Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  35,248 tax δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR
  Smart Tax web site Έχει λήξει left

  Διορθώσεις σε ιστοσελίδα, λειτουργία, προβολή

  €338 (Avg Bid)
  €338 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές

  ...Ideal skills and experience for the job: - Proficiency in Codeigniter4 framework - Experience in developing accounting applications - Strong understanding of expense tracking functionality General Features: Dashboard for each Module with graphs and widgets GST Compliance: Generate GST invoices and reports (GSTR-1, GSTR-2, etc.) Handle different GST rates and compositions Calculate and track input tax credit E-way bill generation and management Multi-Currency Support: Track transactions in multiple currencies Generate reports in different currencies Automatically update exchange rates Bank Reconciliation: Import bank statements Match transactions automatically Reconcile accounts quickly and easily Reporting: Generate standard accounting reports (Balance Sheet, Profit & Loss, ...

  €1091 (Avg Bid)
  €1091 Μέση Προσφορά
  43 προσφορές
  Need In-House Chartered Account (Vasant Kunj, New Delhi) 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...Delhi) Skills and Experience: - Chartered Accountant with expertise in tax planning and preparation - Strong knowledge of accounting principles and financial statements - Experience in bookkeeping and tax regulations - Ability to work on-site at our location Project Requirements: - The client is seeking an in-house chartered accountant to handle tax planning and preparation. - The accountant will be required to work on-site at the client's location. - The project is ongoing, with no specified end date. - The ideal candidate should have a strong background in tax regulations and be able to provide accurate financial statements. - The accountant will be responsible for bookkeeping tasks and ensuring compliance with tax laws. - Attention to detail ...

  €11 / hr (Avg Bid)
  €11 / hr Μέση Προσφορά
  6 προσφορές
  help with property tax 6 μέρες left

  I am looking for a freelancer who can help me with appealing my property tax assessment in a suburban area. The deadline for resolving this issue is within 1 month. Skills and Experience: - Expertise in property tax laws and regulations - Experience in successfully appealing property tax assessments - Knowledge of the specific property tax laws and regulations in suburban areas

  €14 - €23 / hr
  Σφραγισμένο
  €14 - €23 / hr
  10 προσφορές

  I am looking for a freelancer who can create a floor plan for my project. I have an outline sketch from the tax records and some photos that can be used as a reference. I am not sure about the specific measurements or dimensions that need to be included in the floor plan, so I would appreciate some guidance or advice from the freelancer. The purpose of the floor plan is for construction or renovation purposes. Skills and Experience: - Proficiency in creating floor plans from sketches and photos - Knowledge of architectural measurements and dimensions - Experience in working on construction or renovation projects

  €112 (Avg Bid)
  €112 Μέση Προσφορά
  19 προσφορές
  Tax Amendments 6 μέρες left

  I am looking for a freelancer who can assist with tax amendments for personal income tax. I have a list of specific changes that need to be made, and these amendments will be for multiple tax years. Ideal Skills and Experience: - Strong knowledge and experience in personal income tax - Experience with tax amendments and making specific changes - Familiarity with tax regulations and laws for multiple tax years.

  €78 (Avg Bid)
  €78 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές
  Setup Zoho Zapier and Tax Jar 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a freelancer who has experience setting up Zoho Zapier and Tax Jar integration specifically for Zoho Inventory. Ideal skills and experience: - Proficiency in Zoho applications, particularly Zoho Inventory - Experience in setting up and configuring Zapier integrations - Familiarity with TaxJar and its integration with Zoho - Knowledge of automating sales tax calculations between Zoho, Zapier, and TaxJar The main task for this project is to automate the sales tax calculation process between Zoho Inventory, Zapier, and TaxJar. If you have the necessary skills and experience, please apply for this project.

  €18 / hr (Avg Bid)
  €18 / hr Μέση Προσφορά
  34 προσφορές
  tax preperation 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a tax preparation expert who can assist me with both individual and business tax returns. I have all the necessary financial documents ready for you to review. I do not require any additional services such as financial planning or bookkeeping, just tax preparation. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in individual and business tax preparation - Strong knowledge of tax laws and regulations - Attention to detail and accuracy in preparing tax returns - Ability to meet deadlines and work efficiently - Excellent communication skills to ensure clear and effective collaboration

  €18 / hr (Avg Bid)
  €18 / hr Μέση Προσφορά
  34 προσφορές

  ...contact information. - Attendance tracking: The website should have a system for tracking employee attendance, including the ability to record and monitor sick leave, vacation days, and other types of time off. - Payroll processing: The website should include a payroll processing system that can calculate and generate employee paychecks, taking into account factors such as hours worked, overtime, and tax deductions. Platform: I am open to suggestions, but I have a preference for a custom-built platform that can be tailored to my specific needs. Design and branding: I do not have any specific design or branding preferences at this time, but I am open to suggestions from the freelancer. Ideal skills and experience for this project: - Strong knowledge and experience in website d...

  €1279 (Avg Bid)
  €1279 Μέση Προσφορά
  52 προσφορές
  Buchhaltung und Jahressteurerabschluess für 2022 und 2023 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a freelancer who can assist me with my accounting and year-end financial statements for the years 2022 and 2023. Buchhaltung: - I require expertise in the "Buchhaltung" (double-entry boo...2023. Buchhaltung: - I require expertise in the "Buchhaltung" (double-entry bookkeeping) method. Jahresabschluss: - I need assistance in creating the year-end financial statements for both years. Steueroptimierung: - While I am unsure if I require tax optimization advice, any knowledge or experience in this area would be a bonus. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in double-entry bookkeeping and financial statement preparation. - Familiarity with German accounting regulations and standards. - Knowledge of tax optimizat...

  €1790 (Avg Bid)
  €1790 Μέση Προσφορά
  23 προσφορές

  I am looking for a freelancer to create 30 visually appealing and eye-catching Instagram posts for my studio Legal & Tax Advisor. The theme for the posts is open to suggestion and I am open to discussing the design further. Skills and Experience: - Proficiency in using Canva or similar graphic design tools - Experience in creating engaging and creative social media posts - Understanding of branding and the ability to create posts that align with the studio's brand image - Strong communication skills to discuss design preferences and ideas - Ability to create compelling and engaging text/content for the posts The freelancer will be responsible for creating 30 Instagram posts that are visually appealing, aligned with the studio's brand image, and include creative and...

  €43 (Avg Bid)
  €43 Μέση Προσφορά
  25 προσφορές

  ...the architectural expertise required to integrate the service seamlessly with a website. Key Features: Trading Strategy: The automated system is intended to trade and rebalance based on a predetermined allocation of investment assets within the portfolio. The rebalancing strategy involves realigning investments to adhere to the predefined asset allocation distribution, preferably incorporating tax harvesting strategies. Supported Assets: The system should be equipped to trade a specific set of assets, including bonds, mutual funds, and ETFs. The trading system will initially launch in the US, focusing on trading within the US market. The ideal candidate will not only possess technical proficiency but will also demonstrate a deep understanding of financial markets and investme...

  €489 (Avg Bid)
  €489 Μέση Προσφορά
  26 προσφορές
  HRMS Software 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  HRMS Software I am looking for a freelancer to develop a HRMS software with the following modules/features: - Payroll Management, Leave management: The software should have the ability to handle payroll calculations, tax deductions, and generate payslips. Preferred Platform: Cloud-based Number of employees using the HRMS software: 1-50 Ideal Skills and Experience: - Experience in developing HRMS software - Proficiency in cloud-based software development - Knowledge of payroll management systems - Understanding of tax regulations and calculations

  €81 (Avg Bid)
  €81 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές
  Tax agent services 5 μέρες left

  I am looking for a tax agent who can assist me with a one-time tax project. I require specific tax services including foreign resident capital gains withholding tax. Skills and Experience: - Proven experience in providing tax services, specifically in the areas of personal tax return, business tax return, and tax planning and consulting. - Knowledge of foreign resident capital gains withholding tax regulations and requirements. - Ability to assist in gathering necessary financial documents and information for the project. - Attention to detail and accuracy in tax calculations and filing. - Excellent communication skills to provide clear and concise guidance and advice.

  €274 (Avg Bid)
  €274 Μέση Προσφορά
  17 προσφορές
  IRS annual Filing 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am seeking a freelancer who can assist me with filing my annual business tax return with the IRS. I have all the required financial documents ready and do not require any additional services such as tax planning advice or financial analysis. Skills and experience required: - Proficiency in business tax return filing with the IRS - Knowledge of current tax laws and regulations - Attention to detail and accuracy in preparing tax documents - Ability to meet deadlines and ensure timely submission of tax return.

  €121 (Avg Bid)
  €121 Μέση Προσφορά
  22 προσφορές

  I found a consulting job (with company "G", say Google for the sake of it) outside IR 35 in London but like the idea of moving to the canary islands both for pleasure and tax optimisation purposes. I need someone to help me create the legal framework to do this legally and tax optimise the project. The idea is that I will have 2 companies (company L in London and company C located in the Canary Islands). G would sign a contract with me through company C which then would hire myself at the minimum salary level through L. Most of the earning would stay in company C this way as taxes are only 3% in the Canary Islands.

  €473 (Avg Bid)
  €473 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές

  I am looking for a freelancer who can create detailed paystubs with a breakdown of earnings and deductions for my business. The paystubs will be u...deductions for my business. The paystubs will be used for business purposes and I prefer them to be in digital format, such as PDF or Excel. Requirements: - Create 8 paystubs for an employee earning $77,000 per year - Include Canadian tax and provisional tax deductions for the province of Ontario - Provide a detailed breakdown of earnings and deductions - Company name is ClassicPaint website is Classic you can get company info from there Skills and Experience: - Experience in creating paystubs with detailed information - Knowledge of Canadian tax laws and regulations - Proficiency in creating digital paystubs in PDF o...

  €375 (Avg Bid)
  €375 Μέση Προσφορά
  28 προσφορές
  IOS/Andriod App shopping card with Odoo 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...colours and variants (depends on the product some products do not have variants) Set quantity (depends on Unit of Measurement) supplier details terms and conditions for the product (delivery and warranty) share to socials zoom in lens when hovered over the product picture Search bar (searches among all products) User (login/logout) only registered user can checkout *****B2B customers**** (Tax registration number and Commercial registration number are required) Address book Shipping and billing details Payment method Contact information Location information (using IP address) Wishlist Cart Quick view of the product catalogue page Compare functionality Contact page ( creates a transaction in odoo (lead or ticket?) ) Kit Products More filter options Promotions Required API...

  €389 (Avg Bid)
  €389 Μέση Προσφορά
  103 προσφορές
  Data Annotation -- 2 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...experience. Examples include Accounting Intern, Software Engineer Trainee, and Paralegal. Junior Level (2): Roles for individuals who have some professional experience and are developing their skills. Examples include Account Receivable Bookkeeper and Junior Software QA Engineer. Associate Level (3): Positions for skilled professionals with substantial experience and expertise. Examples include Senior Tax Accountant and Lead Electrical Engineer. Manager Level (4): Roles involving oversight and leadership within a specific area. Examples include Account Manager and Superintendent Engineer. Director Level (5): High-level leadership positions responsible for major company divisions. Examples include Chief of Accountants and VP Network Engineering. Executive Level (6): Senior leaders...

  €21 (Avg Bid)
  €21 Μέση Προσφορά
  30 προσφορές
  Content Writer for website of tax consultant 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a content writer to create technical and complex content for my tax consultant website. The content should primarily cover tax planning topics. Skills and experience required: - Strong knowledge of tax planning and related topics - Excellent writing skills with the ability to explain complex concepts in a clear and concise manner - Experience in writing for professional websites - Attention to detail and ability to conduct thorough research The content writer will be responsible for creating high-quality, informative articles that cater to a professional audience. The content should be engaging, well-researched, and optimized for search engines. The project requires new content to be created once, with the possibility of future collaborations for ...

  €115 (Avg Bid)
  €115 Μέση Προσφορά
  26 προσφορές
  POLISH TO GREEK TRANSLATION 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a translator who can help me with a Polish to Greek translation project. The document that needs to be translated is a technical document, specifically 15 pages long. I need the translation to be completed by tomorrow afternoon. IT IS A TAX FORM Skills and experience required: - Fluency in Polish and Greek languages - Proven experience in translating technical documents - Attention to detail and accuracy in translation - Ability to work under tight deadlines If you possess the required skills and are available to complete the translation within the given timeframe, please submit your proposal.

  €20 (Avg Bid)
  €20 Μέση Προσφορά
  32 προσφορές
  Trophy icon audit my smart contract 5 μέρες left

  I am looking for a freelancer to audit my Solidity smart contract. Specific requirements: - The audit should cover the entire smart contract thoroughly. - There is no specific deadline for completion, so the timeline is flexible. Ideal skills...deadline for completion, so the timeline is flexible. Ideal skills and experience: - Strong knowledge of Solidity programming language. - Experience in conducting thorough audits of smart contracts. - Attention to detail and ability to identify potential vulnerabilities or issues in the code. Current code function: I need to check that all this function will work as intended and no loop holes 3% Tax. 1% goes to reflection 1% goes to marketing wallet address in bnb 1% goes to Liquidity Pool. you can also check other functions and check...

  €23 (Avg Bid)
  Εγγυημένος

  Accounting and Bookkeeping Assistance for Australian Client. Company formation - Specific tasks: - Bookkeeping - Tax preparation - Working preference: - Open to both local and remote accountants - Service frequency: - Weekly services required Ideal Skills and Experience: - Proficient in bookkeeping and tax preparation - Knowledge of Australian accounting regulations and tax laws - Experience in providing weekly accounting services - Strong attention to detail and accuracy in financial statements

  €229 (Avg Bid)
  €229 Μέση Προσφορά
  18 προσφορές
  quickbooks 4 μέρες left

  Title: QuickBooks On...strong understanding of QuickBooks Online and be able to efficiently manage our financial records. Specific Tasks: - Accurate and timely data entry of financial transactions into QuickBooks Online - Reconciling bank statements and credit card transactions - Categorizing expenses and income correctly - Generating financial reports and statements as needed Additional Requirements: - Knowledge of tax regulations and compliance - Ability to communicate effectively and provide clear explanations of financial data - Attention to detail and accuracy in financial record-keeping Project Duration: We are not sure at this moment whether we require a one-time service or ongoing support. We are open to discussing the scope and duration of the project with potential free...

  €5 / hr (Avg Bid)
  €5 / hr Μέση Προσφορά
  14 προσφορές
  Accounting Project -- 2 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Accounting Project Specific accounting task: Management and cost accounting Preferred accounting software: na Urgency: Completion within 1-2 days Skills and Experience: - Proficiency in management and cost accounting - Strong knowledge of financial statements preparation - Experience in tax filing - Familiarity with QuickBooks and/or Xero is a plus - Ability to work efficiently and meet tight deadlines

  €79 (Avg Bid)
  €79 Μέση Προσφορά
  38 προσφορές
  accountant 4 μέρες left

  Accountant I am looking for an accountant to assist me with tax preparation services. Specific requirements: - The services will be required on a yearly basis. - I am using Fresh Books to bookkeep for my self-assessment and limited company. Ideal skills and experience: - Experience in tax preparation and familiarity with the specific forms and procedures that I require assistance with. - Attention to detail and accuracy in preparing tax documents. - Strong knowledge of tax laws and regulations, - Ability to provide guidance and advice on tax-related matters.

  €160 (Avg Bid)
  €160 Μέση Προσφορά
  36 προσφορές
  russian accounting 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a freelancer who can provide tax preparation services for my Ozon business. It is essential that the freelancer is a native Russian speaker in Russia. Ideal Skills and Experience: - Fluent in Russian and English - Extensive knowledge and experience in tax preparation in Russia - Familiarity with Russian accounting practices and regulations

  €17 / hr (Avg Bid)
  €17 / hr Μέση Προσφορά
  18 προσφορές
  Woocommerce plugin for multi level commission system needed. 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...are active or inactive currently. Members need the ability to reactivate, pause or cancel their membership, and an email will generate to the member and admin. This should all be available on their dashboard along with standards like saved payments, address, phone number and email address. Members should also have a section where they can print their commision and purchase reports as well as their tax forms. Members will get a discount on products. Non members may purchase products at a "regular" price and check out as a guest. Some products will be automatically charged and sent to current paid members every month, automatically. Shipping needs to connect to ShipStation software. Payment options at checkout need to be Credit Card, BitPay, Bank Wire (needs an auto ...

  €17 / hr (Avg Bid)
  €17 / hr Μέση Προσφορά
  135 προσφορές

  I am seeking a freelancer who can assist me in finding a full-time regular job in the UAE in the field of accounting and finance. Specific Job Role: - I am looking for a position as a Accounts / Finance Manager / Senior Accountant / Chief Accountant / Tax Manager Companies and Industries: - I am open to any industry like - Retail, IT, Trading, Shipping, Manufacturing, Real Estate Job Experience: Accounting Manager with 10+ years of experience managing day-to-day activities of accounting teams. Spearheaded processes to streamline operations and reduce errors. Adept at supervising team to maintain accurate records and facilitating internal and external audits. Areas of expertise includes Financial Statements and Taxes. Skills and Experience: - Strong knowledge of accounting prin...

  €65 (Avg Bid)
  €65 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές

  Project Title: Help gain Tax clients Tax Services Offered: - Personal tax filing Target Market: - Individuals Preferred Method for Gaining Clients: - Online Advertising Project Description: We are seeking assistance in gaining tax clients, specifically individuals, for our personal tax filing services. We are looking for a freelancer who can help us with online advertising to reach our target market and attract new clients. The ideal candidate should have experience in digital marketing and be familiar with different online advertising platforms and strategies. This project requires creativity, strong communication skills, and the ability to analyze and optimize online advertising campaigns.

  €99 (Avg Bid)
  €99 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές
  Sales Person 4 μέρες left

  Sales Manager for a Taxes Company - I am looking for a Sales Manager to join our team in the Taxes industry. - The ideal candidate should have more than 5 years of sales experience. - As a Sales Manager, you...responsible for leading and managing our sales team, developing sales strategies, and achieving sales targets. - You should have a deep understanding of the Taxes industry and be able to identify new market opportunities. - Excellent communication and negotiation skills are essential for this role. - Experience in managing a sales team and driving sales growth is highly preferred. - Knowledge of tax regulations and software solutions in the Taxes industry is a plus. - If you are a motivated and results-driven individual with a strong background in sales, we would love to hear...

  €3713 (Avg Bid)
  €3713 Μέση Προσφορά
  28 προσφορές
  US Real Estate Tax 7 μέρες left

  US Real Estate Tax for non residents.

  €490 (Avg Bid)
  €490 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  I am looking for a freelancer to ...looking for a freelancer to develop an AI driven income tax fraud detection system. The specific type of income tax fraud that I want the AI system to detect is identity theft. I haven't started the project yet and I am looking for a freelancer who can provide a relevant dataset for the AI to train on. The ideal freelancer for this job should have experience in developing AI systems and expertise in fraud detection. They should also have access to a comprehensive dataset for training purposes. 100% implementation details 100% completed report Hardcopy and softcopy to be submitted Live Demonstration of the project Plagiarism report of the project report to be submitted Publications copy of the paper Project - AI driven Income ta...

  €185 (Avg Bid)
  €185 Μέση Προσφορά
  17 προσφορές
  Accounting and bookkeeper for Aus 3 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Accounting and Bookkeeping Assistance for Australian Client. Company formation - Specific tasks: - Bookkeeping - Tax preparation - Working preference: - Open to both local and remote accountants - Service frequency: - Weekly services required Ideal Skills and Experience: - Proficient in bookkeeping and tax preparation - Knowledge of Australian accounting regulations and tax laws - Experience in providing weekly accounting services - Strong attention to detail and accuracy in financial statements

  €9 / hr (Avg Bid)
  €9 / hr Μέση Προσφορά
  73 προσφορές
  Listing Optimiser 3 μέρες left

  ...Embrace a flexible schedule that allows you to work at your most productive times. Find a rhythm that suits your lifestyle while meeting work responsibilities. ? Flexible Holidays: Take advantage of flexible holiday arrangements, allowing you to plan vacations or personal time off according to your needs and preferences. *Please note that this is a gross salary and that you are responsible for any tax-related procedures in your country of residence. We kindly ask you to apply only if you are happy to work remotely as an independent contractor. APPLY:

  €11 / hr (Avg Bid)
  €11 / hr Μέση Προσφορά
  39 προσφορές
  Salesforce Create Quote with Taxes 3 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a Salesforce expert to help me create a quote with taxes shown separately. T...help me create a quote with taxes shown separately. The ideal candidate should have experience in Salesforce and be proficient in setting up tax calculations. Skills and Experience: - Proficient in Salesforce - Experience in creating quotes with taxes shown separately - Knowledge of tax calculations and percentages - Familiarity with Salesforce tax rules and exemptions The project involves: - Setting up tax calculations in Salesforce - Ensuring taxes are shown separately on quotes - Implementing percentage-based tax calculations - No specific tax rules or exemptions need to be applied If you have the necessary skills and experience in Salesforce and ...

  €25 (Avg Bid)
  €25 Μέση Προσφορά
  20 προσφορές

  I am looking for a freelancer to create an auto-calculating form in Word that matches a pre-existing format. The purpose of this form is to assist with the R&D tax refund process. Requirements: - The form should be created in Word and match the existing format - It should have more than 20 fields and calculations - The form should be able to automatically calculate and update values based on user input - The calculations should be accurate and reliable Ideal Skills and Experience: - Proficiency in Microsoft Word - Experience in creating auto-calculating forms - Knowledge of R&D tax refund process - Attention to detail to ensure accurate calculations - Ability to meet deadlines and deliver quality work

  €113 (Avg Bid)
  €113 Μέση Προσφορά
  32 προσφορές
  Bookkeeper 2 μέρες left

  ...bookkeeper who can assist me with general bookkeeping services on a weekly basis. Skills and Experience Required: - Proficiency in general bookkeeping practices and principles - Experience in handling financial records and transactions accurately and efficiently - Strong attention to detail and organizational skills to ensure accurate and up-to-date records - Knowledge of tax preparation services to ensure compliance with tax regulations - Ability to work with minimal supervision and meet deadlines - Excellent communication skills to liaise with clients and other stakeholders Software Requirements: - No specific software is required as I do not currently use any for bookkeeping purposes. However, proficiency in popular bookkeeping software such as QuickBooks or Xero wou...

  €6 / hr (Avg Bid)
  €6 / hr Μέση Προσφορά
  19 προσφορές
  Bookeeper requried 2 μέρες left

  I am looking for a bookkeeper who can provide general bookkeeping services for my business on a monthly basis. I do not currently use any bookkeeping or accounting software, so proficiency in manual bookkeeping methods is required. The ideal candidate should have experience in maintaining fin...bookkeeping services for my business on a monthly basis. I do not currently use any bookkeeping or accounting software, so proficiency in manual bookkeeping methods is required. The ideal candidate should have experience in maintaining financial records, reconciling accounts, and preparing financial statements. Attention to detail and accuracy are crucial for this role. Additionally, knowledge of tax regulations and payroll services would be a plus. This is an ongoing project with monthly del...

  €5 / hr (Avg Bid)
  €5 / hr Μέση Προσφορά
  41 προσφορές

  This project has 2 parts: 1. VALIDATION OF GST/HST REGISTRY NUMBER 2. VALIDATION OF A QST REGISTRATION NUMBER VALIDATION OF GST/HST REGISTRY NUMBER: I need a software which will take the Excel file as input with a list of code numbers, names and dates. The software will output the same file with an additional 4th column which would be populated based on the website search result. Site: Click on “I AGREE” - This will forward to a new GST/HST REGISTRY SEARCH page Here, you will take the input file and search one row at a time and populate the 4th column based on the search result. The options I have seen are: • RESULT: GST/HST number registered on this transaction date. • RESULT: Insufficient information entered. Note: In control panel, under Region, my Short dat...

  €30 (Avg Bid)
  €30 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές
  501 c3 tax exemption 2 μέρες left

  Seeking a freelancer to assist with obtaining a 501 c3 tax exemption for a non-profit organization. The ideal candidate will have experience in navigating the application process and will be familiar with the necessary documentation and financial records required. Requirements: - Experience in successfully obtaining 501 c3 tax exemptions for non-profit organizations - Knowledge of the application process and the ability to guide the client through it - Familiarity with the necessary documentation and financial records required for the application Skills: - Strong understanding of tax laws and regulations pertaining to non-profit organizations - Attention to detail and ability to accurately prepare and organize financial records - Excellent communication skills to ef...

  €454 (Avg Bid)
  €454 Μέση Προσφορά
  25 προσφορές

  I want to made a project like on Pulsechain. very similiar only with different Taxes and Tokens. A 2% tax is taken from every Buy/Sell transaction and is distributed to all PulseReflections holder's wallets in the form of $PLS. The more PulseReflections tokens you hold in your wallet, the greater share of the reflections you will receive. A 1% tax is taken from every Buy/Sell transaction and sent to the burn address. This creates an ever-decreasing supply. The contract has no owner/admin keys. The liquidity has been locked for one year. This lock can be extended prior to unlocking in the future.

  €2536 (Avg Bid)
  €2536 Μέση Προσφορά
  46 προσφορές
  Canada Tax Return Preparer 1 μέρα left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Looking for Canada tax return preparer from India with 2 to 3 years of experience. T1 - Individual T2 - Corporate T3 - Trust

  €6 / hr (Avg Bid)
  €6 / hr Μέση Προσφορά
  9 προσφορές
  Accounting 1 μέρα left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...transactions, managing accounts receivable and accounts payable, and reconciling bank statements. - Tax Preparation: I need someone who can prepare and file my business taxes accurately and on time, ensuring compliance with all applicable laws and regulations. - Financial Statement Analysis: I require a freelancer with experience in analyzing financial statements to provide insights into my business's financial performance and help identify areas for improvement. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in the preferred accounting software: QuickBooks - Strong knowledge of accounting principles and practices - Attention to detail and accuracy in data entry and record-keeping - Familiarity with relevant tax laws and regulations - Ability to analyze financial statem...

  €30 (Avg Bid)
  €30 Μέση Προσφορά
  69 προσφορές

  ...application for mobile platforms. Requirements: - The application should include both an EMI calculator and a loan eligibility calculator. - It should be user-friendly and have a clean and intuitive design. - The application should be able to accurately calculate EMIs and loan eligibility based on user inputs. - The user should be able to input variables such as Salaried/Business Class,Existing tax slabs,loan amount, interest rate, and tenure. - The application should also provide a detailed breakdown of the EMI calculation, including principal amount, interest amount, and total repayment amount. - The loan eligibility calculator should take into account factors such as income, credit score, and existing debts. - The application should have the ability to save and retrieve use...

  €178 (Avg Bid)
  €178 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές
  Freelancer 11 ώρες left

  To ensure success as a freelancer, you should possess excellent organizational, time management, and communication skills. Ultimately, a top-notch Freelancer will be able to complet...specifications. Editing assignments to ensure that they are accurate and well-presented. Liaising with the line manager to clarify assignment-related expectations, as needed. Submitting completed assignments in the stipulated format. Storing and filing copies of all completed assignments. Keeping an accurate record of hours worked and income received. Registering as a taxpayer and filing your own tax returns on time. Ensuring that your work equipment remains in excellent working condition at all times. Start-up salary: 32.02 Per Hour BENEFITS: 401k plan, Vacation, Remote Home Office Equipment Provi...

  €36 / hr (Avg Bid)
  €36 / hr Μέση Προσφορά
  36 προσφορές
  Restaurant SaaS System 11 ώρες left

  ...interface for adding, editing, and removing menu items. ● Categorizing menu items (appetizers, main courses, desserts, etc.). ● Ability to include descriptions, prices, and images for each menu item. Online Ordering: ● Integration of a seamless online ordering system. ● Option to enable/disable online ordering based on restaurant preferences. ● Real-time order notifications for restaurant owners. ● Tax configurations ● Clients ordering food: ■ Can create and update their profile info ■ Can have Order management abilities ■ Can add extra requirements before submitting the order Food Delivery: ● Configuration options for enabling food delivery services. ● Integration with third-party delivery services or in-house delivery management. ● Delivery tracking and status updates. ● Delive...

  €1057 (Avg Bid)
  €1057 Μέση Προσφορά
  53 προσφορές
  build an onshore wind farm over 20 years 8 ώρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Please prepare the following: 1. Financial Model (see the excel file) 2. PowerPoint presentation; please include: One page presentation on the sensitivities of key drivers (e.g., 10% increase in capex will lead to a 3% decrease in IRR) 3. Please list the top 5 key drivers by impact The client is hoping to build an onshore wind ...balance). Try to see if you can calculate based on the Key Assumptions Table on the right. Capital expenses will need to be calculated based on Key Assumptions: EPC Costs ($/kW) x CAPACITY (MW) will give you the required amount (capital cost of the facility build-out). You will need to convert MW to kW to calculate the correct $ amount. MACRS depreciation is an accelerated depreciation method for tax purposes. Here the full CAPEX will be depreciated over ...

  €22 (Avg Bid)
  €22 Μέση Προσφορά
  16 προσφορές

  I am looking for a freelancer to he...compliance business processes done by our team in CA Firm. We are also in need of a performance management system to enhance our efficiency and decision-making capabilities. Skills and experience required: - Strong knowledge in tax planning and compliance - Experience in developing performance management systems - Ability to customize existing software or develop custom-built software - Familiarity with accounting and bookkeeping processes - Proficiency in financial reporting and analysis Expected outcomes for this project include: - Improved efficiency and accuracy in our tax planning and compliance processes - Cost savings through streamlined workflows - Better decision-making capabilities with the implementation of the performance m...

  €89 (Avg Bid)
  €89 Μέση Προσφορά
  13 προσφορές

  Κορυφαία tax Άρθρα Κοινότητας