PPC campaigns across Google Ads and Bing Ads. - **Ad Creation & Optimization**: Crafting high-converting ads and continuous A/B testing. - **Bid Management**: Adjusting bids and budgets for optimal performance. - **Performance Tracking & Reporting**: Detailed monthly reports on campaign performance and ROI. 3. **Meta Ads (Facebook/Instagram)** - **Ad Strategy & Management**: Development and management of Facebook and Instagram ad campaigns. - **Ad Creation & Design**: Designing eye...

  €229 (Avg Bid)
  €229 Μέση Προσφορά
  22 προσφορές
  Data Entry & Statistical Analysis in Excel 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...inconsistencies, removing duplicates, and ensuring that the data is structured correctly for analysis. - Statistical Analysis: You will also be required to conduct statistical analysis on the cleaned data. Although the specifics of the analysis were not detailed, the ideal candidate would have experience with statistical methods such as descriptive statistics, regression analysis, and hypothesis testing. Ideal Skills and Experience: - Advanced Excel Skills: You should be proficient in Excel, particularly in functions that support data cleaning and statistical analysis. - Data Entry Experience: Experience in data entry, especially in cleaning and formatting data, will be a significant advantage. - Statistical Analysis Proficiency: If you have experience with statistical methods,...

  €9 / hr (Avg Bid)
  €9 / hr Μέση Προσφορά
  67 προσφορές

  Dear Oliver Tattersall The scope of the project encompasses the following key activities: - Development of Conceptualization document - Development of Business Requirement Document - Development of Functional Requirement Document - Development of user stories - Carryout User Acceptance Testing - Provide Business Analyst support to the development, testing and implementation teams - Develop user manuals and training documentation Constraints and Flexibility: Activities may vary within the above-defined deliverables based on the Manager’s guidelines and project needs. Out of scope: Software development activities. As previously discussed, after a two-week review period, the billing rate will be revised to $10 per hour, contingent on satisfactory performance. Please...

  €6 / hr (Avg Bid)
  €6 / hr Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  ...Wireframing: Define the website structure, content, and user flow. 2. Design: Create mockups or use design tools like Adobe XD or Figma to visualize the website's look and feel. 3. Development: Implement the front-end and back-end functionalities using the chosen technologies. 4. Content Creation: Write compelling and informative content for each section. 5. Testing: Conduct usability testing, cross-browser testing, and performance testing. 6. Deployment: Deploy the website to a hosting platform and configure DNS settings. Skills Required: • HTML/CSS: Proficiency in creating layouts and styling elements. • JavaScript: Knowledge of DOM manipulation and event handling. • Responsive Design: Ability to ensure the website looks good on various ...

  €106 (Avg Bid)
  €106 Μέση Προσφορά
  24 προσφορές

  ...like search and polls. When I try accessing the website through his link, it indicates 'This site can't be reached.' I need a skilled professional to help me identify and repair the issue. The tasks involved in this project include: - Identifying the root cause of the error messages affecting interactive features - Implementing the necessary fixes to ensure these features are fully functional - Testing the website thoroughly to verify that the problem has been resolved Ideal candidates should have: - Experience in website development and troubleshooting - Proficiency in working with interactive web features - Strong problem-solving skills - Excellent attention to detail - Good communication abilities to explain the issue and solution clearly Please bid on this p...

  €120 (Avg Bid)
  €120 Μέση Προσφορά
  33 προσφορές
  MemberPress Account Setup & Course Integration 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I need an expert to set up a new Memberpress ...closed membership, meaning individuals cannot simply sign up and pay; they must be granted access by us at a specific point in their overall program. Key requirements: - Set up a new Memberpress account. I've already signed up for Memberpress. - Implement user login functionality - Integrate different types of online courses (video-based, written content, quizzes and exercises) - Migrate current testing from Classmarker software to internal use I'm looking for a professional who can set this up efficiently, ensuring a seamless user experience. The project does not have a strict deadline, so there's no rush, but I'm looking for someone who can deliver quality work. There is potential to continue working together ...

  €153 (Avg Bid)
  €153 Μέση Προσφορά
  36 προσφορές

  ...Source code ownership... when transferred? 6) How might the estimate consider or include portion of website ownership as a form of payment? 7) Estimate of delivery time. Types of adjustments for repeated missed deadlines? 8) Are there comparable software development(s) of yours available for review...? (not required) 9) Looking for modular and efficient coding; error messaging; code testing; documentation; etc. 10) A willingness to engage in civil emailing to discuss, clarify, negotiate, promote, suggest, etc. 11) How future changes/additions/modifications to the original graphic might affect animation code...? (e.g., an animated outdoor environment surrounding the sandglass graphic, possibly reflecting real-time outdoor seasonal changes.) 12) What additional ...

  €1020 (Avg Bid)
  €1020 Μέση Προσφορά
  62 προσφορές
  Azure Network Setup & Configuration 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...ensure that authorization based on user roles is managed in the backend. The Developer will generate tokens with role details and other relevant information. 2. Deployment and Testing (30%) 2.1 The Developer shall perform complete testing of individual modules to ensure they run successfully. 2.2 The Developer shall conduct a fully integrated test, including front-end, back-end (API and database), to ensure seamless operation. 2.3 The Developer shall set up cost/budget alerts in Azure to control and avoid unnecessary charges. 2.4 The Developer shall provide support for any bugs that arise during stress testing. 3. Handover (30%) 3.1 The Developer shall explain all working parts and the setup provided. 3.2 The Developer shall provide necessary documentation, ...

  €190 (Avg Bid)
  €190 Μέση Προσφορά
  18 προσφορές
  Unity Code Test 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I need a comprehensive test done on Unity code to detect any bugs. Key Points: - **Bug Detection**: This will include identifying and fixing: - Logic errors - Syntax errors - Performance issues - **Complexity of the Code**: The code is comple...Detection**: This will include identifying and fixing: - Logic errors - Syntax errors - Performance issues - **Complexity of the Code**: The code is complex, so I need someone with solid experience in handling intricate Unity projects. - **Platform**: The test should cover mobile Unity code errors mainly. - **Experience**: An ideal candidate would have a strong background in Unity development and testing, particularly for mobile platforms. I'm looking for a professional who can ensure the code runs smoothly without any i...

  €127 (Avg Bid)
  €127 Μέση Προσφορά
  14 προσφορές

  I'm in need of a skilled MERN stack developer to enhance our existing website. The primary goal of this project is to integrate new features to the site, ensuring it remains competitive and user-friendly. Your application should predominantly showcase your experience in similar projects. Key Responsibilities: - Enhance website by implementing new features - Conduct thorough testing to ensure compatibility and performance - Work closely with our team to understand and address specific business needs Ideal Skills and Experience: - Proven experience as a MERN stack developer - Strong understanding of front-end and back-end technologies - Excellent problem-solving skills and attention to detail - Ability to communicate effectively and work collaboratively In your application, p...

  €86 (Avg Bid)
  €86 Μέση Προσφορά
  20 προσφορές

  I'm seeking a skilled professional to assist with the implementation of various modules of Oracle HCM Fusion Cloud. Key Modules: - Core HR - Compensation - Performance Management - Vacations - Time & Labor My org...Labor My organization is small, with less than 100 employees, making the project manageable in scale. No integration with other systems is needed. Ideal applicants should have: - Proven experience in implementing Oracle HCM Fusion Cloud, ideally with a focus on the modules mentioned - Excellent communication skills to ensure smooth project delivery - A meticulous approach to details and system testing - A track record of delivering projects on time and within budget Please provide examples of your work and a clear plan for the implementation process when y...

  €3991 (Avg Bid)
  €3991 Μέση Προσφορά
  11 προσφορές

  As a frontend developer myself, I'm seeking another proficient developer who can help me with certain aspects of a mobile app project I am currently working on. This individual should have: - Robust experience and pr...to design an engaging and smooth user interface that speaks to our audience. Thus, deep familiarity with frontend development is a must. While I skipped commenting on certain aspects of mobile app development, I do assume you have a comprehensive understanding, and are capable of engaging with different dimensions of app development. Whether it's interface design, functionality development, or testing and debugging, your skills will be valued here. If you're an expert in and Expo, and passionate about creating impressive mobile apps, this project aw...

  €130 (Avg Bid)
  €130 Μέση Προσφορά
  30 προσφορές
  Online Store Development with Odoo 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...to allow customers to make online payments (e.g., PayPal, credit card processing). Configure shipping methods and costs. Enable customer reviews and ratings for products. Sales and Inventory Management: Configure the sales process to handle online orders. Set up automated inventory management to update stock levels based on sales. Ensure there is a process for order fulfillment and tracking. Testing: Test the entire eCommerce process, from browsing products to placing orders and receiving confirmation emails. Ensure the payment gateway works correctly. Test the inventory updates and order fulfillment processes. Documentation: Document the setup process, including screenshots and step-by-step instructions. Include a section on how to manage the online store post-launch, such as...

  €205 (Avg Bid)
  €205 Μέση Προσφορά
  20 προσφορές

  I'm looking for a skilled professional who can help me test the security measures of an Android phone. This is aimed at improving the security features of the device and understanding its vulnerabilities. Key Requirements: - You should have a strong experience in cybersecurity, particularly in mobile phone security. - Familiarity with Android operating system and its security features. - Ability to conduct thorough security tests and provide comprehensive reports on the findings.

  €11 / hr (Avg Bid)
  €11 / hr Μέση Προσφορά
  6 προσφορές

  Project :--Device Configuration Microservice Responsibilities: ->Interface with network devices using NETCONF and RESTCONF protocols. ->Fetch and apply configuration data. ->Use libraries such as Netconf4J for NETCONF and Apache HttpClient for RESTCONF API interactions. Task:-1 Set up the development environment. Review NETCONF and RES...for RESTCONF API interactions. Task:-1 Set up the development environment. Review NETCONF and RESTCONF protocols. Implement basic NETCONF and RESTCONF operations. Develop support for configuration changes and fetches. Task:-2 Integrate with the Configuration Database Microservice. Test and validate the microservice’s core functionalities. Task:-3 Assist with system integration and comprehensive testing. Document the system and prepa...

  €11 (Avg Bid)
  €11 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Website Performance Optimization for KuwaitLocal.com 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...management, CDNs, and security tools like Sucuri Proficiency in using performance monitoring tools Deliverables: Detailed Report: Provide a report outlining the current performance issues and the proposed solutions. Implementation: Execute the agreed optimization strategies. Post-Optimization Report: Provide a detailed report showing the improvements in key performance metrics. Functional Testing: Ensure the website functions correctly after optimization. Ongoing Monitoring Setup: Set up performance monitoring to ensure continued optimal performance. Performance Metrics and Goals: Time to First Byte (TTFB): Target under 200 ms. First Contentful Paint (FCP): Target under 1.8 seconds. Largest Contentful Paint (LCP): Target under 2.5 seconds. First Input Delay (FID): T...

  €748 (Avg Bid)
  €748 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές
  Manufacturing Machine Design & Prototype 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm in need of a skilled engineer to design a machine that will primarily be involved in the assembly of medium-sized objects, specifically auto parts. Key Points: - The project involves both the design and creation of a prototype. - The machine should be capable of efficiently handling m...medium-sized objects, in this case, auto parts. - It should also be optimized for the assembly process, ensuring smooth and precise operations. Ideal Candidate: - A mechanical engineer with experience in designing manufacturing equipment, particularly assembly machines. - Prior experience working with medium-sized objects, such as auto parts, is highly desirable. - Proficiency in prototyping and testing is a plus. If you have the necessary skills and experience in these areas, I'd lo...

  €917 (Avg Bid)
  €917 Μέση Προσφορά
  69 προσφορές

  I need a skilled performance tester with expertise in JMeter to identify bottlenecks in my web application. This is a test environment, not the live environment, so you'll be working in a controlled setup. Key Responsibilities: -...live environment, so you'll be working in a controlled setup. Key Responsibilities: - Conduct performance test using JMeter: Your main goal is to identify any bottlenecks in the system. - Report & Recommendations: Provide a detailed report on your findings and recommendations to enhance the system's performance. Ideal Candidate: - Proficient in JMeter and performance testing methodologies. - Previous experience in testing web applications. - Ability to analyze results and suggest actionable improvements. Please, only apply ...

  €85 (Avg Bid)
  €85 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές
  Web application 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...Analysis Phase - Understand the specific needs of the school. - Analyze existing systems and identify gaps. ### 2. Design - Create wireframes and prototypes for the user interface. - Define the system architecture and database structures. ### 3. Development - Iterative development with beta versions for testing. - Integration of key functionalities as a priority. ### 4. Testing and Deployment - Unit, integration, and system testing. - User testing to validate the interface and functionalities. - Gradual deployment with monitoring of performance and bugs. ### 5. Maintenance and Updates - Ongoing technical support. - Regular updates to add features and improve security. ## Best Practices - **Intuitive User Interface**: Eas...

  €192 (Avg Bid)
  €192 Μέση Προσφορά
  27 προσφορές
  Web and Mobile Penetration Testing 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm in need of a skilled pen tester who can assess both my web and mobile applications for vulnerabilities and weaknesse...security of the applications. Key Responsibilities: - Identify and analyze vulnerabilities in both my web and mobile applications - Implement both manual and automated pen testing techniques - Generate detailed reports on your findings and recommended solutions Ideal Candidate: - Should possess prior experience in pen testing of both web and mobile applications - Proficiency in using a variety of pen testing tools - Understanding of security best practices - Excellent analytical and problem-solving skills - Certification in Penetration Testing (e.g., CEH, OSCP) would be a plus Please note that the mobile application testing s...

  €266 (Avg Bid)
  €266 Μέση Προσφορά
  11 προσφορές

  Project Description: E-commerce Tracking for BigCommerce Website Overview: I need a skilled developer to set up e-commerce tracking on my BigCommerce website for Google Ads and Google Analytics 4 (GA4). Goals: 1. Google Ads Tracking: - Track performance metrics: impressions, clicks, conversions, revenue. - Monitor key actions: p...Completion. - Ensure accurate data collection in GA4. Requirements: 1. Integration: - Add tracking codes and tags to BigCommerce. - Maintain website functionality and user experience. 2. Google Ads: - Configure conversion tracking. - Ensure accurate conversion reporting. 3. GA4: - Set up tracking codes and custom events. - Verify proper data flow from BigCommerce to GA4. 4. Testing: - Test for data accuracy and event func...

  €43 (Avg Bid)
  €43 Μέση Προσφορά
  17 προσφορές
  API Penetration Testing 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I require a security professional skilled in API testing to carry out a thorough penetration test on my REST API. Key Requirements: - The primary goal is to identify vulnerabilities within API. This includes but is not limited to injection attacks, authentication and authorization flaws, and potential data exposure. - The freelancer must have a comprehensive understanding of API architecture and security principles. - Both automated and manual scanning methods should be employed to ensure a complete analysis. Skills and Experience: - Proven experience in API penetration testing, with a focus on API. - Familiarity with security testing tools and methodologies. - A background in software development or API design is a plus. - Strong communication skills to provide...

  €273 (Avg Bid)
  €273 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές
  User Testing Prototype for Mobile 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm seeking a skilled designer to create a user testing prototype for mobile devices using Figma. The primary goal of this prototype is to facilitate user testing, so it must be optimized for mobile platforms and have basic interactivity. Key Requirements: - Design a prototype that is specifically optimized for mobile users. This means that it should be easy to navigate and interact with on a mobile device. - The interactivity level required is basic, so the prototype should primarily consist of clickable links. The goal is to test the functionality and usability of the design, rather than any advanced features. Ideal Skills: - Proficiency in Figma is a must. You should be able to create designs that are easy to convert into clickable prototypes. - Experience in design...

  €11 (Avg Bid)
  €11 Μέση Προσφορά
  11 προσφορές

  I'm looking for a person who can spend 5 minutes a day x 30 days on usability testing on my new mobile application, which is designed to run on both the iOS and Android operating systems. It is free to download and user would need to make a real comment on the Hot Topick of the day to test it is working. Key requirements: Good English writing ad reading skill essential. A fun and interesting personality would be great. The app should be tested daily for usability, focusing on two main areas: easy of use The freelancer will be able to log in most days for 30 days to comment on Hot Topicks This is a very basic job Experience with both iOS and Android operating systems would be advantageous.

  €69 (Avg Bid)
  €69 Μέση Προσφορά
  15 προσφορές

  I'm looking for an experienced and creative ad designer capable of producing fresh Facebook ads aimed at a diverse audience of both males and females. Ideal Skills: - Extensive experience in creating user engagement-driven Facebook ads - Proven track record in targeting diverse age groups and demographics - Proficiency in A/B testing and conversion rate optimization Your job will be to leverage your creative prowess to design engaging ads that will capture the attention of both male and female Facebook users. Unfortunately, I'm not completely sure about the specific goals of these ad campaigns, so please also bring some strategic ad planning competencies to the table and be prepared to consult me in this regard. Experience in designing Facebook ads for a diverse ta...

  €85 (Avg Bid)
  €85 Μέση Προσφορά
  18 προσφορές

  ...- at ease with Google products (gmail, Google sheets, docs, analytics….), - dedicated to a long-term position, - mandatory: must have some basic tech and development knowledge, able to read a code. Your main tasks are the following: - implement the right follow-up tools and processes to be sure all is well and on the correct path, - implement a real-time bug tracking system / unit regression testing process, - get the codes to be properly stored on my GitHub, - get the codes to be documented, - cross-check the developers estimations (when we add a feature, does it make sense the time needed to develop it?), - translate my wording for the developers to understand what I need, - know where each project is “stored”: if for some reason, the developers stop working...

  €18 / hr (Avg Bid)
  €18 / hr Μέση Προσφορά
  29 προσφορές
  UI/UX Designer for AI-Driven Platforms - Bangalore 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Job D...designer with a passion for intuitive and user-friendly design? Join our team to design cutting-edge interfaces for and , our AI-powered platforms. Responsibilities: Design intuitive and user-friendly interfaces for web applications Create wireframes, prototypes, and high-fidelity mockups Conduct user research and testing to refine designs Skills Required: Proficiency in design tools (Figma, Sketch, Adobe XD) Experience with user research and usability testing Strong understanding of UI/UX principles and best practices Why Join Us? Opportunity to design innovative AI-driven platforms Collaborative and flexible work environment We are looking for an indivisual developer from Bangalore, no agencies. Please start your bid with "Bangalore", otherwise it wil...

  €4270 (Avg Bid)
  €4270 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές

  ...Design:* - Design and implement application architecture, including database schemas, APIs, and user interfaces. - Ensure the integration of various components of the MERN stack. - Evaluate and integrate third-party services and libraries as needed. 5. *DevOps and Deployment:* - Set up and manage development and production environments. - Implement CI/CD pipelines for automated testing and deployment. - Monitor application performance and optimize as needed. 6. *Continuous Improvement:* - Stay updated with the latest industry trends and technologies. - Identify opportunities for process improvements and implement best practices. - Encourage a culture of continuous learning and improvement within the team. 7. *Communication and Collaboration:* - Co...

  €6 / hr (Avg Bid)
  €6 / hr Μέση Προσφορά
  20 προσφορές
  PHP Website Customization -- 2 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I need a skilled web developer to assist with coustamization on my site. (Looking for someone from india with strong coding knowledge) php based...coustamization on my site. (Looking for someone from india with strong coding knowledge) php based task list: 1) Add images option in text box, few services do not give correct price in the front end 2) connect google Analytics and console. Your responsibilities will include: - Carefully analyzing the nature of the bugs - Implementing effective and lasting solutions - Conducting thorough testing to guarantee all issues have been resolved I'm looking for someone with a strong background in website development and bug fixing, especially with functional errors. Previous experience fixing similar issues and a keen eye for det...

  €52 (Avg Bid)
  €52 Μέση Προσφορά
  23 προσφορές

  I am looking for a talented website developer to create an interactive and engaging course website with a number of specific features. These features include: - A Qbank with clearly explained answers. - A series of periodic tests. - Mock tests that mirror the structure and rigor of real e...where the user excels. As for your application, I'd like to see detailed project proposals. This will help me understand how you plan to approach this project, the timelines you envision, and how you intend to incorporate all of the required features. Ideal candidates should have a strong background in website development, preferably with experience in developing educational platforms or online testing sites. If you're creative, detail-oriented, and passionate about education, I'...

  €102 (Avg Bid)
  €102 Μέση Προσφορά
  30 προσφορές

  We are looking for a reliabl...each update made to the sites is secure and free from vulnerabilities. - Respond quickly and effectively to any security issues related to smart contracts and tokens. Requirements: - Proven experience in cybersecurity, with a portfolio or CV showcasing successful past projects, particularly in the field of smart contracts and tokens. - In-depth skills in web security, including penetration testing, vulnerability management, and secure server configuration. - Deep knowledge of blockchain technologies and security mechanisms associated with smart contracts and tokens. - Ability to work independently and provide clear and detailed reports. - Availability for occasional urgent interventions if needed. - Experience as a freelancer with verifiable r...

  €34 / hr (Avg Bid)
  €34 / hr Μέση Προσφορά
  38 προσφορές

  I need a mid-level web developer to design a custom website from scratch. The ideal candidate will have in-depth knowledge and ...knowledge and experience with HTML, CSS, and JS. No preference for a specific technology or platform, but a portfolio showcasing previous work in custom-coding websites is required. Duties include: - Transforming the provided design into a fully functional website. - Ensuring the site is mobile-friendly and SEO optimized. - Creating a user-friendly interface and easy navigation. - Conducting testing and fixing any bugs before the site goes live. No maintenance or updates are required post-launch. Payment will be discussed based on your bid and experience. Please include links to your portfolio in your bid. Looking forward to creating a beautiful website...

  €281 (Avg Bid)
  €281 Μέση Προσφορά
  54 προσφορές

  ...to have another pair of eyes to look over the project. - Code Refactoring & Organization: Over time, as the project evolved, the code organization got shuffled and complex. I’m looking for someone to come in and help me refactor and organize the code to make it more manageable. - Additional development: Once debugging and code refactoring is complete, I would really like basic templates/testing structures for additional features, as the project is still in development. I intend to continue working on the project myself afterwards, but I would like some additional guidance. I'm not too experienced in large project development, so I would really appreciate any help! Ideal skills for this project include advanced knowledge in C++, 3D rendering, debugging ...

  €2457 (Avg Bid)
  €2457 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές

  We are looking for a workflow automation expert using N8N or another workflow automation tool to develop an intelligent CHATBOT system that can open conversations, qualify leads and sell automatically our products through WhatsApp, Instagram and/or emails recei...in WooCommerce if necessary. Flow scheme 1) Reception of lead consultation in kommo 2) Query analysis in open AI. Powered by initial prompt, consult FAQ file and/or woocommerce 3) Lead status update in the sales funnel in kommo 4) Response to the lead in kommo Deliverables: - Automated workflow, fully functional and explained. - Effective integration of all the mentioned tools and platforms. - Testing and validation of the automation system. - Detailed instructions for maintenance and adjustment of the system (if required...

  €6 / hr (Avg Bid)
  €6 / hr Μέση Προσφορά
  5 προσφορές
  CI/CD Pipeline Engineer 5 μέρες left

  ...in Jenkins, GitHub, GitLab, and Bitbucket to manage and streamline our code deployment processes. The ideal candidate will be responsible for setting up and maintaining continuous integration and continuous deployment (CI/CD) pipelines, ensuring smooth and efficient code deployments from GitHub to our servers. Additionally, the role involves managing multiple databases for different environments: QA, UAT, Dev, and Prod. Our technology stack includes a front-end built with and a back-end powered by Python Django. Responsibilities: - Set up and maintain CI/CD pipelines using Jenkins. - Manage code repositories and integrations with GitHub, GitLab, and Bitbucket. - Automate code deployments from GitHub to various server environments. - Configure and manage separate databases for ...

  €160 (Avg Bid)
  €160 Μέση Προσφορά
  34 προσφορές
  Proposal for Qalam Education Platform Android and iOS Development 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...display them on the students' main menu. Features: - Video upload functionality for teachers - Video management tools for teachers (edit, delete, organize) - Display uploaded videos prominently on the students' main menu - Notifications for students when new videos are uploaded Timeline: ? Module 10: Testing and Quality Assurance Description: Conduct thorough testing to ensure the app is free of bugs and performs well. Features: - Unit testing - Integration testing - User acceptance testing Timeline: ? Module 11: Deployment and Maintenance Description: Deploy the app to Google Play Store and Apple App Store and provide ongoing maintenance. Features: - Deployment to app stores Timeline:...

  €1131 (Avg Bid)
  €1131 Μέση Προσφορά
  107 προσφορές

  I am looking for skilled 3D modelers with experience in CAD to recreate a consumer product that combines mechanical and electronic components. The end goal is to produce a design ready for manufacturing and functional testing. The ideal candidate for this project should have: - Mastery in 3D modeling, specifically in product modeling - Proficiency in CAD software - Previous experience with mechanical and electronic devices - Understanding of consumer products' aesthetics and functionalities Please provide samples of your previous work in product modeling, specifically mechanical and electronic devices, along with your bid. Your detail-oriented approach and ability to communicate complex concepts clearly will ensure the success of this project.

  €349 (Avg Bid)
  €349 Μέση Προσφορά
  71 προσφορές

  I have a VBA macro that has several issues. It's not executing properly, giving incorrect output, and even throwing error messages. I need an expert in VBA to help me with the following: - Debug the code: Identify and rectify the root cause of the problem that is preventing the macro from executing as intended. - Test the macro: After debugging, run the code to ensure it works correctly without any issues. - Demonstrate the functionality: Provide me a demonstration showing that the macro is now correctly automating the repetitive tasks as I intended. Skills and experience required: - Strong expertise in VBA programming is a must. - Experience in debugging complex VBA code and fixing errors. - Proficiency in Microsoft Excel, specifically Excel 365. - Ability to clearly communicate an...

  €12 / hr (Avg Bid)
  €12 / hr Μέση Προσφορά
  17 προσφορές
  Web Security Testing Specialist 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am in need of a web security expert to identify vulnerabilities and ensure data privacy on my website. The main area of concern is the login page. Ideal candidates should possess: - Proven experience in web security testing - Proficiency in performing passive scanning - Ability to identify and fix vulnerabilities in a login page - Skills to enhance data privacy measures The aim of this project is not to exploit any vulnerabilities but purely to identify them and work on their rectification. If you are well-versed in ensuring secure browsing and user interactions on websites, this project could be a seamless fit. Extra credit for those who can offer input on enhancing security on additional areas such as payment processing and user data storage in the future.

  €145 (Avg Bid)
  €145 Μέση Προσφορά
  48 προσφορές
  Angular Jenkins CI/CD with Docker 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am seeking a proficient DevOps engineer to establish an effective CI/CD pipeline for my Angular project. - Platform: Jenkins - Integration: Docker for containerization - Primary Goal: Automate testing and deployment Your main tasks will include: - Setting up Jenkins on the server - Configuring Jenkins to run the CI/CD pipeline - Integrating Docker for containerization - Automating testing procedures - Ensuring smooth deployment post-testing Your profile should reflect: - In-depth expertise with Jenkins - Prior experience with Angular projects - Proficiency in Docker and containerization - Strong grasp of CI/CD concepts and best practices Your successful completion of this project will be pivotal in enhancing our development workflow and ensuring a more efficient...

  €16 / hr (Avg Bid)
  €16 / hr Μέση Προσφορά
  20 προσφορές

  As a client, I'm looking for a professional with proven experience in enhancing efficiency relevant experience and expertise in the cybersecurity field.

  €181 (Avg Bid)
  €181 Μέση Προσφορά
  11 προσφορές